Biblioteka podzakonskih akata

Podzakonski akti, za preuzimanje u PDF formatu, sa tačno navedenim datumima stupanja na snagu, primjenjivanja i perioda važenja.

biblioteka-download

Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme

(“Službeni list Crne Gore”, br. 071/18 od 05.11.2018)

“Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila, u vremenskom periodu od 15. novembra 2018. godine do 31. marta 2019. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su:”

Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja, odnosno, 05.11.2018. godine.

Primjenjuje se od 15. novembra 2018. godine do 31. marta 2019. godine.

biblioteka-download

Opšti kolektivni ugovor

(“Službeni list Crne Gore”, br. 014/14 od 22.03.2014)

“Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak zaključivanja, izmjena i dopuna kolektivnog ugovora; međusobni odnosi potpisnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.03.2014. godine, primjenjivaće se do 30.06.2018. godine. Primjena propisa je produžena do 30. juna 2018. godine, na osnovu Saglasnosti za produženje primjene Opšteg kolektivnog ugovora (“Sl. list CG”, br. 39/16).

biblioteka-download

Pravilnik o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita

(“Službeni list Crne Gore”, br. 031/17 od 12.05.2017)

“Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja pravosudnog ispita, kao i obrazac uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu.”

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”, odnosno od 13.05.2017. godine.

biblioteka-download

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

(“Službeni list Crne Gore”, br. 040/16 od 30.06.2016, 028/18 od 27.04.2018)

“Ovom uredbom utvrđuju se uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: zaposleni), nastalih u vezi sa radom, osim za naknadu troškova nastalih u vezi sa radom licu u službi u Vojsci Crne Gore i naknadu troškova prevoza za poslanike u Skupštini Crne Gore.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 30.06.2016. godine. Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 05.05.2018. godine.

biblioteka-download

Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine

(“Službeni list Crne Gore”, br. 020/15 od 24.04.2015, 009/18 od 14.02.2018)

“Ovom uredbom propisuju se uslovi i postupak za ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine pri stavljanju robe u slobodan promet, kao i ograničenja u pogledu raspolaganja robom u skladu sa čl. 184 i 188 Carinskog zakona (u daljem tekstu: Zakon).”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno, 02.05.2015. godine. Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno do 14.02.2018. godine.