Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Mart 2023

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 036/23 od 29.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti
3. Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2023. godinu
4. Pravilnik o novčanim kaznama i periodičnim kaznenim plaćanjima koje izriče Evropska komisija
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 035/23 od 27.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti – razmjenu sa d.o.o. “Sava Trans”, Cetinje
2. Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2023. godini
3. Statut Agencije za nadzor osiguranja
4. Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za vršenje stručnih poslova u vezi sa medicinskim sredstvima
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o dopunama Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu
2. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračuna zarade i naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
3. Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku funkcije državnoj tužiteljki u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici
2. Odluka o prestanku funkcije državnoj tužiteljki u Vrhovnom državnom tužilaštvu
“Službeni list Crne Gore”, br. 034/23 od 24.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat
2. Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine Crne Gore
3. Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore
4. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije
5. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Uzbekistan
6. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Obrazovni centar “United Kids International Montenegro” Podgorica
7. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi auto-škola “TieN”, Podgorica
8. Lista kandidata za izbor predsjednika Crne Gore u drugom krugu izbora koji će se održati 2. aprila 2023. godine
9. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za prijevremene izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji će biti održani 11. juna 2023. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu podnošenja prijave i obrascu prijave za državnu pomoć
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore
2. Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Osnovnog suda u Kotoru
3. Odluka o izboru sudija u Sudu za prekršaje u Podgorici
4. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Pljevljima
Sudska praksa (194)
1. ŠTETA NASTALA UNIŠTENJEM IMOVINE FIZIČKOG LICA USLJED AKTIVIRANJA EKSPLOZIVNE NAPRAVE
2. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA VIŠEG SUDA ZA PREKRŠAJE
3. APSOLUTNA NENADLEŽNOST SUDA
4. BAVLJENJE PRENOŠENJEM ROBE KAO RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA KRIJUMČARENJE
5. BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA
6. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
7. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
8. BLAGOVREMENOST TUŽBE KOJOM SE TRAŽI VRAĆANJE NA RAD
9. BRISOVNA TUŽBA I NADLEŽNOST REDOVNOG SUDA
10. DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA
11. DISKRIMINACIJA LICA SA INVALIDITETOM
12. DONOŠENJE PRAVNOG STAVA NAKON PRAVOSNAŽNE PRESUDE KAO OSNOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
13. FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA
14. FIZIČKA DIOBA SUVLASNIČKE IMOVINE
15. GUBITAK PRAVA NA TRAŽENJE POTRAŽIVANJA IZ OSNOVA RADA PREKO SUDA
16. IDENTITET PRESUDE I OPTUŽBE
17. ISELJENJE I POVRAĆAJ STVARI PO JAČOJ DRŽAVINI
18. ISKLJUČENJE IZ NASLJEĐA I POSLJEDICE ISKLJUČENJA
19. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZBOG RUŠENJA BESPRAVNO SAGRAĐENOG OBJEKTA
20. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI OSNIVAČA DRUŠTVA ZA OBAVEZE TOG DRUŠTVA
21. ISKLJUČENJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA
22. ISKLJUČENJE PRAVA NA NAKNADU ZA RAD NA PROJEKTIMA
23. ISPITIVANJE RAZLOGA ZA IZUZEĆE SUDIJE I IZOSTANAK OCJENE ŽALBENIH NAVODA
24. IZDATAK ZA DRUGOG
25. IZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
26. IZGRADNJA DALEKOVODA NA ZEMLJIŠTU U DRUŠTVENOJ SVOJINI KOJE JE VRAĆENO VLASNICIMA I ISKLJUČENJE PRAVA VLASNIKA NA NAKNADU
27. IZMJENA IZREKE PRAVOSNAŽNE ODLUKE
28. IZMJENA ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA LIČNIH ODNOSA MALODOBNOG DJETETA I RODITELJA SA KOJIM DIJETE NE ŽIVI
29. IZMJENA ODLUKE O POVJERAVANJU DJETETA
30. IZRICANJE VASPITNE MJERE KOJA NEMA SAMOSTALNI KARAKTER MLAĐEM PUNOLJETNOM LICU KOJI JE KRIVIČNO DJELO UČINIO KAO MLAĐI MALOLJETNIK
31. KONVALIDACIJA USMENOG UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
32. KORIŠĆENJE AUTORSKIH MUZIČKIH DJELA BEZ SAGLASNOSTI ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE
33. KORIŠĆENJE PRAVA NA PENZIJU
34. KRAĐA OSIGURANE IMOVINE OD STRANE PRIPADNIKA OSIGURANIKA
35. KRIVIČNO DJELO NEPOSTUPANJE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA SUZBIJANJE OPASNE ZARAZNE BOLESTI
36. KRIVIČNO DJELO PRINUDA
37. KRIVIČNO DJELO UTAJA POREZA I DOPRINOSA
38. LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
39. MIJEŠANJE U PRIVATNOST GRAĐANA
40. MJERODAVNO PRAVO ZA UREĐENJE MEĐUSOBNIH ODNOSA MALODOBNOG DJETETA I RODITELJA SA KOJIM DIJETE NE ŽIVI
41. NAČIN I GRANICE ODLUČIVANJA PO ZAHTJEVU
42. NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI
43. NADLEŽNOST SUDA U SPORU SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM
44. NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM NA IME MANJE ISPLAĆENE ZARADE
45. NAKNADA ADVOKATU ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
46. NAKNADA KORISNIH TROŠKOVA
47. NAKNADA VRIJEDNOSTI POSTIGNUTIH KORISTI
48. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE TUĐE STVARI
49. NAKNADA ZBOG IZGUBLJENOG IZDRŽAVANJA
50. NEDOPUŠTENOST TUŽBE
51. NEDOPUŠTENOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
52. NEDOSTACI STVARI ZA KOJE PRODAVAC NE ODGOVARA
53. NEDOSTANAK STRANAČKE SPOSOBNOSTI
54. NEDOSTATAK LEGITIMACIJE ZA ISPLATU POTRAŽIVANJA POMORCU
55. NEDOSTATAK PUNOMOĆJA KAO USLOV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
56. NEDOSTAVLJANJE PONUDE O IZMJENI UGOVORNIH USLOVA RADA
57. NEDOSTOJNOST ZA NASLJEĐIVANJE
58. NEDOZVOLJENOST ŽALBE NA RJEŠENJE O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA IZUZEĆE SUDIJE
59. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
60. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
61. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE
62. NEJEDNAKO POSTUPANJE U ODNOSU NA LICE KOJE SE NALAZILO U UPOREDNOJ SITUACIJI IZRICANJEM RAZLIČITE SANKCIJE ZA ISTU POVREDU RADNE OBAVEZE
63. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA UGOVORA I ODGOVORNOST ZA ŠTETU
64. NEMOGUĆNOST SPROVOĐENJA IZVRŠENJA ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTANKA ASISTENCIJE POLICIJE
65. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
66. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA ŠTETU ZBOG NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU DRUŠTVA
67. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA IZMJENU VISINE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE DJECE
68. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA OBAVEZIVANJE NA ZAKLJUČENJE UGOVORA
69. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA PRIZNANJE SUVLASNIČKOG UDJELA U AKCIONARSKOM DRUŠTVU ČIJI JE OSNIVAČ BRAČNI SUPRUŽNIK
70. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA STICANJE SVOJINE NA OBJEKTIMA PRIVREMENOG KARAKTERA
71. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA URAČUNAVANJE U NASLJEDNI DIO IZA SMRTI MAJKE NOVČANOG IZNOSA PRIMLJENOG OD BRAĆE
72. NEOSTVARENOST USLOVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
73. NEOSTVARENOST USLOVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
74. NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZAKLJUČENOG 1961. GODINE
75. NEPOSTOJANJE PRAVNOG INTERESA ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE I NEDOZVOLJENOST REVIZIJE NA ODLUKU O TROŠKOVIMA POSTUPKA
76. NEUREDNOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
77. NIŠTAVOST IZJAVE O JEMSTVU
78. NIŠTAVOST IZJAVE O JEMSTVU I NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA NAPLATU DUGA
79. NIŠTAVOST SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
80. NIŠTAVOST UGOVORA O KAPARI I POČETAK ROKA ZASTARJELOSTI ZA POVRAĆAJ DATOG
81. NOVE ČINJENICE KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
82. NUŽNI I RASPOLOŽIVI DIO
83. OBAVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE I POVREDA RADNE OBAVEZE
84. OBAVEZA PLAĆANJA IZVOĐAČU NAKNADNIH RADOVA
85. OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
86. OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE RADIO FREKVENCIJA
87. OBAVEZA UTVRĐENJA ODGOVORNOSTI U DISCIPLINSKOM POSTUPKU I NEZAKONITOST RJEŠENJA O OTKAZU
88. OBAVLJANJE DVA POSLA U TOKU RADNOG VREMENA I PRAVO NA NAKNADU
89. OCJENA DOPUŠTENOSTI IZVRŠENJA
90. OCJENA POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
91. OCJENA PREDLOGA ODBRANE DA SE NE PRODUŽI PRTIVOR OKRIVLJENOM LICU
92. OCJENA PUNOVAŽNOSTI UGOVORA O DIOBI
93. OCJENA ZAKONITOSTI ODLUKE SKUPŠTINE ETAŽNIH VLASNIKA
94. ODBACIVANJE REVIZIJE IZJAVLJENE PROTIV DRUGOSTEPENE ODLUKE KOJA JE UKINUTA ODLUKOM USTAVNOG SUDA
95. ODGOVORNOST DRŽAVE ZBOG NEPRAVILNOG RADA UPRAVE ZA NEKRETNINE
96. ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA DUGOVE OSTAVIOCA
97. ODGOVORNOST ZA ŠTETU KAO POSLJEDICU MANJKA ROBE
98. ODLUKA O IZBORU KANDIDATA
99. ODREĐIVANJE PREBIVALIŠTA DJECI I PRAVO STANOVANJA U KORIST MALODOBNE DJECE
100. ODUGOVLAČENJE SA POSTUPKOM ODLUČIVANJA O SOCIJALNOM PRAVU I PRAVO NA PRAVIČNU NAKNADU
101. OGRANIČENJE PRISTUPA INFORMACIJI
102. OPRAVDANOST UBLAŽAVANJA KAZNE
103. OSTVARENJE PRAVA I OBAVEZA IZ UGOVORA O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA ZAKLJUČENIH SA AGENCIJOM ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH
104. OTKUP STANA NAKON RAZVODA BRAKA
105. OVLAŠĆENJE SUDA DA UMJESTO POSLODAVCA MERITORNO ODLUČI O PRAVU ZAPOSLENOG NA DODJELU STANA
106. POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
107. POBIJANJE PRAVNE RADNJE STEČAJNOG DUŽNIKA
108. PODMUKLOST KAO KVALIFIKATORNI ELEMENT KRIVIČNOG DJELA TEŠKO UBISTVO
109. POMOĆNA MEĐUNARODNA NADLEŽNOST DOMAĆEG SUDA
110. PONIŠTAJ IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA
111. PONIŠTAJ ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA IZ FORMALNIH RAZLOGA I PRAVO NA ŠTETU
112. PONIŠTAJ ODLUKE O RAZRJEŠENJU FUNKCIJE DIREKTORA
113. PORESKO OSLOBAĐANJE PORESKOG OBVEZNIKA KOJI OTPOČNE OBAVLJANJE DJELATNOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA
114. POSLJEDICE UKIDANJA KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI
115. POSREDOVANJE U KUPOVINI OPOJNE DROGE KAO ALTERNATIVNO PROPISANI OBLIK RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA IZ ČLANA 300 STAV 1 KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE
116. POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA
117. POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA – ODBACIVANJE OPTUŽNICE ZBOG PRESUĐENE STVARI
118. POVREDA ODREDABA POSTUPKA OD STRANE DRUGOSTEPENOG SUDA
119. POVREDA PRAVILA POSTUPKA
120. PRAVIČNA NAKNADA ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
121. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA I OCJENA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA
122. PRAVO ISTICANJA PRIGOVORA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA
123. PRAVO NA ODREĐIVANJE NOVOG IZNOSA PENZIJE
124. PRAVO NA PRISTUP SUDU I PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA
125. PRAVO NA UGOVORNU KAZNU
126. PRAVO NARUČIOCA NA SNIŽENJE NAKNADE
127. PRAVO OKRIVLJENOG NA ODBRANU
128. PRAVO SLJEDBENIKA DA TRAŽE PONIŠTAJ RJEŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU PRETHODNIKA I NAKNADU ŠTETE NA IME IZGUBLJENE ZARADE PRETHODNIKA
129. PRAVO SVOJINE PO OSNOVU UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI
130. PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PODNIJET PROTIV RJEŠENJA O POVLAČENJU TUŽBE
131. PREKLUZIJA U PRAVU NA RASKID UGOVORA
132. PREOCJENA DOKAZA BEZ OTVARANJA RASPRAVE
133. PRESTANAK FUNKCIJE DIREKTORA ČIJI JE RADNI ODNOS ZASNOVAN UGOVOROM O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME
134. PRESTANAK FUNKCIJE POTPREDSJEDNIKU OPŠTINE
135. PRESTANAK MANDATA ZBOG UKIDANJA MINISTARSTVA
136. PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG USLJED POSLJEDICA EPIDEMIJE COVIDA-19
137. PRESTANAK PRAVNOG DEJSTVA UGOVORA O PODJELI IMOVINE BRAČNIH DRUGOVA
138. PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG PRESTANKA RADA DIJELA STRANOG DRUŠTVA
139. PRESTANAK SLUŽBENOSTI ZASNOVANE UGOVOROM
140. PRESUDA O UTVRĐENJU POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
141. PRETPOSTAVKE ZA STICANJE SVOJINE REDOVNIM ODRŽAJEM
142. PREUZIMANJE NASTAVNIKA ZAPOSLENOG NA NEODREĐENO VRIJEME U DRUGU ŠKOLU NA RASPOLOŽIVI FOND ČASOVA KOJIM DOPUNJAVA NORMU
143. PRIGOVOR NA VISINU RAČUNA ZA KOMUNALNE USLUGE
144. PRIHVATANJE NADLEŽNOSTI
145. PRIVREMENI POVREMENI POSLOVI
146. PRIVREMENO OGRANIČENJE VRŠENJA DUŽNOSTI I PRIVREMENO UDALJENJE SA RADA
147. PROMJENA BORAVIŠTA MALODOBNOG DJETETA NAKON ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA KONTAKTA DJETETA I RODITELJA SA KOJIM DIJETE NE ŽIVI
148. PROMJENA LIČNOG IMENA MALOLJETNOG DJETETA
149. RAČUNANJE RAZUMNOG ROKA I NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA DOSUĐIVANJE PRAVIČNE NAKNADE
150. RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU I PUNOVAŽNOST KASNIJE ZAKLJUČENOG UGOVORA
151. RASPOLAGANJE OSTAVIOCA UGOVOROM O POKLONU U KORIST LICA KOJE NIJE ZAKONSKI NASLJEDNIK I NEMOGUĆNOST VRAĆANJA POKLONA
152. RASPOLAGANJE ZEMLJIŠTEM OD STRANE OPŠTINE U KORIST FIZIČKIH LICA BEZ ZAKLJUČENJA UGOVORA
153. RAZLOG NIŠTAVOSTI USMENOG TESTAMENTA
154. RAZRJEŠENJE PRIJE ISTEKA MANDATA I LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE NA IME IZGUBLJENE ZARADE
155. REDOVNI ODRŽAJ KAO OSNOV STICANJA PRAVA SVOJINE
156. REVIZIJA PROTIV PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PRIZNANJU STRANE SUDSKE ODLUKE
157. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE POSTAVLJENO LICE ZA PODRŠKU
158. SOLIDARNA ODGOVORNOST DRŽAVE I CRNAGORAPUTA ZA NASTANAK ŠTETE
159. SOLIDARNOST POVJERILACA
160. SPAJANJE POSTUPAKA PO TUŽBI ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
161. SPOR POVODOM ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I ODBACIVANJE TUŽBE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG KRŠENJA PRAVA SUĐENJA U RAZUMNOM ROKU
162. STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIJEMOM
163. STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU KUPOPRODAJNOG UGOVORA NA NEUKNJIŽENOJ OGRAĐENOJ POVRŠINI
164. STICANJE SLUŽBENOSTI NA JAVNOM PUTU
165. STRANKA U UPRAVNOM SPORU
166. STVARANJE NOVE STVARI
167. SUDSKA ZAŠTITA ZBOG EVENTUALNE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU KOJI TEČE PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE U PARNIČNOM SPORU
168. SUKOB NADLEŽNOSTI
169. SUKOB NADLEŽNOSTI
170. SUKOB NADLEŽNOSTI IZMEĐU OSNOVNOG I UPRAVNOG SUDA CRNE GORE
171. SUKOB NADLEŽNOSTI IZMEĐU VIŠEG I APELACIONOG SUDA
172. SUPRUŽNIČKO IZDRŽAVANJE
173. SUSJEDSKO PRAVO
174. TRAJNO DOBROVOLJNO RASPOREĐIVANJE SUDIJE
175. TROŠKOVI ADVOKATA KOJI JE ANGAŽOVAN VAN SJEDIŠTA SUDA
176. TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA
177. TUŽBA ZA POVRAĆAJ STVARI
178. UČESTVOVANJE U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU SUDIJE KOJI JE TREBAO BITI IZUZET
179. UGOVOR O KUPOPRODAJI ZAKLJUČEN 1976. GODINE KAO OSNOV STICANJA PRAVA SVOJINE
180. UGOVOR U KORIST TREĆEG
181. UNIŠTENJE OSIGURANOG OBJEKTA U POŽARU I VISINA ŠTETE
182. UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA
183. USTUPANJE NASLJEDNOG DIJELA KAO PREDMET POBIJANJA
184. UTVRĐENJE POSTOJANJA RADNOG ODNOSA
185. VISINA IZDRŽAVANJA DJETETA
186. VRIJEDNOST PREDMETA SPORA KOD EVENTUALNE KUMULACIJE TUŽBENIH ZAHTJEVA
187. ZABRANA GRAĐENJA OBJEKTA
188. ZABRANA PROMETA PROIZVODA
189. ZAHTJEV ZA NAKNADU POGREBNIH TROŠKOVA
190. ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOA
191. ZAKONSKO I TESTAMENTALNO NASLJEĐIVANJE
192. ZAUZIMANJE TUĐEG ZEMLJIŠTA GRAĐENJEM I PRAVO VLASNIKA ZEMLJIŠTA ZAUZETOG GRADNJOM
193. ZNAČAJ UPISA PRAVA SVOJINE PO SREDNJEM KATASTARSKOM OPERATU
194. ZNATNO UVEĆANJE VRIJEDNOSTI POTKROVLJA ZAJEDNIČKIM RADOM I SREDSTVIMA BRAČNIH DRUGOVA UZ SAGLASNOST ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE KAO SUVLASNIKA OBJEKTA NA KOJEM SE NALAZI POTKROVLJE
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 032/23 od 22.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Program fitosanitarnih mjera za 2023. godinu
2. Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2023. godinu
3. Liste štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 014/23 od 23.03.2023. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela broj 4672/4, 4981/3 i 4982/2 KO Novi Bar
DANILOVGRAD
1. Odluka o imenovanju dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad
3. Odluka o imenovanju dva člana Odbora za Statut i propise
4. Odluka o imenovanju dva člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
5. Odluka o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
6. Odluka o imenovanju dva odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova
7. Odluka o imenovanju dva člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
8. Odluka o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije
9. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
10. Odluka o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednika i dva člana Odbora za društvene djelatnosti
11. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta za zaštitu životne sredine
12. Odluka o razrješenju predsjednice i člana i imenovanju predsjednika i tri člana Savjeta za predstavke i pritužbe
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Danilovgrad
PODGORICA
1. Izvještaj Izborne komisije Glavnog grada Podgorica o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, održanih 23.10.2022. godine
ŽABLJAK
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku mladima u biznisu u opštini Žabljak
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u opštini Žabljak
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 033/23 od 22.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2022. godinu
2. Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja
3. Uputstvo o postupku provjere ispunjenosti uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza
4. Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2023. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
4. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o razrješenju zamjenice člana i imenovanju članice i zamjenika članice Državne izborne komisije
2. Odluka o izboru dva člana Komisije za vrednovanje projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta
3. Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
4. Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
5. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
6. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
7. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
8. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
“Službeni list Crne Gore”, br. 031/23 od 20.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u vezi sa situacijom u Bjelorusiji i umiješanost Belorusije u Rusku agresiju na Ukrajinu
2. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
2. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Agencije za investicije Crne Gore
3. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Agencije za investicije Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore “Montefarm”
5. Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore “Montefarm”
6. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
7. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 011/23 od 20.03.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 030/23 od 17.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
2. Pravilnik o službenim legitimacijama i izgledu značke ovlašćenih službenih lica u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu
3. Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva
3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Sudskog savjeta
Ispravke propisa:
1. Ispravka Rješenja o postavljenju tumača
