Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Oktobar 2020

Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 008/20 od 20.10.2020. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Savezne Republike Njemačke o obavljanju plaćene djelatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 103/20 od 19.10.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu
2. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Crne Gore
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda za potrebe vodosnabdijevanja, karsno-pukotinske izdani koja se zahvata iz istražno-eksploatacionog bunara na Cetinju sa koncesionarom “Mercur System” a.d. iz Budve
6. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Drijenak – Rajsko Vrelo”, opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom “Oksarela” d.o.o. iz Kolašina
7. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Moračko Trebaljevo” Sjerogošte, opština Kolašin, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom “Feyur” d.o.o. iz Bara
8. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Drijenak” u opštini Kolašin za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom “Vektra Montenegro” d.o.o. iz Podgorice
9. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Javor” u opštini Kolašin za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom d.o.o. “Đekić” export-import iz Podgorice
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopunama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova
2. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice
3. Uredba o dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
4. Uredba o dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 102/20 od 17.10.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi polaganja podzemnog kabla 35 KV HXE 49-a 3 x (1 x 240) mm2 od TS “Rijeka Mušovića” do TS 35/10 “Jezerine”, opština Kolašin
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje žičare Z 4, ski centra Žarski, opština Mojkovac
3. Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora
4. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Velja Gorana”, opština Bar
5. Pravilnik o planu praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte iz vazduhoplova
6. Plan održavanja minimalnog broja polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika
7. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Velji Zabio”, opština Bar
8. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni
9. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Danilovgrad radi ostvarivanja javnog interesa – rješavanja stambenih pitanja penzionera
10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti
11. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Midova kosa” – Budoš, opština Nikšić
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o dopuni Uredbe o visini naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja, prestanku važenja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i sadržaju i načinu vođenja registra izdatih konzervatorskih licenci
3. Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
4. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
7. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju Akcionog plana za njeno sprovođenje
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
2. Rješenje brisanju iz Imenika miritelja i arbitara
3. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za rudarstvo i geološka istraživanja u Ministarstvu ekonomije
4. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje
5. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javna ustanova Centar “Ljubović”
6. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko – pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici
7. Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
8. Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
9. Rješenje o razrješenju predsjednice i člana Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
10. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Vajblingenu – savezna Republika Njemačka
11. Rješenje o prestanku mandata savjetnice potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
12. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije
13. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda rada
14. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Fonda rada
15. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javna ustanova Dom starih “Podgorica”
16. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
17. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
18. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane
19. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije
20. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Poreske uprave
21. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Poreske uprave
22. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
23. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za imovinu
24. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
25. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
26. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
27. Rješenje o imenovanju predsjednika i članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
28. Rješenje o prestanku mandata savjetnika potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem
29. Rješenje o postavljenju generalnog direktora generalnog Direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 036/20 od 14.10.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o imenovanju članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
2. Odluka o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
