Štampano izdanje Zakona o komunalnoj policiji iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.


Zakon o komunalnoj policiji - Katalog propisa

Prečišćeni tekst Zakona o komunalnoj policiji obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o komunalnoj policiji ("Službeni list Crne Gore", br. 057/14 od 26.12.2014),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni list Crne Gore", br. 034/19 od 21.06.2019), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O KOMUNALNOJ POLICIJI

("Službeni list Crne Gore", br. 057/14 od 26.12.2014, 034/19 od 21.06.2019)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se poslovi i ovlašćenja komunalne policije, organizacija i druga pitanja od značaja za rad komunalne policije.

Poslovi komunalne policije

Član 2

Poslovi komunalne policije su zakonom propisani poslovi kojima se u opštini, opštini u okviru Glavnog grada, Glavnom gradu i Prijestonici (u daljem tekstu: opština) obezbjeđuje komunalni nadzor i održavanje komunalnog reda.

Načela

Član 3

Vršenje poslova komunalne policije zasniva se na načelima zakonitosti, preventivnosti, profesionalnosti, saradnje, efikasnosti, nepristrasnosti, nediskriminacije, blagovremenosti i srazmjernosti.

Služba komunalne policije

Član 4

Za vršenje poslova komunalne policije u opštini osniva se služba u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA

1. Poslovi komunalne policije i način njihovog vršenja

Oblasti djelovanja

Član 6

Poslovi komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili povjereni na osnovu zakona.

Poslove iz stava 1 ovog člana vrše komunalni policajci.

Pomoć u izvršenjima

Član 7

Komunalna policija pruža pomoć nadležnim organima opštine i javnim službama kad ti organi i službe procijene da je za izvršenje njihovih odluka pomoć komunalne policije potrebna.

O angažovanju komunalne policije, kao i obimu i načinu pružanja pomoći odlučuje načelnik komunalne policije koji rukovodi službom komunalne policije, najkasnije u roku od 48 časova od podnošenja zahtjeva organa, odnosno službe iz stava 1 ovog člana.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana sadrži razloge, vrijeme i mjesto pružanja pomoći.

Učešće u zaštiti i spašavanju

Član 8

U slučaju opasnosti izazvane elementarnim i drugim nepogodama kojima se ugrožavaju građani i materijalna dobra, komunalna policija učestvuje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja.

Prilikom učešća u zaštiti i spašavanju iz stava 1 ovog člana komunalni policajac primjenjuje ovlašćenja propisana ovim zakonom.

Vrste ovlašćenja

Član 9

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni policajac je ovlašćen da, u skladu sa ovim zakonom:

   - daje upozorenja;

   - izdaje naređenja;

   - utvrđuje identitet;

   - liši slobode učinioca prekršaja;

   - zaustavi i privremeno isključi vozilo iz saobraćaja;

   - pregleda predmete;

   - privremeno oduzima predmete;

   - primijeni video nadzor; i

   - upotrijebi fizičku snagu, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, službenu palicu i sredstva za vezivanje (u daljem tekstu: sredstva prinude).

Pored ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, komunalna policija može izdati prekršajni nalog, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu i, kad utvrdi da nije nadležna za postupanje, obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Uz prekršajni nalog, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, prilaže se zapisnik, odnosno službena zabilješka ili drugi dokaz o učinjenom prekršaju (video ili foto zapis na kojem se jasno može vidjeti radnja iz koje proizilazi obilježje prekršaja i dr.).

Primjena ovlašćenja

Član 10

Ovlašćenja iz člana 9 ovog zakona komunalni policajac primjenjuje kad kontrolom na licu mjesta utvrdi narušavanje komunalnog reda, odnosno da se komunalni red ne održava u skladu sa zakonom.

O narušavanju komunalnog reda komunalni policajac sačinjava zapisnik, odnosno službenu zabilješku.

Subjekt komunalnog nadzora dužan je da omogući nesmetano vršenje poslova i primjenu ovlašćenja iz nadležnosti komunalne policije, daje obavještenja i stavlja komunalnoj policiji na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje komunalnog nadzora.

U vršenju poslova komunalne policije mogu se upotrebljavati samo sredstva prinude koja su propisana ovim zakonom i kojima se cilj postiže sa najmanje štetnih posljedica.

