Zakon o reviziji - Katalog propisa

2.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI

("Službeni list Crne Gore", br. 001/17 od 09.01.2017)

Proglašavam Zakon o reviziji, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine.

Broj: 01-1315/2

Podgorica, 30. decembra 2016. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine, donijela je

ZAKON

O REVIZIJI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: revizija), izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije ovlašćenom revizoru i dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju, obaveznost revizije, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom.

Revizija

Član 2

Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Finansijske izvještaje, iz stava 1 ovog člana, čini skup finansijskih iskaza i drugih pratećih izvještaja koji obuhvataju i izvještaje menadžmenta, komentare uprave, mišljenja i druge isprave.

Finansijski iskazi, iz stava 2 ovog člana, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) su:

   1) iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja);

   2) iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha);

   3) iskaz o novčanim tokovima;

   4) iskaz o promjenama na kapitalu;

   5) napomene uz finansijske iskaze.

Standardi revizije

Član 3

Revizija se vrši po Međunarodnim standardima revizije (MSR), koji su proglašeni od Odbora za međunarodne standarde revizije i usluga uvjeravanja (IAASB), kao tijela Međunarodne federacije računovođa (IFAC), a koje je usvojio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje pojedinih izraza

Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

   1) Kodeks etike za profesionalne računovođe je kodeks prihvaćen na osnovu IFAC-ovog Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (International Code of Ethics for Professional Accountants - ICEPA) kojim se definišu opšte prihvaćeni standardi ponašanja profesionalnih računovođa;

   2) sertifikovani računovođa je lice koje ima sertifikat računovođe izdat u skladu sa Zakonom o računovodstvu;

   3) registar je imenik ovlašćenih revizora i društava za reviziju;

   4) revizor grupe pravnih lica je ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, koje obavlja reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza;

   5) glavni partner za reviziju je:

      - ovlašćeni revizor kojeg je društvo za reviziju odredilo kao glavno odgovorno lice u obavljanju revizije u ime društva za reviziju; ili

      - u slučaju revizije grupe pravnih lica, ovlašćeni revizor kojeg je društvo za reviziju odredilo kao glavno odgovorno lice za reviziju grupe pravnih lica, odnosno ovlašćeni revizor određen kao glavno odgovorno lice za reviziju zavisnog pravnog lica; ili

      - ovlašćeni revizor koji potpisuje izvještaj o reviziji;

   6) matično pravno lice je pravno lice koje kontroliše jedno ili više zavisnih pravnih lica;

   7) zavisno pravno lice je pravno lice koje je pod kontrolom matičnog pravnog lica;

   8) grupa pravnih lica je matično pravno lice i sva njegova zavisna pravna lica;

   9) mreža je organizacija koja ima za cilj međusobnu saradnju, i kojoj pripadaju društva za reviziju odnosno ovlašćeni revizori, sa ciljem raspodjele dobiti ili troškova ili uspostavljanja zajedničkog vlasništva, kontrole ili upravljanja, zajedničke politike i procedura kontrole kvaliteta obavljanja revizije, zajedničke poslovne strategije, korišćenje zajedničkog imena ili značajnog dijela stručnih resursa;

   10) IAASB je Odbor za Međunarodne standarde revizije i usluga uvjeravanja (International Auditing and Assurance Standards Board) kao nezavisno regulatorno tijelo Međunarodne federacije računovođa (IFAC);

   11) IFAC je Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants), koja je globalno profesionalno tijelo iz oblasti računovodstvene profesije;

   12) IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee - Komitet za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja) je komitet IASB zadužen za analizu pitanja iz oblasti računovodstva u kontekstu postojećih Međunarodnih računovodstvenih standarda - MRS (IAS) i Okvira IASB;

   13) MSR su Međunarodni standardi revizije (International Standards of Auditing - ISA), koje je objavio IAASB i IFAC;

   14) MSFI su Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja;

   15) MSPPIR su Međunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije koje je objavio Međunarodni institut internih revizora (IIA).

II. USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA REVIZIJE

Obavljanje revizije

Član 6

Reviziju obavljaju ovlašćeni revizor i društvo za reviziju.

Ovlašćeni revizor i društvo za reviziju, mogu da obavljaju reviziju na teritoriji Crne Gore ukoliko ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom.

Ovlašćeni revizor

Član 7

Ovlašćeni revizor je fizičko lice koje ima licencu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćeni revizor može angažovati drugo lice kao pomoć pri obavljanju revizije, pod uslovom da to lice obavlja poslove revizije pod njegovim nadzorom.

Ovlašćeni revizor dužan je da u vršenju poslova revizije postupa u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Profesionalna etika, nezavisnost i objektivnost

Član 8

Ovlašćeni revizori i društva za reviziju primjenjuju načela profesionalne etike u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Ovlašćeni revizor i društvo za reviziju dužni su da u obavljanju revizije, uzimaju u obzir mogućnost pogrešnog prikazivanja činjenica ili postojanje nepravilnosti, uključujući prevaru ili greške, bez obzira da li prethodno iskustvo ovlašćenog revizora ili društva za reviziju ukazuje na iskrenost i integritet subjekta koji je predmet revizije i odgovornih lica u tom subjektu (profesionalni skepticizam).

Ovlašćeni revizor i društvo za reviziju dužni su da postupaju u skladu sa stavom 2 ovog člana, naročito u odnosu na odluke menadžmenta koje se odnose na fer vrijednosti imovine, umanjenje imovine, upravljanje sredstvima i buduće novčane tokove relevantne za sposobnost subjekta za redovno poslovanje.