3. Odluka o imenovanju članova Odbora za Statut i propise
4. Odluka o imenovanju članova Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
5. Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu životne sredine
6. Odluka o imenovanju članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
7. Odluka o imenovanju članova Savjeta za predstavke i pritužbe
8. Odluka o imenovanju članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele broj 41 u skladu sa Lokalnom studijom lokacije “Mljekavica”
CETINJE
1. Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama
2. Odluka o dopuni Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Prijestonice Cetinje
4. Odluka o izmjeni Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Prijestonice Cetinje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje”
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
7. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti kao privremeni smještaj
8. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti za potrebe Omladinskog servisa
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad odbornika u Skupštini Prijestonice Cetinje
10. Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
11. Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Komunalno” Cetinje za 2020. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2020. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2020. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2020. godinu i Finansijski plan za 2020. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
16. Zaključak o prihvatanju Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2021. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2020. godinu
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o Finansijskom poslovanju za 2019. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
19. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2019. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
20. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno” Cetinje za 2019. godinu
21. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta Prijestonice Cetinje za period januar – jun 2020. godine
22. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2019. godinu
23. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
25. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim poslovanjem DOO “Sportski centar Cetinje” za 2019. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Herceg Novi za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu opštine Herceg Novi za 2020. godinu
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – opštinskog puta na Luštici
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – infrastrukturnog objekta radi regulacije dijela bujičnog potoka Nemila na potezu kružnog toka u Meljinama
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – opštinskog puta sa pratećim objektima na graničnom prelazu “Kobila”
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalne saobraćajnice na Luštici
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacionog kolektora u Đenovićima
8. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Herceg Novi za period do 2027. godine
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Heceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
10. Odluka o izmjeni Odluke o građenju, postavljanju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi” DOO broj 05-117/20 od 18.08.2020. godine
12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvođenju lučke takse društvenom preduzeću “Pomorski saobraćaj”
13. Odluka o dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera Opštine Herceg Novi
14. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Herceg Novi
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka davanja u dugoročni zakup zemljišta i prenosu ovlašćenja
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sudskim taksama
17. Odluka o davanju saglasnosti na Statut “Parking servisa Herceg Novi” DOO Herceg Novi broj 03-1-1082/2020 od 28.08.2020. godine
18. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Herceg Novi
19. Odluka o ustupanju prava i obaveza iz Ugovora broj 01-1-018-264/20 od 17.02.2020. godine i Ugovora broj 01-1-018-804/20 od 28.05.2020. godine
20. Rješenje o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine o imenovanju potpredsjednice opštine Herceg Novi
21. Rješenje o izboru članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
22. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno stambeno” Herceg Novi
23. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P. br. 147/2020
24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu “Paking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
25. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu “Komunalno stambeno” DOO Herceg Novi za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
26. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Sportski centar Igalo” Igalo za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
27. Zaključak o sugestijama Skupštine Herceg Novi odboru direktora “Parking servis Herceg Novi” DOO Herceg Novi o izmjeni Statuta “Parking servis Herceg Novi” DOO
28. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Čistoća” Herceg Novi za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
29. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg Novi za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
30. Zaključak o neprihvatanju Izvještaja o radu “Vodacom” DOO Tivat za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
31. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Službe Komunalne policije i inspekcijskog nadzora od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
