Obrasci Evropskog suda za ljudska prava

* Obrasci su preuzeti sa internet stranice Evropskog suda za ljudska prava.

biblioteka-download

Obrazac predstavke

* Obrazac je preuzet sa internet stranice Suda www.echr.coe.int

“Molimo vas da imate u vidu da se predstavka može pravilno ispuniti isključivo u programu Adobe Reader 9 i novijem koji se može preuzeti sa www.adobe.com.
Sačuvajte na kompjuteru kopiju obrasca predstavke, popunite ga koristeći program Adobe Reader, odštampajte i pošaljite Sudu.”

biblioteka-download

Napomena za popunjavanje obrasca predstavke

* Obrazac je preuzet sa internet stranice Suda www.echr.coe.int

biblioteka-download

Obrazac punomoćja

* Obrazac je preuzet sa internet stranice Suda www.echr.coe.int

“Molimo vas da imate u vidu da se punomoćje može pravilno ispuniti isključivo u programu Adobe Reader 9 i novijem koji se može preuzeti sa www.adobe.com.
Sačuvajte na kompjuteru kopiju punomoćja, popunite ga koristeći program Adobe Reader, odštampajte i pošaljite Sudu.”