Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Maj 2024

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 046/24 od 17.05.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju odobrenja DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica za imenovanje ovlašćenog lica za praćenje realizacije programa mjera primjene nediskriminatornih uslova za pristup distributivnom sistemu električne energije
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore broj U-II br. 7/24, od 27. marta 2024. godine
3. Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima
Izmjene i dopune propisa:
1. Granski Kolektivni ugovor o izmjeni i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i motorna vozila u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
2. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar u Ministarstvu ekonomskog razvoja
4. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za metrologiju
7. Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 045/24 od 16.05.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u NATO pomorskoj operaciji “Sea Guardian”
2. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus-UNFICYP)
3. Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 00-63-8/24-4/5 od 13. maja 2024. godine
4. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić radi otuđenja nepokretnosti
6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Nikšić radi otuđenja nepokretnosti
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0,4 kV “Broj 2 Nova”, 2×1000 kVA sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu – Detaljni urbanistički plan Bijela centar, Opština Herceg Novi
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M2 Rožaje – Špiljani, dionica raskrsnica “Vuča” – granica sa Srbijom, KO Rožaje Opština Rožaje
9. Pravilnik o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 60/20, 10/21 i 23/21, od 27. marta 2024. godine
11. Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za turizam
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o preduzimanju mjera zaštite javnog interesa u Javnoj ustanovi Viša stručna škola “Policijska akademija”, Danilovgrad
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade
2. Odluka o izboru jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima
3. Odluka o izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
4. Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine
5. Odluka o izboru predsjednice Apelacionog suda
6. Odluka o izboru sudija Upravnog suda Crne Gore
7. Odluka o izboru sudije Privrednog suda Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 044/24 od 13.05.2024. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga
2. Odluka o zahtjevima za izvršavanje kreditnih transfera i direktnih zaduženja u eurima unutar jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA)
3. Rješenje o utvrđivanju uspješnosti javne ponude akcija
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore
2. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti zamjenika direktora Agencije za zaštitu konkurencije
“Službeni list Crne Gore”, br. 043/24 od 10.05.2024. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Mašinskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, Podgorica
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “Kilkas”, Nikšić
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola “Auto škola D&S”, Budva
4. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “AS Team”, Podgorica
5. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola “Autostart M”, Budva
6. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih “Porta Aperta”, Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori
2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu vršenja nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku mandata savjetniku Predsjednika Crne Gore
2. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
3. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora traganja i spašavanja na moru
4. Odluka o prestanku mandata savjetniku Predsjednika Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Viša stručna škola “Policijska akademija” Danilovgrad
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Viša stručna škola “Policijska akademija” Danilovgrad
7. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Viša stručna škola “Policijska akademija” Danilovgrad
8. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Viša stručna škola “Policijska akademija” Danilovgrad
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 034/24 od 10.05.2024. godine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 004/24 od 13.05.2024. godine
1. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o saradnji u oblasti kulture
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/24 od 10.05.2024. godine
ANDRIJEVICA
1. Ispravka Odluke o Budžetu opštine Andrijevica
BERANE
1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem “RK Berane 1949” za 2022. godinu
TIVAT
1. Odluka o davanju na korišćenje i upravljanje Mjesnoj zajednici “Lastva” dijela objekta na katastarskoj parceli 511 KO Donja Lastva
2. Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
3. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za atmosfersku kanalizaciju, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići”, Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” i Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, katastarske opštine Radovići, Nikovići i Milovići
4. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za kanalisanje fekalnih otpadnih voda za dio naselja Radovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići” i Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, katastarske opštine Radovići, Nikovići i Milovići
5. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na zamjeni postojećeg tranzitnog cjevovoda u naselju Radovići, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići” i Prostornog urbanističkog plana Tivta do 2020. godine, katastarske opštine Radovići, Nikovići i Milovići
6. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – parking garaže na dijelu katastarske parcele broj 3398 KO Tivat, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat – Centar”
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking servis” Tivat o imenovanju Izvršnog direktora
9. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Tivat
10. Odluka o podsticajima u razvoj poljoprivrede
11. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
12. Odluka o davanju Turističkoj organizaciji Tivat poslovnog prostora na korišćenje i upravljanje
13. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Javne ustanove Muzej i galerija Tivat sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom redu
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat
16. Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Tivat
17. Odluka o razrješenju jednog člana Skupštine “Vodacom” DOO
18. Odluka o prestanku mandata jednom predstavniku opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat
19. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za kulturu Tivat sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
21. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2023. godinu
22. Odluka o izmjeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 042/24 od 08.05.2024. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28”, opština Tivat
3. Pravilnik o bližim tehničkim uslovima za povezivanje sistema audio-video nadzora kazina sa informacionim nadzornim sistemom
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju savjetnice bivšeg Predsjednika Crne Gore
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije
3. Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 033/24 od 08.05.2024. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 025/24 od 07.05.2024. godine
BAR
1. Zaključak o zahtjevu za izradu detaljne studije lokacije po pitanju trase auto-puta Podgorica-Bar do Luke Bar
2. Zaključak o zahtjevu o povlačenju prijedloga da se u Prostornom planu Crne Gore nađe lokacija za LNG terminal i Termoelektranu “u ili blizu Luke Bar”
3. Zaključak o predlogu za potpuno isključenje mogućnosti za davanja novih koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina – kamenoloma na teritoriji opštine Bar
BIJELO POLJE
1. Ispravka Odluke o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u Spomeniku prirode “Đalovića klisura”
CETINJE
1. Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup nepokretnosti
2. Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija
3. Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Prijestonice Cetinje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2024. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Cetinje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Cetinje za 2024. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2024. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje za 2024. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti Komisiji za otkup stanova Prijestonice Cetinje po zahtjevu za otkup stana Pavlićević Vjere
13. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvom u svojini Prijestonice Cetinje na Upravu policije OB Cetinje
14. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvom u svojini Prijestonice Cetinje na Javne zdravstvene ustanove Opšta bolnica “Danilo I” Cetinje
15. Odluka o subvencionisanju komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje za ranjive kategorije korisnika
16. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
18. Odluka o imenovanju člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter “Radio i televizija Cetinje”
19. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik korišćenja javnih parkirališta
20. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2023. godinu
21. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
22. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Cetinje za 2023. godinu
23. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2023. godinu
24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2023. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o stipendiranju sportista
PLJEVLJA
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Vodovod” Pljevlja za 2023. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktorice Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja
4. Odluka o davanju saglasnosti na Tarifni sistem za obračun toplotne energije i usluga doo “Grijanje” Pljevlja
5. Odluka o promjeni naziva ulica u Pljevljima
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja za 2023. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Čistoća” Pljevlja za 2023. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Lokalni putevi” Pljevlja za 2023. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Grijanje” Pljevlja za 2023. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge” Pljevlja za 2023. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2023. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2023. godinu Javne ustanove “Centar za kulturu” Pljevlja
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2023. godinu Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom” Pljevlja
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2023. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2023. godinu
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 229 sa Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meraja 1” Opština Ulcinj
2. Ispravka Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2024. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 041/24 od 30.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat
2. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan
3. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije
4. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Kraljevine Saudijske Arabije
5. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za imaoce važećih stranih putnih isprava sa dozvolom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
6. Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2024. godinu
7. Program za unaprjeđenje sistema za postupanje i upravljanje otpadom odnosno za postupanje sa ambalažom nakon upotrebe pesticida za 2024. godinu
8. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Boljević i drugi protiv Crne Gore (Predstavka broj 21609/20)
9. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Abdović i drugi protiv Crne Gore (Predstavka broj 21614/20)
10. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Božović i drugi protiv Crne Gore (Predstavka broj 42403/20)
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o preduzimanju mjera zaštite javnog interesa u Javnoj ustanovi Viša stručna škola “Policijska akademija”, Danilovgrad
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 032/24 od 30.04.2024. godine

April 2024

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 040/24 od 26.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja za 2024. godinu
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0.4 kV 160 kVA “Kanje”, KO Kanje, Opština Bijelo Polje
3. Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2024. godinu
4. Program monitoringa uređaja za upotrebu pesticida za 2024. godinu
5. Program post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja – monitoring formulacija za 2024. godinu
6. Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2024. godinu
7. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2024. godinu
8. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2024. godinu
9. Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2024. godinu
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje elektroenergetskog objekta – trafostanice DTS 10/0,4kV 2x1000kVA “Prijevor II” sa uklapanjem u VN i NN mrežu, KO Prijevor I Opština Budva
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
3. Rješenje o razrješenju člana Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju dva člana i sekretarke Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
5. Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
6. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/24 od 28.04.2024. godine
ANDRIJEVICA
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Andrijevica
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti sekretara Skupštine opštine Andrijevica
3. Odluka o Budžetu Opštine Andrijevica za 2024. godinu
4. Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Andrijevica
5. Odluka o obrazovanju Opštinske izborne komisije Andrijevica
6. Odluka o prestanku mandata dosadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Andrijevica
BERANE
1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Parking servis” Berane za 2023. godinu
2. Program javnih radova u Opštini Berane za 2024. godinu
3. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom DOO “Parking servis” Berane za 2024. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka prestanak mandata predsjedniku i članovima Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija” Kolašin
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 039/24 od 25.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi polaganja 10kV voda od energetskog objekta TS 10/0,4 kV “Žičara K8” do energetskog objekta TS 10/0,4kV “Zekova glava”
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Marko Radović” u Glavnom gradu – Podgorica
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja 10 kV kablovskog voda od “TS 35/10 kV Kuk” do “NDTS 10/0,4 kV 2×1000 kVa Kuk” radi napajanja žičare Kotor – Lovćen
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa “Garancija za mlade” u Crnoj Gori
2. Granski kolektivni ugovor o izmjeni i dopuni Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Marko Radović” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/24 od 25.04.2024. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BIJELO POLJE
1. Odluka o mjesnim zajednicama
2. Odluka o izmjenama Odluke o nabavci prečišćivača vazduha u objektima javne namjene na području opštine Bijelo Polje
3. Odluka o prenosu prava korišćenja specijalnog radnog vozila – cisterne DOO “Komunalno Lim” Bijelo Polje
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2023. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju za 2023. godinu
DANILOVGRAD
1. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretarke Skupštine opštine Danilovgrad
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti zbog sanacije klizišta
3. Odluka o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
4. Zaključak o prestanku mandata sekretarke Skupštine opštine Danilovgrad
5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Danilovgrada” Danilovgrad
HERCEG NOVI
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o podršci obrazovanju darovitih učenika i studenata
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: opštinskog puta i pratećeg objekta-mosta preko Kolašinske rijeke (Svinjače) na lokaciji KP 250 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na lokalni put sa jedne strane KP 105 i druge strane KP 16 KO Smailagića Polje, prema smjernicama Prostornog urbanističkog plana Kolašin
2. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: opštinskog puta i pratećeg objekta-mosta preko rijeke Plašnice na lokaciji KP 922 KO Lipovo sa uklapanjem na lokalni put sa jedne strane KP 549 i druge strane KP 830 KO Lipovo, prema smjernicama Prostornog urbanističkog plana Kolašin
3. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: opštinskog puta i pratećeg objekta-mosta preko rijeke Pčinje na lokaciji KP 986 KO Žirci sa uklapanjem na lokalni put sa jedne strane KP 42 KO Žirci i druge strane KP 337 KO Donja Tara, prema smjernicama Prostornog urbanističkog plana Kolašin
4. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: opštinskog puta i pratećeg objekta-mosta preko Kolašinske rijeke (Svinjače) na lokaciji KP 978/1 KO Smailagića Polje sa uklapanjem na lokalni put sa jedne strane KP 578 i druge strane KP 982 KO Smailagića Polje, prema smjernicama Prostornog urbanističkog plana Kolašin
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora “Vodovod i kanalizacija” DOO Kolašin
6. Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija
7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
9. Odluka o dopunama Odluke o sufinansiranju adaptacije zajedničkih djelova stambenih zgrada na teritoriji opštine Kolašin
10. Program rada Skupštine opštine Kolašin za 2024. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave za 2023. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centra za kulturu Kolašin za 2023. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. za 2023. godinu
GUSINJE
1. Odluka o donošenju Programa uređenja prostora opštine Gusinje za 2024. godinu
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje za 2023. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa i službi Opštine Gusinje za 2023. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe Skupštine opštine Gusinje za 2023. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za kulturu” – Gusinje za 2023. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju “Turistička organizacija” – Gusinje za 2023. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 038/24 od 24.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju konzulata Crne Gore u Jedrenama – Republika Turska
2. Rješenje o upisu promjene u Registar političkih partija
3. Rješenje o upisu promjene u Registar političkih partija
4. Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2024. godinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju zamjenice glavnog revizora Revizorskog tijela
2. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA fondove i druge međunarodne izvore finansiranja u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
4. Rješenje o razrješenju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu
5. Rješenje o razrješenju Komisije za implementaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu
6. Rješenje o imenovanju Komisije za implementaciju, realizaciju i monitoring Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. i 2020. godinu
7. Odluka o imenovanju predsjednika i četiri člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Poreske uprave
10. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave
11. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za ugljovodonike
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike
16. Rješenje o razrješenju predsjednika i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
17. Rješenje o imenovanju predsjednice i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
18. Rješenja o postavljenju tumača i izmjeni Rješenja o postavljenju tumača
19. Rješenje o razrješenju generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 031/24 od 22.04.2024. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 037/24 od 19.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje radi davanja saglasnosti za upis prava svojine
2. Program monitoringa prometa sredstava za zaštitu bilja za 2024. godinu
3. Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2024. godinu
4. Program monitoringa održive upotrebe pesticida na gazdinstvima za 2024. godinu
5. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 435/22, od 12. marta 2024. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu “Merit Starlit”, Budva
2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Monte put” Podgorica
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
4. Odluka o izmjeni Programa obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2024. godinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 036/24 od 18.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi kapitalnog budžeta
2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima
3. Pravilnik o obrascu zahtjeva za imenovanje nominovanog operatora tržišta električne energije
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za vladavinu prava
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 022/24 od 17.04.2024. godine
ANDRIJEVICA
1. Poslovnik o radu Odbora povjerenika opštine Andrijevica
2. Odluka o izboru potpredsjednika Odbora povjerenika opštine Andrijevica
3. Odluka o izboru predsjednice Odbora povjerenika opštine Andrijevica
BERANE
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – gradske pijace
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju DTS 10/0,4kV “Miolje Polje”, 250kVA i priključnog kabla
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava susvojine Tomić Bošku i Tomić Janku
BUDVA
1. Odluka o određivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti za 2024. godinu
2. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 18.2 u bloku broj 18 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Budva centar”
3. Odluka o prosječnoj cijeni građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalog negrađevinskog zemljišta za 2024. godinu
CETINJE
1. Poništavanje ponovnog Javnog poziva ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio i televizija Cetinje”
MOJKOVAC
1. Odluka o davanju saglasnosti za poravnanje pred Centrom za alternativno rjšavanje sporova u predmetu CMP 922/23/IK
2. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu
4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalne usluge-Gradac” Mojkovac
5. Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Odbora direktora DOO “Komunalne usluge Gradac” Mojkovac
6. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
7. Program uređenja prostora za 2024. godinu
8. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2024. godinu
9. Lokalni akcioni plan za mlade opštine Mojkovac za 2024. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2023. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu u DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2024. godinu
PLAV
1. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, STS 10/0,4kV-160kVA “Korita 2” sa priključnim DV 10 kV, KO Prnjavor, u zahvatu Postorno urbanističkog plana Plav, odnosno Generalnim urbanističkim rješenjem Centar Plav, Opština Plav
PLUŽINE
1. Odluka o dodjeli podrške za razvoj ruralnog turizma na teritoriji opštine Plužine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Plužine
3. Odluka o subvencionisanju nabavke rezervoara za vodu
4. Odluka o zamjeni predsjednika Odbora za budžet, privredu i razvoj
ŽABLJAK
1. Odluka o donošenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Žabljak za period 2024-2026. godina
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 035/24 od 16.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani “Slap Zete”
2. Pravilnik o sadržaju poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija subjekata javnog sektora
3. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Univerzitet “Adriatik”
4. Naredba o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov
5. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Adrović i drugi protiv Crne Gore (Predstavka br. 8318/20)
6. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Dedić i drugi protiv Crne Gore (Predstavka br. 4847/20)
7. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Bešović i drugi protiv Crne Gore (Predstavka br. 21601/20)
8. Odluka o bližim uslovima i načinu davanja kredita kreditnim institucijama u slučaju potreba za likvidnošću
9. Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom
2. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja
3. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima
4. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
5. Rješenje o razrješenju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
6. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
7. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
8. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima
9. Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/24 od 12.04.2024. godine
BERANE
1. Odluka o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti
2. Odluka o izmjenama Odluke o subvenciji (premiji) za otkup mlijeka
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2023. godinu
PLAV
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine, organa lokalne uprave i službi za 2023. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
3. Odluka o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Plav broj 031-1264 od 29.12.2023. godine
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Plav
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o zajedničkoj izgradnji
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
7. Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plan za mlade 2024. godine
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Plav za 2023. godinu
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centra za kulturu “Husein Bašić” sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2023. godinu
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe Skupštine za 2023. godinu
12. Zaključak o usvajanju Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2024. godinu
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2023. godinu
14. Zaključak o usvajanju Lokalni plan socijalne i dječije zaštite za Opštinu Plav za period od 2024. godine do 2028. godine
ROŽAJE
1. Odluka o ustupanju vozila na korišćenje “Komunalno” d.o.o. Rožaje
TIVAT
1. Ispravka Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Tivat za 2024. godinu
TUZI
1. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Milješ”
3. Odluka o potvrdi Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
4. Odluka o dopuni Odluke o sufinasiranju projekata iz oblasti kulture
5. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme bez naknade na dijelu katastarske parcele broj 2315/1, upisane u posjedovni list broj 1991 KO Tuzi
6. Odluka o potvrdi Odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
7. Odluka o potvrdi Odluke o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
8. Odluka o utvrđivanju naknade za rad organa upravljanja u javnim ustanovama i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Opština Tuzi
9. Odluka o potvrdi Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
11. Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled rekonstrukcije dijela saobraćajnice Tuzi – Božaj
12. Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled vremenskih nepogoda u opštini Tuzi
13. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
14. Odluka o prestanku mandata članici Odbora za finansije, privredu i razvoj
15. Program mjera za realizaciju sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Opštini Tuzi za 2024. godinu – Agrobudžet
16. Program uređenja prostora Opštine Tuzi za 2024. godinu
17. Program rada Skupštine opštine Tuzi za 2024. godinu
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika, organa uprave i službi Opštine Tuzi za 2023. godinu.
