Prof. Dr Mladen Vukčević je bio profesor na Pravnom Fakultetu Univerziteta “Mediteran”, Fakultetu za državne i evropske studije i Policijskoj akademiji. Predavač je u Centru za obuku kadrova u sudstvu i državnom tužilaštvu, kao i na programima međunarodnih institucija sa sjedištem u Crnoj Gori.
Koautor je dva univerzitetska udžbenika (Ustavno pravo, Ljudska prava), dva srednjoškolska udžbenika (Ustavno uređenje Crne Gore, Osnovi prava), autor Komentara Ustava Crne Gore i dvije monografije (Ustavne teme na stranicama Pravnog zbornika (1933-2017), Pravnički i ostali zapisi) i više od 60 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Idi na početak