Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem - Katalog propisa

747.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

("Službeni list Crne Gore", br. 038/12 od 19.07.2012)

Proglašavam Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 10. jula 2012. godine.

Broj: 01-904/2

Podgorica, 12.07.2012. godine

Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj śednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 10. jula 2012. godine, donijela je

ZAKON

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Predmet

Član 1

Lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje nema radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja stručno se osposobljava u skladu sa ovim zakonom.

Stručno osposobljavanje

Član 2

Stručno osposobljavanje, u smislu ovog zakona, je kontinuirana, programska i sistematska aktivnost za sticanje znanja, vještina i kompetencija za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka.

Stručno osposobljavanje obavlja se bez zasnivanja radnog odnosa, po programu osposobljavanja za određenu oblast djelatnosti, koji je donijet u skladu sa posebnim zakonima.

Korisnik stručnog osposobljavanja

Član 3

Stručno osposobljavanje u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje nema radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja (u daljem tekstu: korisnik) i nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod).

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Svi izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Objavljivanje javnog poziva

Član 5

Korisnik se može stručno osposobljavati kod poslodavca koji obavlja djelatnost na teritoriji Crne Gore.

Za obavljanje stručnog osposobljavanja organ uprave nadležan za upravljanje kadrovima, odnosno Zavod objavljuje javni poziv i upućuje korisnike na stručno osposobljavanje kod poslodavca u skladu sa propisanim kriterijumima.

Način objavljivanja javnog poziva, postupak prijavljivanja korisnika, kriterijumi za upućivanje korisnika kod poslodavca, rokovi i druga pitanja od značaja za obavljanje stručnog osposobljavanja korisnika uređuju se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete.

Trajanje stručnog osposobljavanja

Član 6

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Korisnik koji nije proveo na stručnom osposobljavanju devet mjeseci ima pravo da nastavi sa stručnim osposobljavanjem kod drugog poslodavca po programu po kojem je započeo stručno osposobljavanje.

Stručno osposobljavanje u određenim oblastima

Član 7

Korisnik koji je obavio stručno osposobljavanje u trajanju od devet mjeseci ne može zasnovati radni odnos u svojstvu pripravnika.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, korisnik koji je obavio stručno osposobljavanje u trajanju od devet mjeseci može zasnovati radni odnos u svojstvu pripravnika do ispunjenja propisanih uslova u pogledu dužine trajanja pripravničkog staža radi polaganja odgovarajućeg ispita za rad u sudu, državnom tužilaštvu, advokaturi, kod javnog izvršitelja i notara.

Ugovor o stručnom osposobljavanju

Član 8

Ugovor o stručnom osposobljavanju zaključuju korisnik i poslodavac.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zaključuje se u pisanoj formi i sadrži:

   1) naziv i sjedište poslodavca;

   2) ime i prezime i jedinstveni matični broj korisnika;

   3) mjesto prebivališta, odnosno boravištva korisnika;

   4) stepen stručne spreme, odnosno nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija;

   5) poslove i zadatke za koje se obavlja stručno osposobljavanje;

   6) mjesto u kojem se obavlja stručno osposobljavanje;

   7) trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju;

   8) datum početka stručnog osposobljavanja;

   9) iznos naknade za stručno osposobljavanje;

   10) način raskida ugovora;

   11) druga pitanja od značaja za stručno osposobljavanje.

Trajanje ugovora

Član 9

Ugovor o stručnom osposobljavanju se zaključuje, po pravilu, na period od devet mjeseci.

Stručno osposobljavanje se produžava u slučaju odsustva korisnika zbog privremene spriječenosti za rad po propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i porodiljskog odsustva.

Za vrijeme trajanja odsustva iz stava 2 ovog člana korisniku ne pripada novčana naknada.

Naknada i način isplate

Član 10

Korisnik za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi zaključivanju ugovora o stručnom osposobljavanju, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Sredstva za isplatu naknade iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Poslodavac je dužan da organu uprave nadležnom za upravljanje kadrovima, odnosno Zavodu dostavlja izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Korisniku se isplaćuje novčana naknada najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec na osnovu izvještaja iz stava 3 ovog člana.

Podsticajne mjere

Član 11

Poslodavac može samostalno obezbijediti sredstva za isplatu novčane naknade iz člana 10 stav 1 ovog zakona.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, isplaćena sredstva se, na zahtjev poslodavca, priznaju kao više plaćeni porez iz kojeg se mogu izmiriti obaveze poslodavca po osnovu drugih poreskih obaveza, u skladu sa propisom organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Na naknadu iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ne plaćaju se porezi, doprinosi i druge dažbine propisane zakonom.

Pravo na zdravstveno osiguranje

Član 12

Korisnik za vrijeme stručnog osposobljavanja ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje kao nezaposleno lice.

Shodna primjena propisa

Član 13

Za vrijeme stručnog osposobljavanja na korisnika u odnosu na njegova prava, obaveze i odgovornosti shodno se primjenjuju opšti propisi o radu, ukoliko ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Evidencija korisnika

Član 14

Informacioni sistem za potrebe stručnog osposobljavanja korisnika obezbjeđuje organ državne uprave nadležan za informaciono društvo.

Evidenciju korisnika koji su završili program stručnog osposobljavanja, na osnovu podataka iz informacionog sistema iz stava 1 ovog člana, vodi organ uprave nadležan za upravljanje kadrovima i Zavod.

Inspekcijski nadzor

Član 15

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja inspektor nadležan za poslove rada.

Prekršaji

Član 16

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

   1) zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju suprotno članu 8 ovog zakona;

   2) organu uprave nadležnom za upravljanje kadrovima, odnosno Zavodu ne dostavi izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec (član 10 stav 3);

   3) na osnovu izvještaja iz člana 10 stav 3 ovog zakona korisniku ne isplati novčanu naknadu do desetog u mjesecu za prethodni mjesec (član 10 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u organu uprave novčanom kaznom od 300 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 6.000 eura.

Rok za usaglašavanje programa

Član 17

Postojeći programi stručnog osposobljavanja za određene oblasti djelatnosti u pogledu njihovog trajanja uskladiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje propisa

Član 18

Propis iz člana 5 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 11 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 26-1/12-1/9

EPA 900 XXIV

Podgorica, 10. jul 2012. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predśednik

Ranko Krivokapić, s.r.