Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Septembar 2023

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 087/23 od 27.09.2023. godine
Novi propisi:
1. Rješenje Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 7/17 od 14. juna 2023. godine
2. Odluka o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga
3. Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronski novac
4. Odluka o regulatornom kapitalu platnih institucija
5. Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji “PaySpot ME” d.o.o. Podgorica
6. Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za četvrti kvartal 2023. godine
7. Odluka o ustanovljavanju Crvene liste dnevnih leptira Crne Gore
8. Odluka o ustanovljavanju Crvene liste gmizavaca i vodozemaca Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna Banka Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za vode
2. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 037/23 od 27.09.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 086/23 od 22.09.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Herceg Novi radi otuđenja nepokretnosti
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor radi otuđenja nepokretnosti
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice radnog naziva “Ulica TB4”
4. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje parkovske površine sa pratećim sadržajem
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju Međunarodnog žirija za dodjelu Njegoševe nagrade
2. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
3. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja
4. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
5. Rješenje o prestanku mandata direktora Državnog arhiva
6. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
7. Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 043/23 od 21.09.2023. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela broj 4150/2, 4150/3, 4755/3 i 6454/16 KO Novi Bar
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
DANILOVGRAD
1. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora evidentiranog u listu nepokretnosti broj 107 KO Danilovgrad
HERCEG NOVI
1. Odluka o uspostavljanju saradnje i bratimljenju između Opštine Herceg Novi i Grada Trebinja
2. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi
KOTOR
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka potpune i nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje – poboljšanja i proširenja vodovodne kanalizacione mreže za Risan, Perast, Muo, Stoliv i Prčanj
2. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – fudbalskom stadionu u Kotoru, Nikša Bućin
3. Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od urušavanja tri stambena objekta na području Novog naselja – Škaljari
4. Program rada Skupštine Opštine Kotor za 2023. godinu
5. Izmjene i dopune Programa investicionih aktivnosti u Opštini Kotor za 2023. godinu
6. Izmjene i dopune Programa uređenja prostora u Opštini Kotor za 2023. godinu
ROŽAJE
1. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Rožaje
2. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
3. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta opštine Rožaje za 2023. godinu
4. Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije Rožaje u stalnom sastavu
5. Odluka o naknadama odbornicima Skupštine opštine Rožaje
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
7. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana biodiverziteta za područje opštine Rožaje za period 2023-2028. godine
8. Odluka o donošenju Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Rožaje za period 2023-2027. godine
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora doo “Sportski centar” Rožaje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
ULCINJ
1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa loklane uprave opštine Ulcinj za 2022. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti za otpuštanje duga po osnovu Ugovora o zajmu između “Opština Ulcinj” i “Turistička organizacija Opštine Ulcinj”
TUZI
1. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Skupštine turističke organizacije Tuzi
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
3. Program mjera za realizaciju sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Opštini Tuzi za 2023. godinu – Agrobudžet
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 008/23 od 19.09.2023. godine
1. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Sveti Nikola – Puljaj za međunarodni drumski putnički saobraćaj i vršenju zajedničke granične kontrole
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Evropske unije, sa jedne Strane i Crne Gore, sa druge strane, o učešću Crne Gore u tematskoj cjelini za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)
3. Odluka o objavljivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Albanije u oblasti energetike
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 085/23 od 15.09.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o pokretanju postupka dodjele Lovišta “Nikšić” na korišćenje
2. Uredba o načinu saradnje i razmjeni informacija između nadležnih organa radi pristupa ili pružanja usluga
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Akademija za estetiku i kozmetologiju Sara”, Podgorica
4. Rješenje o izdavanju licence Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o radu državnog trezora
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudija u Sud za prekršaje u Podgorici
2. Odluka o izboru sudija Osnovnog suda
3. Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Suda za prekšaje u Podgorici
4. Odluka o izboru sudija Upravnog suda Crne Gore
5. Odluka o imenovanju generalne sekretarke Službe Predsjednika Crne Gore
6. Odluka o izboru izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
7. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
8. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Bijelom Polju
9. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Apelacionog suda Crne Gore
10. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
11. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
12. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
13. Rješenja o postavljenju tumača
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 036/23 od 15.09.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 042/23 od 15.09.2023. godine
BAR
1. Zaključak o konstaovanju da je Skupština opštine Bar usvojila Zaključak Savjeta za zaštitu životne sredine
2. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar” d.o.o. Bar
BERANE
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 169 u zoni Detaljnog urbanističkog plana “Hareme”
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – rekonstrukcija pješačko-kolske ulice u Kolašinu
2. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: Solarna elektrana “Trunića Do” maksimalne snage 5MW u Kolašinu
3. Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – javna rasvjeta na mostu od Žutog do Streličkog krša u Kolašinu
PLJEVLJA
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji opštine Pljevlja
2. Odluka o izmjenama Odluke o vodosnabdijevanju seoskog područja Opštine Pljevlja
3. Odluka o izmjenama Odluke o grobljima
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
5. Odluka o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja
6. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
7. Odluka o prodaji vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja putem prikupljanja ponuda
8. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” Pljevlja
9. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene za regulisane komunalne djelatnosti (javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda) vršioca usluga DOO “Vodovod” Pljevlja
11. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
12. Odluka o naknadama za rad odbornika u Skupštini Opštine Pljevlja
13. Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta i Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Opštine Pljevlja
PODGORICA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada
ULCINJ
1. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2023. godinu
2. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 259 i 260 sa Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-Grad” za lokalitet “KODRE 1 ” Opština Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 084/23 od 08.09.2023. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma
2. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
3. Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva pravde
4. Rješenje o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
6. Rješenje o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
7. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
8. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
13. Odluka o prestanku mandata generalnom sekretaru Službe Predsjednika Crne Gore
14. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 035/23 od 08.09.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 041/23 od 07.09.2023. godine
ROŽAJE
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekat za proizvodnju parketa i ostalih podova kao i proizvodnju peleta u opštini Rožaje
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 1935/6 KO Mrčevac
ULCINJ
1. Ispravka Odluke o otkupu zemljišta u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meraja 2” Opština Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o razrešenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za budžet, privredu i razvoj
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DOO “PARKING SERVIS ŽABLJAK” – Žabljak
3. Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Žabljak – država Crna Gora i Opštine Vrbas-država Srbija
4. Odluka o dopuni Odluke o boravišnoj taksi
5. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o rešavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Žabljak
6. Odluka o davanju saglasnosti o ustanovljenju prava stvarne službenosti u korist DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
7. Odluka o usvajanju Programa mjera podrške individualnim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Žabljak za 2023. godinu
8. Rješenje o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak
9. Rješenje o davanju saglasnosti na cijene usluga za javno vodosnadbijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama za 2024. godinu
10. Odluka o razrešenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Izmijenjeni Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi za 2023. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 083/23 od 05.09.2023. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih “Artos obrazovanje”, Nikšić
2. Statut Organizacije fotografskih autora – OFA
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “Pit stop centar”, Budva
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za školstvo
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 034/23 od 05.09.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/23 od 04.09.2023. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2023. godinu
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
ROŽAJE
1. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4kV “Hurije” 1x630kVA sa priključnim KV 10kV, KO Rožaje, Opština Rožaje
TIVAT
1. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na katastarskim parcelama 352/2 i 352/3 KO Radovići
2. Odluka o regulisanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu katastarske parcele 351/1 KO Radovići i o prodaji katarske parcele 534/3 KO Radovići
ZETA
1. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Opštine Zeta
2. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Opštine Zeta
3. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Javno komunalno preduzeće” Zeta
4. Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana zaštite životne sredine Opštine Zeta za period 2024-2028. godine

Avgust 2023

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 082/23 od 30.08.2023. godine
Novi propisi:
1. Uredba o zvanjima i zaradi vojno-diplomatskih predstavnika, lica upućenih na rad u međunarodnim organizacijama i administrativno-tehničkog osoblja
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica III”, Opština Bar
