Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Oktobar 2021

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 109/21 od 15.10.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u registar političkih partija
2. Rješenje o upisu u registar političkih partija
3. Rješenje o upisu u registar političkih partija
4. Rješenje o upisu u evidenciju savjeta
5. Pravilnik o odijevanju u Vojsci Crne Gore
6. Pravilnik o utvrđivanju rizičnog profila stranog plovnog objekta
7. Pravilnik o minimalno-bezbjednosnim uslovima koje treba da ispunjavaju tuneli
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
4. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
6. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
7. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja
8. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja
10. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave javnih radova
11. Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
14. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Montenegro Works”
15. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Montenegro Works”
16. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
17. Rješenje o razrješenju člana Socijalnog savjeta Crne Gore
18. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Bijelom Polju
19. Rješenje o imenovanju četiri člana Upravnog odbora Fonda rada
20. Rješenje o razrješenju četiri člana Upravnog odbora Fonda rada
21. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
23. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja
24. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja
25. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja
26. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja
27. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
28. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
29. Rješenje o imenovanju članice Socijalnog savjeta Crne Gore
30. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
31. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
32. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
33. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
34. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja
35. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja
36. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja
37. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
38. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja
39. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja
40. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Podgorici
41. Rješenje o razrješenju direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 032/21 od 12.10.2021. godine
BUDVA
1. Odluka o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje stambenog prostora u TQ centru Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – urbanističko građevinskoj inspekciji
HERCEG NOVI
1. Završni račun Budžeta opštine Herceg Novi za 2020. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu opštine Herceg Novi za 2021. godinu
3. Odluka o istupanju Opštine Herceg Novi iz Zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje “Vodakom” d.o.o. Tivat
4. Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju i nagrađivanju studenata
5. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog” Herceg Novi
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta na Podima
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA “Ratkovići” sa 10 kV priključnim kablovskim vodom
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1×630 kVA “Baošići IP” sa 10 kV priključnim kablovskim vodom
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1×1000 kVA “Tatar Bašta”
10. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u naselju Čela
11. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Kumboru
12. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Meljinama
13. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 6394/1 KO Sutorina
14. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 6388 KO Sutorina
15. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta vodovodne infrastrukture – izmještanje cijevi Regionalnog vodovoda
16. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Herceg Novi u Stonoteniskom klubu “Novi”
17. Odluka o utvrđivanju dodatka na osnovnu zaradu zaposlenih u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi”
18. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora “Vodacom” d.o.o
19. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
21. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet, privredu i razvoj Skupštine opštine Herceg Novi
22. Rješenje o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine Herceg Novi
23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izgradnji građevinskih objekata
24. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
25. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg Novi u stalnom sastavu
26. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Herceg Novi
27. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
28. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Igalo” Igalo
29. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove “Gradska biblioteka i čitaonica” Herceg Novi
30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković” za 2020. godinu
31. Zaključak o prihvatanju Izvještaja “Parking servis” doo Herceg Novi za 2020. godinu o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti
32. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanov “Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi” za 2020. godinu
PLJEVLJA
1. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za Statut i propise
2. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
3. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
4. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede
5. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
6. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora d.o.o. “Vodovod” Pljevlja
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu
10. Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za Opštinu Pljevlja za period od 2021. do 2025. godine
11. Odluka o otpisu duga
12. Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike/ce i namještenike/ce
13. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist d.o.o. “Tim Company” Pljevlja radi postavljanja elektrovodova radi izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda STS 10/0.4kV, 1x100kVA “Romsko naselje” do TS 10/0.4kV, 1x1600kVA “Rajčevo brdo”
14. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, radi postavljanja elektrovodova
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora d.o.o. “Čistoća” Pljevlja
16. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost
17. Odluka o imenovanju Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Televizije Pljevlja
18. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja
19. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Doo “Komunalne usluge” Pljevlja
20. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora d.o.o “Čistoća” Pljevlja
TUZI
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tuzi i KO Vranj, zbog rekonstrukcije saobraćajnice Tuzi – Mataguži, shodno Prostorno-urbanističkom planu Glavnog grada Podgorice
2. Odluka o kriterijumima za dodjelu stipendija u Opštini Tuzi
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Šipčanik”
4. Odluka o korišćenju i održavanju lokacije za privremeno odlaganje kabastog i biljnog otpada i građevinskog materijala d.o.o. “Komunalno/Komunale” Tuzi
5. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO “Komunalno/Komunale” za zelenu pijacu u Tuzima
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale”
7. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi
8. Odluka o izmjenama Odluke o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava Budžeta opštine Tuzi za 2021. godinu namijenjenih za poljoprivredu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije Tuzi
10. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad “KK Dečić” Tuzi
11. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Fudbalskog saveza Crne Gore i Opštine Tuzi
12. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
13. Odluka o prestanku mandata zamjenici člana Opštinske izborne komisije Tuzi
14. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Odbora za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju
15. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 108/21 od 12.10.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 16/20, od 6. jula 2021. godine
2. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. godine s Akcionim planom
3. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Statuta Privredne komore Crne Gore
2. Uredba o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o izboru člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Wireless Montenegro doo” Podgorica
2. Rješenje o opozivu članice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Wireless Montenegro doo” Podgorica
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za saobraćaj
4. Rješenje o razrješenju direktora Uprave za saobraćaj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 107/21 od 08.10.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o kriterijumima za imenovanje nezavisnih eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu podnošenja prijave i obrascu prijave za državnu pomoć
4. Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
5. Izmjena Obrazaca Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
2. Rješenje o imenovanju sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo
3. Rješenje o postavljenju pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
4. Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
5. Rješenje o postavljenju pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja
7. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
8. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
10. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
11. Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Državnog arhiva
13. Rješenje o razrješenju direktora Državnog arhiva
14. Rješenje o imenovanju umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
15. Rješenje o razrješenju umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
16. Rješenje o imenovanju poslovne direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
17. Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
18. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore – rukovodioca Službe za odnose s javnošću
19. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
20. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
21. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
22. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava
23. Rješenje o razrješenju poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 106/21 od 04.10.2021. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
2. Rješenje o prestanku mandata predsjednice i članova Komisije za žalbe
3. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe
4. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja
5. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija
6. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 – Porezi
7. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji
8. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge
9. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
10. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke
11. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala
12. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
13. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 105/21 od 01.10.2021. godine
Novi propisi:
1. Plan održavanja minimalnog broja polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika
2. Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora – šefa Stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji
4. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Italiji
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
2. Pravila o dopuni Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova Odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev
3. Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju dva člana Savjeta za prava djeteta
2. Rješenje o razrješenju predsjednice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za investiciono razvojne projekte u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
6. Rješenje o imenovanju Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
7. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
8. Rješenje o postavljenju generalne inspektorke u Agenciji za nacionalnu bezbjednost
9. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
10. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za konkurentnost
11. Rješenje o razrješenju članice Savjeta za konkurentnost
12. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
13. Rješenje o prestanku mandata direktorice Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
14. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za šume
16. Rješenje o razrješenju Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
17. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
18. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za nadzor nad radom uprave prihoda i carina i nadzor realizacije poreske politike u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
19. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
20. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
21. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
22. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
23. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
24. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava eu pomoći u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja
25. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za inspekcijske poslove
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 031/21 od 01.10.2021. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
CETINJE
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar-jun 2021. godine
2. Odluka o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje
3. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje
4. Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
5. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
6. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
7. Zaključak Skupštine Prijestonice Cetinje broj: 01-016/21-286
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijksim poslovanjem D.O.O “Sportski centar Cetinje” za 2020. godinu
9. Zaključak o prihvatanju prijedloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
10. Odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup gasne stanice i vage (objekata 3, 25 i 30) u Biznis zoni Cetinje I
11. Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Alba Julija
12. Odluka o donošenju Programa razvoja kulture Prijestonice Cetinje 2022-2026. godine
13. Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
14. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje
16. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
17. Odluka o razmjeni nepokretnosti
18. Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati zaključenju životnog partnerstva lica istog pola
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje
20. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
MOJKOVAC
1. Odluka o davanju u zakup zemljišta na kojem se postavljaju privremeni objekti
2. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2021. godinu
3. Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Mojkovac
ROŽAJE
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad za 2020. godinu
2. Zaključak o prihvatanju Informacije o funkcionisanju vaspitno-obrazovnih ustanova na području opštine Rožaje za školsku 2020/2021. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja – Rožaje za 2020. godinu
4. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije
5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje
6. Rješenje o obrazovanju Komisije za dodjeljivanje zvanja “Počasni građanin Rožaja”
7. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Rožaje
8. Zaključak o prihvatanju Informacije o analizi rada službenika kriminalističke policije u vezi stanja i kretanja kriminaliteta na području opštine Rožaje, analizi rada policijskih službenika za javni red i mir, analizi rada za bezbijednost saobraćaja za 2020. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o položaju i stanju penzionera u opštini Rožaje za 2020. godinu
10. Odluka o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Rožaje u stalnom sastavu
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o poslovanju Uprave za šume – područna jedinica Rožaje za 2020. godinu
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
13. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta opštine Rožaje za 2021. godinu
14. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4kV 1x630kVA “Ibarac'” sa uklapanjem u VN mrežu, Rožaje-region 6
15. Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice STS 10/0,4kV, 160 kVA “Rečkovići” sa priključnim DV 10kV i uklapanjem u NN mrežu – KO Kalače, Rožaje, Region 3
16. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
ULCINJ
1. Odluka o imenovanje anketnog odbora

Septembar 2021

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 104/21 od 30.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 532/17, od 23. juna 2021. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 30/19, od 6. jula 2021. godine
4. Pravilnik o obrascu posebne lične karte i obrascu zahtjeva za izdavanje posebne lične karte
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 103/21 od 28.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2021. godinu
2. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
3. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
4. Rješenje o standardu zanimanja Zubni tehničar /Zubna tehničarka za mobilnu protetiku
5. Rješenje o standardu zanimanja Zubni tehničar/Zubna tehničarka za fiksnu protetiku
6. Rješenje o standardu zanimanja Stomatološki asistent/Stomatološka asistentkinja
7. Rješenje o standardu zanimanja Zdravstveno sanitarni tehničar/Zdravstveno sanitarna tehničarka
8. Rješenje o standardu zanimanja Medicinski tehničar/Medicinska tehničarka u patološkoj laboratoriji
9. Rješenje o standardu zanimanja Medicinski tehničar/Medicinska tehničarka u mikrobiološkoj laboratoriji
10. Rješenje o standardu zanimanja Medicinski tehničar/Medicinska tehničarka za biohemijsko laboratorijisku dijagnostiku i transfuziju
11. Naredba o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 102/21 od 24.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova
2. Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za prodaju kućnih ljubimaca
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o sadržini Centralnog registra transakcionih računa
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci
3. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 030/21 od 24.09.2021. godine
ANDRIJEVICA
1. Ispravka Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu i sport “Mihailo Lalić”
BIJELO POLJE
1. Poslovnik Skupštine opštine Bijelo Polje (Prečišćen tekst)
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima “Udruženju penzionera Bijelo Polje”
3. Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bijelo Polje”
BUDVA
1. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
CETINJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje
2. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike
HERCEG NOVI
1. Rješenje o obrazovanju Odbora za budžet, privredu i razvoj Skupštine opštine Herceg Novi
2. Rješenje o obrazovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom Skupštine opštine Herceg Novi
3. Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg Novi u stalnom sastavu
4. Rješenje o obrazovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine opštine Herceg Novi
5. Rješenje o obrazovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine opštine Herceg Novi
6. Rješenje o obrazovanju Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine Herceg Novi
7. Rješenje o obrazovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Herceg Novi
8. Rješenje o obrazovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg Novi
9. Rješenje o obrazovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Herceg Novi
10. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi
11. Rješenje o obrazovanju Savjeta za zaštitu životne sredine Skupštine opštine Herceg Novi
12. Rješenje o obrazovanju Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg Novi
13. Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
KOTOR
1. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu zimskom bazenu u Kotoru Zoran Džimi Gopčević
MOJKOVAC
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike
NIKŠIĆ
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić o razrješenju direktora
2. Odluka o proglašenju Novaka Đokovića počasnim građaninom opštine Nikšić
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Nikšić
4. Odluka o prestanku važenja Odluke o službenicima lokalne uprave i Odluke o naknadama i drugim primanjima službenika organa lokalne uprave
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić o razrješenju direktora
6. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
7. Rješenje o imenovanju dvije članice Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar “Nikšić”
8. Rješenje o imenovanju člana Pozorišnog savjeta Javne ustanove Nikšićko pozorište
9. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika Opštine Nikšić
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 8 zone “B” podzone 11 Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinjsko Polje” Opština Ulcinj
2. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 22 sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Meraja 2” u Ulcinju Opština Ulcinj
PETNJICA
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 101/21 od 23.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore UŽ-III br. 1969/18, od 21. jul 2021. godine
2. Pravilnik o načinu unapređivanja lica u rezervnom sastavu Vojske Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu
2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja bakterije Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade
2. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za sport i mlade
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
4. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
6. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
7. Rješenje o prestanku mandata članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 100/21 od 22.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Mojkovac, Skupštini opštine Petnjica i Skupštini Prijestonice Cetinje, koji će biti održani 05. decembra 2021. godine
2. Pravilnik o Registru inovacione djelatnosti
3. Pravilnik o bližim uslovima za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija
4. Pravilnik o bližim uslovima, postupku za odobravanje i načinu korišćenja sredstava za inovativne programe i projekte
5. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju direktorice Uprave za statistiku
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 099/21 od 17.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o oduzimanju dozvole za pružanje investicionih i pomoćnih usluga investicionom društvu GLOBAL BROKER-DILER-u AD Podgorica
2. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za dobijanje zvanja primarijus
2. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog Budžeta države
2. Rješenje o razrješenju članova Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog Budžeta države
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva finansija i socijalnog staranja
4. Rješenje o prestanku mandata sekretara ranijeg Ministarstva finansija
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
7. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Uprave za vode
8. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za vode
9. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za plaćanja u ranijem Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
10. Rješenje o imenovanju direktorice Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
11. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Filmski centar Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 098/21 od 16.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima – Privredno društvo “Ataco-Trgovina i zastupanja” d.o.o. iz Danilovgrada
2. Pravilnik o uslovima za napredovanje u više zvanje, kriterijumima i načinu ocjenjivanja diplomata, kao i o načinu sticanja diplomatskog zvanja, odnosno napredovanja
3. Naredba o prestanku važenja Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 097/21 od 13.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema gasa
2. Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje postrojenja za tečni prirodni gas
3. Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema gasa
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 029/21 od 10.09.2021. godine
CETINJE
1. Zaključak Skupštine Prijestonice Cetinje, broj: 02-016/21-233
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi
2. Odluka o uslovima i načinu isplate otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u organima lokalne uprave, posebnih i stručnih službi u Opštini Herceg Novi
KOTOR
1. Odluka o usvajanju Izvještaja za žensko preduzetništvo za 2020. godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodjeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima
ROŽAJE
1. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Rožaje
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 096/21 od 10.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “Auto škola Alfa D”, Nikšić
3. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Asanović protiv Crne Gore, (Predstavke br. 52415/18)
4. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju “Partner M” doo Podgorica
5. Rješenje o oduzimanju dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju Agenciji za pružanje drugih usluga u osiguranju “Montenegro Assistance” doo Podgorica
6. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju “Auctor” doo Podgorica
7. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju “Obses” doo Podgorica
8. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju “Ideal Life” doo Podgorica
9. Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru
10. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju “Premija plus” doo Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Uputstvo o izmjeni Uputstva o radu državnog trezora
3. Rješenje o dopuni Rješenja kojim se utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore
2. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za nacionalne i EU naučne programe u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta
6. Rješenje o razrješenju direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
7. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
8. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
9. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
10. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
11. Rješenje o razrješenju sedam članova Skupštine Instituta za standardizaciju Crne Gore
12. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica
13. Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore
14. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Crne Gore
15. Rješenje o razrješenju savjetnice zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 095/21 od 08.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Odluka o stavljanju pod preventivnu zaštitu lokaliteta “Sopot” i “Dražin vrt”
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Monte put” Podgorica
3. Pravilnik o utvrđivanju disciplinske odgovornosti policijskih službenika
4. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora nad građenjem složenih inženjerskih objekata u kojima se proizvode i skladište eksplozivne materije
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sastavu, načinu rada i odlučivanju Etičkog odbora za klinička ispitivanja ljekova i medicinskih sredstava
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Upravnog suda Crne Gore
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
3. Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine
4. Odluka o izboru sudije Suda za prekršaje u Podgorici
5. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Privrednog suda Crne Gore
6. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji i predsjednici Upravnog suda Crne Gore
7. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
8. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
9. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Podgorici
10. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Upravnog suda Crne Gore
11. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Podgorici
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 028/21 od 03.09.2021. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 702/6 KO Sutomore
KOTOR
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Kotor za 2020. godinu
2. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizovanim aktivnostima u Opštini Kotor u oblasti omladinske politike za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije za 2021. godinu sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse za 2021. godinu
4. Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja Opštine Kotor 2021-2024. godine
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizovanim aktivnostima za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2020. godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještajem o izvršenoj reviziji
8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Opštinske Javne ustanove “Muzeji” za 2020. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” doo Kotor
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” doo Kotor
12. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog Plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite u opštini Kotor 2021-2024. godine
13. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
14. Odluka o usvajanju Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu
15. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
17. Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10kV voda preko katastarskih parcela 508 i 1304 sve KO Zagora uz naknadu
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – katastarske parcele 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu – prodaji zemljišta označenog kao katastarska parcela 1358/3 KO Dobrota I radi legalizacije objekta
20. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV sa priključnim 10kV kablovskim vodom na katastarskoj parceli 678 KO Vranovići
21. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4kV “l-Tunel” do TS 10/0,4kV “Kavač 7” – KO Kavač, Kotor (Region 5)
22. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor
23. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA “Poljice” sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
25. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Kotor” Kotor o razrješenju direktora Društva
26. Odluka o usvajanju Izvještaja za žensko preduzetništvo za 2020. godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodjeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima
27. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Kotor za 2020. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
28. Rješenje o imenovanju VD Sekretarke Skupštine Opštine Kotor
29. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
30. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
31. Rješenje o razrješenju sekretarke Skupštine Opštine Kotor
32. Program rada Skupštine opštine Kotor za 2021. godinu
33. Program podizanja spomen-obilježja u Opštini Kotor za 2021. godinu
TIVAT
1. Statut Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat
PETNJICA
1. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Izvršnog direktora D.O.O. “Komunalna djelatnost” Petnjica
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 028/21 od 03.09.2021. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 702/6 KO Sutomore
KOTOR
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Kotor za 2020. godinu
2. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizovanim aktivnostima u Opštini Kotor u oblasti omladinske politike za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije za 2021. godinu sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse za 2021. godinu
4. Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja Opštine Kotor 2021-2024. godine
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizovanim aktivnostima za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba za 2020. godinu
6. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
7. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu DOO za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještajem o izvršenoj reviziji
8. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Opštinske Javne ustanove “Muzeji” za 2020. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020. godinu
10. Odluka o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020. godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” doo Kotor
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” doo Kotor
12. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog Plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite u opštini Kotor 2021-2024. godine
13. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
14. Odluka o usvajanju Programa zaštite i očuvanja područja Kotora za 2021. godinu
15. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
17. Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10kV voda preko katastarskih parcela 508 i 1304 sve KO Zagora uz naknadu
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – katastarske parcele 1275/1 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu – prodaji zemljišta označenog kao katastarska parcela 1358/3 KO Dobrota I radi legalizacije objekta
20. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV sa priključnim 10kV kablovskim vodom na katastarskoj parceli 678 KO Vranovići
21. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4kV “l-Tunel” do TS 10/0,4kV “Kavač 7” – KO Kavač, Kotor (Region 5)
22. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor
23. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA “Poljice” sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
25. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Kotor” Kotor o razrješenju direktora Društva
26. Odluka o usvajanju Izvještaja za žensko preduzetništvo za 2020. godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodjeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima
27. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Kotor za 2020. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
28. Rješenje o imenovanju VD Sekretarke Skupštine Opštine Kotor
29. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
30. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
31. Rješenje o razrješenju sekretarke Skupštine Opštine Kotor
32. Program rada Skupštine opštine Kotor za 2021. godinu
33. Program podizanja spomen-obilježja u Opštini Kotor za 2021. godinu
TIVAT
1. Statut Javne ustanove Gradska biblioteka Tivat
PETNJICA
1. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje Izvršnog direktora D.O.O. “Komunalna djelatnost” Petnjica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 093/21 od 01.09.2021. godine
Novi propisi:
1. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za inovacije Crne Gore” Podgorica
2. Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2021. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
2. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore – stalnog predstavnika – šefa Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope