Zakon o manjinskim pravima i slobodama - Katalog propisa

Prečišćeni tekst Zakona o manjinskim pravima i slobodama obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/06 od 12.05.2006),

2. Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore U br. 53/06, od 11. jula 2006. godine, sa izdvojenim mišljenjem ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 051/06 od 04.08.2006),

3. Zakon o izmjeni Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 038/07 od 22.06.2007),

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Crne Gore", br. 002/11 od 12.01.2011),

5. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Crne Gore", br. 008/11 od 04.02.2011),

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama ("Službeni list Crne Gore", br. 031/17 od 12.05.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore", br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Crna Gora, u skladu sa Ustavom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, obezbjeđuje manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim pripadnicima, zaštitu ljudskih prava i sloboda garantovanih svim građanima, kao i zaštitu posebnih manjinskih prava i sloboda.

Član 2

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice, u smislu ovog zakona, je svaka grupa državljana Crne Gore, brojčano manja od ostalog preovlađujućeg stanovništva, koja ima zajedničke etničke, vjerske ili jezičke karakteristike, različite od ostalog stanovništva, istorijski je vezana za Crnu Goru i motivisana je željom za iskazivanjem i očuvanjem nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Član 3

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica mogu da ostvaruju svoja prava i uživaju slobode pojedinačno ili u zajednici sa drugima.

Član 4

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica ravnopravni su sa drugim državljanima i uživaju jednaku zakonsku zaštitu.

Protivzakonita je i kažnjiva svaka povreda prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 5

Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama i njihovim pripadnicima, pored prava predviđenih opšte prihvaćenim međunarodnim pravilima i ratifikovanim međunarodnim ugovorima, ovim zakonom obezbjeđuje se puno uživanje prava koja ne mogu biti manja od dostignutih, pod jednakim uslovima u cilju obezbjeđivanja njihove stvarne jednakosti sa ostalim državljanima.

Član 6

Crna Gora s drugim državama zaključuje međunarodne sporazume o zaštiti prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Prilikom zaključivanja međunarodnih sporazuma iz stava 1 ovog člana, Crna Gora će se zalagati da se njima stvaraju i unapređuju uslovi potrebni za održavanje, razvijanje i zaštitu nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Član 7

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) donosi Strategiju politike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

U cilju obezbjeđivanja uslova za nesmetano uživanje i njegovanje nacionalnih ili etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, državni organi su dužni da, u skladu sa Strategijom politike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, preduzimaju odgovarajuće mjere.

Strategijom iz stava 1 ovoga člana posebno će se definisati mjere za sprovođenje ovog zakona i unapređivanje uslova života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i unapređenje mjera i aktivnosti.

Član 7a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. PRAVA I SLOBODE MANJINSKIH NARODA I DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA

Član 8

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo izražavanja, čuvanja, razvijanja, prenošenja i javnog ispoljavanja nacionalnog, etničkog, kulturnog, vjerskog i jezičkog identiteta, kao dijela njihove tradicije.

Crna Gora će razvijati i unapređivati izučavanje istorije, tradicije, jezika i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

U skladu sa ovim zakonom i prihvaćenim međunarodnim obavezama, nadležni organi obezbjeđuju zaštitu kulturne baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika.

Član 8a

Radi promocije i zaštite manjinskih prava, podsticanja očuvanja, razvoja i izražavanja kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podsticanja duha tolerancije i međukulturalnog dijaloga i uzajamnog poštovanja i razumijevanja, Vlada osniva javnu ustanovu, na način i pod uslovima koji su propisani zakonom kojim se uređuju ustanove kulture.

Nadzor nad radom ustanove iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 9

U cilju očuvanja i razvoja nacionalnog ili etničkog identiteta, manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da osnivaju ustanove, društva, udruženja i nevladine organizacije u svim oblastima društvenog života.

U finansiranju organizacija iz stava 1 ovog člana učestvuje i Crna Gora, u skladu sa materijalnim mogućnostima.

Član 10

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo da se samostalno i slobodno nacionalno određuju, pravo na slobodan izbor i korišćenje ličnog i porodičnog imena i imena svoje djece, kao i pravo na upisivanje tih imena u matične knjige i lična dokumenta na svom jeziku i pismu.

Pravo na naziv i upis naziva na jeziku i pismu manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice mogu koristiti i organizacije iz člana 9 ovog zakona.

Član 11

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu svog jezika i pisma.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica čine većinu ili najmanje 5% stanovništva, prema rezultatima dva posljednja uzastopna popisa, u službenoj upotrebi je i jezik tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Službena upotreba jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 2 ovog člana, podrazumijeva naročito: korišćenje jezika u upravnom i sudskom postupku i u vođenju upravnog i sudskog postupka, kod izdavanja javnih isprava i vođenje službenih evidencija, na glasačkom listiću i drugom izbornom materijalu i u radu predstavničkih tijela.

Na teritorijama lokalne samouprave iz stava 2 ovog člana imena organa koji vrše javna ovlašćenja, naziv jedinice lokalne samouprave, naziv naseljenih mjesta, trgova i ulica, ustanova, poslovnih i drugih firmi i toponima ispisuju se i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 12

Manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama i njihovim pripadnicima obezbjeđuje se sloboda informisanja na nivou standarda koji su sadržani u međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama.

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo na slobodno osnivanje medija i nesmetan rad zasnovan na: slobodi izražavanja mišljenja, istraživanja, prikupljanja, širenja, objavljivanja i primanja informacija, slobodnom pristupu svim izvorima informacija, zaštiti čovjekove ličnosti i dostojanstva i slobodnom protoku informacija.

Nadležni upravni i programski organi medija čiji je osnivač Crna Gora obezbjeđuju odgovarajući broj časova radi emitovanja informativnog, kulturnog, obrazovnog, sportskog i zabavnog programa na jezicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, kao i programske sadržaje koji se odnose na život, tradiciju i kulturu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i obezbjeđuju finansijska sredstva za finansiranje tih programskih sadržaja.

Sadržaji koji se odnose na život, kulturu i identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica emituju se najmanje jednom mjesečno, na službenom jeziku, preko javnih servisa.

Crna Gora može, u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima, obezbijediti prevođenje (titlovanje) programa sa jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na službeni jezik.

Vlada može preduzimati i podsticajne mjere da se u okviru i drugih radio i televizijskih programa obezbijedi emitovanje programskih sadržaja iz stava 3 ovog člana.

Član 13

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju prava na školovanje na svom jeziku i na odgovarajuću zastupljenost svog jezika u opštem i stručnom obrazovanju, u zavisnosti od broja učenika i finansijskih mogućnosti Crne Gore.

Prava iz stava 1 ovog člana ostvaruju se u svim stepenima vaspitanja i obrazovanja.

Prava iz stava 1 ovog člana ostvaruju se kroz posebne škole ili posebna odjeljenja u redovnim školama.

Nastava se izvodi u cjelosti na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Kada se nastava izvodi na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavezno se uči službeni jezik i pismo.

Učenici i studenti koji ne pripadaju manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama mogu da uče jezik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa kojom zajedno žive.

Član 14

Odjeljenje sa nastavom na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica može se osnivati i za manji broj učenika od broja utvrđenog za rad te ustanove, a koji ne može biti manji od 50% broja učenika predviđenih zakonom.

Član 15

Predmetni programi za potrebe obrazovanja iz člana 13 stav 1 ovog zakona sadrže teme iz oblasti istorije, umjetnosti, književnosti, tradicije i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Prije usvajanja predmetnih programa koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Savjet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica daje mišljenje nadležnom organu za usvajanje predmetnih programa.

Obrazovni program u ustanovama i školama sa nastavom na službenom jeziku sadrži teme iz maternjeg jezika i književnosti, istorije, umjetnosti i kulture manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i druge sadržaje koji pospješuju međusobnu toleranciju i suživot.