TIVAT
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Tivat
2. Odluka o prestanku mandata dosadašnjem predsjedniku Skupštine opštine Tivat
3. Odluka o prestanku mandata sekretaru Skupštine opštine Tivat
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 200 i 201 u zoni A sa Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Totoši” Opština Ulcinj
GUSINJE
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Gusinje
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 101/20 od 09.10.2020. godine
Novi propisi:
1. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Madžarović i drugi protiv Crne Gore (Predstavke br. 54839/17 i 71093/17)
2. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Drašković protiv Crne Gore (Predstavka br. 40597/17)
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1647/19, od 30. septembra 2020. godine
4. Pravilnik o novčanim primanjima kadeta
5. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Vajblingenu – Savezna Republika Njemačka
6. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Haj – Nehaj”, opština Bar
7. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta “Goran”, opština Bar
8. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Kurilo”, opština Bijelo Polje
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Monte put” Podgorica
Poreska praksa (45)
1. DIO STRANOG DRUŠTVA KAO SUBJEKAT POSLOVANJA,PRAVNI ASPEKT, RAČUNOVODSTVENI ASPEKT, PORESKI ASPEKT
2. EVIDENCIJA PROMETA PREKO PORESKE REGISTAR KASE, FISKALNI RAČUN, ORGANIZOVANJE SVEČANOSTI – SVADBE I SL. (PAKET PONUDA)
3. ISPLATA NAKNADE ZAPOSLENIMA KOJI SU U IZOLACIJI ILI KARANTINU
4. IZMIJENJENA PRIJAVA
5. KOREKCIJA PORESKE OBAVEZE U SLUČAJU SUDSKIH PRESUDA
6. KORIŠĆENJE PRAVA NEPLAĆENOG ODSUSTVA U SITUACIJI KADA POSLODAVAC KORISTI SUBVENCIJE PO OSNOVU UREDBE O BIZNIS ZONAMA
7. KORIŠĆENJE PRAVA ODBITKA ULAZNOG PDV
8. NAČIN OPOREZIVANJA I EVIDENTIRANJA PROMETA PROIZVODA I USLUGA KOD PORESKOG OBVEZNIKA KOJI ISPORUKU VRŠI INVESTITORU GRADNJE AUTOPUTA BAR-BOLJARE
9. NVO – NEMA OBAVEZU PDV REGISTRACIJE JER SE NJENA USLUGA SMATRA PROMETOM OSLOBOĐENIM OD OPOREZIVANJA
10. OBRAČUN PDV PO SNIŽENOJ STOPI OD 7% PRI PROMETU USLUGA PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA HRANE, PIĆA I NAPITAKA (OSIM ALKOHOLNIH PIĆA, GAZIRANIH PIĆA) U POSLASTIČARNICAMA I PEKARAMA
11. OBRAČUN POREZ PO ODBITKU KOD ISPLATE AUTORSKIH NAKNADA
12. ODLOŽENO PLAĆANJE PORESKOG DUGA
13. ODREĐIVANJE MJESTA OPOREZIVANJA USLUGA
14. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KADA USLUGU DOMAĆEM PORESKOM OBVEZNIKU PRUŽA INO LICE
15. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KADA USLUGU FIZIČKOM LICU U CRNU GORU PRUŽA PORESKI OBVEZNIK AUSTRIJE
16. OPŠTI USLOVI PDV REGISTRACIJE
17. OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
18. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
19. PLAĆANJE POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI PO STOPI OD 3%
20. PORESKA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA PDV
21. PORESKA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK FIZIČKIH LICA NA LIČNI PRIHOD, ZA PORESKE OBVEZNIKE KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA
22. PORESKI ASPEKT KAPITALNE DOBITI KOD OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT
23. PORESKI TRETMAN DAVANJA VAUČERA NA POKLON
24. PORESKI TRETMAN ISPLATE DIDIDENDE NEREZIDENTU REPUBLIKE KIPAR
25. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE FIZIČKIM LICIMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA UČESTVOVANJA NA MEDICINSKE/FARMACEUTSKE SEMINARE/KONGRESE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
26. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ZAPOSLENOM PO OSNOVU KORIŠĆENJA SOPSTVENO VOZILO U SLUŽBENE SVRHE
27. PORESKI TRETMAN NVO
28. PORESKI TRETMAN ODOBRENIH POPUSTA NA TRGOVAČKU ROBU
29. POREZ NA KAPITALNU DOBIT KOD PROMETA UDJELA
30. POVRAĆAJ AVANSA KUPCU PROIZVODA, NAČIN EVIDENTIRANJA KROZ PORESKU PRIJAVU
31. POVRAĆAJ AVANSA ZA NEREALIZOVANE UGOVORE O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU U TURIZMU, U SLUČAJU POSEBNIH OKOLNOSTI (ZARAZNIH BOLESTI, PANDEMIJA &HELLIP#)
32. PRAVNA LICA NEMAJU OBAVEZU PDV REGISTRACIJE UKOLIKO OBAVLJAJU ISKLJUČIVO OSLOBOĐENI PROMET PROIZVODA ODNOSNO USLUGA
33. PRAVNI ASPEKT U POGLEDU KORIŠĆENJA PRAVA NA PLAĆENO ODSUSTVO ZA RODITELJE ZBOG DJECE U SLUČAJU POSEBNIH MJERA (ZARAZNE BOLESTI) I IZNOSA VISINE NAKNADE
34. PRAVO KORIŠĆENJA SNIŽENE STOPE PDV OD 7%
35. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV
36. PRIJAVA DIREKTORA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
37. PRIMJENA 0% PDV NA PRIZVODE KOJI SE IZVOZE IZ CRNE GORE, NA USLUGE KOJE SU NEPOSREDNO POVEZANIM SA IZVOZOM PROIZVODA IZ CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 25 STAV 1 I 2 ZAKONA O PDV
38. PRIMJENA SNIŽENE STOPE PDV OD 7%
39. PRIMJENA SNIŽENE STOPE PDV OD 7% KOD CATERINGA
40. PRIMJENA SNIŽENE STOPE PDV OD 7% KOD PORESKOG OBVEZNIKA KOJI OBAVLJA UGOSTITELJSKU DJELATNOST
41. PRIMJENA SNIŽENE STOPE PDV OD 7% KOD PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA
42. PROMET NEPOKRETNOSTI
43. PROMET NEPOKRETNOSTI
44. STAMBENA ZGRADA IMA SVOJSTVO PRAVNOG LICA U PRAVNIM POSLOVIMA KOJI SE ODNOSE NA ODRŽAVANJE I KORIŠĆENJE STAMBENE ZGRADE
45. UGOVOR O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 100/20 od 06.10.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi realizacije projekta “Rekonstrukcija malih hidroelektrana – MHE Podgor – Bar”
2. Odluka o visini naknade za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa suvlasnicima Verom Štajner Šutić, Vladimirom Štajnerom i Zdravkom Štajner Teodorović
4. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata
5. Pravilnik o označavanju željezničkih vozila
6. Pravilnik o označavanju vozova
7. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Nešić protiv Crne Gore (Predstavka br. 12131/18)
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
2. Rješenje o imenovanju direktorice Uprave za igre na sreću
3. Rješenje o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave carina
5. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 44/20 od 06.10.2020. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 099/20 od 02.10.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4, zona 2” – izmjene i dopune
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje seoske kapele i doma
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje Dnevnog centra za djecu ometenu u razvoju
6. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa
7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti
8. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – Turistički kompleks ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar
9. Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
10. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
11. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
12. Pravilnik o zajedničkim zahtjevima za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem i nadzoru nad njima
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čileu
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Bjelorusiji
3. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
4. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
5. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
6. Rješenje o ispravci Rješenja o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
7. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
8. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
9. Rješenje o imenovanju zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
10. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
11. Rješenje o imenovanju stalnog predstavnika Crne Gore pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO)
12. Rješenje o imenovanju stalne predstavnice Crne Gore pri programu Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine (UNEP) i drugim organizacijama iz UN sistema
13. Rješenje o imenovanju stalne predstavnice Crne Gore pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO)
14. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Kotoru
15. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
16. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
17. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
18. Rješenje o izboru članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
19. Rješenje o razrješenju Odbora direktora “Crnogorski operator tržišta električne energije” d.o.o. Podgorica
20. Rješenje o imenovanju Odbora direktora “Crnogorski operator tržišta električne energije” d.o.o. Podgorica
21. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 035/20 od 01.10.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Andrijevica
2. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Andrijevica
3. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Andrijevica
KOLAŠIN
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Kolašin za 2019. godinu
2. Program uređenja prostora opštine Kolašin za 2020. godinu
3. Program rada Skupštine opštine Kolašin za 2020. godinu
4. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Kolašin
5. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Kolašin
6. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Kolašin
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin za 2020. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO “Komunalno” Kolašin za 2020. godinu
9. Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja opštine Kolašin
10. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2020-2021. godine
11. Odluka o boravišnoj taksi
12. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
13. Odluka o načinu davanja u zakup i utvrđivanju početne cijene zakupa nepokretnosti na kojima opština Kolašin ima pravo raspolaganja
14. Odluka o donošenju Programa za sprovođenje kontrole populacije pasa u opštini Kolašin i njegovo praćenje (2020-2025)
15. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Udruženju penzionera Kolašin bez naknade
16. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
17. Odluka o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Komunalno” Kolašin
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja Komisije za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Kolašin za podršku ženskom preduzetništvu za 2019. godinu
19. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta opštine Kolašin za period od 01.01. do 30.06.2020. godine
20. Odluka o ustupanju nepokretnosti Vladi Crne Gore – Ministarstvu rada i socijalnog staranja na privremeno upravljanje i korišćenje bez naknade
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
22. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju socijalno-zaštitnih prava tokom 2019. godine
23. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Kolašin za 2019. godinu
24. Zaključak o prihvatanju Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji opštine Kolašin
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 141a Detaljnog urbanističkog plana “Pinješ 3” Opština Ulcinj
TUZI
1. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija za studijsku odnosno školsku 2020/2021. godinu

Septembar 2020