Primjena ovlašćenja prema maloljetnicima

Član 11

U primjeni ovlašćenja prema maloljetnicima, komunalni policajac primjenjuje posebna znanja iz oblasti prava djeteta i postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje postupanje prema maloljetnicima.

Saradnja sa građanima

Član 12

Komunalna policija u vršenju poslova iz svoje nadležnosti sarađuje sa građanima, postupanjem po prijavama, zahtjevima i predlozima u vezi sa komunalnim redom.

Prijave, zahtjevi i predlozi iz stava 1 ovog člana, mogu se podnijeti pisanim putem, elektronskom poštom, telefonom i neposrednim usmenim obraćanjem, o čemu komunalni policajac sačinjava službenu zabilješku.

Kad se prijava podnosi telefonom, komunalna policija može integralno da snimi poziv uz prethodnu saglasnost podnosioca prijave, o čemu se vodi evidencija u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Saglasnost iz stava 3 ovog člana mora biti dio snimljenog telefonskog poziva.

Komunalna policija je dužna da o ishodu postupanja po prijavi, zahtjevu i predlogu obavijesti podnosioca.

Uniforma

Član 13

Načelnik komunalne policije i komunalni policajac, prilikom vršenja poslova iz svoje nadležnosti, nose uniformu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, kad efikasnost vršenja poslova komunalne policije to zahtijeva, ti poslovi mogu se obavljati u civilnom odijelu, o čemu odluku donosi načelnik komunalne policije.

Izgled uniforme i oznake na uniformi, kao i način nošenja uniforme propisuje organ državne uprave nadležan za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Službena legitimacija

Član 14

Načelnik komunalne policije i komunalni policajac imaju službenu legitimaciju koju pokazuju prije primjene ovlašćenja, na zahtjev lica prema kome se ovlašćenje primjenjuje.

Službenu legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik.

Lice iz stava 1 ovog člana kome je prestao rad u službi komunalne policije, odnosno koje je raspoređeno na druge poslove u toj službi, dužno je da vrati službenu legitimaciju.

O izdatim službenim legitimacijama iz stava 1 ovog člana služba predsjednika, odnosno gradonačelnika vodi evidenciju.

Izgled i sadržaj službene legitimacije iz stava 1 ovog člana, kao i sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Vozila, plovni objekti i oprema

Član 15

Radi vršenja poslova iz svoje nadležnosti komunalna policija upotrebljava službena vozila, plovila i posebnu opremu.

Boju i oznake službenih vozila i plovila, kao i posebnu opremu iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Zaštita uniforme i oznaka

Član 16

Državni organi, privredna društva, preduzetnici, udruženja i druga pravna i fizička lica ne smiju da upotrebljavaju uniforme i oznake koje su po oznakama iste ili slične uniformama i oznakama komunalne policije, kao ni da upotrebljavaju oznake na vozilima i plovnim objektima koje su iste ili slične oznakama komunalne policije.

Korišćenje podataka

Član 17

Komunalna policija može, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, da koristi podatke iz evidencija koje vode organi državne uprave, organi lokalne uprave, javne službe i drugi subjekti kad je to potrebno radi vršenja poslova iz svoje nadležnosti.

Organi iz stava 1 ovog člana, dužni su da na zahtjev komunalne policije dostave, odnosno učine dostupnim tražene podatke.

Saradnja sa inspekcijskim organima

Član 18

Komunalna policija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, sarađuje sa komunalnom i drugim inspekcijama u opštini, u skladu sa propisom skupštine opštine.

Komunalna policija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, sarađuje sa drugim inspekcijama, u skladu sa zakonom.

Saradnja sa policijom

Član 19

Kad komunalni policajac ocijeni da poslove iz svoje nadležnosti ne može izvršiti primjenom propisanih ovlašćenja, zatražiće pomoć organa uprave nadležnog za policijske poslove (u daljem tekstu: policija).

Na poziv komunalnog policajca, policija je dužna da odmah preduzme mjere kojima se komunalnom policajcu obezbjeđuje nesmetano vršenje poslova iz stava 1 ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuju policijski poslovi.

2. Ovlašćenja

Upozorenje

Član 20

Komunalni policajac upozoriće lice koje svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može narušiti zakonom i drugim propisima utvrđeni komunalni red.

Upozorenje se daje usmeno, pisano ili putem medija.

