Naručite naša štampana izdanja.

Knjige iz edicije stručne literature se mogu naručiti pod povoljnim uslovima.

Cijene štampanih izdanja iz edicije stručne literature.

Naziv knjige Cijena Popust Cijena sa popustom
1. Krivični zakonik Crne Gore sa odabranom sudskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €
2. Zakon o parničnom postupku sa odabranom sudskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €
3. Porodični zakon sa odabranom sudskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €
4. Zakon o porezu na dodatu vrijednost sa podzakonskim aktima i odabranom poreskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €
5. Zakon o obligacionim odnosima sa registrom pojmova
i aktuelnom sudskom praksom I i II (komplet, tri knjige)
112,35 € 40% 67,41 €
6. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima sa aktuelnom sudskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €
7. Sudska praksa iz upravnog prava Crne Gore
sa Zakonom o upravnom postupku i Zakonom o upravnom sporu
37,45 € 40% 22,47 €
8. Zakon o radu sa aktuelnom sudskom i poreskom praksom 48,15 € 40% 28,89 €

U cijene je uračunat PDV od 7%
Datum: 29. april 2021. godine

Naručite naša džepna štampana izdanja.

Knjige iz edicije džepnih izdanja, praktičnog formata po pristupačnim cijenama.

Cijene štampanih izdanja iz edicije džepnih izdanja.

Naziv knjige Cijena
1. Zakon o radu (džepno izdanje) 7,99 €
2. Zakon o javnim nabavkama (džepno izdanje) 7,99 €
3. Krivični zakonik Crne Gore (džepno izdanje) 9,99 €
4. Zakonik o krivičnom postupku (džepno izdanje) 11,99 €
5. Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (džepno izdanje) 9,99 €
6. Zakon o prekršajima (džepno izdanje) 7,99 €
7. Zakon o privrednim društvima (džepno izdanje) 9,99 €
8. Zakon o parničnom postupku (džepno izdanje) 7,99 €
9. Porodični zakon (džepno izdanje) 5,99 €
10. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (džepno izdanje) 5,99 €
11. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (džepno izdanje) 5,99 €
12. Zakon o obligacionim odnosima (džepno izdanje) 11,99 €
13. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (džepno izdanje) 7,99 €
14. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (džepno izdanje) 3,99 €
15. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (džepno izdanje) 5,99 €
16. Zakon o nasljeđivanju (džepno izdanje) 3,99 €
17. Zakon o upravnom postupku (džepno izdanje) 5,99 €
18. Zakon o upravnom sporu (džepno izdanje) 3,99 €
19. Zakon o izvršenju i obezbjeđenju (džepno izdanje) 7,99 €
20. Zakon o vanparničnom postupku (džepno izdanje) 5,99 €
21. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (džepno izdanje) 3,99 €
22. Zakon o energetici (džepno izdanje) 9,99 €
23. Zakon o zaštiti potrošača (džepno izdanje) 7,99 €
24. Carinski zakon (džepno izdanje) 7,99 €
25. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu (džepno izdanje) 5,99 €
26. Zakon o kreditnim institucijama (džepno izdanje) 15,99 €
27. Zakon o sanaciji kreditnih institucija (džepno izdanje) 7,99 €
28. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (džepno izdanje) 5,99 €
29. Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja,
mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima (džepno izdanje)
5,99 €
30. Zakon o platnom prometu (džepno izdanje) 5,99 €
31. Zakon o osiguranju (džepno izdanje) 5,99 €
32. Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (džepno izdanje) 3,99 €
33. Zakon o stečaju (džepno izdanje) 5,99 €
34. Zakon o stečaju i likvidaciji banaka (džepno izdanje) 3,99 €
35. Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku (džepno izdanje) 5,99 €
36. Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti (džepno izdanje) 5,99 €
37. Zakon o strancima (džepno izdanje) 7,99 €
38. Zakon o komunalnim djelatnostima (džepno izdanje) 5,99 €
39. Zakon o komunalnoj policiji (džepno izdanje) 3,99 €
40. Zakon o lokalnoj samoupravi (džepno izdanje) 5,99 €
41. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (džepno izdanje) 5,99 €
42. Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (džepno izdanje) 5,99 €
43. Zakon o alternativnom rješavanju sporova (džepno izdanje) 3,99 €
44. Zakon o zaštiti lica i imovine (džepno izdanje) 3,99 €
45. Zakon o elektronskim komunikacijama (džepno izdanje) 7,99 €
46. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (džepno izdanje) 5,99 €
47. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju (džepno izdanje) 3,99 €
48. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (džepno izdanje) 5,99 €
49. Zakon o medicinskim sredstvima (džepno izdanje) 5,99 €
50. Zakon o ljekovima (džepno izdanje) 7,99 €
51. Zakon o sprječavanju korupcije (džepno izdanje) 5,99 €
52. Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti (džepno izdanje) 5,99 €
53. Zakon o javnim izvršiteljima (džepno izdanje) 3,99 €
54. Zakon o notarima (džepno izdanje) 5,99 €
55. Zakon o advokaturi (džepno izdanje) 3,99 €
56. Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (džepno izdanje) 5,99 €
57. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (džepno izdanje) 5,99 €
58. Zakon o putevima (džepno izdanje) 5,99 €
59. Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (džepno izdanje) 7,99 €
60. Zakon o oružju (džepno izdanje) 5,99 €
61. Zakon o izboru odbornika i poslanika (džepno izdanje) 5,99 €
62. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (džepno izdanje) 5,99 €
63. Zakon o Vojsci Crne Gore (džepno izdanje) 5,99 €
64. Zakon o odbrani (džepno izdanje) 3,99 €
65. Zakon o graničnoj kontroli (džepno izdanje) 3,99 €
66. Zakon o vanjskim poslovima (džepno izdanje) 5,99 €
67. Zakon o unutrašnjim poslovima (džepno izdanje) 7,99 €
68. Zakon o Sudskom savjetu i sudijama (džepno izdanje) 5,99 €
69. Zakon o sudovima (džepno izdanje) 5,99 €
70. Zakon o Državnom tužilaštvu (džepno izdanje) 5,99 €

U cijene je uračunat PDV od 7%
Datum: 31. decembar 2021. godine

Ne propustite sniženje cijena.

 Povećanje broja korisnika omogućilo nam je da snizimo cijene pretplate na naša izdanja.

Cijene pretplate na Katalog propisa.

Nove cijene važe od 13. decembra 2017. godine i odnose se na sve korisnike, kako dosadašnje, tako i buduće.

Dosadašnji korisnici će, kao i uvijek, dobiti dodatne povoljnosti za produženje pretplate o čemu će ih obavijestiti naša služba prodaje.

Način plaćanja Godišnja pretplata Comfort postpaid paket
mjesečna pretplata
Verzija Basic Legal expert Legal expert
Cijena za prvu
licencu
200,00€ 335,00€ 28,99€
Doplata za svaku
narednu licencu
49,99€ 49,99€ 9,99€

Na prikazane cijene se obračunava PDV od 7%

Datum: 21. februar 2018. godine