Ovlašćeni revizor, odnosno društvo za reviziju mora da bude nezavisan od subjekta koji je predmet revizije i ne smije da:

   1) učestvuje u donošenju odluka subjekta koji je predmet revizije najmanje u periodu obavljanja revizije, odnosno u periodu na koji se odnose finansijski izvještaji koji su predmet revizije;

   2) bude u sukobu interesa i dužan je da preduzima mjere da na njegovu nezavisnost ne utiču odnosi sa mrežom, menadžerima, drugim revizorima, zaposlenima i drugim licima koja pružaju usluge ili nad njim nadzor vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, kao i licima koja su direktno ili indirektno preko nadzora povezana sa ovlašćenim revizorom ili društvom za reviziju;

   3) vrši reviziju ako postoji mogućnost da će biti predmet sopstvene revizije, koristoljublja, uticaja, srodničkih odnosa ili zastrašivanja koja proizlazi iz finansijskih, ličnih, poslovnih odnosa, odnosa u vezi sa zaposlenjem ili drugih odnosa između ovlašćenog revizora, društva za reviziju, njegove mreže i lica u položaju da utiče na rezultat revizije, i subjekta koji je predmet revizije, zbog kojih razloga bi objektivna, razumna i informisana treća strana, uzimajući u obzir primijenjene zaštitne mehanizme, zaključila da je nezavisnost ovlašćenog revizora ili društva za reviziju ugrožena.

Ovlašćeni revizor, društvo za reviziju, glavni partner za reviziju, njihovi zaposleni i lice koje pruža usluge ili nadzor nad njim vrši ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju i koje je direktno uključeno u aktivnosti revizije i sa njima povezana lica ne smiju da ostvaruju materijalne i druge koristi i da budu uključeni u transakciju u vezi sa finansijskim instrumentom koji je izdao, za koji garantuje ili koji na drugi način podržava subjekat koji je predmet revizije.

Ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju dužan je da u izvještaju o reviziji navede sve prijetnje na njegovu nezavisnost, kao i zaštitne mehanizme koje je sproveo radi otklanjanja tih prijetnji.

Ako u toku obavljanja revizije dođe do kupovine, spajanja ili preuzimanja subjekta koji je predmet revizije, ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju dužni su provjere svoje interese ili odnose sa pravnim sljedbenikom subjekta koji je predmet revizije, uključujući i pružene dodatne usluge koje bi mogli da utiču njegovu nezavisnost ili sposobnost za obavljanje revizije nakon kupovine, spajanja ili preuzimanja.

U slučaju iz stava 7 ovog člana, ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju dužni su da najkasnije u roku od tri mjeseca preduzmu mjere i/ili zaštitne mehanizme za otklanjanje interesa ili odnosa koji bi mogli da utiču na nezavisnost i objektivnost obavljanja revizije.

Vlasnici ili akcionari društva za reviziju kao i članovi organa upravljanja ili nadzornog organa tog društva za reviziju ili povezanog lica društva za reviziju ne smiju se miješati u sprovođenje revizije na način kojim se dovodi u pitanje nezavisnost i objektivnost ovlašćenog revizora koji sprovodi reviziju u ime društva za reviziju.

Ograničenje obavljanja revizije

Član 9

Ovlašćeni revizor ne smije da obavlja reviziju kod pravnog lica:

   1) u kojem je akcionar, član ili osnivač;

   2) u kojem je obavljao računovodstvene poslove ili pružao savjetodavne usluge za godinu za koju se obavlja revizija;

   3) u drugim slučajevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Izdavanje licence za obavljanje revizije

Član 10

Licenca za obavljanje revizije može se izdati licu koje:

   1) ima zvanje sertifikovanog računovođe;

   2) ima tri godine iskustva na poslovima revizije od čega najmanje dvije godine na poslovima revizije pod nadzorom ovlašćenog revizora;

   3) nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova iz oblasti revizije.

Licencu za obavljanje revizije izdaje i oduzima Ministarstvo.

Licenca za obavljanje revizije izdaje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu.

Uz zahtjev za izdavanje licence prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana.

Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

Licence se upisuju u registar ovlašćenih revizora.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje licence za obavljanje revizije utvrđuje se propisom Ministarstva.

Priznavanje licence

Član 11

Licenca za obavljanje revizije može se priznati ovlašćenom revizoru iz države članice Evropske unije, koji ima licencu izdatu od nadležnog organa države članice Evropske unije za obavljanje revizije, koja po sadržaju i uslovima za izdavanje odgovara licenci iz člana 10 ovog zakona.

Licenca za obavljanje revizije može se priznati, pod uslovom reciprociteta, ovlašćenom revizoru koji ima licencu za obavljanje revizije izdatu od nadležnog organa treće zemlje koja po sadržaju i uslovima za izdavanje odgovara licenci iz člana 10 ovog zakona.

Lica iz st. 1 i 2 ovog člana, u postupku priznavanja licenci, dužna su da polože ispit iz poznavanja domaćih propisa kojima se uređuju porezi, obavezno socijalno osiguranje i privredno pravo.

Način i dokumentacija potrebna za priznavanje licence i polaganje ispita iz st. 1, 2 i 3 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Kontinuirana profesionalna edukacija

Član 12

Radi održavanja teorijskog znanja, stručnih vještina i vrijednosti na visokom nivou ovlašćeni revizori su dužni da se profesionalno usavršavaju.