2. Ispravka Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima
3. Ispravka Rješenja o postavljenju tumača
4. Ispravka Rješenja o postavljenju tumača
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu
2. Rješenja o postavljenju tumača
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 010/23 od 17.03.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/23 od 17.03.2023. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 6461/7 KO Novi Bar
2. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4801/4 i 4803/2 obje KO Novi Bar
3. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 6461/9 KO Novi Bar
BERANE
1. Odluka o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji opštine Berane u naseljima Petnjik, Budimlja, Buče i Lužac
BIJELO POLJE
1. Rješenje o usklađivanju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za 2022. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
2. Odluka o određivanju predsjednika Organizacionog odbora MOSI Kolašin 2023. godine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava svojine na neizgarđenom građevinskom zemljištu Sindikatu bezbjedonosnih institucija Crne Gore za potrebe izgradnje stambenog objekata
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
6. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Vodovodni sistem kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450” u Opštini Kolašin
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
PLAV
1. Konačni rezultati izbora za odbornike u skupštini Opštine Plav
TUZI
1. Izvještaj o radu Izborne komisije Opštine Tuzi za utvrđivanje konačnih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u Opštini Tuzi
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 004/23 od 17.03.2023. godine
1. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Republike Crne Gore i Vlade Republike Makedonije
2. Obavještenje o stupanju na snagu Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske podrške Unije Crnoj Gori u okviru instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike “Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD III)
4. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 029/23 od 16.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027. godina
2. Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – Cjenovnik
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izradi i održavanju katastra nepokretnosti
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023 i realizaciju akcionog plana za njegovo sprovođenje
2. Rješenja o postavljenju tumača
3. Odluka o razrješenju izvršne direktorice
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 012/23 od 13.03.2023. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
CETINJE
1. Odluka o prodaji nepokretnosti
2. Odluka o pokretanju postupka prodaje čelične konstrukcije bivše hale EI “Obod” – objekat broj 23
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2023. godinu
4. Odluka o održavanju javnih groblja na teritoriji Prijestonice Cetinje
5. Odluka o izmjenama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika
6. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju otkupa stana Vučković Dušanki
8. Odluka o davanju saglasnosti da se na Bošković Nikolu izvrši upis prava svojine na stanu u naselju Luke Ivaniševića S-36 u Cetinju
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u poljoprivredi na području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odobravanju otkupa stana Kasnecović Stanki
12. Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
13. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
15. Zaključci Skupštine Prijestonice Cetinje broj: 02-016/23-393, 392 i 413 od 27.02.2023. godine
16. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje
17. Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za zaštitu životne sredine
HERCEG NOVI
1. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
2. Odluka o izmjenama Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” doo Herceg Novi
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg-Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA “Španjola” sa uklapanjem u VN i NN mrežu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” kojom se usvaja Plan i program rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
7. Zaključci Skupštine opštine Herceg Novi broj: 02-6-040-58/23 od 01.03.2023. godine
8. Zaključak o insistiranju Skupštine opštine Herceg Novi da Vlada Crne Gore i zaštitnik imvinsko-pravnih interesa Crne Gore u najkraćem roku raskinu ugovor koji je zaključen sa “Vektra Montenegro” AD o prodaji većinskog paketa akcija HTP Boke
9. Program uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2023. godinu
ZETA
1. Odluka o izmjeni Odluke o načinu korišćenja sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Zeta
3. Statut Opštine Zeta
4. Zaključak o neusvajanju Informacije o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja, razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma za 2022. godinu
5. Zaključak o neusvajanju Informacije o raspodjeli sredstava za sport za 2022. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o finansiranim projektima NVO za 2022. godinu
7. Program rada Skupštine opštine Zeta za 2023. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 011/23 od 10.03.2023. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
NIKŠIĆ
1. Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije
PLUŽINE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
ROŽAJE
1. Odluka o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2023. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2023. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2023. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje za 2023. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2023. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2023. godinu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za urbanu sanaciju
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Rožaje
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
12. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti – poljoprivredno zemljište za 2023. godinu
13. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
14. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Sportski centar” Rožaje
15. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
16. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
17. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje
18. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
19. Odluka o imenovanju člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje”
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2023. godinu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” za 2023. godinu
22. Odluka o razrješenju Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
23. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2023. godinu
24. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim projekcijama DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2023. godinu
25. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje
26. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje
27. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
28. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
29. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Sportski centar” Rožaje
30. Odluka o razrješenju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
31. Program rada Skupštine opštine Rožaje za 2023. godinu
32. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa finansijskim planom DOO “Komunalno” Rožaje za 2023. godinu
TIVAT
1. Odluka o ustanovljavanju službenosti na katastarskim parcelama 1986/1, 1986/2 i 1990 KO Đuraševići radi polaganja 35Kv kablovskog voda
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu o imenovanju poslovnog direktora
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Tivat
4. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Tivat
5. Odluka o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u spomeniku prirode “Plaža Pržna”
6. Odluka o prestanku mandata jednoj članici Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Gradska biblioteka” Tivat sa finansijskim planom za 2023. godinu
8. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa trafostanice TS 1 10/0.4kV 1x630kVA, u okviru UP 312, na katastarskoj parceli broj 395/4 KO Donja Lastva, i priključnih 10kV kablovskih vodova čija se trasa polaže na dijelu katastarskih parcela broj 164, 171, 333/1, 395/3, 395/2, 395/4, 392/2 i 372/2 sve KO Donja Lastva i postavljanje 10kV betonskog stuba na dijelu katastarske parcele broj 372/2 KO Donja Lastva, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva”
9. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2023. godinu
10. Odluka o davanju na korišćenje, uz naknadu, poslovne prostorije Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom
11. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat
12. Odluka o prestanku mandata jednom članu Odbora direktora DOO “Autobuska stanica” Tivat
13. Odluka o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
14. Odluka o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Tivat za 2022. godinu
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 028/23 od 10.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Herceg Novi za otuđenje nepokretnosti
2. Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca
3. Pravilnik o bližem načinu upisa i vođenja registra stečajnih masa
4. Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
5. Akt o proglašenju člana Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca
6. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za pomorstvo i turizam Bar
7. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
3. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti
4. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
2. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
3. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
4. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
5. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija
6. Rješenje o imenovanju pet članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
9. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
10. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse
11. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora generalnog Direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
16. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
18. Rješenje o imenovanju zamjenice šefa kabineta predsjednika Vlade Crne Gore
19. Rješenje o imenovanju direktorice Uprave za inspekcijske poslove
20. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 009/23 od 10.03.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 027/23 od 08.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti
2. Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice na izborima za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 19. marta 2023. godine
3. Lista kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
2. Zakon o dopunama Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Operativnog tima za sprovođenje mjera za smanjenje zagađenja u sjevernoj zoni kvaliteta vazduha Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 026/23 od 06.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Uredba o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti
“Službeni list Crne Gore”, br. 024/23 od 03.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja i izdavanja dozvole vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta
2. Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnim vazduhoplova
3. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zajedničkim zahtjevima za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem i nadzoru nad njima
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta izgradnje elektroenergetske infrastrukture STS 10/0,4 kV 160 kVA “Brskut 3” sa priključnim DV 10 kV kablom i uklapanjem u NN mrežu, u KO Brskut, Glavni grad Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 025/23 od 06.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa
2. Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – Agrobudžet
3. Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju partnerskog savjeta za regionalni razvoj
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 008/23 od 03.03.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/23 od 02.03.2023. godine
BAR
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Lovstvo” Bar”
BIJELO POLJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine Bijelo Polje
2. Odluka o imenovanju Odbora direktora doo “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo “Parking – servis” Bijelo Polje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva
4. Odluka o imenovanju Odbora direktora doo Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
5. Odluka o imenovanju Odbora direktora doo “Parking servis – Bijelo Polje”
6. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo”
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine Bijelo Polje
8. Odluka o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
9. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju
10. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
11. Odluka o prestanku mandata Odbora direktora doo “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
12. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
13. Odluka o prestanku mandata Odbora direktora doo Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
17. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije”
18. Odluka o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije”
19. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
20. Zaključak o prestanku mandata Odbora direktora doo “Parking servis – Bijelo Polje”
21. Zaključak kojim se Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje
22. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članu Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
23. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članovima Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
24. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
25. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju
26. Zaključak o prestanku mandata Savjetu Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo”
27. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku i članovima Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
28. Zaključak kojim se Vladi Crne Gore predlažu mjere i preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta vaduha na području opštine Bijelo Polje
DANILOVGRAD
1. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
KOTOR
1. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine Nebojši Ševaljeviću
TIVAT
1. Odluka o donošenju Programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat sa Finansijskim planom za 2023. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Tivat sa Finansijskim planom za 2023. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” sa Finansijskim planom za 2023. godinu
4. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Tivat
5. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Tivat
6. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Tivat
7. Odluka o izboru predsjednika Opštine Tivat
ŽABLJAK
1. Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije
2. Rešenje o davanju saglasnosti na privremene cijene javnog vodosnadbijevanja, prihvatanja i odvođenja otpadnih voda, prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2023. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 023/23 od 01.03.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Nagoji – Japan
2. Pravilnik o Listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore
2. Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore
3. Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu sporta i mladih
5. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore
6. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
7. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore “Đurđe Crnojević”
8. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
11. Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
12. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za statistiku
13. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za statistiku
14. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
16. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
17. Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja
18. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštine Pljevlja i Žabljak

Februar 2023

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 022/23 od 27.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o visini i načinu plaćanja godišnje naknade za korišćenje prostora bespravnog objekta na teritoriji Opštine Bar
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Ulcinj radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje objekta za sport i rekreaciju
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližem načinu raspolaganja oduzetim i predatim oružjem i municijom
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – zaštita potrošača i zdravlja
2. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – pravosuđe i temeljna prava
3. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – sloboda kretanja radnika
4. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – privredno pravo
5. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – pravo intelektualne svojine
6. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
7. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – socijalna politika i zapošljavanje
8. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbjednost
9. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – konkurencija
10. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke
11. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 – sloboda kretanja robe
12. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 – preduzetništvo i industrijska politika
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 021/23 od 24.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije
2. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan
3. Pravilnik o sprovođenju postupka napredovanja u više policijsko zvanje
4. Odluka o obezbjeđivanju pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
2. Rješenja o postavljenju tumača
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 020/23 od 22.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice “Ulica T3”
2. Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački službenika za kontrolu rada u ministarstvu
3. Zahtjev za registraciju oznake “Viši kvalitet” prehrambenog proizvoda meda – “Cvjetni med”
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/23 od 23.02.2023. godine
BUDVA
1. Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije
NIKŠIĆ
1. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić
2. Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić
3. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić
4. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Nikšić
TUZI
1. Odluka o obezbjeđivanju prostora za Omladinski servis
2. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Tuzi
PETNJICA
1. Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije Petnjica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 019/23 od 20.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o danima vidova Vojske Crne Gore
2. Rješenje o upis promjene u Registar političkih partija
3. Pravilnik o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje
4. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Nikšić, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi supstanci koje se ne upisuju u registar hemikalija i ne podliježu stručnoj procjeni
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prevođenja profesionalnog vojnog lica i proizvođenja lica u službi u Vojsci Crne Gore
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
5. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pripreme, obuke i opremanja jedinica, odnosno pripadnika Vojske Crne Gore za upotrebu u međunarodnim snagama
6. Pravilnik o dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada komisija za profesionalnu rehabilitaciju
7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore
8. Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d.
