Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Maj 2021

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 047/21 od 07.05.2021. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora
4. Pravilnik o izgledu oznake za slobodan prevoz putnika i/ili stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju
5. Pravilnik o boravku plovnog objekta u raspremi u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije vjerskih zajednica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
2. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
4. Rješenje o razrješenju umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 046/21 od 04.05.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Tološi 2” u Glavnom gradu Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o postupku odlučivanja po prigovorima osiguranika i drugih lica
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Statuta NVU Interpretatori Crne Gore – IN CG
2. Ispravka Kodeksa notarske etike
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
7. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu i razvoj u oblasti kulturne baštine u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
9. Rješenje o razrješenju dvije članice Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
10. Rješenje o razrješenju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
11. Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
12. Rješenje o razrješenju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
13. Rješenje o imenovanju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
14. Rješenje o prestanku mandata direktora ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
15. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za šume
16. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 012/21 od 29.04.2021. godine
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja Urbanističke parcele, Urbanističke parcele broj 1 u bloku broj 1 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Rozino II”
CETINJE
1. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta “Radio i televizija Cetinje”
HERCEG NOVI
1. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
2. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u imovini Opštine Herceg Novi putem javnog nadmetanja
KOTOR
1. Ispravka Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Plav
PLUŽINE
1. Odluka o pripremi za asfalt i asfaltiranju lokalnih puteva u Opštini Plužine
2. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Plužine
3. Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun naknade za postavljanje privremenih objekata na teritoriji Opštine Plužine za 2021. godinu
4. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
6. Odluka o imenovanju savjetodavnog tijela d.o.o Park prirode “Piva”
7. Odluka o izboru Izvršnog direktora d.o.o Park prirode Piva
8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Parkom prirode Piva za period 2021-2025. godina
9. Odluka o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Parkom prirode Piva za 2021. godinu
ROŽAJE
1. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
ULCINJ
1. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
3. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i propise
4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost
5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
6. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
7. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
8. Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga, naziva naselja, ulica, trgova i institucija
9. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
10. Odluka o imenovanju Savjeta za savremenu umjetnost, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu
11. Odluka o imenovanju Savjeta za javna priznanja Opštine Ulcinj
12. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom
13. Odluka o imenovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom
14. Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe građana
15. Odluka o imenovanju Savjeta za lokalni saobraćaj
16. Odluka o imenovanju odbornika koji prisustvuje sklapanju braka
17. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina
18. Odluka o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Ulcinj
19. Odluka o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ulcinj
20. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu
21. Zaključci Skupštine opštine Ulcinj broj: 02-016/21-116/18
ŽABLJAK
1. Odluka o davanju specijalnog ambulantnog vozila na upravljanje i korišćenje zdravstvenoj stanici Žabljak
GUSINJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Gusinje za 2020. godinu
2. Odluka o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu Statuta opštine Gusinje
3. Odluka o imenovanju Komisije za izmjenu i dopunu Statuta opštine Gusinje
4. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
5. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
6. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
7. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjenje nepokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Gusinje
8. Program uređenja prostora Opštine Gusinje za 2021. godinu
9. Odluka o podsticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede
10. Odluka o finansiranju sporta
11. Odluka o dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti
12. Odluka o sufinansiranju pružanja usluge “Pomoć u kući” odraslim i starim licima u Opštini Gusinje za 2021. godinu
13. Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
14. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Gusinje
15. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjenu i dopunu Statuta Javne ustanove Centar za kulturu – Gusinje
16. Odluka o imenovanju Sekretara skupštine opštine Gusinje
17. Odluka o razrešenju i izboru predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu
18. Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
19. Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
20. Odluka o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednice Opštine i radu organa i službi opštine Gusinje za 2020. godinu
22. Zaključak o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove “Centar za kulturu” – Gusinje za 2020. godinu
23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje za 2020. godinu
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za kulturu” – Gusinje za 2020. godinu
25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju “Turističke organizacije” – Gusinje za 2020. godinu
26. Odluka o razrešenju i izboru člana Savjeta za vjerska pitanja
27. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe Skupštine opštine Gusinje za 2020. godinu

April 2021

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 045/21 od 29.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o bližem načinu vrednovanja imovine i obaveza prije preduzimanja mjera sanacije ili smanjenja ili konverzije relevantnih instrumenata kapitala
2. Rješenje Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 442/18, od 31. marta 2021. godine
3. Pravilnik o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa ljekova za humanu upotrebu na veliko
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Odluke o bližem načinu izračunavanja redovnih doprinosa koje kreditne institucije uplaćuju Sanacionom fondu
2. Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem
3. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 044/21 od 26.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o privremenom ukidanju Rješenja direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo
2. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja vazdušnih operacija jedrilicama i uslovima za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 043/21 od 23.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprečavanja unošenja visoko patogene avijarne influence
2. Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
2. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 011/21 od 22.04.2021. godine
BERANE
1. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora d.o.o. “Regionalni biznis centar” Berane
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Berane
3. Odluka o izboru predsjednika Opštine Berane
BIJELO POLJE
1. Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021. godinu
CETINJE
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje za period od 2020-2024. godine
KOTOR
1. Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor
2. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor
3. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Kotor
4. Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Hrvatsku, broj 01-018/20-19236 od 30.12.2020. godine
5. Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od elementarne nepogode na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu Kašćelan Dejana, broj 01-018/20-434 od 18.01.2021. godine
6. Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor
7. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja umjesto predsjednika Opštine
8. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora doo “Vodacom”
9. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora doo Preduzeća za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
10. Rješenje o imenovanju članova Skupštine d.o.o. “Vodacom”
11. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora
12. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za Statut i propise
13. Rješenje o imenovanju Savjeta za bezbijednost saobraćaja
14. Rješenje o razrješenju članova Skupštine doo “Vodacom”
15. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora d.o.o. “Vodacom”
16. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Kotor za 2021. godinu
17. Rješenje o razrješenju Odbora direktora doo Preduzeća za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda
18. Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica na teritoriji Opštine Kotor
19. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za ravnopravnost polova
PLAV
1. Odluka o pristupanju izmjeni i dopuni Statuta Opštine Plav i Poslovnika o radu Skupštine opštine Plav
2. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad ovlašćenih službenika Opštine Plav u postupku zaključivanja braka
PLJEVLJA
1. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o privremenom finansiranju Opštine Pljevlja u periodu 01.01.-31.03.2021. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja
3. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
4. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2021. godine
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o amblemu opštine Pljevlja
6. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama
8. Odluka o upotrebi simbola Opštine Pljevlja
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora d.o.o. “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2021. godinu
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
15. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede
18. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora d.o.o. “Vodovod” Pljevlja
19. Program uređenja prostora za 2021. godinu
20. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora d.o.o. “Vodovod” Pljevlja
21. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Grijanje” Pljevlja
22. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o finansiranju i upravljanju Fudbalskim klubom “Dečić”
PETNJICA
1. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o oslobađanju plaćanja komunalnih usluga kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrakovanih koronavirusom COVID-19
4. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Odluka o visini, načinu obračunavnja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Petnjica
6. Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2021. godini
7. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja sposobnosti kompetencija i vještina
8. Program rada Skupštine opštine Petnjica za 2021. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Centar za kulturu” Petnjica za 2020. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Petnjica za 2020. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja iz oblasti poljoprivrede u opštini Petnjica za 2020. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Plana rada Javne ustanove “Centar za kulturu” Petnjica za 2021. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2020. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Plana rada d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Petnjica za 2021. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji finansiranih projekata NVO u Opštini Petnjica za 2020. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 042/21 od 22.04.2021. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračunavanja udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije, energetskom sadržaju goriva i načinu obračuna ukupne potrošnje energije koja se koristi u saobraćaju, načinu izračunavanja količine električne energije koja se proizvodi u hidroelektranama i vjetroelektranama i načinu izračunavanja količine energije iz toplotnih pumpi
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
3. Uredba o izmjenama Uredbe o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase
4. Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina
2. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave carina
3. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina
5. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave carina
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 041/21 od 20.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Uredba o načinu sprovođenja nabavki za vojno-diplomatske predstavnike i jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama
2. Cjenovnik Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudije Suda za prekršaje u Podgorici
2. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
3. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Podgorici
4. Ukaz o proglašenju člana Tužilačkog savjeta iz reda zaposlenih u organu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa
5. Ukaz o proglašenju članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca
6. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Crne Gore za ljudska prava i slobode
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/21 od 16.04.2021. godine
BAR
1. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-114
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za donošenje izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2021. godinu
3. Odluka o sufinansiranju dijela troškova na uslugama vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda korisnicima MOP-a, korisnicima tuđe njege i invalidnim licima
4. Odluka o sufinansiranju fizičkih lica u troškovima postupka za sticanje prava na vodovodni priključak
5. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta i poklon-čestitke za prvorođenu bebu u Novoj godini
6. Odluka o Studentskoj nagradi Opštine Bijelo Polje
7. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
8. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
9. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
10. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje ljetnjih bašti i drugih pokretnih privremenih objekata za 2021. godinu
11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis – Bijelo Polje”
12. Odluka o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve za nabavku medicinske opreme i ljekova za potrebe korisnika usluga Javne ustanove “Dom starih” Bijelo Polje
13. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje mosta “Bogaz” sa prilaznom saobraćajnicom
14. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja na nepokretnostima “Lovačkoj organizaciji Bijelo Polje”
15. Odluka o davanju saglasnosti na izbor v.d. direktora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
16. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
17. Strategija zapošljavanja Opštine Bijelo Polje za period 2021-2025. godine
18. Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu
19. Odluka o izboru člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
20. Odluka o izboru člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
21. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
22. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” Bijelo Polje
23. Odluka o prestanku mandata članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
24. Odluka o prestanku mandata predsjednici Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
25. Odluka o prestanku mandata predsjedniku i članu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
26. Odluka o imenovanju Odbora direktora D.O.O. Komunalno Lim
27. Odluka o prestanku mandata predsjedniku i članova Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje
28. Odluka o razrješenju Odbora direktora DOO Komunalno Lim Bijelo Polje
29. Odluka o prestanku mandata članovima Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” Bijelo Polje
30. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2020. godinu
31. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2020. godinu
32. Zaključak Skupštine opštine Bijelo Polje kojim predlaže Skupštini Crne Gore – Odboru za ekonomiju, finansije i budžet da podnese amandman na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu kojim bi se planirao potreban iznos finansijskih sredstva u kapitalnom budžetu za nastavak realizacije kapitalnih projekata na teritoriji opštine Bijelo Polje (Ski centar Cmiljača, Đalovića pećina i put Srđevac – Lozna – Sušica), koji su od suštinskog značaja za razvoj Bijelog Polja i zaustavljanje daljeg iseljavanja stanovništva
33. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine za 2020. godinu
34. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
35. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju
36. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu Javne Ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo”
37. Zaključak o usvajanju Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2020. godinu
38. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2021. godinu Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
39. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2021. godinu Turističke organizacije Bijelo Polje
40. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
41. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu Turističke organizacije Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica
2. Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele broj 7a, u bloku broj 23 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Dubovica I”
3. Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele broj 2, u bloku broj 15 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Dubovica I”
CETINJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
DANILOVGRAD
1. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
2. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Opštine Danilovgrad
3. Odluka o sufinansiranju usluge “Podrška za život u zajednici – pomoć u kući” za 2021. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području Danilovgrada
5. Odluka o dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Danilovgrad
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu
7. Odluka o prestanku mandata članova Savjeta Radio Danilovgrad
8. Odluka o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu
10. Odluka o imenovanju Savjeta Radio Danilovgrad
11. Odluka o izmjeni Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
HERCEG NOVI
1. Ispravka Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Herceg Novi za period 2020-2021. godine
KOTOR
1. Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
2. Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Spomenik prirode “Stablo crne Topole (POPULUS NIGRA LINNAEUS, 1758) u Starom gradu Kotoru”
3. Program uređenja prostora za 2021. godinu
4. Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju
6. Odluka o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od požara na pomoćnom objektu Krstičević Ljubomira
7. Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za izuzeto gradsko-građevinsko zemljište
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za finansiranje poslova od interesa za lokalno stanovništvo opštine Kotor
11. Odluka o stavljanju van snage Programa upotrebe sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa
12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na promet nepokretnosti i prava
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju iznosa lokalnih administrativnih taksi
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza
16. Odluka o stavljanju van snage Rješenja o povećanju opštinskih naknada
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izletničkoj taksi
18. Odluka o usvajanju Programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu
19. Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
20. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
21. Rješenje o razrješenju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Kotor
NIKŠIĆ
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštini opštine Nikšić
TUZI
1. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
2. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
3. Odluka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Odluka o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava Budžeta Opštine Tuzi za 2021. godinu namijenjenih za poljoprivredu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Koderbudan”
7. Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 u Opštini Tuzi
8. Odluka o prestanku mandata članu Skupštine Turističke organizacije Tuzi
9. Zaključak u usvajanju Izvještaja o radu predsjednika, organa uprave i službi opštine Tuzi za 2020. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 040/21 od 16.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o Nacionalnoj investicionoj komisiji
2. Odluka o poništavanju Odluke Sudskog savjeta o prestanku funkcije sudiji Osnovnog suda na Cetinju
3. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za državnog revizora
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Proglašenje izmjene sastava Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
5. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Španiji
6. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
7. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
8. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
11. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
12. Rješenje o imenovanju predsjednika i tri člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
13. Rješenje o razrješenju predsjednika i tri člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
14. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
15. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
16. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
17. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja
18. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja
19. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
20. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja
21. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja
22. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
23. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore “Montefarm”
24. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
25. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za dijasporu
26. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja
27. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta
28. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
29. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
30. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
31. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
32. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Podgorica
Poreska praksa (21)
1. DA LI UDRUŽENJE ETAŽNIH STANARA, IMA OBAVEZU PODNOŠENJA FINANSIJSKIH ISKAZA
2. ISPRAVKE ULAZNOG PDV KOJI JE ISKORIŠĆEN KOD NABAVKE OPREME, KOJA NIJE KORIŠĆENA, A NAMIJENJENA JE IZVOZU
3. NAČIN OBRAČUNA KAMATE U SKLADU SA POSTUPKOM KOJI JE UREĐEN ZAKONOM O PORESKOJ ADMINISTRACIJI
4. NAČIN OBRAČUNA PDV KOD ROBE NA KONSIGNACIJI KOJA JE UVEZENA, PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV PLAĆENOG U CARINSKOM POSTUPKU
5. NAČIN OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA KOJI OSTVARUJU U INOSTRANSTVU, SA STANOVIŠTA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
6. NAČIN OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA NEREZIDENTA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
7. NAČIN OPOREZIVANJA DOHOTKA FIZIČKIH LICA NEREZIDENTA, PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE ZA PRUŽENE USLUGE REZIDENTNOM PRAVNOM LICU
8. OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA VOZILO KOJE JE UVEZENO U DECEMBRU 2020. GODINE, A ZATIM PRODATO LIZING KUĆI, NAKON 6 DANA, ISTO VOZILO UZETO NA LIZING UZ MOGUĆNOST PRIJEVREMENOG OTKUPA
9. ODREĐIVANJA MJESTA PROMETA USLUGA KADA REZIDENTNI PORESKI OBVEZNIK PRUŽA USLUGU STRANOM PRAVNOM LICU, U SKLADU SA UGOVORNIM ODNOSOM, KAO NALOGODAVCU USLUGA, PRI ČEMU SE USLUGA PRUŽA U CRNOJ GORI
10. OPOREZIVANJE USLUGA IZDAVANJA SMJEŠTAJA TURISTIMA U JEDNOSOBNOM STANU, ZA ŠTA JE NEREZIDENTNO LICE, KAO VLASNIK NEPOKRETNOSTI, UPISANO U CENTRALNI TURISTIČKI REGISTAR
11. PORESKI TRETMAN ISPORUKE ECG APARATA KAO DONACIJE DOMU ZDRAVLJA ROŽAJE, SA STANOVIŠTA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
12. PORESKI TRETMAN NOVČANIH ISPLATA NA IME STIPENDIJA STUDENTIMA, ISPLATE NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
13. PORESKI TRETMAN PRIHODA FIZIČKOG LICA, SA PREBIVALIŠTEM U CRNOJ GORI, A KOJI TRGUJE SA OBVEZNICAMA PREKO RAZLIČITIH BANAKA U EVROPI
14. PORESKI TRETMAN PRIHODA PORESKOG OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT, KOME JE DJELATNOST OTKUP POTRAŽIVANJA I PRODAJA STEČENE NEPOKRETNOSTI
15. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA I DRUGIH USLUGA KOD UVOZA ROBE I NAKON UVOZA U CRNU GORU, ROBA ISPORUČENA U PODGORICU, KOD UTVRĐIVANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE PDV
16. PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA KORIŠĆENJA POGODNOSTI PRENOŠENJA POSLOVNIH GUBITAKA I KAPITALNIH GUBITAKA KOD STATUSNIH PROMJENA PO OSNOVU PRIPAJANJA KAO DRUŠTVO – STICAOC
17. PRIHOD FIZIČKOG LICA, KOD PRENOSA UDJELA NA DRUGO LICE SA STANOVIŠTA ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
18. PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKE SVRHE, KADA JE U PITANJU ISPRAVKA SUMNJIVIH POTRAŽIVANJA KOJA NIJESU NAPLAĆENA, U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 17 ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
19. SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA NVO
20. SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA NVO
21. UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE KOD PRODAJE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, KADA SE STANOVI PRODAJU ISPOD TRŽIŠNE CIJENE
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 039/21 od 12.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Uredba o carinskoj tarifi za 2021. godinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
7. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
8. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/21 od 09.04.2021. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o Budžetu Opštine Andrijevica za 2021. godinu
2. Odluka o boravišnoj taksi
3. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Andrijevica
4. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini Andrijevica
5. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Andrijevica
6. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica
7. Odluka o obrazovanju Stručne Službe Skupštine
8. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
9. Odluka o usvajanju lokalnog programa socijalnog stanovanja u Opštini Andrijevica za 2021. godinu
10. Odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica
11. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Andrijevica
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
13. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Vodovod i Kanalizacija” Andrijevica
14. Rješenje o imenovanju v.d. izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici
15. Rješenje o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju brakova
16. Odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Komovi”
PLAV
1. Odluka o Budžetu Opštine Plav za 2021. godinu
2. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
3. Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Plav radi realizacije kapitalnih projekata Opštine Plav
4. Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021. godinu
5. Odluka o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama zaposlenih u Opštini Plav
8. Odluka o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Plav
9. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
10. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
12. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
13. Odluka o davanju saglasnosti na visinu cijena komunalnih usluga DOO “Komunalne djelatnosti” Plav za 2021. godinu
14. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
15. Odluka o sufinansiranju pružanja usluge “Pomoć u kući” odraslim i starim licima u Opštini Plav za 2021. godinu
16. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno selo – Gusinje
17. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju Prnjavorske ulice u Plavu
18. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za stambeno-komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj, privredu i finansije
22. Odluka o razrješenju i imenovanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Plav, sa Finansijskim izvještajem, za 2020. godinu
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2020. godinu
25. Zaključak o usvajanju Strategije zapošljavanja u Opštini Plav za period 2021-2025. godina
26. Zaključak o usvajanju Plana investicija Opštine Plav za 2021. godinu
27. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centra za kulturu “Husein Bašić” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2020. godinu
28. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dnevni Centar “Lipa” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2020. godinu
29. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2020. godinu
TIVAT
1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi Opštine Tivat za 2020. godinu
2. Odluka o donošenju mjera za podršku privredi u Opštini Tivat
3. Odluka o usvajanju Elaborata racionalizacije poslovanja “Parking servis” d.o.o. Tivat i “Autobuska stanica” d.o.o. Tivat sa prijedlozima za spajanje dva preduzeća
4. Odluka o dopunama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Tivat
5. Odluka o osnivanju Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat
6. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat” sa finansijskim planom za 2021. godinu
7. Odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija odborničkim klubovima
8. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat
9. Ispravka Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Sportska dvorana” Tivat
ULCINJ
1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Ulcinj
2. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
2. Odluka o usvajanju Plana razvoja i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Žabljak za 2021. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti o ustanovljenju prava stvarne službenosti u korist DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
4. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
5. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o produženju zakupa nepokretnosti
6. Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja Opštine Žabljak 2021-2025. sa Akcionim planom zapošljavanja Opštine Žabljak za 2021. godinu
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za devastirani prostor
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o javnom saobraćaju na području Opštine Žabljak
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Žabljak” – Žabljak za 2020. godinu
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izgradnji objekata građana i građansko pravnih lica
11. Zaključak o prigvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2020. godinu
12. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2021. godinu
GOLUBOVCI
1. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom ustanovom Kulturno-informativni centar “Zeta”
2. Program rada Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci za 2021. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Informacije o finansiranju projekata nevladinih organizacija za 2020. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 038/21 od 09.04.2021. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izdacima i izdacima po potrošačkim jedinicama i izvještaja o neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opština
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o razrješenju i izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
2. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
3. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za razvoj stanovanja u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma
4. Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Napulju – Republika Italija
5. Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Trstu – Republika Italija
6. Rješenje o opozivu počasne konzulke Crne Gore u Milanu – Republika Italija
7. Rješenje o razrješenju predsjednika i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
8. Odluka o izboru jedne članice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
9. Rješenje o imenovanju predsjednika i četiri člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
10. Odluka o izboru jedne članice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
11. Odluka o izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
12. Odluka o razrješenju i izboru jedne članice Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
13. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije
14. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
15. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore
16. Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva javne uprave
17. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
18. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Bijelom Polju
19. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Apelacionog suda Crne Gore
20. Rješenja o postavljenju sudskog vještaka
21. Rješenje o razrješenju sudskog vještaka
22. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
23. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
24. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u ranijem Ministarstvu javne uprave
25. Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
26. Rješenje o razrješenju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
27. Rješenje o imenovanju predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
28. Rješenje o razrješenju predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
29. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
30. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
31. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu u ranijem Ministarstvu javne uprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 037/21 od 07.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
2. Odluka o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o listi supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 036/21 od 05.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližem sadržaju programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog stanja morske sredine
2. Pravilnik o načinu analize svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, kvalitativnim pokazateljima i načinu određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog stanja morske sredine
3. Pravilnik o kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog stanja i monitoringu morske sredine
Izmjene i dopune propisa:
1. Školski kalendar o izmjeni Školskog kalendara za 2020/2021. godinu
2. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
“Službeni list Crne Gore”, br. 035/21 od 05.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o privremenoj saobraćajnoj signalizaciji
2. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/21 od 02.04.2021. godine
BAR
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu ovlašćenja broj: 030-239 od 16.05.2019. godine
2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta označeno kao urbanistička parcela UP 654a, u zoni “A”, podzona “A7”, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar” izmjene i dopune
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji katastarske parcele broj 6461/7 KO Novi Bar
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u Opštini Bar
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na nepokretnosti
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni visine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u opštini Bar
9. Odluka o stavljanju van snage Mjesečne prijave za obračun poreza na potrošnju (obrazac OPP-BR)
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza na prihode od samostalne djelatnosti
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza na promet proizvoda, usluga, nepokretnosti i prava
12. Odluka o stavljanju van snage Mjesečne prijave za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica (obrazac OPP-ND)
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na promet nepokretnosti i prava
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju poreza iz ličnih dohodaka za finansiranje određenih društvenih djelatnosti i opšte – društvenih potreba u Opštini Bar
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih i nekategorisanih puteva koja se plaća na drumska motorna i njihova priključna vozila
22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva u saobraćajne svrhe za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila
24. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku opštine Bar
25. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
26. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine
27. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena komunalnih usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
28. Odluka o razrješenju i imenovanju dva odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
29. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na teritoriji Opštine Bar
30. Zaključak o stavljanju van snage Zaključaka Skupštine opštine Bar broj: 030-240 od 16.05.2019. godine
31. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-113
32. Odluka o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za izbor i imenovanja
33. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-109
34. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-110
35. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-111
36. Zaključak Skupštine opštine Bar broj: 030-016/21-112
BERANE
1. Odluka o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine
2. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Berane
BUDVA
1. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Televizije Budva
MOJKOVAC
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE “Mišnića potok” u Mojkovcu
2. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti – urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Podbišće 2 prva faza realizacije “Grotulja”
3. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu
4. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac
5. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2021. godinu
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu zemljišta za privremene objekte izgrađene ili postavljene na opštinskom zemljištu
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu i Odluke o vodosnabdijevanju na teritoriji opštine Mojkovac
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji nepokretnosti za potrebe izgradnje objekta od opšteg interesa distributivne mreže naponskog nivoa do 35 kV po namjeni trafostanica TS 10/04 kV “Vatrogasni dom”
11. Jednogodišnji Program uređenja prostora za 2021. godinu
12. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2020. godinu 28
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2020. godinu
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Plav
PODGORICA
1. Odluka o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada
2. Odluka o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada
ROŽAJE
1. Odluka o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2021. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2021. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2021. godinu
4. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Rožaje za period od 2020-2025. godine
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO “Komunalno” Rožaje za 2021. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim projekcijama DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2021. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2021. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2021. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje za 2021. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2021. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2021. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje za 2021. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na predlog cijena usluga DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu
14. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
15. Odluka o prestanku važenja Odluke o pokretanju inicijative za smanjenje republičkih poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka od poljoprivrede i katastarskog prihoda na teritoriji Opštine
16. Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju čistoće, pranju javnih površina, ulica, puteva i saobraćajnica
17. Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uslovima privremenog korišćenja javnih površina na teritoriji Opštine
18. Odluka o prestanku važenja Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Rožaje
19. Odluka o razrješenju članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
20. Odluka o prestanku važenja Odluke o odvođenju i prečišćavanju fekalnih voda sa područja grada Rožaja
21. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
22. Odluka o razrješenju članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 132/2 KO Donja Lastva
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 034/21 od 02.04.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-VII br. 1/21, od 27. marta 2021. godine
2. Pavilnik o utvrđivanju iznosa prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta
3. Odluka o Savjetu za prava djeteta
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
2. Odluka o izmjeni Odluke o Nacionalnom Savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
2. Odluka o imenovanju generalnog sekretara Skupštine Crne Gore
3. Odluka o razrješenju zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore
4. Odluka o imenovanju zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore
5. Odluka o imenovanju zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
8. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za inspekcijske poslove
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove
10. Rješenje o razrješenju predsjednika i članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 033/21 od 31.03.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o korišćenju i balanžiranju jubilarnog zlatnog i srebrnog kovanog novca
2. Pravila o načinu proračunavanja, prikazivanja i objavljivanja udjela svih vrsta izvora energije u proizvedenoj, odnosno isporučenoj električnoj energiji i načinu kontrole proračuna
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 8/19, od 28. januara 2021. godine
4. Pravilnik o načinu nošenja i rokovima trajanja uniforme službenika obezbjeđenja u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
5. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem
2. Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za sprovođenje aktivnosti na odstranjivanju i iskorjenjivanju zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-19 na teritoriji Crne Gore
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva
3. Odluka o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 001/21 od 31.03.2021. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske u oblasti mladih i sporta
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti kulture