Naređenje

Član 21

Komunalni policajac naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mjere i radnje za koje je zakonom ovlašćen.

Naređenje se daje usmeno, pisano, putem medija ili na drugi odgovarajući način (svjetlosnim i zvučnim signalima, znakovima, rukom i sl.).

Utvrđivanje identiteta

Član 22

Komunalni policajac, u vršenju svojih ovlašćenja, utvrđuje identitet lica čije ponašanje ili djelovanje predstavlja narušavanje komunalnog reda, odnosno ometanje komunalnog policajca prilikom vršenja poslova iz okvira nadležnosti komunalne policije i u drugim slučajevima kad to nalaže vršenje poslova komunalne policije.

Prije utvrđivanja identiteta komunalni policajac dužan je da upozna lice sa razlozima utvrđivanja njegovog identiteta.

Utvrđivanje identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava i druga javna isprava sa fotografijom) ili na osnovu izjave lica čiji se identitet utvrđuje.

Kad je u vršenju poslova komunalne policije potrebno utvrditi podatke o pravnom licu, komunalni policajac može izvršiti uvid u izvod iz registra nadležnog organa, odnosno u rješenje o obavljanju djelatnosti.

Lišenje slobode

Član 23

Lice zatečeno u narušavanju komunalnog reda koje predstavlja prekršaj komunalni policajac može lišiti slobode u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekršajni postupak.

Zaustavljanje i privremeno isključivanje vozila iz saobraćaja

Član 24

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni policajac može zaustaviti ili privremeno isključiti iz saobraćaja vozilo čiji je vozač zatečen u vršenju prekršaja iz oblasti za koju je nadležna komunalna policija, upotrebom tablice za regulisanje saobraćaja (stop tablica).

Prilikom zaustavljanja i privremenog isključivanja vozila iz stava 1 ovog člana, komunalni policajac je dužan da postupa na način da ne ometa saobraćaj, odnosno da ne ugrožava bezbjednost saobraćaja, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbjednost saobraćaja na putevima.

Pregled predmeta

Član 25

U vršenju komunalnog nadzora, komunalni policajac može izvršiti pregled objekata i prostorija, zemljišta, opreme i uređaja, sredstava za rad i drugih predmeta, proizvoda koji se stavljaju u promet, robe u prometu i kontrolu vršenja prometa robe i pružanja usluga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i drugim zakonom kojim se uređuju poslovi, koji su preneseni ili na osnovu kojeg su povjereni komunalnoj policiji.

Oduzimanje predmeta

Član 26

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni policajac će privremeno oduzeti predmete u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ako se lice koje je učinilo prekršaj, u oblasti za koju je nadležna komunalna policija, udalji sa mjesta prekršaja i ostavi predmet koji je upotrijebljen za izvršenje prekršaja ili je nastao izvršenjem prekršaja, komunalni policajac privremeno oduzima taj predmet i sa njim postupa na način na koji se postupa sa privremeno oduzetim predmetima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Primjena video nadzora

Član 27

Radi sprječavanja narušavanja komunalnog reda, komunalna policija može vršiti video nadzor određenog prostora, komunalnog objekta, odnosno komunalne infrastrukture.

Odluku o uvođenju video nadzora iz stava 1 ovog člana, donosi načelnik komunalne policije uz prethodnu saglasnost nezavisnog nadzornog organa nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju uvođenja video nadzora, uređaji za video nadzor moraju biti vidljivi, sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat obezbijeđen video nadzorom, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Upotreba sredstava prinude

Član 28

Sredstva prinude komunalni policajac može da upotrijebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad ili savlada otpor, uz minimum neophodne sile tako da prvo upotrijebi najblaže sredstvo prinude koje je zavisno od okolnosti moguće upotrijebiti.

Napadom se smatra svaka radnja preduzeta da se komunalni policajac odnosno drugo lice povrijedi ili liši života ili da se omete ili spriječi u izvršenju službene radnje.

Otporom se smatra svako suprostavljanje zakonitim službenim mjerama i radnjama koje se može vršiti oglušavanjem o naredbu izdatu od strane komunalnog policajca, zauzimanjem klečećeg, sjedećeg, ležećeg ili sličnog položaja (u daljem tekstu: pasivni otpor) ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti ili preduzimanjem slične radnje (u daljem tekstu: aktivni otpor).

Fizička snaga

Član 29

Fizička snaga upotrebljava se u skladu sa pravilima vještine samoodbrane, a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica prema kome je upotrijebljena.

Upotrebom fizičke snage, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu drugog lica, kojima je cilj odbijanje napada, odnosno savladavanje pasivnog ili aktivnog otpora prilikom vršenja ovlašćenja utvđenih ovim zakonom, uz nanošenje najmanje štetnih posljedica.

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom

Član 29a

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom može se upotrijebiti ako se procijeni da će njegova upotreba, kao blažeg sredstva prinude, garantovati uspjeh u izvršenju službenog zadatka bez upotrebe službene palice.

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom ne smije se upotrijebiti za savladavanje pasivnog otpora.

Komunalni policajac ne smije upotrijebiti ručni sprej sa nadražujućim dejstvom prema licima mlađim od 14 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa invaliditetom i ženama, osim ako ova lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožavaju život drugog lica ili komunalnog policajca.

Službena palica

Član 30

Službena palica može se upotrijebiti ako je upotreba fizičke snage ili ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom bezuspješna ili ne garantuje uspjeh u izvršenju službenog zadatka.

Udarci službenom palicom ne nanose se u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova, osim kao krajnja mjera.

Komunalni policajac ne smije upotrijebiti službenu palicu prema licima mlađim od 14 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa invaliditetom i ženama, osim ako ova lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožavaju život drugog lica ili komunalnog policajca.

Sredstva za vezivanje

Član 31

Sredstva za vezivanje mogu se upotrijebiti radi sprječavanja daljeg vršenja radnje prekršaja ili krivičnog djela, otpora lica ili odbijanja napada usmjerenog na komunalnog policajca, sprječavanja bjekstva lica, onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja drugog lica.

Upotrebom sredstava za vezivanje smatra se, po pravilu, vezivanje ruku.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namijenjena sredstva.

Sredstva za vezivanje ne mogu se primijeniti na lica iz člana 30 stav 3 ovog zakona.

Podzakonski akt

Član 32

Bliži način vršenja poslova i primjene ovlašćenja komunalne policije, kao i izgled tablice za regulisanje saobraćaja (stop tablica), propisuje Ministarstvo.

III. ORGANIZACIJA I RADNI ODNOSI

Broj komunalnih policajaca

Član 33

Služba komunalne policije ne može imati manje od tri komunalna policajca.

Broj komunalnih policajaca u službi komunalne policije utvrđuje se prema broju stanovnika po posljednjem popisu, tako što se, pored broja komunalnih policajaca iz stava 1 ovog člana, na svakih 5000 stanovnika određuje još po jedan komunalni policajac.

Izuzetno, aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe komunalne policije može se utvrditi veći broj komunalnih policajaca ako to zahtijevaju određene okolnosti (razuđenost naselja, gustina naseljenosti, stepen razvijenosti infrastrukture i u drugim opravdanim slučajevima).

Prije određivanja broja komunalnih policajaca u smislu stava 3 ovog člana, pribavlja se saglasnost Ministarstva.

Područne jedinice

Član 34

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, "Sl. list CG", br. 34/19)

Zajednička služba

Član 35

Opštine mogu obrazovati zajedničku službu komunalne policije.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, opštine zaključuju sporazum kojim uređuju međusobna prava i obaveze, kao i način rada zajedničke službe komunalne policije (rukovođenje, organizacija službe, broj komunalnih policajaca i dr.).

Vršenje poslova komunalne policije na teritoriji druge opštine

Član 35a

Kad povećan obim posla komunalne policije u opštini to zahtijeva, opština može zaključiti sporazum sa drugom opštinom da poslove komunalne policije na njenoj teritoriji vrši komunalna policija druge opštine.

Načelnik komunalne policije

Član 36

Načelnik komunalne policije može biti lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja iz oblasti djelokruga poslova komunalne policije, komunalne inspekcije, policije, agencije za nacionalnu bezbjednost i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove ili najmanje osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu.

Šef područne jedinice

Član 37

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, "Sl. list CG", br. 34/19)

Komunalni policajac

Član 38

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, "Sl. list CG", br. 34/19)

Posebni uslovi za vršenje poslova

Član 39

Pored uslova za zasnivanje radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika i uslova propisanih ovim zakonom, lice koje zasniva radni odnos u zvanju načelnik komunalne policije i komunalni policajac mora da ispunjava uslove u pogledu psihofizičke sposobnosti, kao i uslove u pogledu stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije.

