Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 070/​20 od 15.07.2020),
2. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 079/​20 od 02.08.2020),
3. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 113/​20 od 25.11.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 070/20 od 15.07.2020, 079/20 od 02.08.2020, 113/20 od 25.11.2020)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, u skladu sa epidemiološkim rizikom, naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza smještaja u karantin ili samoizolaciju crnogorskih državljana i rezidenata Crne Gore koji dolaze iz država sa kojima nije dozvoljeno odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja, u skladu sa propisanim epidemiološkim kriterijumima, u trajanju od 14 dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Protokol Instituta);
2) obaveza smještaja u samoizolaciju lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, u trajanju od 14 dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom Instituta;
3) obaveza smještaja u samoizolaciju lica koja imaju pozitivan rezultat PCR testa ili brzog antigen testa na novi koronavirus, imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti, u trajanju od 14 dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, osim ako izabrani doktor, zbog težine kliničke slike, produži privremenu spriječenost za rad;
4) preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja poštovanja mjere smještaja u karantinu, odnosno samoizolaciji lica iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava i preduzimanje propisanih mjera.
Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
Član 2
Obavezna institucionalna izolacija određuje se licima koja su bila na bolničkom liječenju i kod kojih je došlo do značajnog poboljšanja kliničke slike, ali još uvijek ne ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom Instituta
Institucionalna izolacija određuje se u trajanju do navršenih 14 dana, od početka simptoma bolesti.
Izuzetno, licima iz stava 1 ovog člana, može da se odredi i mjera samoizolacije, ako postoje uslovi za smještaj u samoizolaciju.
Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja su bolnički liječena ali su poboljšanog stanja koje ne zahtijeva medicinski tretman u bolnici ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom Instituta.
Član 3
Mjere iz čl. 1 i 2 ove naredbe su privremenog karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa.
Član 3a
Licima kojima je isteklo 14 dana trajanja mjere samoizolacije na dan stupanja na snagu ove naredbe, mjera samoizolacije se ukida.
Član 4
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važe:
- Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 17/20, 18/20, i 51/20),
- čl. 2 i 3 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 50/20, 53/20, 57/20 i 62/20).
Član 4a
Licima iz člana 1 stav 1 tačka 3 ove naredbe, kojima je istekao period samoizolacije u trajanju od 14 dana na dan stupanja na snagu ove naredbe, a kojima izabrani doktor nije produžio privremenu spriječenost za rad po osnovu oboljenja od novog koronavirusa, samoizolacija prestaje.
Član 5
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 6
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".