3. Pravilnik o sadržaju i načinu obilježavanja pakovanja veterinarskog lijeka i sadržaju uputstva za veterinarski lijek
4. Pravilnik o metodama kontrole rezidua u životinjama i proizvodima životinjskog porijekla
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 033/23 od 30.08.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 039/23 od 25.08.2023. godine
BUDVA
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Budva za 2022. godinu
2. Odluka o podršci ženskom preduzetništvu
3. Odluka o podršci razvoju poljoprivrede
4. Odluka o podršci razvoju zanatstva i preduzetništva za mlade
5. Odluka o izmjeni i dopuni Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period 2019-2023. godine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Opštine Budva
7. Odluka o pokriću gubitaka DOO “Komunalno” Budva iz 2020 i 2021. godine
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Budva
9. Odluka o zaključenju Sporazuma radi regulisanja prava i obaveza između Opštine Budva i “Dukley Marina” D.O.O. Budva
10. Odluka o ustupanju luke Budva na upravljanje doo “Komunalno” Budva
11. Odluka o bratimljenju između Opštine Budva, Crna Gora i Opštine Bodrum, Turska
12. Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture Opštine Budva 2024-2028. godine
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Otpadne Vode” d.o.o. Budva za 2023. godinu
14. Program podizanja spomen-obilježja u Opštini Budva za 2023. godinu
15. Deklaracija o zaštiti područja Paštrovska gora
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju DOO “Komunalno” Budva za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju DOO “Otpadne Vode” Budva za 2022. godinu
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva za 2022. godinu
CETINJE
1. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio i televizije Cetinje”
2. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio i televizije Cetinje”
PLAV
1. Odluka o izradi Programa privremenih objekata na području Opštine Plav za period od 2023-2028. godine
PODGORICA
1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
ROŽAJE
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekat za smještaj starih lica u opštini Rožaje
ULCINJ
1. Završni račun Budžeta Opštine Ulcinj za 2022. godinu
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na prvu izmjenu Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi za 2023. godinu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 007/23 od 23.08.2023. godine
1. Odluka o objavljivanju Međunarodnog sporazuma između Crne Gore, s jedne strane i Evropske unije, s druge strane, o učešću Crne Gore u Programu unije “PROGRAM JEDINSTVENOG TRŽIŠTA” (SINGLE MARKET PROGRAMME)
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/23 od 11.08.2023. godine
BAR
1. Pravilnik o dodjeli subvencija iz oblasti socijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije
DANILOVGRAD
1. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine Danilovgrad Dušku Stjepoviću
2. Odluka o poništenju Javnog poziva ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga tri kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Danilovgrada
3. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjednici Opštine Danilovgrad Mariji Radonjić
MOJKOVAC
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Mojkovac za 2022. godinu
2. Odluka o uspostavljanju službenosti za potrebe “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće
3. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Mojkovac
4. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
6. Odluka o pristupanju izradi predloga Poslovnika o radu Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika
7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac
8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2023. godinu
9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
10. Program uređenja prostora za 2023. godinu
11. Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Mojkovac
12. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2022. godinu i Finansijskog izvještaja
ULCINJ
1. Odluka o utvrđivanju da je od opšteg interesa izgradnja saobraćajnice u centru Štoja
2. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 184 sa Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meraja 1” Opština Ulcinj
TUZI
1. Odluka o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Tuzi
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 037/23 od 10.08.2023. godine
BERANE
1. Ispravka Odluke o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Sportski centar” Berane
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: vodosnabdijevanje “Kolašin 1450” (rezervoar – turističko naselje od ST 0+603,17 do ST 1+196,86) u Kolašinu
NIKŠIĆ
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić
2. Odluka o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika u znak sjećanja na operaciju “Velveta”
3. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – ulici imenom Mehmeda Meše Selimovića
4. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – ulici imenom Miloša Crnjanskog
5. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu – ulici imenom Jasenovačkih žrtava
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika u Opštini Nikšić
7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Nikšić
PLJEVLJA
1. Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” Pljevlja
2. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Grijanje” Pljevlja
3. Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Statuta Opštine Pljevlja
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe priključenja lokalnog puta na magistralni put Pljevlja – Prijepolje
5. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje radnog vozila i opreme svojina Opštine Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja
6. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
7. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje radnih vozila svojina Opštine Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Vodovod” Pljevlja
8. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
9. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja
11. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Čistoća” Pljevlja za 2023. godinu
13. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
14. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
15. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Vodovod” Pljevlja za 2023. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2023. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2023. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja za 2023. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Komunalne usluge” Pljevlja za 2023. godinu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Grijanje” za 2023. godinu
22. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Lokalni putevi” Pljevlja za 2023. godinu
23. Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2023. godinu
24. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Čistoća” Pljevlja
25. Odluka o davanju saglasnosti na Program i plan rada Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2023. godinu
26. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica radi postavljanja elektrovodova na katastarskim parcelama broj 447 i 463 KO Gradac
27. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2023. godinu Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja
28. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2022. godinu
29. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period I-VI 2023. godine
30. Zaključak o ne donošenju Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2022. godinu
31. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2022. godinu
32. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2022. godinu
33. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Vodovod” Pljevlja za 2022. godinu
34. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih meteroloških pojava za teritoriju opštine Pljevlja
35. Zaključak o prihvatanju Informacije o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2021. godinu
36. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2022. godinu
37. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije direktorici Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom” Pljevlja
38. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije direktoru Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja
39. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu za 2022 godinu Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom” Pljevlja
40. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije izvršnom direktoru DOO “Lokalni putevi” Pljevlja
41. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije direktorici Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja
42. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije izvršnom direktoru DOO “Čistoća” Pljevlja
43. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije izvršnom direktoru DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
44. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije predsjedniku Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja
45. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Grijanje” Pljevlja za 2022. godinu
PODGORICA
1. Odluka o vraćanju na raspolaganje Crnoj Gori zemljišta koje čini urbanističku parcelu broj 13 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VII – Stara Varoš” – Izmjene i dopune
2. Odluka o ustupanju na korišćenje Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore zemljišta koje je dio katastarske parcele broj 775/1 KO Doljani, radi postavljanja privremenog objekta
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
4. Odluka o izmjenama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice
5. Odluka o davanju saglasnosti Opštini Tuzi za izvođenje radova na nepokretnostima na kojima svojinska ovlašćenja vrši Glavni grad – Podgorica radi rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica-Tuzi od Ržaničkog mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik
6. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče na porodičnoj kući Arsa Milića
7. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-biste Vladu Miliću
8. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-biste Branku Božoviću
9. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu “Park Dušana Vukotića”
10. Odluka o auto-taksi prevozu
11. Odluka o besplatnom prevozu u prigradskom i gradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Glavnog grada Podgorice
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica
13. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
14. Odluka o organizaciji Novogodišnjih praznika 2023-2024. godinu
15. Program rada Skupštine Glavnog Grada – Podgorice za 2023. godinu
16. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Ulcinj
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena” Ulcinj
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Pistula”
4. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Ulcinj
5. Odluka o porezu na nepokretnosti u Opštini Ulcinj
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO “Parking servis” Ulcinj
7. Odluka o razrješenju Met Gjoni članstva u Skupštini d.o.o. “Vodacom”
8. Odluka o razrješenju Aleksa Rudovića članstva u Skupštini d.o.o. “Vodacom”
9. Odluka o imenovanju Danila Perića za člana Skupštine d.o.o. “Vodacom”
10. Odluka o imenovanju Leart Taipi za člana Skupštine d.o.o. “Vodacom”
ZETA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Kulturno-informativni centar “Zeta”
2. Odluka o izmjenama Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu stipendija i nagrada za učenike i studente
3. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Zeta
4. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
5. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Zeta
6. Odluka o komunalnom redu
7. Odluka o sahranjivanju, uređenju i održavanju groblja
8. Odluka o boravišnoj taksi
9. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Zeta
10. Odluka o porezu na nepokretnosti
11. Odluka o lokalnim komunalnim taksama
12. Odluka o zaradama za lokalne funkcionere i lokalne službenike i namještenike u organima i službama Opštine Zeta
13. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Zeta
14. Zaključak o neusvajanju Odluke o Završnom računu Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci za 2022. godinu
15. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za period 01.01-30.06.2023. godine
16. Zaključak o usvajanju Godišnjeg Akcionog plan za sprovođenje Strateškog plana razvoja za 2023. godinu, o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Akcionog plana za 2022. godinu, o pokretanju postupka za donošenje Strateškog plana razvoja Opštine Zeta za period 2024-2028. godina
17. Zaključak o usvajanju Programa podsticajnih mjera podrške ruralnom razvoju za teritoriju opštine Zeta za 2023. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 081/23 od 11.08.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara
2. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 032/23 od 09.08.2023. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 080/23 od 08.08.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
2. Rješenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda – “Casa de Puros” d.o.o.
3. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o vođenju registra članova Inženjerske komore Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju savjetnice predsjednika Crne Gore za održivi razvoj
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu životinja
3. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Beranama
4. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Upravnog suda Crne Gore
5. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Upravnog suda Crne Gore
6. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Upravnog suda Crne Gore
7. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda za prekšaje Crne Gore
8. Odluka o izboru predsjednice Osnovnog suda u Ulcinju
9. Odluka o izboru predsjednice Osnovnog suda u Bijelom Polju
10. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava
11. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
15. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
16. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
18. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
19. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
20. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
21. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
22. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
23. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
24. Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
25. Rješenje o produženju mandata oficira za vezu – predstavnika Crne Gore u centru za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC-u)
26. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
27. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva kulture i medija
28. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija
29. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
30. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
31. Rješenje o imenovanju članova odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
32. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
33. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica
34. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica
35. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja
36. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
37. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
38. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca sektora za finansijsko-obavještajne poslove
39. Rješenje o razrješenju Odbora direktora “Monte put” D.O.O. Podgorica
40. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije
41. Rješenje o imenovanju Odbora direktora “Monte put” D.O.O. Podgorica
42. Rješenje o razrješenju dva člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
43. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
44. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora “Montenegro Bonus” doo Cetinje
45. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja
46. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
47. Rješenje o izboru četiri člana Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 079/23 od 04.08.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje radi otuđenja nepokretnosti
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Herceg Novi za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Bolivarskoj Republici Venecueli
4. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini
5. Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama
6. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
7. Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju stambene politike Crne Gore do 2034. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
2. Odluka o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 078/23 od 02.08.2023. godine
Novi propisi:
1. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Burundiju
2. Rješenje o izdavanju licence Agenciji za ispitivanje javnog mnjenja “Damar Plus” d.o.o, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
3. Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u vezi sa situacijom u Bjelorusiji i umiješanost Belorusije u rusku agresiju na Ukrajinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru predsjednice Osnovnog suda u Herceg Novom
2. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
3. Rješenje o razrješenju izvršnog direktora “Montenegro Bonus” doo Cetinje
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 031/23 od 02.08.2023. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 036/23 od 01.08.2023. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
2. Odluka o imenovanju Izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
3. Odluka o imenovanju Izvršnog direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Bar
CETINJE
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
2. Odluka o Završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
3. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2023. godinu
4. Odluka o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2023. godinu Javne ustanove Centar za kulturu Prijestonice Cetinje
6. Odluka o izmjeni Odluke o razmjeni nepokretnosti Prijestonice Cetinje i D.O.O. “Sava Trans” Cetinje
7. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja – aukcijska prodaja
8. Odluka o davanju saglasnosti da se na Aleksandra Kovačevića izvrši upis prava svojine na stanu u Naselju IV jul u Cetinju
9. Odluka o davanju saglasnosti za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Njeguši
10. Odluka o razrješenju predsjednika, tri člana i sekretara Izborne komisije Prijestonice
11. Odluka o prestanku mandata člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
13. Odluka o dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite
14. Odluka o davanju saglasnosti “Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore” za davanje u zakup zemljišta bez naknade radi postavljanja privremenih objekata
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin
PLAV
1. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, transformatorske stanice NDTSM 10/0,4kV 2×1000 kVA i dva priključna 10 kV kablovskih podzemnih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Plavsko jezero-I faza”, Opština Plav
TUZI
1. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
2. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
3. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni urbanističke parcele UP49 u zahvatu Lokalne studije lokacije “Tuzi-dio planske zone 19”
5. Odluka o imenovanju članova Odbora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi za 2022. godinu
7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalnu i dječju zaštitu za period od 2023-2024. godine
8. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Fudbalskog kluba “Dečić” za 2022. godinu
10. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Košarkaškog kluba “Dečić” za 2022. godinu
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i ekonomsko-finansijskog poslovanja za period 01.01.2022. do 31.12.2023. godine Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi za 2022. godinu
13. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području opštine Tuzi u 2022. godini
14. Odluka o potvrdi Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja – zvanja, TOLI BERISHAJ – počasni građanin Opštine Tuzi
15. Odluka o potvrdi Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu Vladi Crne Gore – Ministarstvu prosvjete za potrebe realizacije projekta izgradnje objekta osnovne škole
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Kulturno informativni centar “Malesija” za 2022. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 035/23 od 28.07.2023. godine
BIJELO POLJE
1. Završni račun Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2022. godinu
2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju
3. Odluka o raspodjeli sredstava za obezbeđivanje uslova za sprovođenje mjera za uzgoj, zaštitu i lov divljači na teritoriji opštine Bijelo Polje za 2023. godinu
4. Odluka o učešću Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici o razrješenju direktorice
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” o imenovanju direktora
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju o imenovanju vršioca dužnosti
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici o imenovanju v.d. direktorice
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje o imenovanju direktora Društva
10. Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu
11. Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2023. godinu
12. Program mjera za podsticaj razvoja peduzetništva za 2023. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje 2022-2026. za 2022. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Bijelo Polje 2022-2026. za 2022. godinu
16. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa podsticajnih mjera za ruralni i održivi razvoj za 2022. godinu
HERCEG NOVI
1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg Novi
2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Javne ustanove Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu DOO Agencije za razvoj i zaštitu Orjena-Herceg Novi DOO
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Javne ustanove kulture Herceg Fest Herceg Novi
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi”
10. Zaključak o prihvatanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti sa bilansom stanja i uspjeha za 2022. godinu DOO “Parking servis Herceg Novi”
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu Turističke organizacije Herceg Novi
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu DOO Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2022. godinu DOO Agencija za razvoj i izgradnju Herceg Novog
KOTOR
1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji opštine Kotor
2. Zaključak Skupštine opštine Kotor broj: 11/016-23-17379 od 15.07.2023. godine
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 29 zone C podzone 15 sa smjernicama Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinjsko Polje” Opština Ulcinj
2. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 122 u zahvatu ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Pinješ 2” Opština Ulcinj
ZETA
1. Pravilnik o načinu pripreme i dostavljanja materijala predsjedniku Opštine
TUZI
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Tuzi za 2022. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Tuzi o imenovanju potpredsjednika opštine
3. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tuzi za 2023. godinu
4. Odluka o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Tuzi
5. Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled vremenskih nepogoda u opštini Tuzi
6. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizmi” Tuzi
7. Odluka o potvrdi Odluke o prestanku funkcije vršiocu dužnosti izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizmi” Tuzi
8. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
9. Odluka o potvrdi Odluke o prestanku funkcije izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
10. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01-30.06.2023. godine