Ispunjenost uslova u pogledu psihofizičke sposobnosti iz stava 1 ovog člana dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova, u skladu sa propisima kojima se uređuje vrsta, način obim i rokovi za obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno povećanim rizikom.

Ispunjenost uslova u pogledu stručne osposobljenosti iz stava 1 ovog člana, dokazuje se potvrdom iz člana 42 stav 2 ovog zakona.

Periodična provjera psihofizičkih sposobnosti

Član 40

Provjera psihofizičkih sposobnosti načelnika komunalne policije i komunalnih policajaca vrši se periodično, svake tri godine, u skladu sa propisima iz člana 39 stav 2 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana provjera psihofizičke sposobnosti može se vršiti i na obrazloženi predlog rukovodioca službe ili zaposlenog.

Troškove provjere iz st. 1 i 2 ovog člana padaju na teret opštine.

Stručno osposobljavanje

Član 41

Stručno osposobljavanje lica iz člana 39 stav 1 ovog zakona, vrši Ministarstvo preko organizatora policijskog obrazovanja koje ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast obrazovanja.

Stručno osposobljavanje iz stava 1 ovog člana, sprovodi se po programu i na način koji utvrđuje Ministarstvo.

Provjera stručne osposobljenosti

Član 42

Provjera stručne osposobljenosti lica iz člana 39 stav 1 ovog zakona, vrši se polaganjem ispita pred komisijom koju obrazuje Ministarstvo.

O položenom ispitu iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo izdaje potvrdu.

O izdatim potvrdama iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo vodi evidenciju.

Način provjere stručne osposobljenosti iz stava 1 ovog člana, kao i obrazac potvrde o položenom ispitu propisuje Ministarstvo.

Primjena propisa o lokalnim službenicima i namještenicima

Član 43

Na prava, obaveze i odgovornosti načelnika komunalne policije i komunalnog policajca, koja nijesu uređena ovim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.

IV. KONTROLA KOMUNALNE POLICIJE

Podnošenje izvještaja načelniku

Član 44

O upotrebi sredstava prinude komunalni policajac podnosi pisani izvještaj načelniku komunalne policije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podnosi se najkasnije u roku od 24 časa od upotrebe sredstava prinude i sadrži podatke o licu, vremenu i mjestu upotrebe sredstava prinude, vrsti upotrijebljenog sredstva prinude i drugim činjenicama i okolnostima od značaja za ocjenu opravdanosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude.

Komisija

Član 45

Ako prilikom upotrebe sredstava prinude nastupi smrt lica, nastane tjelesna povreda ili dođe do povrede dostojanstva ličnosti, načelnik komunalne policije o tome podnosi izvještaj predsjedniku opštine, odnosno gradonačelniku, koji obrazuje komisiju radi kontrole zakonitosti primjene sredstava prinude (u daljem tekstu: komisija).

Komisiju čine tri člana, i to: predstavnik policije, predstavnik nevladine organizacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava i sloboda duže od pet godina i predstavnik opštine.

Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora članova komisije iz stava 1 utvrđuje Skupština opštine, Glavnog grada i Prijestonice.

Izvještaj načelnika

Član 46

Izvještaj iz člana 45 stav 1 ovog zakona, sadrži: ime i prezime i broj službene legitimacije komunalnog policajca koji je upotrijebio sredstva prinude; datum, vrijeme i mjesto upotrebe sredstava prinude; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrijebljena; vrstu upotrijebljenog sredstva prinude; razlog upotrebe; opis događaja i povreda nanijetih licu ili komunalnom policajcu; podatke o vremenu i mjestu pružanja medicinske pomoći; podatke o šteti nastaloj usljed upotrebe sredstava prinude; podatke o svjedocima događaja i materijalnim dokazima.

Postupanje po pritužbama

Član 47

Na način iz člana 44 ovog zakona postupiće se i na osnovu:

   1) predloga, pritužbe ili predstavke lica prema kome je primijenjeno sredstvo prinude;

   2) preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

   3) preporuke drugog zainteresovanog pravnog ili fizičkog lica.

