Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Jul 2022

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 069/22 od 01.07.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2022. godine
2. Uputstvo o bližem načinu izvještavanja o podacima koje pravno lice koje je član međunarodne grupe povezanih pravnih lica u vezi poslovanja dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 032/22 od 30.06.2022. godine
BAR
1. Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bar
2. Završni račun Budžeta Opštine Bar za 2021. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2021. godinu DOO “Sportsko rekreativni centar” Bar
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji Opštine Bar
5. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Bar
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2021. godinu
8. Odluka o donošenju Lokalnog plana socijalne i dječije zastite i unapređenja socijalne inkluzije u opštini Bar 2022-2025. godine
9. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2020. godinu kroz program podrške preduzetništvu
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2020. godinu kroz program podrške ženskom preduzetništvu
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2021. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2021. godinu Javne ustanove “Kulturni centar” Bar
14. Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
BERANE
1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine Berane
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine Berane
4. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za budžet, privredu i razvoj
5. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
9. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za prava lica sa invaliditetom
10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za rodnu ravnopravnost
11. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – Berane
12. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i propise
13. Rješenje o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju brakova

Jun 2022

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 068/22 od 30.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
2. Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori za 2021. godinu
3. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
4. Uputstvo o bližem načinu razmjene informacija kojima raspolaže organ uprave nadležan za poslove poreza sa nadležnim organom druge države
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja državnih tužilaca i državnih službenika i namještenika u Državnom tužilaštvu
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju Državnog tužilaštva
3. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
5. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
6. Odluka o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Tivat
7. Odluka o izmjeni Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva
8. Odluka o izmjeni Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
9. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Međuresorske radne grupe za uvođenje programa “Garancija za mlade” u Crnoj Gori
10. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 057/22 od 29.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 031/22 od 28.06.2022. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
2. Ispravka Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta – katastarskih parcela broj: 946/13, 946/14 i 946/15 KO Kolašin, radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 54, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”
PODGORICA
1. Odluka o proglašenju Spomenika prirode “Park šuma Gorica”
2. Odluka o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu
3. Odluka o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada
4. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” u Podgorici
5. Odluka o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209, 1211, 1212 i 1213 KO Podgorica II Fudbalskom savezu Crne Gore
6. Odluka o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice
7. Odluka o ustupanju prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice na privremeno upravljanje Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci
8. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu pokretne imovine
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o proglašenju Spomenika prirode “Kanjon Cijevne”
11. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o preuzimanju poreskog duga
TUZI
1. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Pijace/Tregu” Tuzi
2. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Tuzi za 2021. godinu
3. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi
4. Odluka o potvrdi Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata
5. Odluka o proglašenju Spomenika prirode “Kanjon Cijevne”
6. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Opštinu Tuzi za period od 2022. do 2027. godine
7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Fudbalskog kluba “Dečić” za 2021. godinu
8. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale”
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Košarkaškog kluba “Dečić” za 2021. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tuzi za 2021. godinu
11. Zaključak o usvajanju Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Opštini Tuzi 2022. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 067/22 od 28.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trase žičare i stubnih mjesta Kotor – Lovćen
2. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Arapske Republike Egipat
3. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
4. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
5. Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Sektor 6” (Bijela – Rt Sv. Neđelja)
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
2. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave javnih radova
3. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja
4. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu prosvjete
5. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
6. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
7. Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomski sistem
8. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za željeznice
10. Rješenje o razrješenju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
11. Rješenje o imenovanju člana Skupštine “Kontrola letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o.
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne i međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 056/22 od 28.06.2022. godine
2. Oglasni dio broj 055/22 od 27.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 030/22 od 24.06.2022. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BERANE
1. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Berane
2. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
3. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Berane
4. Odluka o izboru predsjednika Opštine Berane
5. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Berane
DANILOVGRAD
1. Odluka o porezu na nepokretnosti u Opštini Danilovgrad
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Danilovgrad za 2022. godinu
3. Odluka o izmjenama Odluke o sufinansiranju usluge “Podrška za život u zajednici – pomoć u kući” za 2022. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Danilovgrad
7. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Opštine Danilovgrad i DOO “Komunalno” Danilovgrad
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije
9. Odluka o kreditnom zaduživanju Opštine Danilovgrad
10. Završni račun Budžeta opštine Danilovgrad za 2021. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Herceg Novi
NIKŠIĆ
1. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta “Viva Šped-u” DOO Podgorica radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 3 u obuhvatu Lokalne studije lokacije Grebice
2. Odluka o davanju saglasnosti Nikolić Mirku za zasnivanje stvarne službenosti radi polaganja 04kV kablovskog voda
3. Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Nikšić između Opštine Nikšić i DOO “Komunalno” Nikšić
4. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta “Parking servis Nikšić” d.o.o. Nikšić
5. Odluka o prestanku mandata dvije članice Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Studentskoj nagradi Opštine Nikšić
7. Program podsticajnih mjera za obradive površine u opštini Nikšić za 2022. godinu
8. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Nikšić
9. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić
10. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Nikšić za 2021. godinu
11. Odluka o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić
12. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić
13. Odluka o imenovanju člana Savjeta Radio-televizije Nikšić
14. Odluka o imenovanju Komisije za Studentsku nagradu Opštine Nikšić za 2022. godinu
15. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2022. godinu
16. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za subvencioniranje premija osiguranja u stočarskoj proizvodnji u Opštini Nikšić
17. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar “Nikšić”
18. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Autobuska stanica” Nikšić
19. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 066/22 od 24.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 46/21, od 12. maja 2022. godine
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 67/21 i 14/22, od 12. maja 2022. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 33/17, od 12. maja 2022. godine
4. Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra, opreme i prostora koje treba da ispunjava pravno lice za stručno osposobljavanje radnika u željezničkom saobraćaju
5. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registra licenci i registra sertifikata za upravljanje vučnim vozilom
6. Uredba o kriterijumima za raspoređivanje radnih mjesta policijskih službenika i zvanjima u kojima se mogu vršiti poslovi tih radnih mjesta
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija
2. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu utvrđivanja kandidature za izbor predsjednika Crne Gore, sadržaju i načinu isticanja liste kandidata
3. Odluka o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu održavanja željezničkih vozila
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 054/22 od 23.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 029/22 od 22.06.2022. godine
BAR
1. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2022. godine
CETINJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog, biorazgradivog i kabastog otpada
2. Odluka o razmjeni nepokretnosti
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Prijestonice Cetinje iz reda osnivača
5. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Prijestonice Cetinje
6. Zaključak o neusvajanju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje
7. Odluka o imenovanju članova Skupštine muškog košarkaškog kluba “Lovćen 1947”
8. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za društvene djelatnosti
9. Rješenje o imenovanju Savjeta Narodne biblioteke i čitaonice “Njegoš” Cetinje
DANILOVGRAD
1. Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad
MOJKOVAC
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Mojkovac za 2021. godinu
2. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Mojkovac
3. Odluka o pokretanju postupka za Izmjene i dopune Statuta opštine Mojkovac
4. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti broj 01-018/22-510 od 05.04.2022. godine
5. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Mojkovac, sa DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2022. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2022. godinu
8. Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji Opštine Mojkovac
9. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2022. godinu
10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac
11. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac
12. Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Mojkovac
13. Odluka o imenovanju Komisije za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac
14. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2021. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 065/22 od 21.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2022. godinu
2. Rješenje o upisu pravnog lica u registar pravnih lica za vršenje vještačenja
3. Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 16-3/22-7/7 od 15. juna 2022. godine
4. Odluka o visini i načinu plaćanja putarine
5. Program poboljšanja dostupnosti hrane (voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda) za škole
6. Zahtjev za izmjenu specifikacije proizvoda “Crnogorski pršut”
7. Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal 2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o dopuni Zakona o akcizama
2. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
4. Odluka o izmjeni Odluke o listi događaja od posebnog značaja za javnost u Crnoj Gori
5. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članova Socijalnog savjeta Crne Gore
2. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog savjeta Crne Gore
3. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
4. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave
5. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave
6. Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
7. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
8. Rješenje o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
9. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
10. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 052/22 od 20.06.2022. godine
2. Oglasni dio Broj 053/22 od 21.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 028/22 od 17.06.2022. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcela broj 4977/17, 4977/16 i 4978/3 KO Novi Bar
2. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
3. Odluka o prodaji katastarske parcela broj 4977/15 i 4978/1
BERANE
1. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Skupštine opštine Berane
2. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Berane
BUDVA
1. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” Budva
2. Odluka o usvajanju opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od poplava
3. Odluka o davanju nepokretnosti na upravljanje i korišćenje
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Budva
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Budva” Budva
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” Budva
7. Odluka o bratimljenju između Opštine Budva, Crna Gora i grada Užica – Republika Srbija
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju sa Finansijskim izvještajem Društva sa ograničenom odgovornošću “Akademija znanja” doo Budva za 2021. godinu
9. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Budva
10. Odluka o bratimljenju između Opštine Budva, Crna Gora i gradske Opštine Vračar – grad Beograd
KOLAŠIN
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Kolašin za 2021. godinu
2. Odluka o prestanku mandata predsjedniku Opštine Kolašin
3. Odluka o izboru predsjednice Opštine Kolašin
4. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kolašin
5. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku Opštine Kolašin
TIVAT
1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi Opštine Tivat za 2021. godinu
2. Odluka o prenosu Vladi Crne Gore prava raspolaganja na zemljištu u KO Đuraševići i KO Mrčevac
3. Odluka o donošenju Programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat sa Finansijskim planom za 2022. godinu
4. Odluka o davanju prostorije na korišćenje Mjesnoj zajednici “Tivat – centar”
5. Odluka o davanju na korišćenje dijela prostora u objektu na katastarskoj parceli 3411 KO Tivat Upravi prihoda i carina Crne Gore – Ekspozitura Tivat
ULCINJ
1. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2022. godinu
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 004/22 od 16.06.2022. godine
1. Odluka o objavljivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i zlostavljanja djece
2. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između EFTA zemalja i Crne Gore, Izmjene Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije, Izmjene Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Kraljevine Norveške i Izmjene Sporazuma o poljoprivredi između Crne Gore i Islanda
3. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
4. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske
5. Obavještenje o stupanju na snagu Marakeškog ugovora za olakšanje pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, slabovide ili imaju druge poteškoće u korišćenju štampani materijala
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 064/22 od 16.06.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o listi supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sastavu i načinu rada komisija za profesionalnu rehabilitaciju
5. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
6. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednice i šest članova Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 050/22 od 16.06.2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 063/22 od 15.06.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore
2. Uputstvo o izmjenama Uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika
3. Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu rukovanja i dostavljanja izbornog materijala
4. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala
5. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal
6. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal
7. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o glasanju putem pisma
8. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o radu biračkih odbora
9. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrazovanju i načinu rada drugostepene invalidske komisije
11. Uredba o izmjeni Uredbe o Vladi Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 048/22 od 14.06.2022. godine
2. Oglasni dio broj 047/22 od 13.06.2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 062/22 od 10.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje
2. Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje
3. Odluka o usvajanju obrazaca za dobijanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje
4. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 i situacije u Ukrajini na finansijski sistem
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice
2. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku
3. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za statistiku
4. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija
6. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou
7. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na ministarskom nivou
8. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija
9. Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku
10. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
11. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou
12. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou
13. Rješenje o razrješenju zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou
14. Rješenje o imenovanju zamjenice člana Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA/e) na visoko rukovodnom nivou
15. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu kapitalnih investicija
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 027/22 od 08.06.2022. godine
CETINJE
1. Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje
2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
3. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje
4. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”
5. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”
6. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2022. godinu
7. Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite Prijestonice Cetinje za period 2022-2026. godine
8. Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i postupku otkupa stanova kojima raspolaže Prijestonica Cetinje
9. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportski objekat – hala
10. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Prijestonice Cetinje za period od 2020-2024. godine
11. Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu” d.o.o. Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi izgradnje objekta od opšteg interesa stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 160kVA “Lipovik” sa priključnim 10kV kablovskim vodom
12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Anex-a I Sporazuma o saradnji
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslovima za korišćenje komunalnih usluga
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju muškog košarkaškog kluba “Lovćen 1947”
15. Odluka o izmjenama Odluke osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Cetinje”
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naseljima i granicama naselja na teritoriji Prijestonice Cetinje
17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o učešću Prijestonice Cetinje u valorizaciji građevinskog zemljišta kroz zajedničku izgradnju stambeno-poslovnog objekta u formi javno-privatnog partnerstva
19. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Cetinje”
20. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija – Cetinje”
21. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Cetinje
22. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj
23. Rješenje o određivanju odbornika Skupštine Prijestonice Cetinje koji će prisustvovati sklapanju braka i zaključenju životnog partnerstva lica istog pola
24. Odluka o dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup građevinskog zemljišta
25. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj
26. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za finansije i privredni razvoj
27. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za Statut i propise
28. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za izbor i imenovanja
29. Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za razvoj seoskog područja
30. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za izbor i imenovanja
31. Rješenje o prestanku mandata člana Savjeta za razvoj seoskog područja
32. Rješenje o prestanku mandata člana Odbora za društvene djelatnosti
33. Zaključak o ne prihvatanju Završnog računa Budžeta Prijestonice Cetinje za 2021. godinu
34. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
35. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2021. godinu
36. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
37. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno Cetinje” za 2021. godinu
38. Zaključak o ne prihvatanju Programa rada obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2022. godinu
39. Zaključak o ne prihvatanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno Cetinje” za 2022. godinu
40. Zaključak o ne prihvatanju Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2022. godinu
41. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2021. godinu
42. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o realizaciji plana i programa rada sa Finansijskim izvještajem za 2021. godinu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
43. Zaključak o ne prihvatanju Finansijskog plana i Plana rada DOO “Agencija za razvoj i podršku poslovanju” Cetinje za 2022. godinu
44. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Sportski centar Cetinje” za 2021. godinu
45. Zaključak o ne prihvatanju Programa rada DOO “Sportski centar Cetinje” za 2022. godinu
46. Zaključak o ne prihvatanju Plana i Programa rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2022. godinu
47. Zaključak o ne prihvatanju Finansijskog plana za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
48. Zaključak o ne prihvatanju Programa rada za 2022. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
49. Zaključak o ne prihvatanju Izvještaja o radu za 2021. godinu i Finansijskog izvještaja za 2021. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
KOTOR
1. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja Opštine Kotor za 2021. godinu
2. Pravilnik o bližoj proceduri naplate naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara za vozila kojima se obavlja djelatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju u komercijalne svrhe
3. Odluka o usvajanju Izvještaja o raspodijeljenim sredstvima u poljoprivredi na području opštine Kotor za 2021. godinu
PODGORICA
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržini evidencije zanatlija
ULCINJ
1. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Opštine Ulcinj
2. Odluka o razrješenju sekretara Skupštine Opštine Ulcinj
3. Odluka o izboru predsjednika Opštine Ulcinj
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujesjellesi dhe kanalizimi” Tuzi broj 1772/22 od 01.06.2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 061/22 od 08.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore
2. Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Komore
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Tuzi radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje i rekonstrukcije stadiona FK “Dečić”
4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za razmjenu nepokretnosti
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 060/22 od 07.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Mastilović i Drugi protiv Crne Gore (Predstavka broj 28754/10)
2. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Dosuđe II
3. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
4. Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (redovne sječe u 2022. godini)
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 043/22 od 07.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/22 od 06.06.2022. godine
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BIJELO POLJE
1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i “Ribarevine – Poda”
3. Odluka o donošenju Plana kapitalnih investicija Opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godine
4. Završni račun Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu
PODGORICA
1. Ispravka Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica
ULCINJ
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 059/22 od 03.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarskih komisija
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti
3. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu organizovanja i angažovanju jedinica civilne zaštite
5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnim mjerama Carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku
2. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija
3. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava
4. Odluka o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
5. Rješenje o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
6. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora Revizorskog tijela
7. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
8. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave
9. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
10. Rješenje o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj
11. Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za regionalni razvoj
12. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
13. Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
14. Rješenje o imenovanju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
15. Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 041/22 od 03.06.2022. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 058/22 od 02.06.2022. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 040/22 od 02.06.2022. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 025/22 od 31.05.2022. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4981/2 KO Novi Bar
BUDVA
1. Odluka o osnivanju Etičke komisije izabrane predstavnike i funkcionere u Opštini Budva
2. Odluka o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Opštine Budva
3. Odluka o davanju saglasnost na Odluku o utvrđivanju cijena regulisanih komunalnih usluga “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva
4. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Dubovica”
5. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Budva Centar I”
6. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. “Otpadne Vode” Budva za 2021. godinu
7. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan d.o.o. “Otpadne vode” Budva za 2022. godinu
8. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva za 2021. godinu
9. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Budva za 2022. godinu
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnosti Opštine Budva
11. Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika
12. Odluka o davanju saglasnost na Odluku o utvrđivanju cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama
13. Zaključak o ovlašćenju predsjednika Opštine, da u ime Opštine Budva sa UNDP-om zaključi Ugovor o realizaciji ReLOaD2 projekta
14. Zaključak o nepotvrđivanju Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva
15. Zaključak o nepotvrđivanju Odluke o usvajanju godišnjeg programa rada i finansijskog plana za 2021. godinu DOO “Otpadne vode” Budva
16. Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Opštine Budva
17. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Podkošljun”
18. Zaključak o nepotvrđivanju Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Otpadne vode” Budva
19. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Velji vinogradi”
20. Zaključak o nepotvrđivanju Rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta TOB
PODGORICA
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekat privrednog razvoja Multifunkcionalni objekat u naselju Zabjelo
2. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
3. Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje nepokretnosti na korišćenje Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, bez naknade
4. Odluka o davanju saglasnosti za Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici
5. Odluka o organizaciji Podgoričkog proljećnog pazara 2022. godine
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ustupanju prostora za trening rvačkom klubu “Perjanik”
7. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Rukometnim klubom “Budućnost Podgorica”
8. Odluka o ustupanju vozila na korišćenje bez naknade Društvu sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica
9. Odluka o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
11. Završni račun Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti Upravi javnih radova Crne Gore za izvođenje radova na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica radi izgradnje fekalne kanalizacije za područje Vranjine
13. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Rijeka Zeta” Danilovgrad
14. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Glavnog grada Podgorica
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o poslovnim prostorima u Tržnici “Forum”
16. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fudbalskim klubom Budućnost
17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice
18. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta “Deponija” d.o.o. Podgorica
19. Odluka o povećanju osnovnog kapitala “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica
20. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
21. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća ” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
22. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
23. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Skupštine turističke organizacije Glavnog grada Podgorica
24. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2021. godini
25. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
26. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
27. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta Atletskom savezu Crne Gore, bez naknade
28. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Deponija” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
29. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
30. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2021. godini
TIVAT
1. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Tivat
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat za 2022. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija
4. Odluka o donošenju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice Javne ustanove “Gradska biblioteka – Tivat”
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o imenovanju direktora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
7. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Muzej i galerije” Tivat
8. Odluka o donošenju Programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu
9. Odluka o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite
10. Odluka o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika Evropa Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu
11. Odluka o donošenju Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine
12. Odluka o donošenju Plana upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period od 2022-2026. godine
13. Odluka o donošenju Programa uređenja prostora Opštine Tivat za 2022. godinu
14. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Tivat
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat
TUZI
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Pijace/Tregu” Tuzi broj 826/22 od 27.05.2022. godine