Biblioteka aktuelnih izvoda iz prakse

Aktuelni izvodi iz sudske prakse, poreske prakse i stručna mišljenja za preuzimanje u PDF formatu.

biblioteka-download

Isplata dnevnica za službena putovanja u privatnom i javnom sektoru

Poreska praksa za septembar 2016. godine

“Opšti kolektivni ugovor (“Sl. list CG”, br. 14/14, 39/16) u članu 31 propisao je da poslodavac zaposlenom isplaćuje dnevnice za službeno putovanje u sledećim iznosima:
1) dnevnicu za službeno putovanje u zemlji u visini od 20% obračunske vrijednosti koeficijenta, s tim što se putni troškovi i troškovi noćenja u hotelu sa četiri ili više zvjezdica priznaju po prethodnom odobrenju poslodavca;
2) dnevnicu za službeno putovanje u inostranstvo u iznosu i na način propisan od nadležnog organa državne uprave.”

Podgorica, 01. septembar 2016. godine

biblioteka-download

Iznos do kojeg se ne plaća carina za pošiljke preko interneta

Mišljenje Uprave carina, od 14.09.2017. godine

“Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Sl. list CG”, br. 50/​17), koji je stupio na snagu 08. avgusta 2017. godine, izmijenjen je član 28 stav 1 tačka 9 podtačka b kojim je propisano oslobođenje od plaćanja PDV prilikom uvoza pošiljki neznatne vrijednosti do 75 eura.”

biblioteka-download

Najnovije izmjene Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje i obračun i plaćanje doprinosa na
isplatu ugovorenih naknada

Poreska praksa za mart 2017. godine

“Porez na prihode ostvarene od drugih samostalnih djelatnosti (rad po ugovoru o djelu i sl.) koje se povremeno obavljaju radi ostvarivanja prihoda obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac prihoda pri svakoj isplati, po stopi od 9% na poresku osnovicu, koja predstavlja 70% od ugovorene bruto naknade kako je i propisano članom 48 stav 5 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Sl. list RCG”, br. 65/01… 04/07 i “Sl. list CG”, br. 86/09… 83/16).”

biblioteka-download

Obaveze u pogledu saobraznosti ugovora i garancija

Mišljenje Ministarstva ekonomije, br. 17-2182/3 od 08.10.2015. godine

“Shodno vašim pitanjima u vezi sa primjenom određenih članova Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. list CG”, br. 2/14 i 6/14), ističemo da u pogledu predmetnih odredbi kojima se uređuju obaveze u pogledu saobraznosti ugovora i garancija u samim odredbama zakona propisuje se obaveza za trgovca da potrošaču isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.”

biblioteka-download

Obračun zarada zaposlenog za vrijeme rada tokom državnih i vjerskih praznika

Poreska praksa za jul 2014. godine

“Članom 74 Zakona o radu (“Sl. list CG”, br. 49/08, 66/12) je propisano da zaposleni ima pravo da odsustvuje sa rada za vrijeme državnih i vjerskih praznika u skladu sa zakonom.
Ako zaposleni radi za vrijeme praznika iz stava 1 ovog člana zbog neophodne potrebe procesa rada, ima pravo na uvećanje zarade u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu.”

biblioteka-download

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju odredbe člana 4. (član 54.a st. 2. 3. i 4. i član 54.b stav 2.) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/15.) i prestaju da važe danom objavljivanja ove Odluke.

(“Službeni list Crne Gore”, br. 031/17 od 12.05.2017)

“Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju odredbe člana 4. (član 54.a st. 2. 3. i 4. i član 54.b stav 2.) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/15.) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.”

biblioteka-download

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju odredbe člana 234. stav 1. tačka 1. i člana 235. stav 1.
tačka 1. i 2. i stav 3. Zakona o prekršajima (“Službeni list Crne Gore”, br. 1/​11., 6/​11., 39/​11. i 32/​14.) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

(“Službeni list Crne Gore”, br. 043/17 od 04.07.2017)

“Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju odredbe člana 234. stav 1. tačka 1. i člana 235. stav 1. tač. 1. i 2. i stav 3. Zakona o prekršajima (“Službeni list Crne Gore”, br. 1/​11., 6/​11., 39/​11. i 32/​14.) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke”

biblioteka-download

Procedura o nabavkama male vrijednosti

“Ovom procedurom uređuju se postupci javne nabavke male vrijednosti roba, usluga i radova za potrebe (naziv preduzeća) – (naziv grada) (u daljem tekstu: Naručilac).
Nabavke male vrijednosti su javne nabavke roba i usluga čija je procijenjena vrijednost javne nabavke manja od (visina iznosa) EUR-a, kao i nabavke radova čija je procijenjena vrijednost javne nabavke manja od (visina iznosa) EUR.”

biblioteka-download

Promet nepokretnosti

Poreska praksa za septembar 2017. godine

“Članom 4 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01… 004/06, “Službeni list Crne Gore”, br. 016/07… 050/17), određeno je da promet proizvoda predstavlja prenos prava raspolaganja pokretnim, odnosno nepokretnim stvarima.

Podgorica, 01. septembar 2017. godine