Poslovi komisije

Član 48

Komisija vrši kontrolu zakonitosti primjene sredstava prinude, što podrazumijeva ocjenu opravdanosti primjene tih sredstava, srazmjernosti odnosno prekoračenja ovlašćenja, kao i pravilnosti primjene tog ovlašćenja.

Ovlašćenja komisije

Član 49

U vršenju poslova iz člana 48 ovog zakona, komisija je ovlašćena da prikuplja potrebna obavještenja i dokaze o činjenicama i okolnostima slučaja koji je predmet kontrole, da uzima izjave od komunalnih policajaca, načelnika komunalne policije i, ukoliko je to potrebno, od strane oštećenih i drugih lica.

Komisija može od policije tražiti pomoć u prikupljanju potrebnih obavještenja i dokaza u smislu stava 1 ovog člana.

Izvještaj komisije

Član 50

O izvršenoj kontroli iz člana 48 ovog zakona, komisija sačinjava izvještaj koji sadrži: utvrđeno činjenično stanje, ocjenu zakonitosti u primjeni sredstava prinude, kao i predlog mjera ukoliko utvrdi nepravilnosti u primjeni tih sredstava (neopravdanost, nesrazmjernost i prekoračenje ovlašćenja), radi pokretanja odgovarajućih postupaka za utvrđivanje odgovornosti.

Izvještaj o kontroli iz stava 1 ovog člana, komisija dostavlja predsjedniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Ukoliko se u izvještaju iz stava 1 ovog člana utvrde nepravilnosti u primjeni sredstava prinude, predsjednik opštine, odnosno gradonačelnik je dužan da preduzme potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja disciplinske, prekršajne ili krivične odgovornosti komunalnog policajca.

Izvještaj o kontroli iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici opštine, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Ocjena načelnika

Član 51

U slučaju primjene sredstva prinude kad nije nastala tjelesna povreda, niti nastupila smrt lica ili nije došlo do povrede dostojanstva ličnosti, načelnik komunalne policije ocjenjuje opravdanost i pravilnost primjene tih sredstava, što podrazumijeva i ocjenu srazmjernosti, odnosno utvrđivanje prekoračenja ovlašćenja.

Ukoliko ocijeni da je komunalni policajac nezakonito primijenio sredstva prinude načelnik komunalne policije će preduzeti mjere radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne ili krivične odgovornosti komunalnog policajca.

Teža povreda službene dužnosti

Član 52

Briše se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji, "Sl. list CG", br. 34/19)

Evidencija

Član 53

Komunalna policija vodi evidenciju o upotrebi sredstava prinude (u daljem tekstu: evidencija).

Evidencija sadrži: ime i prezime i broj službene legitimacije komunalnog policajca koji je upotrijebio sredstva prinude; datum, vrijeme i mjesto upotrebe sredstava prinude; podatke o licu prema kome su sredstva prinude upotrijebljena i vrstu upotrijebljenog sredstva prinude, datum sačinjavanja izvještaja načelnika komunalne policije i izvještaja komisije, kao i podatke o mjerama preduzetim radi utvrđivanja disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti.

Sastavni dio evidencije su izvještaji o upotrebi sredstava prinude, izvještaji načelnika komunalne policije i izvještaji komisije.

Na podatke o ličnosti sadržane u evidenciji primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Bliži sadržaj, način vođenja i način uvida u evidenciju propisuje Ministarstvo.

IVa. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Lakše povrede službene dužnosti

Član 53a

Lakše povrede službene dužnosti za koje je, pored lakših povreda službene dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima i namještenicima, odgovoran načelnik komunalne policije i komunalni policajac su:

   1) nenošenje ili neuredno nošenje službene uniforme, sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite na radu;

   2) neuredan lični izgled.

Teže povrede službene dužnosti

Član 53b

Teže povrede službene dužnosti za koje je, pored težih povreda službene dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima i namještenicima, odgovoran načelnik komunalne policije i komunalni policajac su:

   1) nezakonita upotreba sredstava prinude;

   2) davanje podataka neovlašćenim licima;

   3) iznošenje neistinitih podataka o komunalnoj policiji;

   4) samovoljno napuštanje radnog mjesta;

   5) samovoljno napuštanje službenih prostorija ili mjesta određenog za pripravnost;

   6) izdavanje ili izvršavanje naređenja kojim se protivpravno ugrožava bezbjednost lica ili imovine;

   7) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera za bezbjednost lica, imovine i povjerenih stvari;

   8) svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

   9) gubljenje ili oštećenje tehnike, opreme ili sredstava sa kojima je komunalni policajac zadužen ili ih koristi u obavljanju službenih zadataka;

   10) nepreduzimanje mjera ili nepružanje pomoći, u okviru svojih službenih obaveza, organima opštine i javnim službama koje osniva opština;

   11) protivpravno pribavljanje lične ili imovinske koristi za sebe ili drugog u vezi sa obavljanjem službenih zadataka;

   12) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično djelo;

   13) prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca;

   14) davanje izjava i saopštenja bez odobrenja načelnika komunalne policije ili lica koje on ovlasti;

   15) nepodvrgavanje vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu;

   16) svaki vid korupcije;

   17) nošenje uniforme van radnog vremena bez saglasnosti načelnika komunalne policije.

Pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete

Član 54

Lice koje smatra da su mu vršenjem poslova komunalne policije povrijeđena prava i slobode ili mu je nanijeta šteta ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

V. NADZOR

Organi koji vrše nadzor

Član 55

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzor nad vršenjem poslova komunalne policije u određenoj oblasti vrše organi državne uprave određeni zakonima kojima su uređene te oblasti, odnosno nadležni organ opštine kad komunalna policija postupa u skladu sa propisima opštine.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 56

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

   1) ne daje obavještenja, ne stavlja na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje komunalnog nadzora i na taj način ometa ili sprječava načelnika komunalne policije, šefa područne jedinice ili komunalnog policajca u vršenju poslova i primjeni ovlašćenja iz nadležnosti komunalne policije (član 10 stav 3);

   2) ne dostavi podatke iz evidencija koje vodi, kad je to potrebno radi vršenja poslova iz nadležnosti komunalne policije (član 17).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 2 ovog člana kazniće odgovorno lice u organu državne uprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

Član 57

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 7.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

   1) upotrebljava uniforme i oznake koje su po oznakama iste ili slične uniformama i oznakama komunalne policije, odnosno ako upotrebljava oznake na vozilima i plovnim objektima koje su iste ili slične oznakama komunalne policije (član 16);

   2) ne postupi po naređenju komunalnog policajca (član 21).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu i fizičko lice novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 350 do 4.000 eura.

Uz kaznu za ponovljeni prekršaj učiniocu će se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 58

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se odredbe propisa opština kojima su uređena pitanja uniforme i službene legitimacije komunalnih policajaca donijetih na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 38/12 i 10/14).

Rok za usklađivanje podzakonskih akata

Član 58a

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o komunalnoj policiji ("Službeni list CG", broj 57/14) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za usklađivanje

Član 59

Opštine su dužne da usklade organizaciju službi komunalne policije sa ovim zakonom, u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za usklađivanje pravilnika

Član 59a

Pravnilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe komunalne policije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nastavak rada u dosadašnjim zvanjima

Član 60

Lica koja na dan početka primjene ovog zakona vrše poslove komunalne policije, nastavljaju sa radom u zvanjima koja su stekla po dosadašnjim propisima do raspoređivanja u skladu sa ovim zakonom.

Lica iz stava 1 ovog člana, do raspoređivanja u skladu sa ovim zakonom, mogu primjenjivati samo ovlašćenja iz člana 9 stav 1 al. 1 i 2 ovog zakona.

Nastavak rada

Član 60a

Načelnici komunalne policije koji su imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su imenovani.

Rok za stručno osposobljavanje

Član 61

Ministarstvo je dužno da u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona organizuje stručno osposobljavanje iz člana 41 ovog zakona.

Lica iz člana 60 ovog zakona, dužna su da u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona polože ispit iz člana 42 ovog zakona.

Lica iz člana 60 ovog zakona, koja ne polože ispit iz člana 42 ovog zakona u propisanom roku, ostvaruju prava u skladu sa propisima kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.

Prestanak važenja

Član 62

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 79 stav 2 i člana 80 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 38/12 i 10/14) i propisi opština kojima su uređena pitanja u vezi nadležnosti i načina rada komunalne policije.

Stupanje na snagu

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".


Štampano izdanje Zakona o komunalnoj policiji iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.