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 098/20 od 30.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu podnošenja i sadržaju Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći
2. Pravilnik o postupku davanja, sadržini i obrascu pisane saglasnosti člana uže porodice umrlog lica, sadržini i načinu vođenja registara pisanih saglasnosti, izjava i davalaca organa
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 61/18, od 30. juna 2020. godine
4. Pravilnik o načinu utvrđivanja i visini novčane pomoći kadetu kojem je prekinuto obrazovanje zbog povrede ili bolesti
5. Pravilnik o dobrovoljnom služenju vojnog roka
6. Pravilnik o određivanju kriterijuma i visini naknade za registraciju privrednih subjekata u Centralnom registru privrednih subjekata
7. Pravilnik o postupku davanja, sadržini i obrascu pisane saglasnosti za uzimanje organa sa umrlog davaoca, sadržini izjave o protivljenju uzimanja organa, sadržini i načinu vođenja registara pisanih saglasnosti, izjava i davalaca organa
8. Pravilnik o postupku izdavanja i vraćanja donorske kartice, sadržini i načinu vođenja registra izdatih i vraćenih donorskih kartica
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje NN mreže iz DTS 10/0,4 KV Gornji Kokoti, KO Liješnje, Glavni grad Podgorica
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje STS 10/0,4 KV 250 KVA “Grbavci” sa priključnim 10 KV vodom – KO Grbavci, Glavni grad Podgorica
11. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Bioče”, opština Bijelo Polje
12. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta “Volujica”, opština Bar
13. Pravilnik o postupku registracije, bližoj sadržini i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu rukovanja uzorkom, vođenja evidencije uzoraka, čuvanja i dostavljanja podataka o izvršenim analizama
3. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o bližim kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje
4. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Podgorica”
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 034/20 od 28.09.2020. godine
BUDVA
1. Odluka o poništavanju Odluke Skupštine opštine Budva broj 10-040/20-460/1 od 11.07.2020. godine
2. Odluka o poništavanju Odluke Skupštine opštine Budva broj 10-040/20-403/2 od 27.06.2020. godine
3. Odluka o izboru predsjednika Opštine Budva
4. Odluka o poništavanju Odluke Skupštine opštine Budva broj 10-040/20-443/2 od 11.07.2020. godine
5. Rješenje o imenovanju Komisije za provjeru usklađenosti dokumentacije nastale u radu organa lokalne samouprave u periodu od 08. juna do 24. septembra 2020. godine
6. Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
7. Rješenje o imenovanju Odbora za Statut i propise
8. Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
9. Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i međuopštinsku i međunarodnu saradnju
10. Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
KOTOR
1. Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu Opštine Kotor
PLUŽINE
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2019. godinu
2. Program podizanja spomen-obilježja za 2020. godinu
3. Odluka o podizanju spomen-obilježja istaknutoj istorijskoj ličnosti Vidoju Žarkoviću
4. Odluku o imenovanju člana Odbora direktora doo “Komunalno Plužine”
5. Odluka o nagradama za ulovljenu nezaštićenu divljač na teritoriji Opštine Plužine
6. Odluku o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
TUZI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Tuzi za 2020. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
3. Odluka o potvrdi Odluke o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava Budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu namijenjenih za poljoprivredu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO “Komunalno/Komunale” za zelenu pijacu u Tuzima
5. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za sakupljanje i deponovanje komunalnog otpada DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi
6. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za sakupljanje, transport i odlaganje otpada, korišćenja usluga vozila i mehanizacije, čišćenje površina i iznajmljivanje posuda za otpad po posebnim zahtjevima korisnika usluga DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Traboin”
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Krševo”
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Koći”
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Kuće Rakića”
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Karabuško Polje”
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Drume”
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Dušić-Ljekaj”
14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Dinoša”
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Omerbožovići”
16. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Pothum-Drešaj”
17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Rranza e Sukes”
18. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Sukuruć”
19. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Zatrijebač”
20. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Vranj”
21. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Vladne”
22. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Vuksanlekići”
23. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 097/20 od 25.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine Crne Gore 27. saziva
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kneževini Lihtenštajnu
3. Odluka o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Podgorica”
4. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Švajcarskoj Konfederaciji
5. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za statistiku
2. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalizaciju i informacione sisteme u Ministarstvu finansija
3. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Nikšić”
4. Rješenje o određivanju v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
5. Rješenje o prestanku mandata direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu
6. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde
7. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku
8. Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
9. Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
10. Rješenje o imenovanju Projektnog odbora za upravljanje Projektom rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – Projekat 1000 plus – IV faza
11. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
12. Rješenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
13. Rješenje o razrješenju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
14. Rješenje o razrješenju generalne direktorice Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
15. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
16. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
17. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
18. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
19. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
20. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
21. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
23. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
24. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
25. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
26. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore
27. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 096/20 od 24.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Zadužbina Ljubatovića”, Risan, Opština Kotor
2. Odluka o dodjeli koncesije za valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra “Tvrđava Besac”, Virpazar, Opština Bar
3. Rješenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima – “S Press +” d.o.o. Podgorica
4. Pravilnik o postupku akreditacije studijskih programa, sadržaju i obliku sertifikata o akreditaciji
5. Rješenje o izdavanju licence Univerzitetu “Mediteran”, Podgorica
6. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za mediteranske poslovne studije, Tivat, Univerzitet “Adriatik”
7. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
8. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Happy kids”, Podgorica
9. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo, Bar, Univerzitet “Adriatik”
10. Rješenje o izdavanju licence Naučnom institutu “PANARCHY 11” – Research for Resilience, Podgorica
11. Pravilnik o Listi vina za koja je u 2019. godini izdata dozvola za stavljanje u promet
12. Pravilnik o bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija
13. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 12/18 i 42/18, od 30. juna 2020. godine
14. Rješenje o odobrenju obavezne javne ponude za preuzimanje
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kazahstanu
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 42/20 od 24.09.2020. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 033/20 od 23.09.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Ispravka Konačnih rezultata za izbor Odbornika u Skupštinu opštine Andrijevica
BUDVA
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P.br. 147/2020
PLAV
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 1076/6 i 1075/2 KO Brezojevice I
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Prnjavorske ulice u Plavu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
ROŽAJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Rožaje za 2020. godinu
2. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “30. Septembar” za 2020. godinu
3. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Opštine Rožaje
4. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje
5. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade, LAPM 2020-2021. godine
6. Odluka o ispravci Odluke o prenosu prava svojine na zemljištu bez naknade broj 194 od 31.07.2019. godine
7. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Rožaje i predloga Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje
8. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
13. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
14. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
15. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
17. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
18. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
19. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
20. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
21. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
22. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
23. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
24. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
25. Odluka o dodjeli zemljišta bez naknade
26. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
27. Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
28. Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
29. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
30. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
31. Odluka o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
32. Odluka o davanju saglasnosti na Odluka o osnivanju Mjesne zajednice “Jablanica” i Odluka o osnivanju Mjesne zajednice “Jablanica”
33. Odluka o razrješenju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
34. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje lokaliteta Brezovačko brdo broj 0101-1309 od 25.09.2019. godine
TIVAT
1. Ukupan broj glasova i broj mandata po listama za izbore za Skupštinu opštine Tivat, održane dana 30.08.2020. godine
GUSINJE
1. Konačni rezultati izbora za izbor odbornika u Skupštini opštine Gusinje
GOLUBOVCI
1. Ispravka Odluke o obrazovanju Komisije za izradu prijedloga Odluke o mjesnim zajednicama
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 095/20 od 17.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 094/20 od 15.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Konačni rezultati za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 21/20, od 30. juna 2020. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 59/18, od 30. juna 2020. godine
4. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 19/17, od 29. maja 2020. godine
5. Školski kalendar za 2020/2021. godinu
6. Rješenje o izdavanju licence sportskoj organizaciji “Planinarski savez Crne Gore”, iz Podgorice
7. Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Momišići A” u Glavnom gradu Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja dozvole za unošenje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom za oglede, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 093/20 od 11.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika o izvršenim ovjerama domaćih i stranih javnih isprava
2. Pravilnik o načinu korišćenja i sadržaju vaučera za nerealizovane ugovore o putovanju u paket – aranžmanu
3. Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Drač – putnički terminal” u Glavnom gradu Podgorica
4. Odluka o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
5. Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
6. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, opština Tivat
7. Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 032/20 od 10.09.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Andrijevica
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BUDVA
1. Konačni rezultati za izbor odbornika u Skupštinu opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada u Opštini Herceg Novi
2. Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi
KOTOR
1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor
2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0.4kV 1x630kVA “Strp” sa uklapanjem u VN i NN mrežu – Region 5 (Strp, Kotor)
3. Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao E-21 na katastarskoj parceli 12 KO Škaljari I
4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV “Dražin Vrt” do MBTS 10/0,4kV “Orahovac 2”, Regoin 5 (KO Orahovac I, KO Orahovac II – Kotor)
5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV “Jadran Perast” do MBTS 10/0,4kV “Dražin vrt”, Region 5 (KO Perast, KO Orahovac II – Kotor)
6. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 949/2, 949/3 i 950/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV “Mirac” sa priključnim 10kV kablovskim vodom na katastarskoj parceli 200/2 KO Dub
8. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o snabdijevanju prerađenim otpadnim vodama zaključenog između “Luštica development” AD Tivat, Opštine Tivat, Opštine Kotor i Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao katastarska parcela 2568/1 KO Dobrota I u cilju privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
10. Odluka o otkupu 6/56 suvlasničkog dijela nepokretnosti označene kao objekat 1 sa zemljištem ispod objekta i pripadajućim zemljištem na katastarskoj parceli 574 KO Risan I, po pravu preče kupovine
11. Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao B-19 na katastarskoj parceli 48 KO Škaljari I
12. Odluka o otkupu – prodaji stana označenog kao B-30 na katastarskoj parceli 46 KO Škaljari I
NIKŠIĆ
1. Odluka o izmjeni Odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji Opštine Nikšić radi ublažavanja posljedica koronavirusa
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno Selo – Gusinje
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 092/20 od 09.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata
2. Pravilnik o sadržaju plana praćenja emisija gasova sa efektom staklene bašte iz postrojenja
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima opštini Danilovgrad, radi ostvarivanja javnog interesa – rekonstrukcije i adaptacije objekta
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, opština Tivat
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog rješenja za dionicu Andrijevica – Boljare
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 007/20 od 07.09.2020. godine
1. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o saradnji u slučaju katastrofa
4. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju
5. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 091/20 od 03.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o usvajanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava interpretatora NVU “Interpretatori Crne Gore – IN CG”
2. Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne agencije za energetiku
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
4. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 090/20 od 01.09.2020. godine
Novi propisi:
1. Uredba o načinu sprovođenja nabavki za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu
2. Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju prostorije privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite, specijalna vozila i oprema za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu i načinu vršenja tih poslova
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke
3. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost