Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Decembar 2022

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 135/22 od 08.12.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama
2. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
3. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja virusa smeđe naboranosti ploda paradajza Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
4. Liste štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
5. Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 096/22 od 08.12.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 058/22 od 08.12.2022. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava susvojine
2. Ispravka Odluke o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi igradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama
BUDVA
1. Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
2. Rješenje o određivanju odbornika Skupštine opštine Budva koji će prisustvovati pri sklapanju braka i zaključenju životnog partnerstva lica istog pola
3. Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i propise
4. Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i međuopštinsku i međunarodnu saradnju
5. Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
6. Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
CETINJE
1. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda Prijestonice Cetinje za 2023. godinu
DANILOVGRAD
1. Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Danilovgrad
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i propise
3. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Danilovgrad
4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
5. Odluka o izboru predsjednika Opštine Danilovgrad
6. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku Skupštine opštine Danilovgrad
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa: objekata distributivne mreže naponskog nivoa trafostanica TS 10/0,4 kV i napojni kabl 10 kV, u skladu sa idejnim rješenjem u Kolašinu na katastarske parcele broj 1683/1, 1681, 1523 i 1480, KO Kolašin kao i katastarske parcele broj 1141, 980 i 847/1, KO Smailagića Polje, Opština Kolašin
2. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: kanalizacione infrastrukture (atmosferske) u skladu sa idejnim rješenjem i smjernicama Detaljnog urbanističkog plana “Breza” u Kolašinu na katastarskoj parceli 1074; 1077; 1088/1; 1089/1; 1089/3; 1089/4; 1089/5; 1091; 1151 i 1913 KO Kolašin
3. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnih objekta od opšteg interesa: objekata distributivne mreže naponskog nivoa stubne transformatorske trafostanice – STS 10/0.4 kV snage 250 kVA i priključnog dalekovoda 10kV, u skladu sa idejnim rješenjem u Kolašinu na katastarskoj parceli broj 1055 i 1107 KO Lipovo Kolašin, faza I
MOJKOVAC
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2022. godinu
2. Ispravka Odluke o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Mojkovac
ROŽAJE
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Rožaje
2. Odluka o prestanku mandata dosadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Rožaje
TIVAT
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Tivat
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora d.o.o. “Pijace/Tregu” Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 134/22 od 07.12.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližem načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru
2. Uredba o izmjenama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 133/22 od 06.12.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani
2. Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice
3. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Stalnog koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 132/22 od 05.12.2022. godine
Novi propisi:
1. Zakon o elektronskom dokumentu
2. Zaključak o neprihvatanju Izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu
3. Pravilnik o načinu uništavanja droga i vođenja evidencije o oduzetim i uništenim drogama
4. Rješenje o dopuni licence Fakultetu pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica
5. Rješenje o dopuni licence za Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica
6. Rješenje o izdavanju licence Javnoj Predškolskoj ustanovi “Vukosava Ivanović – Mašanović”, Bar
7. Rješenje o dopuni licence Fakultetu primijenjene nauke, Univerzitet Donja Gorica
8. Rješenje o dopuni licence Fakultetu umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica
9. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica
10. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica
11. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta
12. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za sportski menadžment, Univerzitet Donja Gorica
13. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru jedne članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
2. Odluka o izboru predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore
3. Odluka o izboru predsjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
5. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
6. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
7. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
8. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
9. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička vetrinarska laboratorija
10. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
11. Rješenje o imenovanju članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
12. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
13. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
14. Rješenje o prestanku mandata članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
16. Rješenje o imenovanju člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
17. Rješenje o prestanku mandata člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova
19. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
20. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova
21. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova
23. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
24. Rješenje o imenovanju članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
25. Rješenje o imenovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
26. Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
27. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
28. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju
29. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova
30. Rješenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
31. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
32. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
33. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
34. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
35. Rješenje o imenovanju četiri člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 131/22 od 02.12.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak digitalnog nomada
2. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje vize za duži boravak (Viza D)
3. Odluka o utvrđivanju cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja za period 01.01.2023-31.12.2025. godine
4. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za period 01.01.2023-31.12.2025. godina
5. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije za period 01.01.2023-31.12.2025. godina
6. Odluka o utvrđivanju privremenih cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
7. Rješenje o obustavi postupka pokrenutom po Zahtjevu “Crnogorskog elektrodistributivnog sistema” DOO Podgorica, za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za period 01.01.2023-31.12.2025. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
3. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu rukovanja uzorkom, vođenja evidencije uzoraka, čuvanja i dostavljanja podataka o izvršenim analizama
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
2. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
3. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
4. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 095/22 od 02.12.2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 130/22 od 01.12.2022. godine
Novi propisi:
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2021. godini
2. Zaključci o neprihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2021. godinu, sa Izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2021. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu
4. Zaključci o neprihvatanju Godišnjeg Izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2021. godinu sa Godišnjim izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola u 2021. godini
5. Zaključak o prihvatanju Posebnog izvještaja “Položaj djece u domovima učenika/internatima u Crnoj Gori”
6. Zaključak o prihvatanju Posebnog izvještaja “Uticaj mjera za sprečavanje širenja virusa COVID-19 na mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori”
7. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku/ci Vojske Crne Gore za vrijeme učešća u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize
8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti
9. Pravilnik o bližem načinu izbora stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira
10. Uputstvo o načinu izračunavanja ekvivalenta subvencije i kamatne stope povraćaja
11. Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije i utvrđivanje visine naknade za priključenje
12. Odluka o odobravanju Odluke o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije
13. Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka hrane i metodama laboratorijskih ispitivanja kontaminenata u hrani
2. Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru predsjednika i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 27. saziva

Novembar 2022

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 129/22 od 25.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje sts 10/0.4 kV, 100 kVA “Donja Bijela 2” sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopunama Statuta Centralne banke Crne Gore
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilima boravka i kućnom redu u prihvatilištu za strance
3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju prostornog plana Crne Gore
2. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Turistički kompleks Zavala”, Opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva zdravlja
5. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
7. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za energetiku u Ministarstvu kapitalnih investicija
8. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 094/22 od 25.11.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 057/22 od 25.11.2022. godine
BAR
1. Odluka o izradi Programa privremenih objekata na području Opštine Bar za period 2023-2028. godine
BUDVA
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u M3 Podi – lokalitet naselja “Boka” i kod trafostanice, Opština Herceg Novi
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: sistem odvodnje tretiranih otpadnih voda (atmosferskih i fekalnih) sa UP3, UP4 i UP5, pristupne saobraćajnice predmetnim urbanističkim parcelama i atmosferske vode iz zaleđa UP5 u zahvatu PPPN “Bjelasica i Komovi” – Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1600 u Kolašinu
ROŽAJE
1. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve
TUZI
1. Odluka o ustupanju vozila na trajno korišćenje bez naknade “Komunalno/Komunale” d.o.o. Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 128/22 od 22.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta na magistralnom putu M-3 Nikšić – Plužine
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Podgorica – Danilovgrad, od km 114+500 do km 129+500
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – rekonstrukcije ulice Vaka Đurovića u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2”
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev Brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorice radi izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
7. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – Centar”, Opština Bar
8. Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje zone A, B i C” u Glavnom gradu – Podgorica
9. Odluka o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom
10. Pravilnik o metrološkim zahtjevima za mjerila za mjerenje sile kočenja kod motornih vozila
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – Centar”, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje zone A, B i C” u Glavnom gradu – Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 127/22 od 21.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o utvrđivanju statusa pokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja dobru “Dnevnici princeze Ksenije”
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju glavne revizorke Revizorskog tijela
2. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja
3. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
4. Rješenje o postavljenju sekretarke Ministarstva javne uprave
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva finansija
6. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave
7. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave
8. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta i mladih
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane
10. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
11. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
12. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
13. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
14. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
15. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 126/22 od 18.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubnih mjesta DV 400 kV i 400+110 kV Lastva – Pljevlja (dionica Čevo – Pljevlja) za KO Šumane I, KO Šumane II i KO Ilino Brdo I, Opština Pljevlja
2. Pravilnik o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe
3. Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica
4. Pravilnik o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine
5. Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o Metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave
2. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Odbora za smanjenje rizika od katastrofa
3. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju inostranih isprava i CE znaka i o registraciji medicinskog sredstva
6. Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za promet medicinskih sredstava na malo
7. Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za uvoz medicinskih sredstava koja nijesu registrovana
8. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vd direktora Agencije za zaštitu konkurencije
3. Rješenje o imenovanju direktora Agencije za zaštitu konkurencije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 093/22 od 18.11.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 056/22 od 15.11.2022. godine
ANDRIJEVICA
1. Rješenje o obrazovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
KOLAŠIN
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštini opštine Kolašin
PLUŽINE
1. Konačni rezultati izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Plužine
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na drugu izmjenu Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi za 2022. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 125/22 od 14.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
2. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
3. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
4. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
5. Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, uslovima portabilnosti i responzivnosti, kao i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova
6. Pravilnik o načinu upravljanja, razvoja i unapređenja jedinstvenog informacionog sistema
7. Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za davanje saglasnosti za pružanje usluga elektronske uprave preko informacionog sistema koji organ sam uspostavlja i unapređuje
8. Pravilnik o uslovima portabilnosti i responzivnosti, načinu upravljanja, razvoja i unapređenja informacionog sistema koji organ, odnosno drugi subjekat sam uspostavlja
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
4. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
5. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Grabovac” Risan
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva odbrane
7. Rješenje o imenovanju direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
8. Rješenja o postavljenju sudskih tumača
9. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
11. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za kapitalne projekte
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 124/22 od 11.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti – razmjenu sa Slobodanom Vešovićem
4. Pravilnik o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu nagrada za naučna dostignuća, kao i iznosima nagrada
5. Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2023. godinu
6. Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu
Ispravke propisa:
1. Ispravka Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
2. Ispravka Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 055/22 od 11.11.2022. godine
BERANE
1. Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Berane
BIJELO POLJE
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštinu Bijelo Polje održanih dana 23.10.2022. godine
CETINJE
1. Ispravka Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Đinovići
DANILOVGRAD
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Danilovgrad
MOJKOVAC
1. Odluka o javnom vodosnabdijevanju, upravljanju komunalnim, otpadnim i atmosferskim vodama
2. Odluka o davanju na korišćenje
3. Odluka o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici – usluge dnevnog boravka, koji se pruža u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – Mojkovac”
4. Odluka o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Mojkovac
ŽABLJAK
1. Javno objavljivanje podataka o konačnim rezultatima izbora za izbor odbornika u Skupštinu opštine Žabljak od 23. oktobra 2022. godine
2. Ispravka Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Žabljak” – Žabljak
ZETA
1. Konačni rezultati lokalnih izbora za odbornike u Skupštini opštine Zeta održanih 23.10.2022. godine
TUZI
1. Ispravka Odluke o dopuni Statuta Opštine Tuzi
PETNJICA
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Petnjica za 2021. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Petnjica za 2022. godinu
3. Odluka o formiranju stručnog tima za provjeru svojinsko-pravnog statusa lokalnih dobara
4. Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju i smještaja u Javnoj ustanovi Dom učenika i studenata u Beranama, za određene kategorije učenika srednjih škola
5. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o javnom redu i miru u 2021. godini
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 123/22 od 09.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture
2. Odluka Ustavnog Crne Gore U-III br. 453/22, od 11. jula 2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata na zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u avio helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za dodjelu državne nagrade Oktoih
4. Odluka o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru dvoje sudija Apelacionog suda Crne Gore
2. Odluka o izboru sudije Privrednog suda Crne Gore
3. Odluka o izboru predsjednika Upravnog suda Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 092/22 od 09.11.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 054/22 od 04.11.2022. godine
BERANE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Berane za 2022. godinu
2. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
3. Odluka o prestanku mandata članice Savjeta lokalnog javnog emitera Radio Berane
4. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
5. Rješenje o prestanku mandata predsjednika Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
6. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Berane
7. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
BUDVA
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Budva
2. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Budva za 2021. godinu
3. Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Budva za 2022. godinu
4. Izmjene i dopune Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2022. godinu
5. Izmjene i dopune Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2022. godinu
6. Odluka o upotrebi simbola Opštine Budva
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva za 2021. godinu
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju DOO “Otpadne Vode” Budva za 2021. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 122/22 od 04.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih škola za strane jezike “Kosmopolit” iz Podgorice
2. Odluka o visini redovne premije za 2023. godinu
3. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
4. Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
3. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
2. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
3. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju nacionalnog koordinatora za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. godina
5. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
6. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
7. Rješenje o imenovanju umjetničkog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
8. Rješenje o razrješenju dva člana Savjeta za prava djeteta
9. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za prava djeteta
10. Rješenje o razrješenju umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
11. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za projekte i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
12. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
13. Rješenje o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za investicije
14. Rješenje o imenovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
16. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica
17. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
18. Rješenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
19. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 091/22 od 04.11.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 053/22 od 03.11.2022. godine
BERANE
1. Ispravka Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Berane
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2022. godinu
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta na Luštici
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta vodovodne infrastrukture – rezervoara za vodu u naselju Ratiševina
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta vodovodne infrastrukture – rezervoara za vodu sa prilaznom saobraćajnicom na lokaciji Jošica – Kamenari
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta elektroenergetske infrastrukure – izmještanje postojećih dalekovoda – 10 kV i 35 kV u Kumboru
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta telekomunikacione infrastrukure radio bazne stanice mobilne telefonije – RBS “Brodogradilište Bijela” na lokaciji dio katastarske parcele 766/1 KO Bijela
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta – KSC “Baošići”
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Sutorini
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – opštinskog puta sa pratećim objektima na graničnom prelazu “Kobila”
10. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji katastarskih parcela 505/1, 506/1, 506/2, 508, sve KO Kameno
11. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekata privrednog razvoja – skladišta na lokaciji katastarskih parcela 6056, 6057, 6058, sve KO Sutorina
12. Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi
13. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu
14. Etički kodeks odbornika i lokalnih funkcionera u lokalnoj samoupravi Opštine Herceg Novi
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta “Parking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi
16. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju “Parking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi
17. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Herceg Novi
18. Zaključak Skupštine opštine Herceg Novi o rješenjima za funkcionisanje Privatne zdravstvene ustanove “Opšta bolnica Meljine” – u stečaju
19. Zaključak Skupštine opštine Herceg Novi o saglasnosti sa postupkom sporazumnog raskida Sporazuma o izgradnji, funkcionisanju i transferu (BOT) puta Meljine – Petijevići
20. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Opštinske izborne Komisije Herceg Novi u stalnom sastavu
21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg Novi
22. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine opštine Herceg Novi
23. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno stambeno” Herceg Novi o izboru izvršnog direktora
24. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fondacije “Aleksandar Duković” Herceg Novi
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – TS 10/0,4 kV, 1×630 kVA(250 kVA) sa priključnim 10 kV kablovskim vodom
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Plav za 2022. godinu
ROŽAJE
1. Konačni rezultati izbora za odbornike u Skupštinu opštine Rožaje
TIVAT
1. Konačni rezultati lokalnih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat održanih 23.10.2022. godine
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 297 sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Kodre 1” Opština Ulcinj
2. Ispravka Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO “Parking Servis” Ulcinj
3. Ispravka Rješenja o imenovanju Odbora Javnog preduzeća “Centar za kulturu” Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 121/22 od 02.11.2022. godine
Novi propisi:
1. Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 472/21, od 11. jula 2022. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 40/19, od 28. jula 2022. godine
4. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 49/20, od 28. jula 2022. godine
5. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 44/20, od 28. jula 2022. godine
6. Javni oglas za izbor jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, dva državna tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici
Izmjene i dopune propisa:
1. Izmjene i dopune Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika
2. Rješenje o postavljenju rukovoditeljke Kancelarije za komunikaciju s građanima u kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
3. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za konkurentnost
4. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
5. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse
7. Rješenje o razrješenju članice Savjeta za konkurentnost
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
11. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija
12. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekonomsko finansijski sistem u Ministarstvu finansija
14. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija
15. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija
16. Rješenje o razrješenju članice Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
17. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
18. Rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma
19. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja
20. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za konkurentnost
21. Rješenje o imenovanju članice Odbora za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova
23. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za konkurentnost
24. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
25. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
26. Rješenje o imenovanju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova
27. Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore
28. Rješenje o razrješenju generalne sekretarke Ministarstva vanjskih poslova
29. Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore
30. Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore
31. Rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
32. Rješenje o razrješenju tri člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost
33. Rješenje o imenovanju Biroa za operativnu koordinaciju
34. Rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
35. Rješenje o imenovanju člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost
36. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
37. Rješenje o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
38. Rješenje o razrješenju Biroa za operativnu koordinaciju
39. Rješenje o ispravci greške u Rješenju Vlade Crne Gore o razrješenju predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
40. Rješenje o razrješenju direktora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
41. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Agencije za zaštitu konkurencije
42. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu konkurencije
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 052/22 od 28.10.2022. godine
BAR
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bar
HERCEG NOVI
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela broj 16 i 17/1 obje KO Podi radi dokompletiranja urbanističke parcele
MOJKOVAC
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac
PLJEVLJA
1. Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2022. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Pljevlja
3. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
4. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje pokretnih stvari svojina Opštine Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja
5. Odluka o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele broj 131 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Centar I” – Izmjene i dopune
6. Odluka o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije Opštine Pljevlja
7. Odluka o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele broj 14.2 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Stražica” – izmjene i dopune
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima
9. Odluka o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja Opštinskih puteva na teritoriji Opštine Pljevlja
10. Odluka o preuzimanju obaveze plaćanja troškova utrošene električne energije za pumpna postrojenja sa kojima upravlja DOO Vodovod Pljevlja
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja
12. Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Pljevlja, za ranjive društvene kategorije – učenici, penzioneri
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 4151/4 KO Tivat
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov” Ulcinj
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Parking Servis” Ulcinj
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov “Ulcinj”
4. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine broj 01-082/22-1177 od 13.09.2022. godine o razrješenju Skender Rexhoviq članstva u Odbor direktora d.o.o. “Vodacom”
5. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine broj 01-082/22-1178 od 13.09.2022. godine o imenovanju Dolaku Gent za člana Odbor direktora d.o.o. “Vodacom”
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
8. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2022. godinu za IV kvartal sa Programom rada Skupštine opštine Ulcinj za 2022. godinu utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine opštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja
9. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog Odbora Javnog preduzeća “Centar za kulturu” Ulcinj
10. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO “Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov” Ulcinj
GUSINJE
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje-rekonstrukcije lokalnog puta Gusinje – Vusanje u KO Vusanje
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje-rekonstrukcije lokalnog puta Gusinje – Grebaje u KO Dolja
ZETA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2022. godinu
2. Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Zeta
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite, za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 120/22 od 31.10.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice “Ulica 6” u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2”
2. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Osnovna škola “Novka Ubović” u Podgorici
3. Rješenje o dodjeli prava na emitovanje
4. Rješenje o dodjeli prava na emitovanje
5. Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore
6. Odluka o donošenju Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja
2. Odluka o dopuni Odluke o specijalnom dodatku
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u 2022. godini)
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 090/22 od 31.10.2022. godine