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Tuzi 2021-2026 za 2023. godinu
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju imovine Opštine Tuzi za 2023. godinu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 003/24 od 12.04.2024. godine
1. Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije – Sporazum o subvencijama u ribarstvu
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 034/24 od 12.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Zakon o upravljanju otpadom
2. Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
3. Zakon o dopuni Zakona o industrijskim emisijama
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za uvoz lijeka koji nema dozvolu za lijek
5. Metodologija o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve
3. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori
4. Odluka o izboru sudije Apelacionog suda Crne Gore
5. Odluka o izboru sudije Apelacionog suda Crne Gore
6. Odluka o prestanku funkcije specijalne tužiteljke
Sudska praksa (202)
1. ŠTETA NASTALA ZBOG EKSPROPRIJACIJE
2. ŠTETA ZBOG MANJE ISPLAĆENE ZARADE PRIPRAVNIKU
3. GARANCIJA PRAVIČNOG SUĐENJA
4. ŠTETA KAO POSLJEDICA NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA
5. ŠTETA KOJA POTIČE OD OPASNE STVARI
6. ŠTETA KOJA SE OGLEDA U RAZLICI IZMEĐU ISPLAĆENIH I PRIPADAJUĆIH ZARADA
7. ŠTETA NASTALA U VEZI SA OPASNOM STVARI
8. ŽALBA PROTIV OBAVJEŠTENJA VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
9. AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA
10. BESPRAVNA GRADNJA NA DRŽAVNOM ZEMLJIŠTU
11. BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA
12. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
13. BITNE POVREDE ODREDBA KRIVIČNOG POSTUPKA UČINJENE OD STRANE DRUGOSTEPENOG SUDA
14. DIOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE
15. DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA USTANOVE KOD IZBORA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
16. DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA USTANOVE PRI PRIJEMU KANDIDATA U RADNI ODNOS
17. DISKRIMINACIJA U OBLASTI RADA
18. DOKAZIVANJE FAKTIČKOG PREKIDA BRAČNE ZAJEDNICE
19. DOPRINOS BRAČNIH DRUGOVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA
20. DOPRINOS BRAČNOG DRUGA U STICANJU ZAJEDNIČKE IMOVINE
21. DOSTAVNICA KAO JAVNA ISPRAVA
22. DOZVOLA IZJAVLJIVANJA REVIZIJE ZBOG OBEZBJEĐENJA PRAVNE SIGURNOSTI I JEDINSTVENE PRIMJENE PRAVA
23. DUŽNOST PUNOMOĆNIKA ZA VRŠENJE RADNJI ZA KOJE MU JE IZDATO PUNOMOĆJE
24. DUG PO OSNOVU OSTVARENOG PRHODA OD PRODAJE DRŽAVNE IMOVINE
25. DUGO TRAJANJE PARNICE IZ RADNOG ODNOSA I OPRAVDANOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU PRAVIČNE NAKNADE
26. FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA
27. FAKTIČKO DEPOSEDIRANJE ZEMLJIŠTA BEZ POSTUPKA EKSPROPRIJACIJE
28. FIKTIVAN PRAVNI POSAO
29. GARANCIJA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
30. GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠĆENJE KOMERCIJALNOG OBJEKTA
31. GRAĐENJE PREKORAČENJEM GRANICE – MEĐE
32. GRAĐENJE PREKORAČENJEM MEĐE
33. GRAĐEVINSKA LINIJA
34. IMOVINA STEČENA TOKOM BRAKA UGOVOROM O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
35. INSTITUT ISPRAVKE GREŠKE
36. INSTITUT IZVANREDNE REVIZIJE
37. ISKLJUČENJE MOGUĆNOSTI SAČINJAVANJA PISANOG TESTAMENTA PRED SVJEDOCIMA
38. ISKLJUČENJE NUŽNIH NASLJEDNIKA
39. ISKLJUČENJE POSTOJANJA DISKRIMINATORSKOG POSTUPANJA
40. ISPUNJENJE OBAVEZE IZ UGOVORA
41. ISPUNJENOST USLOVA ZA NEGATORNU TUŽBU
42. IZDATAK ZA DRUGOG
43. IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROSTOR U GRANICAMA PRIRODNOG I KULTURNO-ISTORIJSKOG PODRUČJA KOTORA
44. IZGUBLJENA DOBIT ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORA O ZAKUPU
45. IZJAVLJIVANJE REVIZIJE KADA POSTOJI RAZLIČITA PRAKSA DRUGOSTEPENIH SUDOVA
46. IZLUČENJE STANA IZ STEČAJNE MASE
47. IZLUČENJE STVARI IZ STEČAJNE MASE
48. IZMAKLA KORIST ILI IZGUBLJENA DOBIT
49. IZMAKLA KORIST USLJED NEOSTVARENIH PRIHODA OD OBAVLJANJA TAKSI PREVOZA
50. IZMJENA ODLUKE O OSTVARIVANJU LIČNIH ODNOSA SA DJECOM
51. IZNOS IZDRŽAVANJA ODREĐEN SPORAZUMOM STRANAKA
52. IZNOS PORESKE OSNOVICE
53. IZOSTANAK RAZLOGA U VEZI PRIGOVORA PRESUĐENE STVARI
54. IZUZEĆE ČLANOVA DISCIPLINSKOG VIJEĆA I ČLANOVA SUDSKOG SAVJETA U POSTUPKU DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA
55. IZVANREDNA REVIZIJA
56. IZVANREDNA REVIZIJA ZBOG POSTOJANJA RAZLIČITE SUDSKE PRAKSE
57. IZVRŠENJE UGOVORA
58. JAČE PRAVO ZA STICANJE PRAVA SVOJINE
59. JEDINSTVENI NUŽNI SUPARNIČARI
60. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE U UGOVORU O RADU
61. KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA AUTORA MUZIKE
62. KORIŠĆENJE DRŽAVNIH ŠUMA
63. KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA PO POVRATKU NA RAD
64. KRIVIČNO DJELO KRIJUMČARENJE
65. KRIVIČNO DJELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI
66. KRIVIČNO DJELO OMOGUĆAVANJE BJEKSTVA LICU LIŠENOM SLOBODE
67. KUPOVINA STANA U VRIJEME BRAKA I OTPLATA KREDITA OD STRANE JEDNOG BRAČNOG DRUGA
68. LEGITIMACIJA U SPORU ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA
69. LEGITIMACIJA U SPORU ZA UTVRĐENJE POSTOJANJA PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI
70. LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RAZRJEŠENJA ČLANSTVA U ODBORU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA
71. MEĐUNARODNA ZAŠTITA STRANCA
72. MOGUĆNOST MIROVANJA PRAVA I OBAVEZA IZ RADA I PO OSNOVU RADA ZBOG IZBORA NA DRŽAVNU FUNKCIJU
73. NAČELA POUZDANOSTI U TAČNOST PODATAKA UPISANIH U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
74. NAČELO NAJBOLJEG INTETRESA DJETETA
75. NAČELO ODŠTETNOG PRAVA
76. NAČELO POUZDANJA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
77. NAČELO ZABRANE OSTVARIVANJA PRAVA NA ŠTETU DRUGOGA
78. NAKNADA ŠTETE NA IME IZGUBLJENE KORISTI
79. NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE
80. NAKNADA TROŠKOVA SPORA
81. NAKNADA ZA KONSTITUISANU ZAKONSKU SLUŽBENOST
82. NARUŠENA PRAVNA SIGURNOSTI I NEUJEDNAČENOST SUDSKE PRAKSE
83. NASLJEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA
84. NASLJEDNA TUŽBA
85. NASTANAK OBAVEZE PLAĆANJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE
86. NEBLAGOVREMENA ŽALBA
87. NEDOLAZAK NA POSAO KAO RAZLOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA
88. NEDOPUŠTENA POBUDA
89. NEDOPUŠTENA POBUDA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA
90. NEDOPUŠTENE POBUDE UGOVORA BEZ NAKNADE
91. NEDOPUŠTENOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
92. NEDOZVOLJENA TUŽBA
93. NEDOZVOLJENOST ŽALBE SUDU TREĆEG STEPENA
94. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA PO IZVANREDNOJ REVIZIJI
95. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE REVIZIJSKOG POSTUPKA
96. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE U POSTUPKU ZA POVRATAK DJETETA
97. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE U SPORU ZA VRAĆANJE NA RAD
98. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE UMJEŠAČA
99. NEDOZVOLJENOST TUŽBE KOJOM SE OSPORAVA NEPRIZNATO POTRAŽIVANJE
100. NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZBOG NEDOSTATKA PRAVNOG INTERESA
101. NEFORMALAN NAČIN IZMJENE UGOVORA
102. NEIZDAVANJE NALOGA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
103. NEIZVESNI DOGAĐAJ KOD IGARA NA SREĆU
104. NEIZVRŠENJE RJEŠENJA INSPEKCIJSKOG ORGANA OD STRANE DIREKTORA ŠKOLE
105. NEMATERIJALNA ŠTETA KAO POSLJEDICA OPERACIJE
106. NEMOGUĆNOST STICANJA SVOJINE OD NEVLASNIKA
107. NEMOGUĆNOST VANREDNOG UBLAŽAVANJA KAZNE ZBOG OKOLNOSTI KOJE SU POSTOJALE I BILE CIJENJENE PRILIKOM ODMJERAVANJA KAZNE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU
108. NENADLEŽNOST REDOVNOG SUDA
109. NENADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA
110. NENADLEŽNOST VRHOVNOG SUDA
111. NENAPREDOVANJE NA VIŠI POLOŽAJ REDOVNOG PROFESORA KAO RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA
112. NEOSNOVANOST NEGATORNE TUŽBE
113. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA DELEGACIJU
114. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
115. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
116. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA PRODUŽENJE PRITVORA
117. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA POSLODAVCA ZA VRAĆANJE ISPLAĆENIH ZARADA PO OSNOVU STICANJA BEZ OSNOVA
118. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU PRAVIČNE NAKNADE
119. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA IZDVAJANJE DIJELA IMOVINE IZ ZAOSTAVŠTINE
120. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA IZMJENU ODLUKE O POVJERAVANJU MALOLJETNOG DJETETA I ISPLATU IZNOSA IZDRŽAVANJA
121. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA OBAVEZIVANJE NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O OTKUPU STANA POD POVOLJNIM USLOVIMA
122. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA STICANJE SVOJINE NA GARAŽI IZGRAĐENOJ NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
123. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI OSNOVOM PREDUGOVORA
124. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA UTVRĐENJE POVREDE AUTORSKOG PRAVA
125. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
126. NEOSTVARENOST USLOVA ZA DOZVOLU REVIZIJE
127. NEOSTVARENOST USLOVA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
128. NEOSTVARENOST USLOVA ZA STICANJE SVOJINE VANREDNIM ODRŽAJEM
129. NEOVLAŠĆENO ZASTUPANJE KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
130. NEPOSTOJANJE SMETNJI IZ RAZLOGA BEZBJEDNOSTI KAO JEDAN OD USLOVA ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA
131. NEPOSTUPANJE ANGAŽOVANIH VJEŠTAKA
132. NEPOTPUNA EKSPROPRIJACIJA I LEGITIMACIJA ZA ISPLATU NAKNADE
133. NEPOTPUNA STRANAČKA LEGITIMACIJA
134. NEPREDUZIMANJE POTREBNIH PROCESNIH RADNJI OD STRANE ADVOKATA I OCJENA ODGOVORNOSTI ADVOKATA ZA NASTANAK ŠTETE
135. NERASPOREĐIVANJE U VEĆE ZVANJE STICANJEM VIŠEG NIVOA KVALIFIKACIJE OBRAZOVANJA
136. NERAZUMNJIVOST I PROTIVRJEČNOST IZREKE DATIM RAZLOZIMA I POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA U KORIST OKRIVLJENOG
137. NESAVJESNA DRŽAVINA
138. NESAVJESNA DRŽAVINA
139. NESAVJESNOST PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA
140. NEZAHVALNOST KAO RAZLOG ZA RASKID – OPOZIV UGOVORA O POKLONU
141. NEZAKONIT I NEPRAVILAN RAD DRŽAVNOG ORGANA
142. NEZAKONITO OTKAZIVANJE UGOVORA O RADU
143. NEZAKONITOST ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG
144. NEZAKONITOST RJEŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEOSTVARIVANJA REZULTATA RADA
145. NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG PRIJE DONOŠENJA ZAKONA O SVOJINSKO PRAVNIM ODNOSIMA SA STRANIM FIZIČKIM LICEM
146. NIŠTAVOST ODREDBI UGOVORA O RADU
147. NIŠTAVOST PISANOG TESTAMENTA PRED SVJEDOCIMA
148. NIŠTAVOST SPORAZUMA O PREUZIMANJU ZAPOSLENIH
149. NIŠTAVOST SVOJERUČNOG TESTAMENTA
150. NIŠTAVOST UGOVORA O FIDUCIJI
151. NIŠTAVOST UGOVORA O JEMSTVU
152. NUŽNA ODBRANA
153. NUŽNI NASLEDNICI
154. OŠTEĆENJE OBJEKTA USLJED ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA I ODGOVORNOST ZA ŠTETU
155. OBAVEZA FIDUCIJARNOG POVJERIOCA NA VRAĆANJE RAZLIKE DUŽNIKU
156. OBAVEZA OPŠTINE NA ISPLATU NAKNADE ZA IZVRŠENE RADOVE NA UREĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
157. OBAVEZA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE PRIJE POČETKA IZGRADNJE OBJEKATA
158. OBAVEZA ZAKLJUČENJA UGOVORA O PREDAJI NA UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE IZGRAĐENE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
159. OBAVEZA ZAKLJUČENJA UGOVORA ZA NAKNADE RADOVE
160. OBAVEZNA PISANA FORMA ZA UGOVOR O KREDITU
161. OBRAČUN I PLAĆANJE KAMATE NA IZNOS SREDSTAVA – AKCIZE ZA KOJI SE UTVRDI DA TREBA POVRATITI
162. OBUHVAT PORESKIH SPOROVA EVROPSKOM KONVENCIJOM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
163. OCJENA CJELISHODNOSTI UVOĐENJA TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH MJERA OD STRANE POSLODAVCA
164. OCJENA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA STICANJE SVOJINE STVARANJEM NOVE STVARI
165. OCJENA OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA IZMJEŠTANJE ELEKTRIČNIH BROJILA
166. OCJENA PRAVNE VALJANOSTI PREDMETNOG UGOVORA O FIDUCIJARNOM PRENOSU PRAVA SVOJINE KAO SPOREDNOG POSLA
167. OCJENA PUNOVAŽNOSTI BRAKA
168. OCJENA SAVJESNOSTI UGOVORNIH STRANA
169. OCJENJIVANJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
170. ODBACIVANJE PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
171. ODBACIVANJE TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
172. ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NENADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA
173. ODBIJANJE DOKAZA ODBRANE KAO RAZLOG ZA PODIZANJE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
174. ODGOVORNOST CRNAGORA PUTA ZA ŠTETU NASTALU KAO POSLEDICU SAOBRAĆAJNE NEZGODE
175. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU KOJU NJENI ORGANI UČINE SVOJIM NEZAKONITIM ILI NEPRAVILNIM RADOM
176. ODGOVORNOST PRAVNOG LICA ZA ŠTETU KOJU ZAPOSLENI U RADU ILI U VEZI SA RADOM PROUZROKUJE TREĆEM LICU
177. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
178. ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD MOBINGA
179. ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE U RADU ORGANA
180. ODGOVORNOST ZA NASTALU ŠTETU POVRJEĐIVANJEM
181. ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD DRŽAVNOG ORGANA
182. ODGOVORNOST ZA TEŽU POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI
183. ODLAGANJE ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU
184. ODLUČIVANJE U UPRAVNOM SPORU O IMOVINSKIM PRAVIMA
185. ODLUKA O IZBORU DRUGORANGIRANOG KANDIDATA
186. ODMJERAVANJE KAZNE
187. ODRŽAJ KAO OSNOV STICANJA SLUŽBENOSTI
188. ODREĐIVANJE POTPUNE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI
189. ODREDIVOST PREDMETA UGOVORA
190. ODUGOVLAČENJE POSTUPKA ZA POVRAĆAJ ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA
191. OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP SUDU
192. OGRANIČENJE PRAVA SVOJINE
193. OGRANIČENJE RODITELJSKOG PRAVA
194. OGRANIČENJE U POGLEDU MIROVANJA RADNOG ODNOSA
195. OMOGUĆAVANJE ISTUPANJA IZ PRIVREDNOG DRUŠTVA
196. OPŠTA ZAKONSKA NEGATIVNA PRETPOSTAVKA KOJA ISKLJUČUJE PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG LIŠENJA SLOBODE
197. OPŠTI USLOVI ZA NASTANAK PUNOVAŽNOG OBLIGACIONOG UGOVORA
198. OPRAVDANE OKOLNOSTI ZA PONIŠTAJ KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
199. OPREDJELJENJE ZA ISPLATU NAKNADE ZARADE NAKON RAZRJEŠENJA I NEMOGUĆNOST VRAĆANJA NA RAD
200. OSNOVANOST ZAHTJEVA ZA PREDAJU STANA
201. OSNOVNI ELEMENT VIŠE SILE KOD NAKNADE ŠTETE
202. OSNOVNI ELEMENTI MOBINGA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 033/24 od 10.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta STS 10/0,4kV 100kVA “Granica – Rovca” sa priključnim 10 kV dalekovodom
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0.4 kV, 1(2)x630 kVA “Broj 2 Tmajevci” sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, Opština Žabljak
3. Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu
4. Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja za članove posade ribarskog broda
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju
2. Zakon o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju
3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o eksproprijaciji
4. Odluka o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju jedne članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
2. Odluka o imenovanju zamjenice zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
3. Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Savjeta za visoko obrazovanje
4. Odluka o osnivanju Savjeta za kvalifikacije
5. Rješenje o razrješenju četiri člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada
6. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Jedrenama – Republika Turska
7. Rješenje o imenovanju četiri člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada
8. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 020/24 od 09.04.2024. godine
DANILOVGRAD
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju lokalnog puta Danilovgrad – Spuž (preko Martinića), dionica “Gorica – Burum” od KM 0+000 do KM 8+694,46
2. Odluka o naknadama odbornicima Skupštine opštine Danilovgrad
3. Odluka o ustanovljavanju prava službenosti za polaganje kabla preko djelova katastarskih parcela broj 855/3 i 3472/3, KO Bandići
4. Odluka o ustanovljavanju prava službenosti za polaganje kabla preko dijela katastarske parcele broj 1889, KO Grbe
5. Odluka o davanju saglasnosti na Predlog zahtjeva za prenos raspolaganja i korišćenja, bez naknade, na nepokretnosti, evidentiranoj po “A” dijelu Lista nepokretnosti 470, KO Spuž, svojina Crne Gore, sa svojinskim ovlašćenjima Vlade Crne Gore
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
7. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2024. godinu sa Programom urbane sanacije
KOLAŠIN
1. Odluka o prodaji zemljišta-katastarske parcele broj 281/2 KO Kolašin radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”
NIKŠIĆ
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za projektovanje i planiranje”
2. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj Crne Gore za izvođenje radova na zemljištu u raspolaganju Opštine Nikšić radi rekonstrukcije magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan Polje – Nikšić, dionica Jasenovo Polje – Vidrovan
3. Odluka o vraćanju prava raspolaganja na zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe izgradnje objekta od javnog interesa-postrojenja za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi
4. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj Crne Gore za izvođenje radova na zemljištu u raspolaganju Opštine Nikšić radi rekonstrukcije magistralnog puta M-7, Ilino Brdo-Nikšić, dionica Kuside – Nikšić
5. Odluka o davanju na korišćenje tri kamiona “Komunalnom” DOO Nikšić
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Nikšić
7. Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada
8. Odluka o razmjeni nepokretnosti između Opštine Nikšić i Blagote Adžića iz Nikšića
9. Odluka o usvajanju Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Nikšić za period od 2024.-2029. godine
10. Odluka o promjeni oblika društva “Agencija za projektovanje i planiranje” u Društvo sa ograničenom odgovornošću
11. Program za podsticanje poljoprivredne proizvodnje u opštini Nikšić za 2024. godinu
12. Poslovnik o radu Skupštine opštine Nikšić
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za projektovanje i planiranje”
PLJEVLJA
1. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima
3. Odluka o jednokratnoj finansijskoj pomoći ženama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Pljevlja
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2024. godinu
6. Odluka o prihvatanju Inicijative za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje sa gradom Užice, Republika Srbija
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Grijanje” Pljevlja
8. Program podizanja spomen-obilježja u opštini Pljevlja za 2024. godinu
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2023. godinu
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela 467/3, 467/4 i 467/5 KO Donja Lastva
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine
3. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu zvanja “Počasni građanin Opštine Ulcinj”
ZETA
1. Statut Turističke organizacije Opštine Zeta
2. Poslovnik o radu Skupštine opštine Zeta
3. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama za lokalne funkcionere i lokalne službenike i namještenike u organima i službama Opštine Zeta
PETNJICA
1. Odluka o formiranju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 032/24 od 08.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Oglasni dio broj 026/24 od 09.04.2024. godine
2. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska
3. Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda Privrednom društvu “NTC” d.o.o. iz Nikšića
4. Program fitosanitarnih mjera za 2024. godinu
5. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, koji će biti održani 2. juna 2024. godine
6. Pravilnik o korišćenju i raspodjeli sredstava komore
7. Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o dopuni Uputstva o radu državnog trezora
2. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za Privredni i ekonomski interes Crne Gore
3. Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d.
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
2. Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva
3. Odluka o obrazovanju Savjeta za demografiju
4. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 019/24 od 05.04.2024. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica
BERANE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane za 2024. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane za 2024. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane za 2023. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Polimski muzej” za 2023. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove “Polimski muzej” za 2024. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO “Sportski centar” Berane za 2024. godinu
7. Rješenje o prestanku mandata predsjednika Savjeta za prava lica sa invaliditetom
8. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
9. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
10. Rješenje o prestanku mandata članu Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje
2. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje
3. Odluka o nabavci prečišćivača vazduha u objektima javne namjene na području opštine Bijelo Polje
4. Odluka o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u Spomeniku prirode “Đalovića klisura”
5. Odluka o prihvatanju predloga Sporazuma o saradnji sa Javnom zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Bijelo Polje
6. Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica u 2024. godini
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici”
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine
9. Odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Opštine Bijelo Polje i Opštine Mojkovac
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Bijelo Polje sa finansijskim planom za 2024. godinu
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti na određeno vrijeme u korist BP ENERGY iz Bijelog Polja
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava susvojine Tomić Bošku i Tomić Janku
13. Odluka o izboru dva člana Savjeta za osobe sa invaliditetom
14. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja Gušmirović Seadu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja Idrizović Emiru
17. Zaključak Skupštine opštine Bijelo Polje broj 02-016/24-313 od 28.03.2024. godine
18. Zaključak o prestanku mandata sekretaru Skupštine opštine Bijelo Polje
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2023. godinu
20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2023. godinu Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović-Strunjo”
21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2023. godinu Turističke organizacije Bijelo Polje
22. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2023. godinu
23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2023. godinu Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja za 2023. godinu Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2023. godinu
26. Zaključak o prestanku mandata članice Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
27. Zaključak o prestanku mandata članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
PODGORICA
1. Odluka o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica
2. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Plivačkim vaterpolo klubom “Budućnost”
3. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za realizaciju projekta “Gradski stan”
4. Odluka o doradi spomen-obilježja – spomen-biste generala Vasa Brajovića – Vasosa Mavrovuniotisa
5. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju objekata – Sajmište i Multifunkcionalna dvorana
6. Odluka o dopuni Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica
8. Odluka o donošenju Plana upravljanja za Spomenik prirode “Park šuma Gorica” za period 2024-2029. godina
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
10. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu
12. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju izborne komisije Glavnog grada – Podgorice
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” – Podgorica
14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski objekti” Podgorica
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica o imenovanju direktorice Ustanove
16. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica, o imenovanju direktorice Ustanove
17. Program podizanja spomen-obilježja
18. Javni poziv ovlašćenom predlagaču Univerzitetu Crne Gore za predlaganje novog člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 523/2 KO Radovići
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 94 Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-Grad” za lokalitet “Pinješ 1” Opština Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 031/24 od 04.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Oglasni dio broj 025/24 od 03.04.2024. godine
2. Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2024. godini
3. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Budva, koji će biti održani 26. maja 2024. godine
4. Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje prometa na veliko ostalim duvanskim proizvodima “Casa de Puros” d.o.o. iz Podgorice
5. Rješenje o upisu u Registru političkih partija promjene podataka o izmjeni i dopuni Statuta političke partije naziva “Nova srpska demokratija”
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita
2. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
3. Rješenje o imenovanju člana Etičkog komiteta
4. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
5. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
6. Rješenje o izboru članova Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
7. Rješenje o razrješenju izvršne direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova
8. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
9. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za reformu javne uprave
10. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore za bezbjednost i odbranu
11. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora Centra za alternativno rješavanje sporova
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 030/24 od 02.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja dvostrukog nadzemnog dalekovoda 10kV od energetskog objekta TS 35/10kV “Berane I – Rudeš” do odcjepnog stuba 10kV na trasi dalekovoda za Lokvu i Kaludru (Luge)
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bar radi otuđenja nepokretnosti
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu i potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje Novoprojektovana TS 10/0.4 kV, 1(2)x630 kva “Usijek – Nova” sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, KO Motički Gaj I, Opština Žabljak
4. Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice
5. Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2024. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju nacionalne Komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 029/24 od 01.04.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o raspuštanju Skupštine Opštine Šavnik
2. Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija
3. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 028/24 od 29.03.2024. godine
Novi propisi:
1. Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Andrijevica
2. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Bariju – Republika Italija
3. Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja i utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje identifikacije elektronskim putem i video-elektronske identifikacije
4. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih “Bilinguist Language School”, Podgorica
5. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “Zebra”, Bijelo Polje
6. Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja i upotrebe poštanskih maraka
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca polnih ćelija, polnih tkiva i embriona i vrsti laboratorijskih testiranja
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima, postupku i sadržini medicinske dokumentacije za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti primjenom postupaka medicinski potpomognute oplodnje žene koja ne živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici
4. Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/24 od 29.03.2024. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
DANILOVGRAD
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Umjetnička kolonija Danilovgrad o razrješenju poslovne direktorice Javne ustanove Umjetnička kolonija Danilovgrad
PODGORICA
1. Odluka o organizaciji Proljećnog pazara 2024. godine
ŠAVNIK
1. Odluka o produženju roka za primjenu Strateškog plana razvoja Opštine Šavnik
2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
3. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Šavnik za period 2024-2028. godina
4. Odluka o skraćenju mandata odbornika Skupštine opštine Šavnik
5. Odluka o razrješenju Opštinske izborne komisije
6. Odluka o stavljanju van pravne snage Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o predlogu cijena za 2024. godinu d.o.o. “Komunalne djelatnosti”
PETNJICA
1. Program rada Skupštine Opštine Petnjica za 2024. godinu
2. Odluka o formiranju Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2023. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Informacije o iznosu dodijeljenih sredstava nevaldinim organizacijama, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2023. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad za 2023. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu Petnjica za 2023. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Plana i Programa rada Javne ustanove Centar za kulturu Petnjica za 2024. godinu
9. Odluka o formiranju Odbora za društvene djelatnosti
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 017/24 od 28.03.2024. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela broj 6305/2, 6472/3 i 6306/1 KO Novi Bar
BUDVA
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva
KOTOR
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za izmještanje 10KV kabla na katastarskim parcelama 1290/1, 1290/2, 1291/1, 1291/3, 1291/4, 1291/5 i 1291/6 KO Prčanj, uz putni pojas, Opština Kotor
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Pipoljevac”
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Savina glavica – Višnjevo”
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete za “Pješačku stazu prema Gornjem Stolivu”
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Trešnjica”
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Unijerina”
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Zvečava”
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Lješevići – pod kamenolom”
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Malov do”
ZETA
1. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pripremu predloga simbola Opštne Zeta
3. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Zeta
4. Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Zeta
5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Zeta
6. Odluka o imenovanju članova Skupštine u Košarkaškom klubu “Vukovi Zeta”
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama za lokalne funkcionere i lokalne službenike i namještenike u organima i službama opštine Zeta
8. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja
9. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga javnih parkirališta
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću Javno-komunalno preduzeće “Zeta”
11. Program rada Skupštine opštine Zeta za 2024. godinu
12. Zaključak o usvajanju Informacije o raspodjeli sredstava za sport za 2023. godinu
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika, organa uprave i službi Opštine Zeta za 2023. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu Zeta” za 2023. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar “Zeta” za 2023. godinu
16. Odluka o pijacama