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članice Savjeta za prava djeteta
2. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Nagoji – Japan
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
4. Rješenje o imenovanju članice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
5. Rješenje o postavljenju sekretarke Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja
6. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
7. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za školstvo
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 007/23 od 20.02.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 018/23 od 15.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Vladoš, KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje “0.4 Kv kablovski vod tipa PPOO-a 4×120 mm2 od postojećeg stuba nn mreže do planiranog NKRO 4, KO Motički Gaj I, Opština Žabljak
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Bjelila – Rutke – Gorelac”, Opština Bar
4. Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti
5. Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2023. godinu
6. Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima za sticanje zvanja i nivoima zvanja službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Bjelila – Rutke – Gorelac”, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/23 od 16.02.2023. godine
BERANE
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o otkupu zemljišta radi doklompletiranja urbanističke parcele broj 159 u zoni Detaljnog urbanističkog plana “Stari Grad”
2. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane
3. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalne saobraćajnice na dijelovima katastarskih parcela broj 1176, 1175, 1174 i 1172/2 KO Budimlja, PUP Berane
DANILOVGRAD
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Danilovgrad
MOJKOVAC
1. Odluka o davanju saglasnosti na cijene za regulisanje komunalne djelatnosti
2. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
3. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara skupštine Opštine Mojkovac
4. Odluka o imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije
5. Odluka o stipendiranju studenata
6. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac – Ribarevine
7. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – Mojkovac”
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac
PLJEVLJA
1. Odluka o finansiranju servisa prevoza osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih lica za 2023. godinu
TIVAT
1. Odluka o imenovanju predstavnika opštine Tivat u skupštini turističke organizacije Tivat
2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tivat
ŽABLJAK
1. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
2. Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Žabljak
3. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Žabljak u Skupštinu Turističke organizacije
4. Odluka o razrešenju i imanovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
5. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka
6. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Žabljak
7. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe u 2023. godini
8. Odluka o razrešenju i imanovanju predsjednika Savjeta za prestavke i pritužbe
9. Odluka o razrešenju predstavnika Skupštine opštine Žabljak u Skupštinu Turističke organizacije
10. Odluka o razrešenju i imanovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
11. Odluka o razrešenju i imanovanju predsjednika i člana Odbora za statut i propise
12. Odluka o razrešenju i imanovanju člana Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost
13. Odluka o razrešenju i imanovanju predsjednika i člana Savjeta za rodnu ravnopravnost
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 017/23 od 13.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani i KO Lutovo na teritoriji Glavnog grada Podgorica radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2” u Glavnom gradu – Podgorica
3. Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2023. godini)
4. Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal za izbor predsjednika Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
2. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
3. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
4. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
6. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
8. Akt o proglašenju predsjednice Tužilačkog savjeta
9. Rješenje o imenovanju Savjeta za reviziju
10. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda rada
11. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada
12. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
13. Rješenje o razrješenju Savjeta za reviziju
14. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
16. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija
17. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
18. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
19. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
20. Rješenje o imenovanju članice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
21. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih
22. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih
23. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva
24. Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva sporta i mladih
25. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
26. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija
27. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama
2. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Rožaje na životnu sredinu
3. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – Opštine Budva i Bar na životnu sredinu
4. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Mahala”, Opština Zeta na životnu sredinu
5. Odluka o izradi strateške procjene uticaja izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Sutomore – centar Opština Bar na životnu sredinu
6. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak na životnu sredinu
7. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone A, B i C” u Glavnom gradu – Podgorica na životnu sredinu
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica na životnu sredinu
9. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja na životnu sredinu
10. Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat na životnu sredinu
11. Pravilnik o obrascima za sprovođenje postupaka javnih nabavki
12. Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
13. Rješenje o ukidanju Rješenja direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo o izdavanju Operativne licence Airways Scenic-u d.o.o Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 006/23 od 10.02.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 007/23 od 08.02.2023. godine
BAR
1. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove “Kulturni centar” Bar
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove “Kulturni centar” Bar
3. Odluka o razrješenju jednog člana u Odboru za statut i propise
4. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice Opštine
6. Odluka o razrješenju jednog člana u Odboru za finansije i privredu
7. Odluka o razrješenju jednog člana u Odboru za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
8. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za društvenu djelatnost
9. Odluka o razrješenju jednog člana u Odboru za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
10. Odluka o razrješenju odbornika koji prisustvuje zaključenju braka
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar”, Izmjene i dopune u Baru
12. Odluka o davanju na privremeno korišćenje poslovnog prostora označenog kao: PD 38, PD 39, PD 54 i PD 55 u zgradi broj 1 na katastarskoj parceli broj 5004/5 iz lista nepokretnosti broj 3156 KO Novi Bar, u Baru, doo “Možura” Bar
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine
14. Odluka o saradnji Opštine Bar (Crna Gora) i Opštine Stari Grad Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
15. Odluka o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u spomeniku prirode “Park muzeja na Topolici u Baru”
16. Odluka o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Lovstvo” Bar
17. Zaključak o dovođenju do funkcionalne ispravnosti postojećeg parternog uređenje prostora
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
KOLAŠIN
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine
3. Odluka o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Kolašin
4. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
5. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Kolašin
6. Odluka o razrješenju Odbora direktora DOO “Komunalno” Kolašin
7. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalno” Kolašin
8. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
9. Odluka o prenosu prava svojine na neizgrađenom građevinskom zemljištu Sindikatu bezbjedonosnih institucija Crne Gore za potrebe izgradnje stambenog objekata
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: NDTS 10/0,4kV 1x 630kVA “Kolašin 762” sa priključnim 10kV vodom u Kolašinu
11. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: izmještanje sa kabliranjem dijelova trase postojećih DV 35 kV “Kolašin – Ptič” i DV 35 kV “Breza-Rijeka Mušovića” iz TS 35 /10Kv “Breza” i izmještanje dva 10 kV voda u naselju Breza u Kolašinu
12. Odluka o ustupanju nepokretnosti Vladi Crne Gore – Upravi za inspekcijske poslove na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade
13. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: kablovski vod 10 kV “Breza” – STS “Lugovi” u Kolašinu
14. Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Opštine Kolašin
15. Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika u Opštini Kolašin
16. Program uređenja prostora sa programom urbane sanacije Opštine Kolašin za 2023. godinu
17. Programski zadatak za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa infrastrukturnih vodova hidrotehničkih instalacija, instalacija jake i slabe struje, kao i trafostanice 10/04 kV, 3x1000kVA sa mjernom ćelijom do urbanističkih parcela broj 259, 272, 273 i 274 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Breza” u Kolašinu
18. Programski zadatak za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa: saobraćajnica od raskrsnice pristupnog puta i Ulice Junaka Mojkovačke bitke, Ulica – 1 i Ulica – 4 uskladu sa idejnim rješenjem i smjernicama Detaljnog urbanističkog plana “Breza” u Kolašinu
ULCINJ
1. Odluka o davanju saglasnosti na izbor Direktorke Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena” – Ulcinj
2. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom
3. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 17 u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meterizi 1” Opština Ulcinj
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi za 2023. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 015/23 od 08.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za turizam
2. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje sportsko-rekreativnog centra
4. Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima
5. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
6. Rješenje o utvrđivanju statusa nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja – nepokretnom dobru Spomen kompleks Jasikovac
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa PZU Opšta bolnica “Meljine” – Herceg Novi u stečaju i Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 003/23 od 03.02.2023. godine
1. Obavještenje o stupanju na snagu Okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III)
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u “Customs”, Programu Unije za saradnju u polju carine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/23 od 06.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2023. godinu
2. Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. januara 2023. godine
3. Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2023. godine
4. Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. januara 2023. godine
5. Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara 2023. godine
6. Odluka o odobravanju Odluke o utvrđivanju jediničnih naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije
7. Odluka o utvrđivanju jediničnih naknada za priključenje na prenosni sistem električne energije
8. Javni oglas za izbor jednog državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva kulture i medija
5. Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
7. Rješenje o razrješenju tri članice Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
8. Rješenje o imenovanju četiri člana Savjeta za reformu javne uprave
9. Rješenje o razrješenju tri člana Savjeta za reformu javne uprave
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
12. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
13. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija
14. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija
15. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu kapitalnih investicija
16. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 005/23 od 06.02.2023. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/23 od 03.02.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2019/1894/ZVBP od 11. novembra 2019. godine, 2020/275/ZVBP od 27. februara 2020. godine, 2020/1657/ZVBP od 6. novembra 2020. godine, 2021/1966/ZVBP od 11. novembra 2021. godine i 2022/2186/ZVBP od 8. novembra 2022. godine s obzirom na neovlašćene aktivnosti bušenja koje Turska sprovodi u istočnom Sredozemlju
2. Odluka o Planu privatizacije za 2023. godinu
3. Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2023. godinu
4. Naredba o načinu uplate javnih prihoda
5. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Macavare
6. Naredba o zabrani upotrebe olovne sačme u močvarnim područjima
7. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i MFCN sisteme
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla
2. Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru
3. Odluka o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu i implementaciju Komunikacionih smjernica za 2023. godinu
2. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
3. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 004/23 od 03.02.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 012/23 od 31.01.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za prenos prava svojine, na nepokretnostima u državnoj svojini – Opština Kola šin, i to: katastarske parcele broj 51/5, površine 1.406 m2 i katastarske parcele broj 50, pomoćna zgrada površine 363 m2, evidentiranih u LN broj 591 KO Kolašin, koje predstavljaju urbanističku parcelu broj 64 shodno Detaljnom urbanističkom planu “Breza” – Kolašin, Sindikatu bezbjednosnih institucija Crne Gore, bez naknade, radi izgradnje stambenog objekta, za potrebe rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, koji rade u ovim organima, a žive na teritoriji Opštine Kolašin
2. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine
3. Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od požara
4. Etički kodeks za Državne revizore i druge zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova
2. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava
4. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
6. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik
7. Rješenja o postavljenju tumača
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
10. Rješenje o razrješenju članice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 006/23 od 31.01.2023. godine
KOTOR
1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost poslova
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije
3. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja opštinske ustanove kulture Javna ustanova Kotorsko pozorište za djecu i mlade
ULCINJ
1. Odluka o Budžetu Opštine Ulcinj za 2023. godinu
2. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
4. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Ulcinj za period 2022-2028. godine
5. Odluka o davanju izvorišta na korišćenje MZ Kruče
6. Odluka o reorganizovanju Javnog preduzeća “Centar za kulturu” Ulcinj, u Javnu ustanovu “Centar za kulturu” Ulcinj
7. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove “Centar za kulturu” Ulcinj
8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Javnog preduzeća “Centra za kulturu” Ulcinj za 2023. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2023. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za 2023. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. “Parking servis” Ulcinj za 2023. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku doo “Vodovod i kanalizacija” o utvrđivanju cijene vode i usluga za korišćenje gradske kanalizacije (Cjenovnik) za 2023. godinu
14. Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga, naziva naselja, ulica, trgova i institucija
15. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
16. Odluka o imenovanju Savjeta za savremenu umjetnost, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu
17. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
18. Odluka o imenovanju Savjeta za javna priznanja Opštine Ulcinj
19. Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina
22. Odluka o imenovanju Savjeta za lokalni saobraćaj
23. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2023. godinu
24. Program uređenja prostora Opštine Ulcinj za 2023. godinu
25. Rješenje o obrazovanju Komisije sa posebnim radnim grupama iz pojedinih oblasti