Propisi Crne Gore

Najčešće traženi zakoni,  u PDF formatu, sa tačno navedenim datumima stupanja na snagu, primjenjivanja i perioda važenja.

biblioteka-download

Zakon o advokaturi

(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 079/06 od 26.12.2006, Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 022/17 od 03.04.2017)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi bavljenja advokaturom, način i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika, nadležnosti Advokatske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Advokatska komora) i druga pitanja od značaja za bavljenje advokaturom.”

Osnovni tekst zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.01.2007. godine. Primjenjivaće se nakon isteka roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 11.04.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o autoputu Bar – Boljare

(“Službeni list Crne Gore”, br. 052/14 od 16.12.2014)

“Radi realizacije projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare (u daljem tekstu: autoput) ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije, način izrade i revizije tehničke dokumentacije, način izdavanja građevinske dozvole, izvođenje pripremnih radova, poreske, carinske i druge obaveze.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 16.12.2014. godine.

biblioteka-download

Zakon o energetici

(“Službeni list Crne Gore”, br. 005/16 od 20.01.2016, 051/17 od 03.08.2017, 082/20 od 06.08.2020)

“Ovim zakonom određuju se energetske djelatnosti, uređuju uslovi i način njihovog obavljanja radi kvalitetnog i sigurnog snabdijevanja krajnjih kupaca energijom, podsticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, način organizovanja i upravljanja tržištem električne energije i gasa, kao i druga pitanja od značaja za energetiku.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 28.01.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 14.08.2020. godine.

biblioteka-download

Zakon o informacionoj bezbjednosti

(“Službeni list Crne Gore”, br. 014/10 od 17.03.2010, 040/16 od 30.06.2016, 074/20 od 23.07.2020, 067/21 od 22.06.2021)

“Informaciona bezbjednost obezbjeđuje se primjenom mjera i standarda informacione bezbjednosti, u skladu sa ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 25.03.2010. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.06.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju

(“Službeni list Crne Gore”, br. 036/11 od 27.07.2011, 028/14 od 04.07.2014, 020/15 od 24.04.2015, 022/17 od 03.04.2017, 076/17 od 17.11.2017, 025/19 od 30.04.2019)

“Postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili vjerodostojne isprave (u daljem tekstu: postupak izvršenja) i obezbjeđenja potraživanja (u daljem tekstu: postupak obezbjeđenja) sprovodi se u skladu sa ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.
Ovaj zakon primjenjuje se i na prinudno izvršenje odluke donijete u upravnom postupku koja glasi na ispunjavanje novčane obaveze, ako se izvršenje sprovodi na nekretninama, akcijama i udjelima članova u privrednom društvu.
Ovaj zakon primjenjuje se i na prinudno izvršenje notarskih akata i drugih isprava propisanih zakonom.
Na izvršenje i obezbjeđenje na brodu i vazduhoplovu primjenjuje se ovaj zakon samo ako je to posebnim zakonom određeno.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu nakon isteka 60 dana od dana objavljivanja, odnosno od 25.09.2011. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.05.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o javnim izvršiteljima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 061/11 od 23.12.2011, 022/17 od 03.04.2017, 017/19 od 19.03.2019)

“Ovim zakonom uređuje se organizacija javnih izvršitelja koji vrše poslove u postupku sprovođenja izvršenja i obezbjeđenja (u daljem tekstu: izvršiteljska djelatnost), njihovo imenovanje i druga pitanja od značaja za obavljanje izvršiteljske djelatnosti.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno, 31.12.2011. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 27.03.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o javnim nabavkama

(“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

“Ovim zakonom uređuju se pravila postupaka javnih nabavki radi zaključivanja ugovora ili okvirnog sporazuma o javnoj nabavci robe, radova ili usluga, zaštita prava u postupcima javnih nabavki i druga pitanja od značaja za javne nabavke.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 07.01.2020. godine. Primjenjivaće se nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

biblioteka-download

Zakon o javnim okupljanjima i javnim priredbama

(“Službeni list Crne Gore”, br. 052/16 od 09.08.2016)

“Ovim zakonom uređuju se javna okupljanja građana i javne priredbe, način njihovog prijavljivanja, kao i njihovo organizovanje.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 17.08.2016. godine.

biblioteka-download

Zakon o javnom redu i miru

(“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 od 29.12.2011, 056/20 od 15.06.2020)

“Ovim zakonom određuju se prekršaji kojima se narušava javni red i mir na javnom mjestu i propisuju kazne i zaštitne mjere za te prekršaje.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 06.01.2012. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.06.2020. godine.

biblioteka-download

Zakon o komunalnim djelatnostima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od 01.12.2016, 002/18 od 10.01.2018, 066/19 od 06.12.2019)

“Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, uređuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i druga pitanja od značaja za komunalne djelatnosti.”

Osnovni tekst stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 25.08.2016. godine. Primjenjivaće se nakon 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 14.12.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o komunalnoj policiji

(“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14 od 26.12.2014, 034/19 od 21.06.2019)

“Ovim zakonom uređuju se poslovi i ovlašćenja komunalne policije, organizacija i druga pitanja od značaja za rad komunalne policije.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.01.2015. godine. Primjenjivaće se nakon devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 29.06.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o lokalnim komunalnim taksama

(“Službeni list Crne Gore”, br. 018/19 od 22.03.2019)

“Ovim zakonom uređuju se osnovni elementi sistema lokalnih komunalnih taksi.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.03.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o manjinskim pravima i slobodama

(“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore”, br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017)

“Crna Gora, u skladu sa Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, obezbjeđuje manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim pripadnicima, zaštitu ljudskih prava i sloboda garantovanih svim građanima, kao i zaštitu posebnih manjinskih prava i sloboda.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 20.05.2006. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 20.05.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o mladima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 025/19 od 30.04.2019, 027/19 od 17.05.2019)

“Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i sprovođenja omladinske politike, kao i mjere i aktivnosti koje se preduzimaju u cilju unapređivanja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba mladih u svim oblastima od interesa za mlade.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.05.2019. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.05.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o nasljeđivanju

(“Službeni list Crne Gore”, br. 074/08 od 05.12.2008, 075/17 od 09.11.2017)

“Pravo nasljeđivanja ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.
Nasljeđuje se zaostavština ostavioca.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 13.12.2008. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 09.11.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o nevladinim organizacijama

(“Službeni list Crne Gore”, br. 039/11 od 04.08.2011, 037/17 od 14.06.2017)

“Ovim zakonom uređuje se način osnivanja, upisa i brisanja iz registra, status, organi, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje nevladinih organizacija.
Nevladine organizacije, u smislu ovog zakona, su nevladina udruženja i nevladine fondacije.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 12.08.2011. godine. Primjenjivaće se od 01.01.2012. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 22.06.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o oružju

(“Službeni list Crne Gore”, br. 010/15 od 10.03.2015)

“Ovim zakonom uređuju se nabavka, držanje, nošenje, sakupljanje i prenošenje, kao i uslovi za proizvodnju, ispitivanje i obilježavanje vatrenog oružja, popravljanje i prepravljanje, promet i prevoz oružja, pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja i osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 18.03.2015. godine.

biblioteka-download

Zakon o patentima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 042/15 od 29.07.2015, 002/17 od 10.01.2017, 146/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi pravne zaštite na patent. Patent je pravno zaštićeni pronalazak.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 06.08.2015. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.01.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o računovodstvu

(“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje pravnih lica registrovanih za obavljanje privrednih djelatnosti i djelova stranih društava (u daljem tekstu: pravno lice), uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, organizacija računovodstva, sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izvještaja, uslovi i način vršenja procjene vrijednosti imovine i druga pitanja od značaja za računovodstvo.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.01.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o radu

(“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019, 008/21 od 26.01.2021, 059/21 od 04.06.2021, 068/21 od 23.06.2021, 145/21 od 31.12.2021)

“Prava i obaveze zaposlenih iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada, način i postupak njihovog ostvarivanja uređuju se ovim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 07.01.2020. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.12.2021. godine. Primjenjivaće se od 01.01.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja

(“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava na reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.12.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o reviziji

(“Službeni list Crne Gore”, br. 001/17 od 09.01.2017)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: revizija), izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije ovlašćenom revizoru i dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju, obaveznost revizije, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 17.01.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

(“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 od 09.08.2012, 030/17 od 09.05.2017)

“Pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti ostvaruje se na način i po postupku propisanim ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 17.08.2012. godine. Primjenjivaće se istekom 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 17.05.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o sprječavanju korupcije

(“Službeni list Crne Gore”, br. 053/14 od 19.12.2014, 042/17 od 30.06.2017)

“Ovim zakonom propisuju se mjere za sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa, uređuju ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, zaštita lica koja prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i druga pitanja od značaja za
prevenciju i sprječavanje korupcije.”

Osnovni tekst propisa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 27.12.2014. godine. Primjenjivaće se od 01.01.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 30.06.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(“Službeni list Crne Gore”, br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19 od 27.12.2019, 070/21 od 25.06.2021)

“Ovim zakonom uređuju se mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i poslovi, ovlašćenja i način rada organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica) i druga pitanja od značaja za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 12.08.2014. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.07.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o strancima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 012/18 od 23.02.2018, 003/19 od 15.01.2019)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.03.2018. godine.

Posljednja izmjena stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.01.2019. godine.

biblioteka-download

Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem

(“Službeni list Crne Gore”, br. 038/12 od 19.07.2012)

“Lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje nema radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja stručno se osposobljava u skladu sa ovim zakonom.”

Osnovni tekst stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 27.07.2012. godine.

biblioteka-download

Zakon o sudovima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 011/15 od 12.03.2015, 076/20 od 28.07.2020)

“Ovim zakonom uređuju se osnivanje, organizacija i nadležnost sudova, organizacija rada sudova i pravosudne uprave, kao i druga pitanja od značaja za uredno i blagovremeno funkcionisanje sudova.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 20.03.2015. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana obajvljivanja, odnosno od 05.08.2020. godine.

biblioteka-download

Zakon o sudskim vještacima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 054/16 od 15.08.2016)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi za vršenje vještačenja, postupak postavljenja i razrješenja sudskih vještaka (u daljem tekstu: vještak), odnosno upis pravnih lica u registar pravnih lica za vršenje vještačenja, prava i dužnosti vještaka, kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.08.2016. godine.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudskim vještacima (“Službeni list RCG”, broj 79/04).

biblioteka-download

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 019/09 od 13.03.2009)

“Ovim zakonom uređuje se pravo svojine i druga stvarna prava, državina na pokretnim i nepokretnim stvarima, kao i način sticanja, prenosa, zaštite i prestanka ovih prava.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 21.03.2009. godine.

biblioteka-download

Zakon o unutrašnjim poslovima

(“Službeni list Crne Gore”, br. 070/21 od 25.06.2021, 123/21 od 26.11.2021)

“Unutrašnje poslove vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa ovim i drugim zakonima.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.07.2021. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 04.12.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o upravnom postupku

(“Službeni list Crne Gore”, br. 056/14 od 24.12.2014, 020/15 od 24.04.2015, 040/16 od 30.06.2016, 037/17 od 14.06.2017)

“Ovim zakonom uređuju se pravila po kojima su, u cilju ostvarivanja zaštite prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka, kao i zaštite javnog interesa, dužni da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: javnopravni organ) kad, neposredno primjenjujući propise, odlučuju i preduzimaju druge upravne aktivnosti u upravnim stvarima.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno, 01.01.2015. godine. Primjenjivaće se od 01.07.2017. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 22.06.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o upravnom sporu

(“Službeni list Crne Gore”, br. 054/16 od 15.08.2016)

“Ovim zakonom uređuje se nadležnost, sastav suda i pravila postupka na osnovu kojih sud odlučuje o zakonitosti upravnog akta i drugih upravnih aktivnosti, u cilju obezbjeđivanja sudske zaštite prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica i drugih stranaka, povrijeđenih postupanjem državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: javnopravni organ), kao i u cilju zaštite javnog interesa kad je zakonom propisano.”

Osnovni tekst stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.08.2016. godine. Primjenjivaće se od 01.07.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o zabrani diskriminacije

(“Službeni list Crne Gore”, br. 046/10 od 06.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 018/14 od 11.04.2014, 042/17 od 30.06.2017)

“Zabrana i zaštita od diskriminacije kao i promocija jednakosti ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom.
Na zabranu i zaštitu od diskriminacije, kao i na promociju jednakosti primjenjuju se i odredbe drugih zakona kojima se uređuje zabrana i zaštita od diskriminacije po pojedinim osnovama ili u vezi sa ostvarivanjem pojedinih prava, kao i promocija jednakosti, ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 14.08.2010. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno, 08.07.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o zabrani zlostavljanja na radu

(“Službeni list Crne Gore”, br. 030/12 od 08.06.2012, 054/16 od 15.08.2016)

“Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih u pogledu sprječavanja zlostavljanja na radu i u vezi sa radom (u daljem tekstu: mobing), kao i druga pitanja od značaja za sprječavanje i zaštitu od mobinga uređuju se ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 16.06.2012. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.08.2016. godine. Primjenjivaće se od 01.07.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

(“Službeni list Crne Gore”, br. 016/16 od 08.03.2016, 083/16 od 31.12.2016, 021/17 od 31.03.2017, 042/17 od 30.06.2017, 012/18 od 23.02.2018, 039/18 od 15.06.2018, 042/18 od 29.06.2018, 034/19 od 21.06.2019, 130/21 od 16.12.2021, 146/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja i ostvarivanja prava na zaradu, naknadu zarade i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, način obezbjeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovih prava.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 16.03.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.01.2022. godine. Primjenjivaće se od 01.07.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaštiti i zdravlju na radu

(“Službeni list Crne Gore”, br. 034/14 od 08.08.2014, 044/18 od 06.07.2018)

“Zaštita i zdravlje na radu obezbjeđuje se i sprovodi primjenom savremenih tehničko-tehnoloških, organizacionih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mjera i sredstava zaštite u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, ratifikovanim i objavljenim međunarodnim ugovorima.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 16.08.2014. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 14.07.2018. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaštiti potrošača

(“Službeni list Crne Gore”, br. 002/14 od 14.01.2014, 006/14 od 04.02.2014, 043/15 od 31.07.2015, 070/17 od 27.10.2017, 067/19 od 11.12.2019, 146/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuje se zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna zaštita, informisanje i obrazovanje, udruživanje potrošača radi zaštite njihovih interesa i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 22.01.2014. godine. Primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 08.01.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(“Službeni list Crne Gore”, br. 011/07 od 13.12.2007)

“Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 21.12.2007. godine.

Ovaj zakon primjenjuje se i na sudske postupke koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nakon 3. marta 2004. godine.
U slučajevima iz stava 1 ovog člana, prilikom odlučivanja o pravnom sredstvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, utvrđuju se povrede prava nastale nakon 3. marta 2004. godine.
Sud će, prilikom utvrđivanja povrede prava iz stava 2 ovog člana, uzeti u obzir i trajanje sudskog postupka prije 3. marta 2004. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaštiti prirode

(“Službeni list Crne Gore”, br. 054/16 od 15.08.2016, 018/19 od 22.03.2019)

“Ovim zakonom uređuju se uslovi i način zaštite i očuvanja prirode.
Priroda je jedinstvo geosfere i biosfere, uključujući vrste divljih biljaka, životinja i gljiva i prirodna dobra koja se odlikuju biološkom, geološkom, geomorfološkom i predionom raznovrsnošću.
Priroda je od interesa za Crnu Goru i uživa zaštitu u skladu sa ovim zakonom.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.08.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 30.03.2019. godine. Primjenjivaće se od 01.03.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore

(“Službeni list Crne Gore”, br. 042/11 od 15.08.2011, 032/14 od 30.07.2014, 021/17 od 31.03.2017)

“Ovim zakonom uređuju se nadležnost, ovlašćenja, način rada i postupanje Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik/ca) u zaštiti ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonom, potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, kao i druga pitanja od značaja za rad Zaštitnika/ce.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.08.2011. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.03.2017. godine. Primjenjivaće se od 31.03.2017. godine.

biblioteka-download

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju

(“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21 od 31.12.2021)

“Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ostvarivanje tih prava, ugovaranje zdravstvene zaštite sa davaocima zdravstvenih usluga, finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno od 31.12.2021. godine. Primjenjivaće se od 01.01.2022. godine.

biblioteka-download

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

(“Službeni list Crne Gore”, br. 003/16 od 15.01.2016, 039/16 od 29.06.2016, 002/17 od 10.01.2017, 044/18 od 06.07.2018, 024/19 od 22.04.2019, 024/19 od 22.04.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021)

“Ovim zakonom se uređuju organizacija, sprovođenje i pružanje zdravstvene zaštite, prava i dužnosti građana u ostvarivanju zdravstvene zaštite, društvena briga za zdravlje građana, prava i obaveze zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, kvalitet zdravstvene zaštite, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 23.01.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 03.02.2021. godine.

biblioteka-download

Zakon o životnoj sredini

(“Službeni list Crne Gore”, br. 052/16 od 09.08.2016, 073/19 od 27.12.2019, 073/19 od 27.12.2019)

“Ovim zakonom uređuju se principi zaštite životne sredine i održivog razvoja, instrumenti i mjere zaštite životne sredine i druga pitanja od značaja za životnu sredinu.”

Osnovni tekst propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 17.08.2016. godine.

Posljednja izmjena propisa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 04.01.2020. godine.