Profesionalno usavršavanje iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu programa kontinuirane profesionalne edukacije, koji utvrđuje Ministarstvo.

Profesionalno usavršavanje iz stava 1 ovog člana, organizuje i sprovodi Ministarstvo, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova.

Program iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo dostavlja na mišljenje Savjetu za reviziju.

Oduzimanje licence

Član 13

Ministarstvo će ovlašćenom revizoru oduzeti licencu:

   1) ako se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je izdata licenca neistiniti;

   2) u slučaju oduzimanja sertifikata;

   3) ako obavlja poslove revizije nestručno i nesaglasno sa MSR i Kodeksom etike za profesionalne računovođe;

   4) ako obavlja poslove revizije suprotno odredbama ovog zakona;

   5) ako ne otkloni nepravilnosti, odnosno ne sprovede dodatne mjere u roku određenom u postupku kontrole; i

   6) ako ne ispunjava i druge uslove utvrđene ovim zakonom.

Ministarstvo će o postojanju razloga za oduzimanje licence iz stava 1 ovog člana, obavijestiti organ koji je izdao licencu licu iz člana 11 st. 1 i 2 ovog zakona.

Privremeno oduzimanje licence

Član 14

Ministarstvo će privremeno oduzeti licencu na period od godinu dana, ovlašćenom revizoru koji se profesionalno ne usavršava u skladu sa članom 12 ovog zakona.

Društvo za reviziju

Član 15

Društvo za reviziju je privredno društvo osnovano radi obavljanja djelatnosti revizije u skladu sa ovim zakonom.

Reviziju u skladu sa ovim zakonom, može da obavlja društvo za reviziju osnovano u Crnoj Gori u kojem:

   1) većinu prava glasa imaju ovlašćeni revizori koji ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog zakona, odnosno društva za reviziju osnovana u Crnoj Gori ili u državi članici Evropske unije;

   2) većinu, a najviše do tri četvrtine članova uprave društva čine ovlašćeni revizori koji ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog zakona, odnosno društva za reviziju ovlašćena u državi članici Evropske unije.

Ako društvo iz stava 2 tačka 2 ovog člana čine samo dva člana, jedan član mora biti lice koje ispunjava uslove iz člana 10 ovog zakona.

Društva za reviziju iz treće države mogu da obavljaju usluge revizije na području Crne Gore, ako osnuju poslovnu jedinicu, odnosno predstavništvo u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Dozvola za obavljanje revizije

Član 16

Društvo za reviziju može da vrši poslove revizije, samo na osnovu dozvole za obavljanje revizije izdate u skladu sa ovim zakonom.

Dozvolu za obavljanje revizije iz stava 1 ovog člana, izdaje i oduzima Ministarstvo.

Dozvola za obavljanje revizije izdaje se na neodređeno vrijeme.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, izdaje se na osnovu zahtjeva.

Dozvola iz stava 1 ovog člana, upisuje se u registar društava za reviziju.

Privredno društvo koje nije dobilo dozvolu za obavljanje revizije u skladu sa ovim zakonom, u svom nazivu ne smije sadržati naziv "društvo za reviziju".

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije

Član 17

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se:

   1) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;

   2) odluka o imenovanju članova odbora direktora, sa obrazloženjem;

   3) obavještenje o razvrstavanju, izdato od organa uprave nadležnog za poslove statistike;

   4) dokaz da najmanje dva osnivača posjeduju licencu ovlašćenog revizora;

   5) ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 19 ovog zakona;

   6) za društva za reviziju iz država članica Evropske unije, odnosno trećih država, mišljenje nadležnog organa (instituta, komore, udruženja i slično), koje obuhvata:

      - sadržaj propisa te države koji uređuju uslove za obavljanje revizije i provjeru kvaliteta obavljanja revizije,

      - izjavu nadležnog organa da društvo za reviziju u državi članici Evropske unije, odnosno trećoj državi, ima pravo da obavlja usluge revizije i da li postoje ograničenja u obavljanju revizije,

      - izjavu nadležnog organa da će Ministarstvo obavještavati o svim mjerama provjere kvaliteta rada izrečenima društvu za reviziju države članice Evropske unije, odnosno treće države.

Dokaz iz stava 2 tačka 1 Ministrstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

O zahtjevu iz stava 1 ovog člana, odlučuje Ministarstvo rješenjem.

Protiv rješenja ovlašćenog lica može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba na rješenje iz stava 4 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja Ministarstva iz stava 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Bliži uslovi i dokumentacija potrebna za izdavanje dozvole za obavljanje revizije, utvrđuju se propisom Ministarstva.

Oduzimanje dozvole za obavljanje revizije

Član 18

Ministarstvo će društvu za reviziju oduzeti dozvolu za obavljanje revizije, ako:

   1) se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je dozvola izdata neistiniti;

   2) prestane da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata dozvola;

   3) se u vršenju revizije ne pridržava odredbi ovog zakona;

   4) u ime društva reviziju vrši lice kojem je oduzeta licenca za obavljanje revizije;

   5) društvo za reviziju ne otkloni nepravilnosti odnosno ne sprovede dodatne mjere u roku određenom u u postupku kontrole; i

   6) u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.

Osiguranje od odgovornosti

Član 19

Društvo za reviziju i ovlašćeni revizor dužni su da zaključe ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi svojim radom mogli nanijeti licu za koje vrše reviziju.

Ovlašćeni revizor je dužan da ugovor iz stava 1 ovog člana, zaključi danom početka obavljanja poslova revizije.

Sumu osiguranja iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Dodatne usluge

Član 20

Društvo za reviziju ili ovlašćeni revizor može, pored usluga revizije, da pruža i usluge iz oblasti finansija i računovodstva, usluge finansijskih analiza i kontrola, poreskog i drugog poslovnog savjetovanja, usluge procjene vrijednosti privrednog društva, imovine i obaveza, izrade i ekonomske ocjene investicionih projekata.

Društvo za reviziju ili ovlašćeni revizor ne smije da obavlja reviziju u pravnom licu kojem pruža usluge iz stava 1 ovog člana, za poslovnu godinu u kojoj je te usluge pružao.

Zabrana iz stava 2 ovog člana, odnosi se i na matično i zavisno pravno lice društva za reviziju, odnosno ovlašćenog revizora.

Upis u registar

Član 21

Registar ovlašćenih revizora i registar društava za reviziju vodi i ažurira Ministarstvo.

Registar se vodi u elektronskoj formi i objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Registar ovlašćenih revizora naročito sadrži:

   1) ime, prezime i adresu ovlašćenog revizora;

   2) broj i datum rješenja o izdavanju licence za obavljanje revizije;

   3) broj i datum rješenja o oduzimanju licence za obavljanje revizije;

   4) naziv, sjedište i registarski broj društva za reviziju kod koga je zaposlen ili na drugi način angažovan ovlašćeni revizor;

   5) podatke o registraciji ovlašćenog revizora kod nadležnih organa stranih država (naziv organa i broj registracije).

Registar društava za reviziju naročito sadrži:

   1) naziv, sjedište i registarski broj društva za reviziju;

   2) broj i datum rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje revizije;

   3) broj i datum rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije;

   4) lice zaduženo za kontakt i adresu internet stranice društva za reviziju;

   5) ime, prezime i registarski broj ovlašćenih revizora, koji su zaposleni u društvu ili na drugi način angažovani u društvu za reviziju;

   6) ime, prezime i adresu osnivača društva za reviziju;

   7) ime, prezime i adresu članova odbora direktora, odnosno izvršnog direktora;

   8) podatke o eventualnoj registraciji osnivača društva za reviziju kod nadležnih organa stranih država (naziv organa i broj registracije).

Promjena podataka

Član 22

Ovlašćeni revizor i društvo za reviziju dužni su da o promjeni podataka upisanih u registar ovlašćenih revizora, odnosno registar društava za reviziju obavijeste Ministarstvo, najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promjene.

Zaštita podataka

Član 23

Ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju dužni su da čuvaju tajnost informacija i podataka koje saznaju prilikom obavljanja revizije.

U slučaju promjene ovlašćenog revizora ili društva za reviziju, ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju dužan je da obezbijedi novom ovlašćenom revizoru ili društvu za reviziju pristup svim informacijama i podacima koji se odnose na subjekat koji je ili je bio predmet revizije.

Odredba stava 1 ovog člana, primjenjuje se i u slučaju prestanka rada ovlašćenog revizora, odnosno društva za reviziju.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju koji obavljaju reviziju subjekta koji je dio grupe pravnih lica čije se matično pravno lice nalazi u trećoj zemlji, dužan je da obezbijedi revizoru grupe iz treće zemlje pristup informacijama i podacima potrebnim za obavljanje revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja tog matičnog pravnog lica.

III. IZVJEŠTAJI O REVIZIJI I TRANSPARENTNOST

Izvještaj o reviziji

Član 24

Izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima pravnog lica, sačinjava se u pisanoj formi, u skladu sa MSR.

Izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima pravnog lica potpisuje ovlašćeni revizor u svoje ime, odnosno u ime društva za reviziju.

Ukoliko je u postupak revizije uključeno više ovlašćenih revizora, izvještaj o reviziji potpisuju svi ovlašćeni revizori i lice ovlašćeno za zastupanje društva za reviziju.

Uz izvještaj revizora prilažu se finansijski iskazi koji su predmet revizije.

Izvještaj o reviziji za pravna lica, koja su u skladu sa Zakonom o računovodstvu dužna da sačine godišnji izvještaj menadžmenta o poslovanju, sadrži mišljenje da li je izvještaj menadžmenta o poslovanju usklađen sa finansijskim izvještajem za istu finansijsku godinu i da li je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu.

Odredba stava 5 ovog člana, primjenjuje se i na konsolidovane izvještaje menadžmenta o poslovanju.

Zabrana obavljanja poslova

Član 25

Ovlašćeni revizor, odnosno glavni partner za reviziju u periodu od najmanje dvije godine nakon potpisivanja izvještaja o reviziji ne smije da:

   1) obavlja rukovodeće poslove u pravnom licu kod kojeg je vršio reviziju;

   2) bude član revizorskog odbora pravnog lica kod kojeg je vršio reviziju;

   3) bude član organa upravljanja ili nadzornog organa pravnog lica kod kojeg je vršio reviziju.

Zaposleni u društvu za reviziju ili kod ovlašćenog revizora koji rade na poslovima revizije, kao i lice iz člana 7 stav 2 ovog zakona, ne smiju obavljati poslove, ni biti članovi odbora i organa iz stava 1 ovog člana, prije isteka perioda od godinu dana od potpisivanja izvještaja o reviziji.

Izvještaj o transparentnosti

Član 26

Društvo za reviziju odnosno, ovlašćeni revizor, koji vrše reviziju pravnih lica iz člana 29 ovog zakona, dužni su da do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, Savjetu za reviziju dostave izvještaj o transparentnosti radi objavljivanja na internet stranici Savjeta za reviziju.

Izvještaj o transparentnosti iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži:

   1) oblik privrednog društva i vlasničku strukturu društva za reviziju, odnosno ovlašćenog revizora;

   2) opis mreže i njeno pravno i organizaciono uređenje, ako društvo za reviziju pripada mreži;

   3) opis upravljačke strukture društva za reviziju;

   4) opis unutrašnjeg sistema kontrole kvaliteta društva za reviziju i izjavu organa upravljanja o njegovoj efikasnosti;

   5) datum kada je sprovedena posljednja kontrola rada;

   6) popis subjekata iz člana 29 ovog zakona, za koje je društvo za reviziju odnosno ovlašćeni revizor sprovelo reviziju tokom prethodne finansijske godine;

   7) izjavu o nezavisnosti rada društva za reviziju, odnosno ovlašćenog revizora, koja naročito sadrži pregled internih kontrola kojima se obezbjeđuje nezavisnost;

   8) izjavu o politici revizorskog društva o kontinuiranoj profisionalnoj edukaciji;

   9) finansijske informacije i podatke o ukupnom prihodu od obavljanja revizije i prihodu od dodatnih usluga, koje nijesu povezane sa revizijom;

   10) parametre za utvrđivanje zarada glavnih partnera za reviziju.

Lice ovlašćeno za zastupanje društva za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor potpisuje izvještaj o transparentnosti.

Čuvanje revizorske dokumentacije

Član 27

Društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizori dužni su da čuvaju revizorsku dokumentaciju najmanje šest godina, počev od godine na koju se revizija odnosi.

Obaveza izvještavanja

Član 28

Društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor dužni su da izvještavaju revizorski odbor pravnog lica o ključnim pitanjima koja proizlaze iz revizije, a naročito o radu i propustima unutrašnje kontrole.

IV. OBAVEZNOST REVIZIJE I INTERNA REVIZIJA

Obaveznost revizije

Član 29

Revizija je obavezna za:

   1) subjekte od javnog interesa;

   2) srednja pravna lica;

   3) matična pravna lica, koja zajedno sa zavisnim pravnim licima ispunjavaju uslove za svrstavanje u grupu srednjih pravnih lica;

   4) matična pravna lica, koja zajedno sa zavisnim pravnim licima ispunjavaju uslove za svrstavanje u grupu velikih pravnih lica;

   5) investiciona društva;

   6) investicione fondove;

   7) društva za upravljanje investicionim fondovima;

   8) obrovoljne penzione fondove;

   9) društva za upravljanje dobrovoljnim investicionim fondovima; i

   10) druge kolektivne investicione šeme.

Subjekti od javnog interesa, u smislu stava 1 tačka 1 ovog člana, su:

   1) pravna lice koja emituju hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu;

   2) banke i druge finansijske institucije;

   3) osiguravajuća društva; i

   4) pravna lica razvrstana u kategoriju velikih pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Razvrstavanje pravnih lica, odnosno grupe pravnih lica iz stava 1 ovog člana, vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Društva za reviziju i ovlašćeni revizori dužni su da najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije finansijskih izveštaja kod istog pravnog lica izvrše zamjenu ovlašćenog revizora potpisnika izveštaja o reviziji, odnosno glavnog partnera za reviziju, ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, ovlašćeni revizor, odnosno glavni partner za reviziju može da obavlja reviziju kod istog pravnog lica, nakon isteka tri godine od datuma potpisivanja poslednjeg izveštaja o reviziji za to pravno lice.

Revizorski odbor

Član 30

Pravna lica iz člana 29 ovog zakona, dužna su da imenuju revizorski odbor od najmanje tri člana.

Revizorski odbor imenuje skupština akcionarskog društva, odnosno nadležni organ određen statutom društva.

Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu iz stava 1 ovog člana.

Nadležnost revizorskog odbora

Član 31

Revizorski odbor:

   1) prati postupak finansijskog izvještavanja;

   2) prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije;

   3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;

   4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 ovog zakona;

   5) daje preporuke skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;

   6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Dostavljanje izvještaja o reviziji

Član 32

Pravna lica iz člana 29 ovog zakona, dužna su da organu uprave nadležnom za poreze (u daljem tekstu: Poreska uprava), dostave izvještaj o reviziji sa mišljenjem revizora o finansijskim iskazima, u papirnoj i elektronskoj formi, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu poslovnu godinu.

Izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima iz stava 1 ovog člana, Poreska uprava objavljuje na svojoj internet stranici.

Interni revizor

Član 33

Veliko pravno lice dužno je da ima internog revizora.

Internu reviziju kod velikog pravnog lica, može da vrši interni revizor ili poseban organizacioni dio pravnog lica zadužen za poslove interne revizije.

Lice koje obavlja poslove interne revizije u velikom pravnom licu, ne može da obavlja druge poslove kod tog pravnog lica.

Interni revizor, odnosno lice koje rukovodi posebnim organizacionim dijelom za internu reviziju, može biti lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a i radno iskustvo od najmanje tri godine na računovodstvenim ili poslovima revizije.

Način vršenja interne revizije

Član 34

Interna revizija vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije.

Interna revizija se organizuje na način kojim se obezbjeđuje trajnost interne revizije, dostupnost revizije svim poslovima, nezavisnost, objektivnost i nepristrasnost u radu internog revizora i blagovremeno izvještavanje o nalazima interne revizije, adekvatnim i organizovanim vršenjem funkcije interne revizije.

Plan interne revizije

Član 35

Interna revizija velikog pravnog lica vrši se na osnovu godišnjih planova interne revizije, koji se sačinjavaju na osnovu procjene rizika.

Plan interne revizije iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

   1) ciljeve i zadatke interne revizije;

   2) područja poslovanja u kojima su posebno izraženi rizici;

   3) oblasti poslovanja koje će biti predmet revizije;

   4) rokove za izvršenje planiranih aktivnosti interne revizije;

   5) dinamiku izvještavanja o nalazima interne revizije.

V. SAVJET ZA REVIZIJU

Savjet za reviziju

Član 36

Praćenje i unapređenje revizorske prakse vrši Savjet za reviziju.

Nadležnost Savjeta za reviziju

Član 37

U vršenju poslova iz člana 36 ovog zakona, Savjet za reviziju:

   1) razmatra i zauzima stavove o pitanjima razvoja i unapređivanja revizorske prakse u Crnoj Gori;

   2) prati proces primjene standarda revizije;

   3) daje inicijative za odgovarajuća i blagovremena rješenja radi što efikasnije primjene standarda revizije;

   4) pruža savjete licima koja kreiraju politiku, regulatorima i državnim organima;

   5) pruža stručnu pomoć za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja;

   6) objavljuje na svojoj internet stranici izvještaje o transparentnosti društava za reviziju, odnosno ovlašćenih revizora;

   7) daje mišljenje na godišnji plan kontrole društava za reviziju i ovlašćenih revizora koji utvrđuje Ministarstvo;

   8) daje mišljenje na program kontinuirane profesionalne edukacije ovašćenih revizora;

   9) daje mišljenje na program obuke ovlašćenih službenih lica; i

   10) vrši i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređenje revizorske prakse u Crnoj Gori.

Savjet razmatra i daje mišljenja o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa od značaja za reviziju.

Mišljenje iz stava 2 ovog člana, Savjet dostavlja nadležnom ministarstvu koje je pripremilo zakon ili drugi propis od značaja za reviziju.

Nadležno ministarstvo iz stava 3 ovog člana dužno je da, u roku od 30 dana od dana dostavljanja mišljenja, obavijesti Savjet o njegovim stavovima zauzetim povodom mišljenja Savjeta.

Ukoliko nadležno ministarstvo i Savjet ne postignu saglasnost u vezi sa mišljenjem na pojedini propis, Savjet svoje mišljenje može dostaviti Vladi.

Rad Savjeta za reviziju

Član 38

Rad Savjeta za reviziju je javan.

Savjet za reviziju svoje zaključke, preporuke i mišljenja objavljuje na svojoj internet stranici.

Savjet za reviziju donosi godišnji program rada i izvještaj o radu, koji dostavlja Vladi.

Godišnji program rada i izvještaj o radu Savjet za reviziju objavljuje na svojoj internet stranici.

Savjet za reviziju donosi poslovnik o radu, kojim se uređuje organizacija i način rada Savjeta.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta za reviziju obavlja Ministarstvo.

Sastav i imenovanje Savjeta za reviziju

Član 39

Savjet za reviziju ima pet članova koje, na predlog ministra finansija, imenuje i razrješava Vlada.

Za člana Savjeta za reviziju može biti imenovano lice, koje:

   1) ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja sedmi nivo (VII) u obimu 240 kredita CSPK-a,

   2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima računovodstva, revizije, finansija ili pravnim poslovima,

   3) nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova iz nadležnosti Savjeta.

Većina članova Savjeta za reviziju moraju biti lica koja:

   1) aktivno ne učestvuju u obavljanju poslova revizije u skladu sa odredbama ovog zakona ili nijesu učestvovala u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Savjet za reviziju,

   2) tri godine prije imenovanja u Savjet za reviziji nijesu imala pravo glasa kao članovi revizorskog društva,

   3) tri godine prije imenovanja nijesu bila članovi upravnog ili izvršnog organa revizorskog društva,

   4) tri godine prije imenovanja nijesu bila zaposlena u revizorskom društvu ili kod ovlašćenog revizora, odnosno na drugi način povezana s njima.

Uz predlog za imenovanje članova Savjeta za reviziju dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova iz st. 2 i 3 ovog člana.

Članovi Savjeta za reviziju imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, najviše dva puta.

Finansiranje Savjeta

Član 40

Sredstva za rad Savjeta za reviziju obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore.

Zaštita tajnosti podataka

Član 41

Članovi Savjeta za reviziju dužni su da čuvaju tajnost podataka koje saznaju u obavljanju poslova iz nadležnosti Savjeta za reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Odredba stava 1 ovog člana, odnosi se i na članove Savjeta za reviziju čije članstvo u Savjetu je prestalo.

VI. NADZOR RADA DRUŠTAVA ZA REVIZIJU I OVLAŠĆENIH REVIZORA

Nadzor

Član 42

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana vrši ovlašćeno službeno lice Ministarstva u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ovlašćeno službeno lice iz stava 2 ovog člana, može biti lice koje ima najmanje pet godina iskustva na poslovima računovodstva i revizije.

Ovlašćeno službeno lice iz stava 2 ovog člana, dužno je da pohađa poseban program obuke koji donosi Ministarstvo.

Program obuke iz stava 4 ovog člana, Ministarstvo dostavlja na mišljenje Savjetu za reviziju.

Saradnja u postupku inspekcijskog nadzora

Član 43

Ministarstvo u postupku inspekcijskog nadzora sarađuje, pruža pomoć i informacije i sprovodi druge oblike saradnje sa nadležnim organima drugih država.

Bliži način saradnje iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Predmet kontrole

Član 44

Pored obaveza i ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ovlašćeno službeno lice ima obavezu i ovlašćenje da naročito kontroliše da li društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor:

   1) obavlja reviziju u skladu sa ovim zakonom, Međunarodnim standardima revizije i pravilima revizorske struke;

   2) ispunjava zahtjeve nezavisnosti;

   3) ima kvantitet i kvalitet angažovanih resursa u skladu sa standardima revizije;

   4) ispunjava uslove za izdavanje dozvola za obavljanje revizije, odnosno za dobijanje licence;

   5) poštuje etičke zahtjeve propisane Kodeksom etike za profesionalne računovođe; i

   6) kontroliše način na koji obračunavaju naknade za usluge revizije.

Postupak kontrole

Član 45

Kontrola iz člana 44 ovog zakona sprovodi se na objektivan način i po postupku koji isključuje sukob interesa između ovlašćenog službenog lica i društva za reviziju, odnosno ovlašćenog revizora koji je predmet kontrole.

Ovlašćeno službeno lice u postupku kontrole dužno je da pregleda dovoljan broj revizorskih dokumenata, odnosno uzoraka za testiranje radi obezbjeđenja kvalitetne i cjelovite kontrole primjenjujući Međunarodne standarde revizije i zahtjeve vezane za nezavisnost njihovog rada.

Ministarstvo donosi godišnji plan kontrole društava za reviziju odnosno ovlašćenih revizora i dostavlja Savjetu za reviziju na mišljenje.

Učestalost kontrole

Član 46

Kontrola iz člana 44 ovog zakona, sprovodi se najmanje jednom u tri godine kod društva za reviziju odnosno ovlašćenog revizora koji obavljaju reviziju kod subjekata iz člana 29 ovog zakona.

Ovlašćeno službeno lice, dužno je da o kontroli pisanim putem obavijesti društvo za reviziju, odnosno ovlašćenog revizora najmanje 15 dana prije početka kontrole.

Obim kontrole

Član 47

Društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor koji je predmet kontrole dužan je da ovlašćenom službenom licu omogući pregled izvještaja o reviziji, dokumentacije na osnovu koje su izvještaji o reviziji sastavljeni i druge dokumentacije u skladu sa ciljem kontrole.

Društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor dužan je da ovlašćenom službenom licu omogući sprovođenje kontrole u svom sjedištu, odnosno u svojim radnim prostorijama.

Izvještaj o kontroli

Član 48

Ovlašćeno službeno lice sačinjava izvještaj koji sadrži naročito nalaze i zaključke i dostavlja ga i društvu za reviziju, odnosno ovlašćenom revizoru koji je predmet kontrole.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, dostavlja se i Savjetu za reviziju.

Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje podatke koje sadrže mjere izrečene zbog utvrđenih nepravilnosti u skladu sa odredbama ovog zakona, uključujući i podatke o vrsti i prirodi utvrđenih nepravilnosti i identitetu lica protiv kojeg je mjera izrečena.

Podaci iz stava 3 ovog člana, objavljuju se po isteku rokova za žalbu ili okončanja postupka po žalbi, ako je žalba odbijena.

Ministarstvo podatke iz stava 3 ovog člana, zadržava na svojoj internet stranici najmanje pet godina od dana objavljivanja.

Ministarstvo sačinjava godišnji izvještaj o obavljenim kontrolama koji dostavlja Savjetu za reviziju i objavljuje na svojoj internet stranici.

Preduzimanje mjera na osnovu kontrole

Član 49

Ovlašćeno službeno lice, kada utvrdi da društvo za reviziju ili ovlašćeni revizor ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i pravilima revizorske struke, predlaže sljedeće mjere:

   1) otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;

   2) izricanje dodatnih mjera potrebnih za otklanjanje nepravilnosti;

   3) privremenu zabranu rada društvu za reviziju odnosno ovlašćenom revizoru;

   4) oduzimanje licence ovlašćenom revizoru odnosno dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju.

Mjere iz stava 1 ovog člana, sprovodi Ministarstvo.

Otklanjanje utvrđenih nepravilnosti

Član 50

Ovlašćeno službeno lice će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti društvu za reviziju, odnosno ovlašćenom revizoru ako:

   1) vlasnička i upravljačka struktura društva za reviziju nije u skladu sa ovim zakonom;

   2) društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor obavlja djelatnost revizije suprotno odredbama ovog zakona;

   3) društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor ne sačini izvještaj o transparentnosti u skladu sa članom 26 ovog zakona i ne dostavi ga Savjetu za reviziju radi objavljivanja;

   4) društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor ne ispunjavaju uslove za dobijanje dozvole za obavljanje revizije odnosno licence.

Rješenje

Član 51

Rješenje kojim se nalaže otklanjanje nepravilnosti naročito sadrži:

   1) opis utvrđenih nepravilnosti;

   2) rok u kojem je društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor dužan da otkloni nepravilnosti i podnese izvještaj o otklanjanju nepravilnosti;

   3) dokaze o otklanjanju nepravilnosti koje društvo za reviziju, odnosno ovlašćeni revizor dostavljaju ovlašćenom službenom licu.

Dodatne mjere

Član 52

Dodatnim mjerama društvu za reviziju, odnosno ovlašćenom revizoru nalaže se da sprovede:

   1) unapređenje sistema internih kontrola kvaliteta u obavljanju revizija;

   2) unapređenje internog nadzora nad postupanjem sa povjerljivim podacima;

   3) druge mjere u skladu sa ovim zakonom, Međunarodnim standardima revizije i pravilima revizorske struke.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 53

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

   1) nije dobilo dozvolu za obavljanje revizije, a u svom nazivu sadrži riječi "društvo za reviziju" (član 16 stav 6);

   2) ne imenuje revizorski odbor od najmanje tri člana (član 30 stav 1);

   3) ne dostavi izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima Poreskoj upravi najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu poslovnu godinu u papirnoj i elektronskoj formi (član 32 stav 1);

   4) ne imenuje internog revizora (član 33 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu 250 eura do 2.000 eura.

Član 54

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj društvo za reviziju - pravno lice, ako:

   1) obavlja djelatnost revizije, a u kojem većinu prava glasa nemaju ovlašćeni revizori koji ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog zakona i/ili društvo za reviziju osnovano u Crnoj Gori ili u državi članici Evropske unije (član 15 stav 2 tačka 1);

   2) obavlja djelatnost revizije a većinu, odnosno najviše do tri četvrtine članova uprave društva ne čine ovlašćeni revizori koji ispunjavaju uslove iz člana 10 ovog zakona i/ili društva za reviziju ovlašćena u državi članici Evropske unije (član 15 stav 2 tačka 2);

   3) obavlja djelatnost revizije a nije dobilo dozvolu za obavljanje revizije izdatu u skladu sa ovim zakonom (član 16 stav 1);

   4) ne zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi svojim radom moglo nanijeti licu za koje vrše reviziju (član 19 stav 1);

   5) ne obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka upisanih u registar društava za reviziju najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promjene (član 22);

   6) ne sačini izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima pravnog lica u pisanoj formi (član 24 stav 1);

   7) ne dostavi Savjetu za reviziju izvještaj o transparentnosti do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 26 stav 1);

   8) ne čuva revizorsku dokumentaciju najmanje šest godina počev od godine na koju se revizija odnosi (član 27).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu- društvu za reviziju novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Član 55

Novčanom kaznom u iznosu od 250 eura do 2.000 eura kazniće se ovlašćeni revizor - fizičko lice, ako:

   1) vrši reviziju kod pravnog lica u kojem je akcionar, član ili osnivač (član 9 stav 1 tačka 1);

   2) vrši reviziju kod pravnog lica u kojem je obavljao računovodstvene poslove ili pružao savjetodavne usluge za godinu za koju se obavlja revizija (član 9 stav 1 tačka 2);

   3) ne zaključi ugovor iz člana 19 stav 1 ovog zakona danom početka obavljanja poslova revizije (član 19 stav 2);

   4) ne obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka upisanih u registar ovlašćenih revizora najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promjene (član 22);

   5) ne sačini izvještaj o reviziji sa mišljenjem o finansijskim iskazima pravnog lica u pisanoj formi (član 24 stav 1);

   6) ne dostavi Savjetu za reviziju izvještaj o transparentnosti do 31. marta tekuće za prethodnu godinu (član 26 stav 1);

   7) ne čuva revizorsku dokumentaciju najmanje šest godina počev od godine na koju se revizija odnosi (član 27).

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 56

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list RCG", broj 69/05 i "Službeni list CG", br.  80/08 i 32/11).

Imenovanje Savjeta za reviziju

Član 57

Savjet za reviziju imenovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom imenovanja Savjeta za reviziju prestaje sa radom Savjet za računovodstvo i reviziju, osnovan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni list RCG", broj 69/05 i "Službeni list CG", br.  80/08 i 32/11).

Imenovanje revizorskog odbora

Član 58

Pravna lica koja do stupanja na snagu ovog zakona nijesu bila dužna da imenuju revizorski odbor, dužna su da u roku od devet mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona imenuju revizorski odbor u skladu sa članom 30 ovog zakona.

Važenje dozvola i licenci

Član 59

Dozvole za rad izdate društvu za reviziju i licence izdate ovlašćenom revizoru u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni list RCG", broj 69/05 i "Službeni list CG", br.  80/08 i 32/11) ostaju na snazi.

Usklađivanje poslovanja

Član 60

Društvo za reviziju i ovlašćeni revizor iz člana 59 ovog zakona, dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Započeti postupci

Član 61

Postupci izdavanja dozvola, odnosno licenci za obavljanje revizije započeti do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 62

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni list RCG", broj 69/05 i "Službeni list CG", br.  80/08 i 32/11) koje se odnose na reviziju.

Stupanje na snagu

Član 63

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06-2/16-3/4

EPA 57 XXVI

Podgorica, 29. decembar 2016. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.