Na teritorijama gdje je i jezik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u službenoj upotrebi, obrazovni program u ustanovama na službenom jeziku može da sadrži i mogućnost učenja jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 16

Za potrebe obrazovanja na jeziku odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu člana 13 stav 1 ovog zakona, u okviru visokog obrazovanja mogu se obezbijediti katedre, fakulteti ili instituti radi obrazovanja vaspitača, učitelja i nastavnika na jeziku tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Radi djelotvornog učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Crna Gora može pospješivati međunarodnu obrazovnu, naučnu i tehničku saradnju, u cilju omogućavanja da pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica studiraju u inostranstvu na maternjem jeziku i da se tako stečene diplome priznaju, u skladu sa zakonom.

Član 17

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da osnivaju vaspitno-obrazovne ustanove.

Finansiranje ustanova iz stava 1 ovog člana obaveza je osnivača.

Član 18

Vaspitni i obrazovni rad u školskoj ustanovi ili posebnom odjeljenju redovne škole sa nastavom na jeziku manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obavljaju nastavnici iz reda tog manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji imaju aktivno znanje jezika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, odnosno nastavnici koji nijesu iz reda odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a imaju aktivno znanje jezika i pisma tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Direktor školske ustanove koju osniva Crna Gora ili opština sa nastavom na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana bira se u skladu sa zakonom.

Nadležni organ državne uprave dužan je da prije izbora lica iz stava 2 ovoga člana dobije mišljenje Savjeta tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 19

Radi punog uživanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori, na predlog Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, mogu svake školske godine upisati određeni broj studenata, pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa svojim aktima.

Član 20

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na upotrebu nacionalnih simbola, u skladu sa zakonom.

Član 21

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da obilježavaju značajne datume, događaje i ličnosti iz svoje tradicije i istorije.

Član 22

Pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica imaju pravo da se slobodno udružuju, u skladu sa zakonom i načelima međunarodnog prava o slobodi udruživanja.

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na ispoljavanje svojih interesa, djelotvorno učešće u vršenju vlasti i u javnoj kontroli vlasti.

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici mogu, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, sarađivati sa vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 22a

Autentična zastupljenost manjinskog naroda čiji je jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) i skupštinama jedinica lokalne samouprave u kojima oni čine značajan dio stanovništva obezbjeđuje se shodno principu afirmativne akcije, u skladu sa izbornim zakonodavstvom.

Član 23

Briše se. (Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore U br. 53/06, od 11. jula 2006. godine, sa izdvojenim mišljenjem, "Sl. list RCG", br. 51/06)

Član 24

Briše se. (Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore U br. 53/06, od 11. jula 2006. godine, sa izdvojenim mišljenjem, "Sl. list RCG", br. 51/06)

Član 25

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne uprave.

O zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u smislu stava 1 ovog člana, staraju se nadležni organi zaduženi za kadrovska pitanja, u saradnji sa savjetima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 26

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na učešće u procesu donošenja i predlaganja odluka državnih organa koje su od interesa za ostvarivanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, u skladu sa zakonom.

Učešće iz stava 1 ovog člana sastoji se u konsultacijama, ispitivanjima javnog mnjenja, dijalogom i posebnim postupcima onih kojih se data odluka neposredno tiče.

Član 27

U jedinicama lokalne samouprave iz člana 11 stav 2 ovog zakona statut, odluka ili drugi opšti akti koje donose organi jedinice lokalne samouprave pišu se i objavljuju na službenom jeziku i na jeziku i pismu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 28

U jedinicama lokalne samouprave u kojima većinu ili najmanje 5% stanovništva čine manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice, lokalna samouprava je dužna da, u okviru plana i programa za djelotvorno učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ili donošenjem posebnog plana i programa, preko savjeta odnosnih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, obezbijedi uslove za učešće manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u donošenju programa razvoja opštine, prostornih i urbanističkih planova, budžeta i opštih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana i uredi način i postupak učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u vršenju javnih poslova i da odredi organ koji sprovodi javnu raspravu po tim i drugim aktima.

Član 29

Ako poslanici izabrani shodno principu afirmativne akcije, a u skladu sa izbornim zakonodavstvom smatraju da predloženi akt ili propis bitno zadire u interese tih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, o tome će podnosilac predloga i ti poslanici usaglašavati stavove.

Usaglašavanje, u smislu stava 1 ovog člana, odnosi se na:

   - pitanja koja se odnose na promjene etničke strukture stanovništva suprotno članu 39 stav 1 ovog zakona;

   - pitanja koja se odnose na sadržaje obrazovnih programa bez mišljenja Savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

   - pitanja koja se tiču očuvanja jezičkog i nacionalnog identiteta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 30

Prava iz čl. 9, 12, 13 i 17 ovog zakona ostvaruju se u skladu sa posebnim propisima.

Član 31

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da zasnivaju i održavaju slobodne i miroljubive odnose preko granice sa matičnim državama i sa sunarodnicima koji borave u drugim državama, posebno s onim sa kojima imaju zajednički etnički, kulturni, jezički ili vjerski identitet.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može se ostvariti suprotno interesima Crne Gore.

Član 32

Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice i njihovi pripadnici mogu primati materijalnu i finansijsku pomoć od domaćih i stranih organizacija, fondacija i privatnih lica.

U slučaju finansijske ili druge materijalne pomoći udruženjima, ustanovama, društvima i nevladinim organizacijama manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica iz inostranstva, država može da obezbijedi odgovarajuće poreske i druge olakšice ili oslobađanje od carine, u skladu sa zakonom.

Član 33

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica može osnovati samo jedan savjet.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se bira na period od četiri godine.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ima najmanje 17 članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkciji: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Svoje članstvo u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice lica iz stava 5 ovog člana potvrđuju izjavom o prihvatanju članstva.

Ostali članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju se tajnim glasanjem, na elektorskoj skupštini tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravo učešća na elektorskoj skupštini ima svaki punoljetni građanin-pripadnik odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Na elektorskoj skupštini ne mogu učestvovati lica iz stava 5 ovog člana.

Ministarstvo donosi pravila i uputstva za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Pravila iz stava 10 ovog člana sadrže: broj članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, sazivanje i način rada elektorske skupštine, kao i način izbora članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice na elektorskoj skupštini.

Članovi savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice biraju predsjednika i sekretara savjeta tajnim glasanjem, iz reda svojih članova.

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut, godišnji plan rada i poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.

Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore, u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

Nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice vrši Ministarstvo i nadležno radno tijelo Skupštine.

Član 33a

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da nadležnom radnom tijelu Skupštine, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnese izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju i izvještajem nezavisnog revizora.

Izvještaje iz stava 1 ovog člana, savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da dostavi Ministarstvu, radi davanja mišljenja, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Mišljenje Ministarstva iz stava 2 ovog člana, dostavlja se nadležnom radnom tijelu Skupštine uz izvještaje iz stava 1 ovog člana.

Izvještaj o radu iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, kao i aktivnostima koje je savjet sproveo u cilju očuvanja ukupnog nacionalnog identiteta i unapređenja sloboda i prava manjinskog naroda, odnosno druge manjinske nacionalne zajednice i njihovih pripadnika.

Izvještaj o finansijskom poslovanju iz stava 1 ovog člana, sačinjava se u skladu sa propisima kojima se uređuju pitanja budžeta i fiskalne odgovornosti.

Bliži sadržaj izvještaja o radu iz stava 4 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 34

Evidenciju savjeta iz člana 33 ovog zakona vodi Ministarstvo.

Upisom u evidenciju savjet stiče svojstvo pravnog lica.

Obrazac i način vođenja evidencije savjeta propisuje Ministarstvo.

Rješenje o upisu savjeta u evidenciju objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Član 35

Savjet:

   - predstavlja i zastupa manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice;

   - podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;

   - podnosi inicijativu predsjedniku Crne Gore da zakon kojim se narušavaju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika ne proglasi;

   - učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija;

   - daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

   - predlaže upis određenog broja studenata na ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori;

   - pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;

   - vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

O pitanjima o kojima raspravljaju organi državne vlasti i javne službe, a tiču se prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ostvaruje se potrebna saradnja sa Savjetom, radi izgradnje međusobnog povjerenja.

Državni i drugi organi će, u roku od 30 dana od dana pokretanja inicijative ili zahtjeva, u smislu stava 1 ovog člana, obavijestiti Savjet o preduzetim mjerama.

Član 35a

Članu savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran savjet:

   - ako mu prestane funkcija na osnovu koje je postao član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;

   - razrješenjem; i

   - na lični zahtjev.

Član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice može biti razriješen ako:

   - nesavjesno obavlja poslove člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;

   - trajno izgubi sposobnost za vršenje poslova člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;

   - je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice; i

   - ne opravda svoj nedolazak na sjednicu savjeta najmanje tri puta u toku kalendarske godine.

O razrješenju člana savjeta u slučajevima iz stava 2 ovog člana, odlučuje savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Obavještenje o prestanku funkcije iz stava 1 alineja 1 ovog člana, kao i zahtjev za prestanak funkcije iz stava 1 alineja 3 ovog člana, član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dostavlja savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice koji konstatuje prestanak mandata.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice bliže se uređuje statutom savjeta.

IIa. FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Član 36

Skupština, radi podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, osniva fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u ovim i drugim oblastima (u daljem tekstu: Fond).

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Aktom o osnivanju Fonda bliže se uređuju nadležnosti i način odlučivanja organa Fonda, kao i druga pitanja propisana ovim zakonom.

Član 36a

Organi Fonda su upravni odbor i direktor.

Član 36b

Upravni odbor je organ upravljanja Fondom.

Upravni odbor Fonda čine:

   - tri predstavnika Skupštine;

   - jedan predstavnik Ministarstva;

   - jedan predstavnik ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori;

   - po jedan predstavnik svakog savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;

   - jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima;

   - jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije.

Članovi upravnog odbora Fonda biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.

Članove upravnog odbora Fonda bira i razrješava Skupština.

Član 36c

Za člana upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 36č

Članove upravnog odbora Fonda predlažu:

   - radno tijelo Skupštine nadležno za izbor i imenovanja - članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 al. 1 i 5 ovog zakona;

   - Ministarstvo-člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 2 ovog zakona;

   - Savjet za visoko obrazovanje - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 3 ovog zakona;

   - savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica - članove upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 4 ovog zakona;

   - organ državne uprave nadležan za medije - člana upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 6 ovog zakona.

Član upravnog odbora iz člana 36b stav 2 alineja 5 ovog zakona, bira se na osnovu javnog poziva, koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.

Sadržaj i način objavljivanja javnog poziva iz stava 2 ovog člana, kao i način sprovođenja postupka utvrđivanja predloga kandidata propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Član 36ć

Upravni odbor Fonda:

   - donosi statut Fonda;

   - usvaja programe i planove rada Fonda;

   - bira direktora Fonda;

   - usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;

   - usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;

   - donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

   - postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;

   - donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda;

   - donosi poslovnik o radu upravnog odbora Fonda;

   - odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Fonda.

Upravni odbor Fonda može odlučivati kad je na sjednici upravnog odbora prisutno više od polovine članova upravnog odbora.

Upravni odbor Fonda donosi odluku većinom glasova svih članova.

Član 36d

Član upravnog odbora Fonda može biti razriješen prije isteka mandata: - ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana upravnog odbora;

   - ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo ili drugo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije; i

   - na lični zahtjev.

U slučaju razrješenja člana upravnog odbora Fonda iz stava 1 ovog člana, predlagači iz člana 36č stav 1 ovog zakona, čiji je predstavnik razriješen, predložiće novog predstavnika za člana upravnog odbora, na način propisan ovim zakonom.

Način utvrđivanja razloga za razrješenje člana upravnog odbora Fonda i obavještavanja Skupštine o tim razlozima, propisuju se aktom iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Član 36dž

Direktora Fonda bira upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.

Direktor Fonda bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti izabrano za direktora Fonda najviše dva puta uzastopno.

Za direktora Fonda može biti izabrano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji i evaluaciji projekata u oblasti manjinskih prava i sloboda.

Član 36đ

Direktor Fonda:

   - predstavlja i zastupa Fond i organizuje rad i poslovanje Fonda; - izvršava odluke upravnog odbora Fonda;

   - predlaže statut Fonda, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;

   - podnosi upravnom odboru Fonda izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;

   - odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;

   - donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

   - zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;

   - sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

   - podnosi upravnom odboru Fonda godišnji izvještaj o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

   - vrši istraživanje javnog mnjenja o radu Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika; i

   - vrši druge poslove utvrđene statutom i aktom o osnivanju Fonda.

Član 36e

Članovi upravnog odbora i direktor Fonda ne mogu biti angažovani na realizaciji projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, finansiranih iz sredstava Fonda.

Član 36f

Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija i način rada Fonda.

Saglasnost na statut Fonda daje Skupština.

Član 36g

Fond se finansira iz budžeta Crne Gore i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Budžetom Crne Gore će se za namjene iz stava 1 ovog člana opredijeliti najmanje 0,15 % od tekućeg budžeta.

Član 36h

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, objavljuje Fond.

Javni konkurs iz stava 1 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Učesnici javnog konkursa projekte za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, mogu da predaju Fondu neposredno ili putem pošte, u roku koji se određuje javnim konkursom.

Fond, u roku od osam dana od dana isteka roka za predaju projekata iz stava 1 ovog člana na javni konkurs, projekte dostavlja komisiji iz člana 36j ovog zakona.

Član 36i

Sredstva iz člana 36g ovog zakona raspoređuju se na:

   - sredstva za rad Fonda, u iznosu do 30%; i

   - sredstva za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, najmanje u iznosu od 70%.

Odluku o raspoređivanju sredstava u skladu sa stavom 1 ovog člana, donosi upravni odbor Fonda, na osnovu programa i planova rada Fonda, uz prethodno pribavljeno mišljenje savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Sredstva iz stava 1 alineja 2 ovog člana, raspodjeljuju se na osnovu javnog konkursa iz člana 36h ovog zakona, prema sljedećim kriterijumima:

   - očuvanje i razvoj nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice;

   - kompatibilnost projekta sa strateškim dokumentima Vlade;

   - doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke distance;

   - promocija duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja;

   - transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta; i

   - stručni i tehnički kapaciteti podnosioca projekta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, imaju nevladine organizacije, pravna i fizička lica, čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, nemaju savjeti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz stava 1 alineja 2 ovog člana, ne mogu učestvovati nevladine organizacije, pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva projekta ili jedan projekat u iznosu od 5% od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Nevladine organizacije, pravna i fizička lica iz stava 4 ovog člana, dostavljaju projekte na javni konkurs iz člana 36h ovog zakona, na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma iz stava 3 ovog člana i propisane uslove za učešće na konkursu.

Vrednovanje projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, vrši se na propisanom obrascu.

Način vrednovanja projekata prema kriterijumima iz stava 3 ovog člana, kao i izgled i sadržaj obrazaca i potrebnu dokumentaciju iz st. 7 i 8 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 36j

Radi vrednovanja projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona, na osnovu kriterijuma iz člana 36i stav 3 ovog zakona, koji ispunjavaju uslove za učešće na javnom konkursu iz člana 36i st. 4, 5 i 6 ovog zakona, Skupština bira komisiju (u daljem tekstu: komisija za vrednovanje).

Komisija za vrednovanje ima sedam članova.

Članovi komisije za vrednovanje biraju se na osnovu javnog poziva, na vrijeme od četiri godine, i isto lice može biti birano za člana komisije najviše dva puta uzastopno.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za vrednovanje vrši stručna služba Fonda.

Član 36k

Za člana komisije za vrednovanje može biti izabrano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda, kao i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti manjinskih prava i sloboda.

Član komisije za vrednovanje ne može biti fizičko lice iz člana 36i stav 4 ovog zakona, niti lice koje je:

   - u radnom odnosu ili volonter kod Fonda, odnosno kod nevladine organizacije ili pravnog lica iz člana 36i stav 4 ovog zakona;

   - lice ovlašćeno za zastupanje ili član upravnog odbora Fonda, odnosno organa upravljanja nevladine organizacije ili drugog pravnog lica iz člana 36i stav 4 ovog zakona;

   - u ugovornom odnosu sa Fondom, odnosno sa nevladinom organizacijom, pravnim ili fizičkim licem iz člana 36i stav 4 ovog zakona; ili

   - član savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ili je u radnom odnosu, odnosno volonter u savjetu manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Član 36l

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, objavljuje Skupština na svojoj internet stranici i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Poziv iz člana 36j stav 3 ovog zakona, sadrži broj predstavnika u komisiji za vrednovanje, uslove koje treba da ispunjavaju kandidati u skladu sa članom 36k ovog zakona i dokaze o ispunjavanju uslova, kao i rok i način dostavljanja prijava.

Kandidati svoje prijave, na osnovu poziva iz stava 1 ovog člana, dostavljaju Skupštini neposredno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Predlog za izbor članova komisije za vrednovanje utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za izbor i imenovanja.

Član 36lj

Član komisije za vrednovanje može biti razriješen prije isteka mandata:

   - ako trajno izgubi radnu sposobnost za vršenje funkcije člana komisije za vrednovanje;

   - ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili je osuđen za krivično djelo ili drugo djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije člana komisije za vrednovanje; i

   - na lični zahtjev.

Člana komisije za vrednovanje razriješava Skupština, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za izbor i imenovanja.

Član 36m

Komisija za vrednovanje:

   - utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 36i st. 4, 5 i 6 ovog zakona;

   - vrši vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona;

   - utvrđuje rang listu vrednovanih projekata; i

   - utvrđuje predlog za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Član 36n

Član komisije za vrednovanje ne može biti angažovan na realizaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Član 36nj

Na osnovu predloga iz člana 36m stav 1 alineja 4 ovog zakona, direktor Fonda donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda može odlučiti da ne prihvati predlog iz člana 36m stav 1 alineja 4 ovog zakona, ukoliko smatra da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 36i st. 4, 5 i 6 ovog zakona ili nije izvršeno vrednovanje projekata u skladu sa kriterijumima iz člana 36i stav 3 ovog zakona, i odluku o tome će dostaviti komisiji za vrednovanje, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

Komisija za vrednovanje dužna je da preispita svoj predlog, uzimajući u obzir razloge koje je direktor naveo u odluci iz stava 2 ovog člana, i da u roku od osam dana od dana prijema odluke direktoru Fonda dostavi novi predlog odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Direktor Fonda je dužan da, u roku od osam dana od dana prijema predloga iz stava 3 ovog člana, donese odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 ovog zakona.

Odluke iz st. 1 i 4 ovog člana, objavljuju se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Član 36o

Na odluku iz člana 36nj st. 1 i 4 ovog zakona, učesnici konkursa mogu podnijeti žalbu upravnom odboru Fonda, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Odluku po žalbi upravni odbor Fonda dužan je da donese, u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

U donošenju odluke iz stava 2 ovog člana ne može učestvovati član upravnog odbora Fonda ako su on ili članovi njegove porodice neposredno učestvovali na javnom konkursu za raspodjelu sredstava iz člana 36h ovog zakona ili ako postoje razlozi koji dovode ili mogu dovesti u pitanje objektivnost ili nepristrasnost člana upravnog odbora Fonda.

O činjenicama, odnosno razlozima iz stava 3 ovog člana, član upravnog odbora Fonda dužan je da obavijesti predsjednika upravnog odbora Fonda.

U slučaju da upravni odbor Fonda utvrdi da postoje razlozi iz stava 3 ovog člana, zbog kojih član upravnog odbora Fonda ne može učestvovati u donošenju odluke iz stava 2 ovog člana, donijeće odluku o njegovom izuzeću.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana, kao i u slučaju da upravni odbor Fonda ne donese odluku u propisanom roku, može se pokrenuti upravni spor.

Odluka iz stava 2 ovog člana, objavljuje se na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Član 36p

Stručne i administrativne poslove za potrebe Fonda vrši stručna služba Fonda.

Na zaposlene u stručnoj službi Fonda primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

Član 36r

Pored zakonom propisane kontrole trošenja budžetskih sredstava, Fond preko ovlašćenog službenika u stručnoj službi obezbjeđuje internu kontrolu i reviziju tekućih i okončanih projekata u vezi namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast finansija.

Član 36s

Fond podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Skupština može zatražiti poseban izvještaj o pitanjima iz djelokruga rada Fonda, ako se radi o pitanjima od značaja za ostvarivanje manjinskih prava i sloboda ili sprovođenje politike manjinskih prava u Crnoj Gori.

III. ZAŠTITA PRAVA

Član 37

Zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica obezbjeđuju organi državne, odnosno lokalne uprave i sudovi.

Član 38

Ministarstvo predlaže Vladi politiku razvoja i zaštite prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Najmanje jednom godišnje Vlada podnosi Skupštini izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Član 39

Zabranjeno je preduzimanje mjera i aktivnosti kojim bi se promijenila struktura stanovništva na područjima na kojima žive pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, a imaju za cilj ograničavanje zakonskih prava i sloboda.

Zabranjena je svaka neposredna ili posredna diskriminacija po bilo kom osnovu, pa i po osnovu rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porijekla, rođenja ili sličnog statusa, vjeroispovijesti, političkog ili drugog ubjeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

IIIa NADZOR

Član 39a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Zakoni i drugi propisi kojima se utvrđuju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika usaglasiće se sa ovim zakonom najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41

Statut i drugi opšti akti organa lokalne samouprave usaglasiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42

Propise za izvršavanje ovog zakona Ministarstvo će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42a

Pravila i uputstva za izbor članova savjeta donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42b

Savjeti osnovani na osnovu Pravila za prve izbore savjeta ("Službeni list RCG", br. 46/07) nastavljaju sa radom do osnivanja savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa ovim zakonom.

Član 42c

Podzakonski akt iz člana 33a stav 6 ovog zakona donijeće se u roku od 180 dana, a podzakonski akt iz člana 36i stav 9 ovog zakona, donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42č

Odluka o osnivanju Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina ("Službeni list RCG", br. 38/01 i 27/07 i "Službeni list CG", broj 3/10) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 43

Strategija politike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44

Fond za manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice osnovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44a

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list CG", br. 13/08 i 64/11) uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 44b

Izbor upravnog odbora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana usklađivanja akta iz člana 44a ovog zakona.

Izbor direktora Fonda, u skladu sa ovim zakonom, izvršiće se u roku od 90 dana od dana izbora upravnog odbora Fonda.

Član 44c

Upravni odbor i direktor Fonda izabrani prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom do izbora upravnog odbora i direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom.

Član 44č

Članovi komisije za vrednovanje izabraće se u roku od 90 dana od dana izbora upravnog odbora Fonda.

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".