Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Januar 2022

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 007/22 od 21.01.2022. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Zatvoreni investicioni fond HLT FOND
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
3. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – MONETA AD Podgorica
4. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – EUROINVEST AD Podgorica
5. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – ATLAS MONT AD Podgorica
6. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – PRIMA AD Podgorica
7. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – BUTTERFLY FINANCE AD Podgorica
8. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Otvoreni investicioni fond MONETA
9. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Specijalizovani investicioni fond MONETA
10. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Zatvoreni investicioni fond ATLAS MONT
11. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Otvoreni investicioni fond EUROFOND
12. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Otvoreni investicioni fond ATLAS MONT
13. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Otvoreni investicioni fond HLT FOND
14. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Zatvoreni investicioni fond EUROFOND
15. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Zatvoreni investicioni fond TREND
16. Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova – Otvoreni investicioni fond TREND
17. Rješenje o upisu u Registar društava za upravljanje investicionim fondovima – QUANTUM INVESTMENTS AD Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
2. Odluka o izmjeni Odluke o broju zamjenika Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 003/22 od 20.01.2022. godine
ANDRIJEVICA
1. Ispravka Odluke o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Komovi”
BIJELO POLJE
1. Odluka o objavljivanju javnog konkursa za dodjelu granta za smanjenje nezapošljenosti u Opštini Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o izvođenju lokalnog Javnog rada “Njega starih lica u Budvi”
2. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
MOJKOVAC
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Mojkovac
PLAV
1. Odluka o Budžetu opštine Plav za 2022. godinu
2. Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu
3. Program rada Skupštine opštine Plav za 2022. godinu
4. Odluka o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici – usluge dnevnog boravka, koja se pruža u Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama u razvoju “Lipa” Plav
5. Odluka o sufinansiranju pružanja usluge “Pomoć u kući” odraslim i starim licima u opštini Plav za 2022. godinu
6. Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluge podrške za život u zajednici – usluge dnevnog boravka koja se pruža u Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav
7. Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Plav
8. Odluka o imenovanju vd sekretarke Skupštine opštine Plav
9. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne Komisije
10. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Opštinske izborne Komisje
11. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada Javne ustanove Centra za kulturu “Husein Bašić” Plav, za 2022. godinu i Finansijskog plana izdataka Javne ustanove Centar za kulturu “Husein Bašić” Plav, za 2022. godinu
12. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Opštinske izborne Komisje
13. Zaključak o usvajanju Informacija o Konačnom izvještaju o reviziji procesa naplate prihoda od boravišne takese Turističke organizacije Plav, za 2020. godinu
14. Zaključak o usvajanju Plana investicija Opštine Plav za 2021. godinu
15. Zaključak o usvajanju Plana i Program o radu Turističke organizacije Plav i Finansijskog plana izdataka Turističke organizacije za 2022. godinu
16. Zaključak o davanju saglasnosti na dorađeni Nacrt idejnog rješenje zastave opštine Plav
17. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada Javne ustanove Dnevni Centar “LIPA” Plav za 2022. godinu i Finansijskog plana izdataka Javne ustanove Dnevni Centar “LIPA” Plav za 2022. godinu
18. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada DOO “Komunalne djelatnosti” Plav za 2022. godinu i Finansijskog plana izdataka DOO “Komunalne djelatnosti” Plav za 2022. godinu
PLUŽINE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Plužine”
GUSINJE
1. Statut Turističke organizacije Gusinje
2. Odluka o Budžetu opštine Gusinje za 2022. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno selo – Gusinje u KO Krusevo l i KO Krusevo ll, opština Gusinje
4. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije – Gusinje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cijena za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama za pravna i fizčka lica za 2022. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje
7. Odluka o sufinansiranju pružanja usluge “Pomoć u kući” odraslim i starim licima u Opštini Gusinje za 2022. godinu
8. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu za DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje
9. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan broj 420/21 od 20.12.2021. godine za 2022 godinu za “Turističku organizaciju” – Gusinje
10. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za kulturu” – Gusinje za 2022. godine
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi za 2022. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 006/22 od 19.01.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija
2. Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački policijskog službenika ovlašćenog za vršenje unutrašnje kontrole rada Policije
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unaprjeđenju sigurnosti, istraživanju i sprečavanju nesreća i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita
2. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 005/22 od 18.01.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravila o dopunama Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal
2. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 002/22 od 17.01.2022. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica
2. Odluka o Budžetu opštine Andrijevica za 2022. godinu
3. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o prebacivanju sredstava
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici
5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Andrijevica
6. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju
7. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Komovi”
8. Program rada Skupštine opštine Andrijevica za 2022. godinu
9. Odluka o socijalnim davanjima
10. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
PLJEVLJA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Lokalni putevi” Pljevlja za 2022. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Komunalne usluge” Pljevlja za 2022. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Čistoća” Pljevlja za 2022. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o otpisu duga između DOO “Komunalne usluge” Pljevlja i DOO “Čistoća” Pljevlja
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Vodovod” Pljevlja za 2022. godinu
7. Odluka o Budžetu opštine Pljevlja za 2022. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Grijanje” za 2022. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2022. godinu
10. Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica za 2022. godinu
11. Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2022. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2022. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program i plan rada Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2022. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja za 2022. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na plan i Program rada za 2022. godinu Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2022. godinu
17. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada doo “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja za 2022. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja
ŠAVNIK
1. Odluka o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji Opštine Šavnik za 2022. godinu
ŽABLJAK
1. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2022 godinu
2. Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2022. godinu
3. Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Žabljak za 2022. godinu
4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe u 2022. godini
5. Odluka o prenosu prava svojine na gradjevinskom zemljištu
6. Program uređenja prostora za 2022. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Žabljak za 2022. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Opštine Žabljak
9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Sportski centar Žabljak” – Žabljak za 2022 godinu
10. Odluka o Budžetu opštine Žabljak za 2022. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 004/22 od 14.01.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme koje moraju da ispunjavaju Ovlašćene zdravstvene ustanove i pravna lica koja obavljaju pojedine poslove u vezi uzimanja i presađivanja tkiva i ćelija, kao i mjerama i aktivnostima za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta
3. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za vode
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
2. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. g eneralnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
5. Rješenje o brisanju iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
6. Rješenje o brisanju iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
7. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Uzbekistanu
8. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici San Marinu
9. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – stalne predstavnice – šefice Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 001/22 od 12.01.2022. godine
BUDVA
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko rekreativni centar Budva”
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteranski sportski centar” Budva
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Budva
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” Budva
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Budva” Budva
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Budva
7. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” Budva
8. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Budva
9. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Turisticke organizacije Opštine Budva
ROŽAJE
1. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Rožaje za period 2021-2025. godine
2. Odluka o davanju saglasnosti o ustanovljenju prava stvarne službenosti u korist DOO “Crnogorski – elektrodistributivni sistem” Podgorica
3. Odluka o mjesnim zajednicama
4. Odluka o potvrđivanju Rješenja o formiranju komisije za dodjeljivanje zvanja “Počasni građanin Rožaja”
5. Odluka o potvrđivanju Odluke o dodjeljivanju zvanja “Počasna građanka Rožaja”
6. Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Rožaje
7. Odluka o razrješenju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
8. Odluka o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Rožaje u stalnom sastavu
9. Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije Rožaje u stalnom sastavu
10. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
11. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije
12. Odluka o razrješenju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
ŠAVNIK
1. Odluka o Budžetu opštine Šavnik za 2022. godinu
2. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Šavnik
3. Odluka o finansiranju troškova prevoza u međugradskom saobraćaju za studente Opštine Šavnik za 2022. godinu
4. Odluka o finansiranju troškova smještaja i ishrane u studentskim domovima za studente Opštine Šavnik za 2022. godinu
5. Odluka o grobljima
6. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu nepokretnosti – pomoćnih objekata
7. Odluka o davanju na korišćenje zemljišta Opštine Šavnik NVO “Lovno-ribolovnom društvu Komarnica” Šavnik
8. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja i Cjenovnik za obavljanje djelatnosti prihvatanje i odvodjenje komunalnog otpada
9. Odluka o komunalnom redu
10. Odluka o Opštinskim i nekategorisanim putevima
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove OŠ “Bogdan Kotlica” Boan za školsku 2020/21. godinu
12. Odluka o finansiranju usluge “Pomoć u kući starim licima”
13. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
14. Odluka o Izvještaju o radu Javne ustanove OŠ “Jovan Ćorović” Gornja Bukovica za školsku 2020/21. godinu
15. Odluka o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Šavnik za 2022. godinu
16. Odluka o usvajanju Plana i Programa rada sa finansijskim planom d.o.o. Park prirode “Dragišnica i Komarnica” Šavnik za 2022. godinu
17. Odluka o usvajanju Plana i Programa rada Javne ustanove Centra za kulturu sport i medije Šavnik za 2022. godinu
18. Odluka o usvajanju Informacije o vaspitno – obrazovnom radu Javne ustanove OŠ “Bogdan Kotlica” Boan za školsku 2020/21. godinu
19. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Šavnik
20. Zaključak o davanju saglasnosti na Informaciju o stanju imovine Opštine Šavnik
21. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta opštine Šavnik za period 1.1. – 30.06.2021. godine
TIVAT
1. Odluka o privremenom finansiranju Opštine Tivat u period od 01.01. – 31.03.2022. godine
PETNJICA
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Petnjica
2. Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta opštine Petnjica za period 1.1. do 31. 3. 2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 003/22 od 12.01.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini jedinstvene Prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar
3. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
“Službeni list Crne Gore”, br. 002/22 od 12.01.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu upisa osiguranih lica u evidenciju Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
2. Rješenje o izdavanju dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora fotografije NU Organizaciji fotografskih autora – OFA, sa sjedištem u Podgorici
3. Odluka o izradi Državne studije lokacije “Dio Sektora 66 – Modul II, III i VI” – Velika plaža, Opština Ulcinj
4. Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2022. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Monte put” Podgorica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o osnivanju Nacionalnog Odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije “Dio sektora 66 – Modul II, III i VI” – Velika plaža, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/21 od 31.12.2021. godine
ROŽAJE
1. Odluka o Budžetu opštine Rožaje za 2022. godinu
GOLUBOVCI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci za 2022. godinu
2. Zaključak o usvajanju Informacija o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja, razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, za 2021. godinu i usvajanju Programa mjera za razvoj poljoprivrde za 2022. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite, za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kulturno informativni centar “Zeta”
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 047/21 od 31.12.2021. godine
BERANE
1. Odluka o Budžetu Opštine Berane za 2022. godinu
2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Berane
3. Odluka o pijacama
4. Odluka o prestanku mandata u skupštinskim radnim tijelima
5. Program rada Skupštine opštine Berane za 2022. godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu DOO “Komunalno” Berane
7. Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
8. Rješenje o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Parking servis” Berane
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju za 2020. godinu DOO “Agencije za izgradnju i razvoj Berane” Berane
10. Rješenje o imenovanju člana Odbora za Budžet, privredu i razvoj
11. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
12. Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambene djelatnosti
BIJELO POLJE
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o privremenom finansiranju Opštine Budva
KOLAŠIN
1. Odluka o Budžetu opštine Kolašin za 2022. godinu
2. Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje opštinskih puteva
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada d.o.o. “Komunalno” Kolašin za 2022. godinu
PODGORICA
1. Odluka o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu
2. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu
3. Odluka o lokacijama za postavljanje reklamnih objekata – bilbordi
4. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica
5. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportski objekat-natkrivanje olimpijskog bazena u okviru kompleksa Sportskog centra “Morača”
6. Odluka o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe
7. Odluka o donošenju Plana upravljanja za Park prirode “Komovi” na teritoriji Glavnog grada 2022-2026. godinu
8. Odluka o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene – označenog kao Urbanistička parcela broj 19a u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom III”, izmjene i dopune u Podgorici
9. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”
10. Odluka o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi
11. Odluka o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika Blažu Jovanoviću
12. Odluka o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika knjazu Danilu I Petroviću – Njegošu
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209, 1211, 1212 i 1213 KO Podgorica II za Srednju regiju Fudbalskog saveza Crne Gore
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji nepokretnosti – poslovnog prostora označenog kao PD 75 u objektu broj 1 na katastarskoj parceli broj 3718/1 iz lista nepokretnosti broj 4001 KO Podgorica II
15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” Podgorica
16. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Podgorica za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnadbijevanja
17. Odluka o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorica
18. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” Podgorica
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup prostora u objektu iz lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II
21. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” – Podgorica
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” – Podgorica
24. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Zelenilo” – Podgorica
25. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” – Podgorica
26. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica
27. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski objekti” Podgorica
28. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” Podgorica
29. Odluka o davanju saglasnosti na Statut “Deponija” d.o.o. Podgorica
30. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” – Podgorica
31. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” – Podgorica
32. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica
33. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
34. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
35. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
36. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Podgorica” Podgorica
37. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.
38. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
39. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
40. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
41. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
42. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
43. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica
44. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu “Deponija” d.o.o. Podgorica
45. Odluka o davanju saglasnosti na program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” za 2022. godinu
46. Odluka o davanju saglasnosti na program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2022. godinu
47. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada “Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu
48. Odluka o davanju saglasnosti na program rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski Objekti” za 2022. godinu
49. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” Podgorica za 2022. godinu
50. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica, za 2022. godinu
51. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik pijačnih usluga na pijaci na Ćemovskom polju u krugu Stočne pijace
52. Odluka o davanju saglasnosti na program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2022. godinu
53. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica, za 2022. godinu
54. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” za 2022. godinu
55. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2022. godinu
56. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
57. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode rijeka Zeta”
58. Odluka o davanju saglasnosti za odustanak od žalbe koja je izjavljena na rješenje Osnovnog suda u Podgorici
59. Odluka o davanju saglasnosti za odustanak od žalbe koja je izjavljena na rješenje Osnovnog suda u Podgorici
60. Odluka o davanju saglasnosti Fudbalskom savezu Crne Gore za izvođenje radova na rekonstrukciji tribina fudbalskog stadiona FK “Dečić” u Tuzima
61. Zaključak o usvajanju Informacija o stanju mostova u Glavnom gradu, sa prijedlogom mjera za njihovu zaštitu
62. Zaključak o usvajanju Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada Podgorice u 2021. godini
63. Zaključak o usvajanju Informacija o učešću Glavnog grada Podgorice u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload 2)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 001/22 od 10.01.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2022. godine
2. Zakon o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa
3. Zakon o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravilima boravka i kućnom redu u Prihvatilištu za strance
2. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 046/21 od 30.12.2021. godine
BIJELO POLJE
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Bijelo Polje”
3. Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2022. godinu
4. Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2022. godinu
5. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2022. godinu
6. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje
7. Odluka o potvrđivanju Rješenja predsjednika Opštine o upotrebi stalne budžetske rezerve
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2022. godinu
9. Odluka o naknadi troškova jednog postupka medicinski potpomognute oplodnje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” za 2022. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2022. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici za 2022. godinu
13. Odluka o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u Javnoj ustanovi Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2022. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju za 2022. godinu
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bijelo Polje
17. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Bijelo Polje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzej Bijelo Polje o izboru direktora Ustanove
19. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
20. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Bijelo Polje
21. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Parking servis” Bijelo Polje za 2022. godinu
22. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
23. Odluka o sufinansiranju dijela toškova na uslugama vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda korisnicima MOP-a, korisnicima tuđe njege i osobama sa invaliditetom
24. Odluka o davanju saglasnosti na godišnji Program obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje za 2022. godinu
25. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno – Lim” Bijelo Polje
26. Odluka o davanju saglasnosti na godišnji Program obavljanja komunalnih djelatnosti d.o.o. “Komunalno – Lim” Bijelo Polje za 2022. godinu
27. Odluka o prestanku mandata i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
28. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne komisije
29. Odluka o prestanku mandata člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016-2020. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o Budžetu opštine Herceg Novi za 2022. godinu
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta na Luštici
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane na krovu Javne predškolske ustanove “Naša radost” na Savini
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji katastarska parcela 108 KO Sutorina
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji katastarska parcela 621/15 KO Trebesin
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji katastarske parcele 1688/9 i 1688/12, sve KO Podi
7. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Herceg Novi za period 2021-2025. godine
8. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi
9. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
10. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” Herceg Novi
11. Odluka o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi”
12. Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka Društva sa organičenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” Herceg Novi
13. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
14. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi
15. Odluka o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi”
16. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” Herceg Novi
17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2021. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Herceg Novi za 2022. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
20. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Čistoća” Herceg Novi za 2022. godinu
21. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Komunalno stambeno” Herceg Novi
22. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Sportski centar Igalo” za 2022. godinu
23. Odluka usvajanju Plana i programa rada sa Finansijskim planom Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Herceg Novi za 2022. godinu
24. Odluka o usvajanju Plana aktivnosti Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi d.o.o. kao upravljača PP “Orjen” za 2022. godinu sa ciljem i vizijom razvoja
25. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Parking servis Herceg Novi” Herceg Novi za 2022. godinu
26. Odluka o neusvajanju Plana rada d.o.o. “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi” za 2022. godinu
27. Odluka o imenovanju člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o.
28. Odluka o davanju na korišćenje i upravljanje objekta javne garaže “Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi
29. Program rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2022. godinu
30. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi
31. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine Herceg Novi
32. Rješenje o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice Opštine Herceg Novi
33. Rješenje o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg Novi
34. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Luka Herceg Novi – gradska luka Škver” Herceg Novi
35. Zaključak o prihvatanj se Izvještaj o realizaciji turističke sezone 2021. godine sa Anketom turista
36. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine opštine Herceg Novi
37. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Herceg Novi
KOTOR
1. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Kotor za period 1.1. do 31.03.2022. godine
TUZI
1. Odluka o utvrđivanju naknade za rad organa upravljanja u Javnim ustanovama i Društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Opština Tuzi
2. Odluka o kupovini nepokretnosti – građevinskih objekata
3. Odluka o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede Opštine Tuzi
4. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Vodovod i kanalizacija /Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
5. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
6. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
7. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi,
8. Odluka o produženju implementacije Lokalnog akcionog plana za mlade
9. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2022-2023. godine
10. Odluka o novčanoj naknadi i drugim pravima učesnika NOR-a i članova njihovih porodica
11. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Tuzi
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Tuzi za 2021. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta d.o.o “Komunalno/Komunale” Tuzi
14. Odluka o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi za 2022. godinu
15. Odluka o usvajanju Održivog energetsko-klimatskog akcionog plana Opštine Tuzi (SECAP)
16. Odluka o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Tuzi
17. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik za davanje u zakup na pijačnom objektu za prodaju mješovite robe DOO “Pijace/Tregu” Tuzi
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi za 2022. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi za 2022. godinu
20. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tuzi
21. Program uređenja prostora Opštine Tuzi za 2022. godinu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 008/21 od 31.12.2021. godine
1. Zakon o potvrđivanju ugovora Između Crne Gore i knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak
2. Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Međunarodne Organizacije za zakonsku metrologiju
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 007/21 od 31.12.2021. godine
1. Zakona o potvrđivanju dodatnog Protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini
2. Zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između EFTA zemalja i Crne Gore, Izmjena Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije, Izmjena Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Kraljevine Norveške i Izmjena Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Islanda
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 006/21 od 31.12.2021. godine
1. Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmjenama člana 63 Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmjenama od 29. novembra 2000. godine
2. Zakon o potvrđivanju Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampanih materijala
3. Zakon o potvrđivanju Protokola i Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 146/21 od 31.12.2021. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
6. Zakon o dopuni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju
7. Zakon o dopuni Zakona o graničnoj kontroli
8. Zakon o dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju
9. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentima
12. Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost
13. Zakon o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
14. Zakon o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu
“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21 od 31.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Zakon o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo
2. Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova
3. Zakon o reprogramu poreskog potraživanja
4. Zakon o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije
5. Zakon o prestanku važenja Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “Montenegro Airlines” A.D. Podgorica
6. Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama
7. Zakon o zaštiti poslovne tajne
8. Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji
9. Zakon o standardizaciji
10. Zakon o računovodstvu
11. Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece
12. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju
13. Zakon o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama
14. Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima
3. Zakon o dopuni Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti
4. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
6. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
8. Zakon o izmjeni Zakona o stručnom obrazovanju
9. Zakon o izmjeni Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa
10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji
11. Zakon o izmjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u javnom sektoru
13. Zakon o izmjenama Zakonika o krivičnom postupku
14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
16. Zakon o izmjeni Zakona o gimnaziji
17. Zakon o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
18. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Decembar 2021

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 144/21 od 31.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 33/21-9/167, od 29. decembra 2021. godine
2. Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu
3. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 143/21 od 31.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar”
2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za opremu lične zaštite
3. Pravilnik o uslovima za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova
4. Odluka o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu
5. Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2022. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica
2. Odluka o izmjenama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “ToMontenegro”
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Radio-difuzni centar” – Podgorica
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
5. Pravila o izmjenama i dopuni Pravila o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
“Službeni list Crne Gore”, br. 142/21 od 31.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Uredba o Carinskoj tarifi za 2022. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost
“Službeni list Crne Gore”, br. 141/21 od 30.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2022. godini
2. Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2022. godinu
3. Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija
4. Pravilnik o utvrđivanju Liste zabranjenih supstanci u kozmetičkim proizvodima
5. Pravilnik o načinu i uslovima za procjenu podobnosti i odabir davaoca, obimu i vrsti laboratorijskih testiranja davaoca i načinu praćenja zdravstvenog stanja davaoca
6. Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
7. Uredba o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
3. Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave
“Službeni list Crne Gore”, br. 140/21 od 30.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prestanku važenja Odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u međunarodnu misiju “Resolute Support (RS)” u Avganistanu
2. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2022. godinu
3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2022. godinu
4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu
5. Odluka o usvajanju Fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godina
6. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu
7. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Komisije za tržište kapitala za 2022. godinu
8. Zaključak Skupštine Crne Gore, broj 00-71/21-4/3 od 29. decembara 2021. godine
9. Zaključak Skupštine Crne Gore, broj 00-71/21-7/2 od 29. decembar 2021. godine
10. Zaključak Skupštine Crne Gore, broj 00-71/21-10/4 od 29. decembara 2021. godine
11. Zaključak Skupštine Crne Gore, broj 33/21-7/7 od 29. decembara 2021. godine
12. Plan održavanja minimalnog broja polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika
13. Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2022. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu klasifikacije aktive i obračunavanju rezervacija za potencijalne kreditne gubitke kreditne institucije
2. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija
3. Odluka o izmjenama Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti u kreditnim institucijama
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju jednog člana Državne izborne komisije
2. Odluka o razrješenju jedne članice i izboru predsjednice i jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore
3. Odluka o izboru jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru jednog člana Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/21 od 29.12.2021. godine
BAR
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Bar
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Bar
3. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko-rekreativni centar” Bar
4. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Lovstvo” Bar
5. Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite
6. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Kulturni centar Bar
7. Odluka o izmjenama Odluke o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u Sportskoj dvorani “Topolica” u Baru, Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
8. Program rada Skupštine opštine Bar za 2022. godinu
9. Program uređenja prostora za 2022. godinu
10. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar za 2022. godinu
11. Zaključak o upoznavanju Skupštine sa Informacijom o stanju u socijalnoj i dječijoj zaštiti u opštini Bar za 2020. godinu
12. Zaključak o donošenu Programa rada d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar za 2022. godinu
13. Zaključak o donošenu Programa rada d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Bar za 2022. godinu
14. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Možura” Bar za 2022. godinu
15. Zaključak o donošenu Programa rada d.o.o. “Lovstvo” Bar za 2022. godinu
16. Zaključak o donošenu Programa rada sa Finansijskim planom d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2022. godinu
17. Zaključak o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje sanitarnom deponijom “Možura” Bar i ovlašćuje predsjednik opštine da ga potpiše
18. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa programom turističke informativno propagandne djelatnosti i Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Bar za 2022. godinu
19. Zaključak o upoznavanju Skupštine sa Informacijom o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Opštini Bar za školsku 2020/2021. godinu
20. Zaključak o upoznavanju Skupštine sa Informacijom o stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Opštini Bar za 2020. godinu
NIKŠIĆ
1. Odluka o Budžetu opštine Nikšić za 2022. godinu
2. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Nikšić
3. Odluka o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Nikšić
4. Odluka o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenog pitanja Slađane Pejović
5. Odluka o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnih prostora koji se nalaze u objektu Sportskog centra u Nikšiću Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore
6. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću Društvu sa ograničenom odgovornošću Lokalnom javnom emiteru “Radio i televizija Nikšić”
7. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju dodatka na osnovnu zaradu zaposlenih u Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić
8. Odluka o izmjenama Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću Vladi Crne Gore – Ministarstvu nauke
9. Odluka o izmjenama Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Parking servis Nikšić” d.o.o. za 2022. godinu
11. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić za 2022. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzaća “Autobuska stanica” – Nikšić za 2022. godinu
13. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2022. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2022. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2022. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2022. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić za 2022. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2022. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić za 2022. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić o izboru direktora
21. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić o izboru direktora
22. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić o izboru direktorice
23. Program uređenja prostora Opštine Nikšić za 2022. godinu
24. Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2022. godinu
25. Odluka o prestanku važenja Odluke o zajedničkom ulaganju Opštine Nikšić i NVF “Ćano Koprivica” Nikšić
26. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Nikšić
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 139/21 od 29.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o primjeni bafera za strukturni sistemski rizik
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-VII br. 2/21, od 18. decembara 2021. godine
3. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
4. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za isporuku rezultata u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
2. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
3. Rješenje o postavljenju pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
4. Rješenje o imenovanju stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i ostalim organizacijama UN sistema
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativno-pravne poslove, kadrovske i opšte poslove, drugostepeni postupak i nadzor organa državne uprave prosvjete, nauke, kulture i sporta u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
6. Proglašenje četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika koje bira i razrješava Skupština Crne Gore na predlog nadležnog radnog tijela i člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika – predstavnika nevladinih organizacija koga bira i razrješava Skupština Crne Gore na predlog nadležnog radnog tijela
7. Odluka o izboru člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika – predstavnika nevladinih organizacija
8. Odluka o izboru četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika
9. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije
“Službeni list Crne Gore”, br. 138/21 od 29.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite
2. Odluka o sadržaju i načinu vođenja Registra pružalaca finansijskih usluga
3. Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti covid 19 na finansijski sistem
4. Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima
5. Odluka o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom
6. Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, Opština Tivat
7. Pravilnik o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Agencije Evropske unije za sigurnost vazduhoplovstva
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/21 od 28.12.2021. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Andrijevica za 2021. godinu
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Andrijevica”
3. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
4. Odluka o izmjenama Odluke o pečatima Opštine Andrijevica
5. Odluka o finansiranju političkih partija
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Sjenožeta – Gnjili potok
7. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj
9. Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije Andrijevica
PLUŽINE
1. Odluka o planu Budžeta opštine Plužine za 2022. godinu
2. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa “Parku prirode Piva” d.o.o. Plužine
3. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Plužine
4. Odluka o oslobađanju fizičkih lica od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti na seoskom području za 2022. godinu
5. Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun naknade za postavljanje privremenih objekata na teritoriji Opštine Plužine za 2022. godinu
6. Program uređenja prostora Opštine Plužine za 2022. godinu
TUZI
1. Odluka o Budžetu opštine Tuzi za 2022. godinu
2. Odluka o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 043/21 od 27.12.2021. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata koji pomažu razvoju lovstva i lovnog turizma na teritoriji Opštine Bijelo Polje za 2021. godine
2. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnja atmosferskog kanalizacionog kraka Lovćenskom ulicom, u naselju Gospoština u Budvi
DANILOVGRAD
1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2022. godinu
2. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Danilovgrad
3. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja objekta Autobuske stanice na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
5. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u KO Danilovgrad
6. Odluka o razmjeni nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 7-16, KO Danilovgrad
7. Odluka o sufinansiranju usluge “Podrška za život u zajednici – pomoć u kući” za 2022. godinu
8. Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
10. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju Cjenovnika usluga d.o.o. “Komunalno” Danilovgrad
12. Program uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2022. godinu
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode rijeka Zeta”
14. Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Danilovgrad
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad o imenovanju poslovne direktorice Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
16. Odluka o imenovanju Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode rijeka Zeta”
17. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
18. Odluka o prestanku mandata i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
19. Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije
20. Odluka o prestanku mandata Savjetu Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 137/21 od 27.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o uslovima za izradu galenskih ljekova
2. Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2022. godinu
3. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja Vlade Crne Gore o imenovanju predsjednice i članice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
4. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja Vlade Crne Gore o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
5. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja Vlade Crne Gore o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu vršenja transporta i obrade, prijemu tkiva i ćelija za skladištenje, kao
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članice Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
4. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
5. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
7. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
8. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
9. Rješenje o imenovanju člana Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
10. Rješenje o imenovanju direktorice Zavoda za metrologiju
11. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
12. Rješenje o imenovanju predsjednice i članice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
13. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 136/21 od 27.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Naredba o zabrani unošenja bilja radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 135/21 od 24.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Statut Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
2. Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu manometara, vakuumetara i manovakuumetara za ovjeravanje
3. Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu manometara za mjerenje pritiska u pneumaticima za ovjeravanje
4. Pravilnik o upotrebi sredstava i opreme lične zaštite na radu
5. Pravilnik o vrstama mjerila za ovjeravanje i pripremu mjerila za ovjeravanje
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za računare
7. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za servere i uređaje za skladištenje podataka
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrsti proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je obavezno označavanje energetske efikasnosti
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 042/21 od 23.12.2021. godine
BAR
1. Odluka o Budžetu opštine Bar za 2022. godinu
2. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
BERANE
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 5 u zoni Detaljnog urbanističkog plana “Obalsko naselje”
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
CETINJE
1. Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta Prijestonice Cetinje za period 01.01. do 31.03.2022. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o usvajanju lokalnog akcionog Plana socijalne i dječije zaštite Opštine Kolašin za period od 2021-2025. godine
2. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
3. Program podizanja spomen-obilježja
4. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Kolašin
5. Rješenje o imenovanju Projektnog tima za implementaciju projekta “Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuke i kreiranje novih radnih mjesta”
6. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o radnom vremenu
7. Zaključci Skupštine opštine Kolašin broj: 01-6670 od 10.12.2021. godine
8. Zaključak o prihvatanju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta u periodu od 01.01. do 30.06.2021. godine
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o učešću opštine Kolašin u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (Reload 2)
MOJKOVAC
1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2022. godinu
2. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Mojkovac
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 1415/2 KO Gošići
2. Odluka o regulisanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu katastarske parcele 2344 KO Tivat
3. Odluka o prodaji katastarske parcela 558/1, 558/2, 558/3 i 558/4 KO Tivat
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 134/21 od 23.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u kreditnim institucijama
2. Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola “Auto škola Bolid”, Podgorica
4. Uredba o tehničkim i drugim uslovima za korišćenje informaciono-komunikacione mreže i načinu upravljanja tom mrežom
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 133/21 od 22.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Dodijeljena odlikovanja i priznanja od strane predsjednika Crne Gore
2. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Ražnatović protiv Crne Gore (predstavka broj 14742/18)
3. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručno osposobljavanje lica zaduženih za sprovođenje postupka vansudskog rješavana sporova
4. Pravilnik o bližem načinu, tehničkim zahtjevima, posebnim uslovima i elementima interoperabilnosti elektronske naplate putarine
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog Plana Opštine Ulcinj
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
3. Uredba o dopuni Uredbe o korišćenju zdravstvenih i nutritivnih tvrdnji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentacije hrane
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o brisanju iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 132/21 od 21.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2022. godinu
2. Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja Elaborata o izvršenim istraživanjima ugljovodonika
3. Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja lica koja vrše djelatnost ugradnje, održavanja i/ili popravke kao i isključivanja iz upotrebe opreme i proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač ili alternativne supstance
4. Pravilnik o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za promet medicinskih sredstava na veliko
5. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2020. godini
6. Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2022. godinu
7. Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine
8. Odluka o brojnoj veličini ugovorne rezerve Vojske Crne Gore
9. Uredba o prestanku važenja Uredbe o brojnoj veličini, sastavu i načinu angažovanja aktivne rezerve Vojske Crne Gore
10. Uredba o načinu utvrđivanja naknade za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PAM-a CG
2. Uredba o izmjeni Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 041/21 od 16.12.2021. godine
BERANE
1. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu
6. Odluka o potvrđivanju Rješenja o imenovanju v.d. izvršnog direktora d.o.o. “Parking servis” Berane
7. Odluka o izboru etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
8. Odluka o prestanku mandata člana Savjeta za zaštitu životne sredine
9. Odluka o prestanku mandata člana Odbora za izbor i imenovanja
10. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Berane
11. Odluka o prestanku mandata u skupštinskim radnim tijelima
12. Rješenje o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
13. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
14. Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
15. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
16. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Berane
17. Rješenje o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
18. Zaključak Skupštine opštine Berane broj: 02-016/21-43
19. Rješenje o prestanku mandata potpredsjednika Skupštine opštine Berane
20. Rješenje o prestanku mandata članu Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Berane
BUDVA
1. Odluka o predaji u posjed 16 životinja-goveda-stoke Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
CETINJE
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje
2. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
MOJKOVAC
1. Konačni rezultati izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Mojkovac
PLJEVLJA
1. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselje na teritoriji Opštine Pljevlja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Komunalne usluge” Pljevlja
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Grijanje” Pljevlja
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Lokalni putevi” Pljevlja
5. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Čistoća” Pljevlja
6. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Opštine Pljevlja
7. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Vodovod” Pljevlja
8. Odluka o premijama za otkup mlijeka
9. Odluka o otpisu duga
10. Odluka o određivanju mjesečne novčane naknade za zakup prostora potrebnog za rad političkih subjekata koji imaju odbornike u Skupštini opštine Pljevlja
11. Odluka o određivanju naziva ulica u Pljevljima
12. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
13. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
14. Odluka o dopunama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Pljevlja
15. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Komunalne usluge” Pljevlja
16. Zaključak Skupštine opštine Pljevlja broj: 22-016/21-419/1
PODGORICA
1. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2022. godinu
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podizanju spomen – obilježja posvećenom Đerđu Kastriotu Skenderbegu
2. Program o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen – obilježja posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđ Kastrioti – Skenderbeg
3. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 19 u zoni “B” podzone “4” Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinjsko Polje” Opština Ulcinj
4. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 188 zona “B” Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meterizi 1” Opština Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti – zemljišta
2. Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti o ustanovljenju prava stvarne službenosti u korist d.o.o. “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o postavljanju i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Opštine Žabljak
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o produženju zakupa nepokretnosti
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut d.o.o. “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 131/21 od 17.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
2. Pravilnik o zvanjima, oznakama zvanja, uniformi i zaštitnoj i spasilačkoj opremi pripadnika opštinskih službi za zaštitu i spašavanje
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Centar za jezik i prevodilaštvo – Institut za strane jezike” iz Podgorice
4. Rješenje o izdavanju dopune licence za rad Privatnoj predškolskoj ustanovi “Vini Pu”, Budva
5. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugim subjektima koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
2. Rješenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
4. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova
5. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za alternativno rješavanje sporova
6. Rješenje o razrješenju direktorice Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
7. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
8. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 130/21 od 16.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 56/20, od 30. septembra 2021. godine
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 27/19, od 30. septembra 2021. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 20/19, od 30. septembra 2021. godine
4. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Nova kućica”, Podgorica
5. Rješenje o izdavanju dopune licence za rad Privatnoj predškolskoj ustanovi “Moj svijet”, Budva
6. Naredba o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine, Bjelorusije i Indije
7. Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2021. godinu
8. Uredba o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima za stavljanje na tržište živinskog mesa
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu označavanja, prodajne oznake i uslovima za stavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja službene kontrole hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje neživotinjskog porijekla
5. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 129/21 od 15.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Naredba o načinu uplate javnih prihoda
2. Odluka o davanju koncesije za realizaciju projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen
3. Uredba o graničnim vrijednostima emisija iz postrojenja za sagorijevanje i načinu izračunavanja graničnih vrijednosti emisija za postrojenja koja koriste više vrsta goriva
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Kotoru
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za sport i mlade
3. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje
4. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura
5. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Češkoj
6. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Slovačkoj Republici
7. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Austriji
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 128/21 od 10.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence DOO Centru za ekotoksikološka ispitivanja, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
2. Rješenje o izdavanju licence Biotehničkom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, Podgorica, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
3. Odluka o Registru društava za upravljanje investicionim fondovima i Registru investicionih fondova
4. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova
Ispravke propisa:
1. Rješenje o ispravci greške u Odluci o utvrđivanju iznosa korekcija regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije tokom regulatornog perioda 2020-2022. godina
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije
2. Rješenje o imenovanju predsjednice i članice Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
3. Rješenje o imenovanju direktora Uprave za ugljovodonike
4. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
5. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
7. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
9. Rješenje o imenovanju Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje
10. Rješenje o prestanku mandata predsjednika i članice Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
11. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva
12. Odluka o razrješenju zamjenika člana i imenovanju jednog člana i zamjenice člana Državne izborne komisije
13. Odluka o imenovanju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
14. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za željeznice
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice
16. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 005/21 od 08.12.2021. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije “Proparco” i “Expertise France” u Crnoj Gori
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 127/21 od 08.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Poslovni centar Kruševac – Zona B” u Podgorici
2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Spomen park Kruševac – Zone A i E” u Podgorici
3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta”
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za dodjelu državne nagrade Oktoih
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Poslovni centar Kruševac – Zona B” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Spomen park Kruševac – Zone A i E”, u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 126/21 od 07.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije
2. Rješenje o privremenom ukidanju Operativne licence za obavljanje komercijalnog vazdušnog prevoza, broj: ME.OL.004, izdanje 01, revizija 00, od 21.12.2017. godine, koja je izdata Airways Scenic & Charter-u, d.o.o. iz Podgorice
3. Odluka o odobravanju Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije
4. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Poliex” iz Berana
5. Odluka o zatvaranju Ambasade Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu
6. Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pitomine”, opština Žabljak
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o opštim i posebnim standardima za stavljanje jaja na tržište
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
2. Rješenje o razrješenju predsjednice i dvije članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
Spisak ažuriranih propisa na dan 06.12.2021. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/21 od 03.12.2021. godine
BAR
1. Odluka o uspostavljanju stvarne službenosti u korist Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica radi polaganja priključnog kablovskog voda za uklapanje u VN mrežu NDTS 10/0.4 kV, 1×630 kVA “BROJ 5 – NOVA” po Detaljnom urbanističkom planu “Ilino” u Baru
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
3. Odluka o visini otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa lokalnim službenicima i namještenicima u Opštini Bar
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Bar
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Bar
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportsko-rekreativni centar” Bar
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Lovstvo” Bar
8. Odluka o reorganizovanju Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar u Javnu ustanovu Kulturni centar Bar
9. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 2719/69 KO Mišići
10. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
11. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 5249/1 KO Zankovići
12. Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor između Opštine Bar i DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – šetališta u Igalu, na potezu od tržnog centra “Galeb” do “Titove vile”
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta – bazena na Škveru
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kablovskog 10 kV voda od rasklopišta “Kameno” do betonskog zateznog stuba
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta vodovodne infrastrukture – izmještanje cjevovoda “Stanišića Dubrava”
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskih objekata na Žvinjama
6. Odluka o pribavljanju imovine
7. Odluka o obrazovanju Savjeta za mlade Opštine Herceg Novi
8. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Luka Herceg Novi – gradska luka Škver” Herceg Novi
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću – Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi”
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
12. Rješenje o izboru članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg Novi
13. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine
14. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković” Herceg Novi
15. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg Novi
16. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” Herceg Novi
17. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
18. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora “Parking servis Herceg Novi” d.o.o. Herceg Novi
19. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno stambeno” Herceg Novi
TUZI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
2. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija “Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
3. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija “Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
4. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pijace/Tregu” Tuzi
6. Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju Sporazuma o saradnji broj 01-031/21-11928 od 21. septembra 2021. godine
7. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Košarkaškog kluba “Dečić”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 125/21 od 03.12.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “DigitalBee Edu” iz Podgorice
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Centar za edukacije by Anja cosmetics” iz Podgorice
3. Rješenje o oduzimanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Komercijalnoj banci AD Podgorica
4. Rješenje o oduzimanju saglasnosti za obavljanje zastupanja u osiguranju Podgoričkoj banci AD Podgorica, Member of OTP Group
5. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za period 01.01.2022-31.12.2022. godina
6. Odluka o utvrđivanju iznosa korekcija regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije tokom regulatornog perioda 2020-2022. godina
7. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Edukativni centar “Timer & Co”, iz Nikšića
8. Pravilnik o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije
9. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
10. Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački policijskog službenika
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Metodologije za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja
2. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
3. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku
7. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini
8. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čile
9. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil
10. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Istočnoj Republici Urugvaj
11. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma