Katalog propisa - Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Prečišćeni tekst Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16 od 08.03.2016),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 083/16 od 31.12.2016),

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 021/17 od 31.03.2017),

4. Zakon o izmjenama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 042/17 od 30.06.2017),

5. Zakon o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018),

6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 17/16, 22/16 i 24/16, od 23. aprila 2018. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 039/18 od 15.06.2018),

7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 042/18 od 29.06.2018),

8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 034/19 od 21.06.2019),

9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 20/19, od 30. septembra 2021. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 130/21 od 16.12.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

("Službeni list Crne Gore", br. 016/16 od 08.03.2016, 083/16 od 31.12.2016, 021/17 od 31.03.2017, 042/17 od 30.06.2017, 012/18 od 23.02.2018, 039/18 od 15.06.2018, 042/18 od 29.06.2018, 034/19 od 21.06.2019, 130/21 od 16.12.2021)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja i ostvarivanja prava na zaradu, naknadu zarade i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru, način obezbjeđivanja sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovih prava.

Zaposleni u javnom sektoru

Član 2

Zaposleni u javnom sektoru, u smislu ovog zakona, je:

   1) zaposleni u službi državnog organa, organu državne uprave, sudu, državnom tužilaštvu, fondu, kao i u drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: državni sektor);

   2) zaposleni u organu lokalne uprave, organu i službi lokalne samouprave (u daljem tekstu: lokalni sektor);

   3) zaposleni u nezavisnom ili regulatornom tijelu osnovanom u skladu sa zakonom;

   4) zaposleni u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava;

   5) zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu države ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja;

   6) zaposleni u agenciji, privrednom društvu koje je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave ili u drugom pravnom licu čiji je osnivač lokalna samouprava ili vrši javna ovlašćenja;

   7) lice u službi u Vojsci Crne Gore;

   8) policijski službenik.

Zaposleni, u smislu stava 1 ovog člana, je i lice koje je izabrano, imenovano ili postavljeno u skladu sa propisima.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Utvrđivanje zarade

Član 4

Zarada zaposlenog u javnom sektoru (u daljem tekstu: zaposleni) utvrđuje se pojedinačnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i kolektivnim ugovorom.

Principi

Član 5

Utvrđivanje zarada zaposlenih zasniva se na principima:

   1) ujednačenosti zarada u javnom sektoru za rad na istim ili sličnim poslovima i radnim mjestima koji zahtijevaju isti nivo odnosno podnivo kvalifikacija;

   2) transparentnosti zarada;

   3) fiskalnoj održivosti zarada.

Javnost zarada

Član 6

Podaci o zaradama, naknadi zarada i drugim primanjima zaposlenih dostupni su javnosti, u skladu sa zakonom.

Obezbjeđivanje sredstava za zarade

Član 7

Sredstva za zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih u državnom sektoru, odnosno lokalnom sektoru i kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 7 i 8 ovog zakona, obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore, odnosno budžetu lokalne samouprave za fiskalnu godinu.

Sredstva za zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih kod nezavisnih i regulatornih tijela i kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, obezbjeđuju se iz njihovih prihoda.

Izuzetno od stava 1 ovog člana sredstva za zarade, naknade zarada i druga primanja za zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, koja u obavljanju djelatnosti stiče sopstvene prihode obezbjeđuju se iz tih prihoda, odnosno u nedostajućem iznosu iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samoprave za fiskalnu godinu.

Utvrđivanje sredstava za zarade

Član 8

Sredstva za isplatu zarade, naknade zarada i druga primanja zaposlenih iz člana 2 stav 1 tač. 1, 2, 7 i 8 i stava 2 ovog zakona za fiskalnu godinu utvrđuju se u procesu planiranja Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave.

Sredstva iz stava 1 ovog člana utvrđuju se i na osnovu kretanja deficita, odnosno suficita na gotovinskoj osnovi Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave i rezultata finansijskog poslovanja.

Uslovi za povećanje odnosno smanjenje zarada

Član 9

Sredstva za zarade, u procesu planiranja Budžeta Crne Gore, mogu se povećati kada je Budžet uravnotežen ili je ostvaren suficit, odnosno moraju smanjiti kad Budžet ostvaruje deficit tekućeg Budžeta preko nivoa od 2% bruto domaćeg proizvoda.

Smanjenje fonda zarada

Član 10

Prilikom planiranja budžeta, lokalna samouprava čije obaveze po osnovu otplate hartija od vrijednosti, kredita, garancija i poreza i doprinosa prelaze 10% tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dužna je da smanji sredstva za zarade za 10%, osim lokalna samouprava koja uredno izmiruje sve svoje obaveze.

Pravna lica iz člana 2 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona, koja su u prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju dužna su da smanje ukupan fond zarada za 10% u prvoj godini i dodatno 5% u narednoj kalendarskoj godini.

II. ZARADA ZAPOSLENOG

Struktura zarade

Član 11

Zarada zaposlenog sastoji se od:

   1) osnovne zarade;

   2) posebnog dijela zarade;

   3) dodataka na osnovnu zaradu i

   4) varijabilnog dijela zarade.

Način utvrđivanja osnovne zarade

Član 12

Osnovna zarada zaposlenog za puno radno vrijeme i standardni radni učinak utvrđuje se množenjem koeficijenta predviđenog za grupe i podgrupe u koje je raspoređeno njegovo zvanje sa obračunskom vrijednošću koeficijenta koju utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Obračunsku vrijednost koeficijenta predlaže Vladi organ državne uprave nadležan za poslove budžeta (u daljem tekstu: Ministarstvo), nakon obavljenih pregovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

Obračunsku vrijednost koeficijenta iz stava 1 ovog člana, u bruto iznosu, Vlada utvrđuje najkasnije do decembra tekuće godine za narednu fiskalnu godinu.

Posebni dio zarade

Član 13

Posebni dio zarade obuhvata naknadu troškova toplog obroka i regresa.

Posebni dio zarade, u bruto iznosu, iznosi 70% obračunske vrijednosti koeficijenta iz člana 12 stav 3 ovog zakona.

Isplata zarade

Član 14

Zaposlenom se zarada isplaćuje mjesečno.

Dodaci na osnovnu zaradu

Član 15

Dodaci na osnovnu zaradu su:

   1) dodatak za rad noću, rad u dane državnog ili vjerskog praznika i rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad);

   2) dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima;

   3) specijalni dodatak;

   4) dodatak po osnovu godina radnog staža (minuli rad);

   5) dodatak za dežurstvo i pripravnost.

Visina dodatka

Član 16

Visina dodatka po času na osnovnu zaradu (dodatak za rad noću, dodatak za rad u dane državnog ili vjerskog praznika, dodatak za prekovremeni rad i dodatak za dežurstvo i pripravnost) se utvrđuje u iznosima utvrđenim kolektivnim ugovorom.

Dodatak za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima

Član 17

Dodatak na osnovnu zaradu zaposlenom za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima može biti određen u visini do 30% osnovne zarade.

Radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana, za državne službenike, policijske službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država utvrđuju se propisom Vlade na predlog nadležnog organa, a za lokalne službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač lokalna samouprava propisom nadležnog organa lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva.

Radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana za zaposlene u nezavisnim i regulatornim tijelima i pravnim licima iz člana 2 stav 1 tač. 5 i 6 ovog zakona, utvrđuju se aktom nadležnog organa ovih pravnih lica.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodataka za zaposlene iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona utvrđuju se propisom Vlade na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane uz saglasnost Ministarstva.

Dodatak na zaradu iz stava 1 ovog člana ne može ostvariti zaposleni iz člana 22 stav 1 ovog zakona raspoređen u grupe poslova A, B i C i lica izabrana, imenovana ili postavljena kod pravnih lica, organa i službi iz člana 2 stav 1 tač. 2, 3, 4, 5, 6 i 8 ovog zakona.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodatka za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za administrativna pitanja, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodatka iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u službi Državne izborne komisije, utvrđuje Državna izborna komisija, na predlog predsjednika Državne izborne komisije, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodataka iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u organima sudske vlasti utvrđuje Sudski savjet, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodatka iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u državnim tužilaštvima i Sekretarijatu Tužilačkog savjeta utvrđuje Tužilački savjet, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Specijalni dodatak

Član 18

Zaposleni koji radi na specifičnim poslovima u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina ostvaruje pravo na specijalni dodatak.

Radna mjesta, uslove, način ostvarivanja i iznos dodatka iz stava 1 ovog člana utvrđuju se propisom Vlade na predlog Ministarstva.

Najviši iznos dodatka na osnovnu zaradu

Član 19

Zaposleni može ostvariti dodatak na osnovnu zaradu po osnovu iz čl. 17 i 18 ovog zakona najviše do 45% visine osnovne zarade.

Minuli rad

Član 20

Osnovna zarada zaposlenog uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Varijabilni dio zarade

Član 21

Varijabilni dio zarade, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, pripada zaposlenom sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada.

Uslove i način ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u državnom sektoru, lica u službi u Vojsci Crne Gore i policijske službenike utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, kriterijume i način određivanja varijabilnog dijela zarade za poslanike i zaposlene u Službi Skupštine utvrđuje generalni sekretar Skupštine uz saglasnost Kolegijuma predsjednika Skupštine, a za državne službenike i namještenike u organima sudske vlasti Sudski savjet, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Za zaposlene u lokalnom sektoru, uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade, po pribavljenom mišljenju Ministarstva, pod uslovom da lokalna samouprava:

   1) nije prezadužena (nije obuhvaćena sanacionim planom) i

   2) nema poreskih i drugih dugovanja prema Budžetu Crne Gore.

Uslovi i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5, i 6 ovog zakona, utvrđuju se aktom nadležnog organa ovih pravnih lica uz saglasnost Vlade, po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Uslovi i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u nezavisnim i regulatornim tijelima, utvrđuje se aktom nadležnog organa ovih pravnih lica.

Izuzetno od stava 5 ovog člana uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji utvrđuje Senat Državne revizorske institucije, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Raspoređivanje u grupe poslova

Član 22

Zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla pojedina zvanja u javnom sektoru raspoređuju se u sljedeće grupe poslova i izražavaju se u koeficijentima i to:

 

 

 

Podgrupa

Zvanja

Koeficijent

Grupa poslova A

1

Predsjednik Crne Gore

27,67

2

Predsjednik Skupštine

25,94

Predsjednik Vlade

25,94

Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore

25,94

Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore

25,94

Grupa poslova B

1

Vrhovni državni tužilac

25,07

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije

25,07

2

Potpredsjednik Skupštine

23,34

Potpredsjednik Vlade

23,34

Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore

23,34

Zamjenik predsjednika Ustavnog suda Crne Gore

23,34

Zamjenik Vrhovnog državnog tužioca

23,34

3

Poslanik

22,48

4

Ministar

22,48

Glavni pregovarač za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

22,48

5

Sudija Vrhovnog suda Crne Gore

22,48

Sudija Ustavnog suda Crne Gore

22,48

Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu

22,48

Glavni Specijalni tužilac

22,48

Predsjednik Sudskog savjeta

22,48

Predsjednik Apelacionog suda

22,48

6

Član Senata Državne revizorske institucije

22,48

7

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

22,48

8

Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost

21,62

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije

21,62

Predsjednik Upravnog suda

21,62

Sudija u Apelacionom sudu koji postupa u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina

21,62

9

Specijalni tužilac

20,75

Sudija u Višem sudu koji postupa u predmetima organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, terorizma i ratnih zločina

20,75

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

20,75

10

Generalni sekretar Predsjednika Crne Gore

20,75

Generalni sekretar Skupštine

20,75

Generalni sekretar Vlade

20,75

Generalni sekretar Ustavnog suda Crne Gore

20,75

11

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa

20,75

Glavni revizor

20,75

Glavni savjetnik predsjednika Vlade

20,75

Predsjednik Državne izborne komisije

20,75

12

Sudija Apelacionog suda

19,89

Sudija Upravnog suda

19,89

Predsjednik Višeg suda

19,89

Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva

19,89

Predsjednik Privrednog suda

19,89

13

Zamjenik generalnog sekretara Skupštine

19,89

Zamjenik generalnog sekretara Vlade

19,89

Zamjenik generalnog sekretara Ustavnog suda Crne Gore

19,89

Državni sekretar

19,89

Zamjenik glavnog pregovarača za poglavlje pravne tekovine Evropske unije

19,89

Zamjenik glavnog pregovarača - Nacionalni IPA koordinator

19,89

14

Zamjenik Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa

19,02

Zamjenik glavnog revizora

19,02

15

Šef kabineta Predsjednika Crne Gore

19,02

Šef kabineta predsjednika Skupštine

19,02

Šef kabineta predsjednika Vlade

19,02

Šef kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore

19,02

Šef kabineta predsjednika Ustavnog suda Crne Gore

19,02

Šef kabineta Vrhovnog državnog tužioca

19,02

16

Sudija Privrednog suda

19,02

Sudija Višeg suda

19,02

Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu

19,02

Predsjednik Osnovnog suda

19,02

Rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva

19,02

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki

19,02

17

Savjetnik Predsjednika Crne Gore

19,02

Savjetnik predsjednika Skupštine

19,02

Savjetnik predsjednika Vlade

19,02

Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost

19,02

Sekretar Državne izborne komisije

19,02

18

Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo

17,29

19

Predsjednik Komisije za žalbe

17,29

Predsjednik Višeg suda za prekršaje

17,29

Predsjednik Disciplinske komisije

17,29

Grupa poslova C

1

Direktor Uprave policije

16,43

Direktor Poreske uprave

16,43

Direktor Uprave carina

16,43

Direktor Uprave za inspekcijske poslove

16,43

Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

16,43

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka

16,43

2

Starješina samostalnog organa uprave

16,43

Direktor Centra za posredovanje

16,43

Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

16,43

3

Sudija Višeg suda za prekršaje

15,99

Predsjednik suda za prekršaje

15,99

4

Sekretar ministarstva

15,56

Generalni direktor u ministarstvu

15,56

Savjetnik potpredsjednika Skupštine

15,56

Savjetnik potpredsjednika Vlade

15,56

Pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo

15,56

Pomoćnik generalnog sekretara Skupštine

15,56

Pomoćnik generalnog sekretara Vlade

15,56

Generalni sekretar Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

15,56

Član  Komisije  za  žalbe

15,56

Član Disciplinske komisije

15,56

Savjetnik glavnog pregovarača

15,56

5

Načelnik odjeljenja za vojno-obavještajne i bezbjedonosne poslove

15,56

6

Sudija osnovnog suda

15,56

Državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu

15,56

Sekretar Vrhovnog suda Crne Gore

15,56

Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva

15,56

Sekretar Sudskog Savjeta

15,56

Sekretar Tužilačkog Savjeta

15,56

Član Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki

15,56

Zamjenik šefa Kabineta predsjednika Vlade

15,56

7

 

 

8

Pomoćnik direktora Uprave policije

13,83

Pomoćnik direktora Poreske uprave

13,83

Pomoćnik direktora Uprave carina

13,83

Pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove

13,83

Pomoćnik direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija

13,83

Pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka

13,83

9

Pomoćnik starješine samostalnog organa uprave

13,83

10

Sekretar socijalnog savjeta

12,97

11

Sudija Suda za prekršaje

12,53

12

Rukovodilac kancelarije u Vladi

11,67

Rukovodilac Nacionalne kancelarije u ministarstvu

11,67

Savjetnik generalnog sekretara Vlade

11,67

Glavni savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

11,67

13

Sekretar stalnog radnog tijela Vlade

10,81

Sekretar stalnog radnog tijela Skupštine

10,81

Ustavno sudski savjetnici

10,81

Savjetnik u Vrhovnom sudu Crne Gore

10,81

Savjetnik u Vrhovnom državnom tužilaštvu

10,81

Savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade

10,81

Savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda

10,81

Samostalni savjetnik I u Kancelariji Zastupnika Crne Gore pred Evropskim  sudom  za  ljudska  prava

10,81

Savjetnik  Zamjenika  glavnog pregovarača za poglavlje pravne tekovine Evropske unije

10,81

Zamjenika glavnog pregovarača - Nacionalni IPA koordinator

10,81

Grupa poslova D

1

Načelnik, rukovodilac ili drugo odgovarajuće zvanje u Vladi i ministarstvu

9,4

2

Šef kabineta ministra

9,4

3

Glavni inspektor, glavno ovlašćeno službeno lice

9,4

4

Šef ili drugo odgovarajuće zvanje u Vladi i ministarstvu

8,5

5

Savjetnik u Osnovnom sudu

8,0

Savjetnik u Upravnom sudu

8,0

Savjetnik u Apelacionom sudu

8,0

Savjetnik u Višem sudu

8,0

Savjetnik u Privrednom sudu

8,0

Savjetnik u Osnovnom državnom tužilaštvu

8,0

Savjetnik u Višem državnom tužilaštvu

8,0

Savjetnik u Specijalnom državnom tužilaštvu

8,0

6

Načelnik, šef, koordinator ili drugo odgovarajuće zvanje u drugom organu uprave

7,6

7

Samostalni savjetnik I

7,4

8

Inspektor I

7,4

9

Ovlašćeno službeno lice I

7,4

10

Samostalni savjetnik II

7,2

11

Inspektor II

7,2

12

Ovlašćeno službeno lice II

7,2

13

Samostalni savjetnik III

7,0

14

Inspektor III

7,0

15

Ovlašćeno službeno lice III

7,0

16

Viši savjetnik I

6,5

17

Viši savjetnik II

6,1

18

Viši savjetnik III

5,9

19

Savjetnik I

5,5

20

Savjetnik II

5,1

Vatrogasac - spasilac

5,1

21

Savjetnik III

4,8

21a

Saradnik I

4,6

21b

Saradnik II

4,4

21c

Saradnik III

4,2

22

Samostalni referent

4,1

23

Viši referent

3,8

24

Referent

3,5

25

Viši namještenik I

3,1

25a

Viši namještenik II

2,9

26

Namještenik

2,6

Izuzetno od stava 1 ovog člana za zaposlene u Službi Skupštine koji su raspoređeni na radnim mjestima iz Grupe poslova D, koeficijenti složenosti poslova utvrđuju se aktom radnog tijela Skupštine nadležnog za administrativna pitanja, polazeći od Budžetom planiranih sredstava.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, za zaposlene u sudu, državnom tužilaštvu i Sekretarijatu Tužilačkog savjeta koji su raspoređeni na radnim mjestima iz Grupe poslova D, koeficijenti složenosti poslova utvrdiće se aktom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa na koji saglasnost daje Vlada.

Kada se drugim propisom utvrđuju zvanja koja nijesu raspoređena u grupe poslova iz stava 1 ovog člana, tim propisom izvršiće se njihovo raspoređivanje u grupe poslova, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja u skladu sa ovim zakonom i propisima o državnim službenicima i namještenicima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Utvrđivanje zarada u lokalnom sektoru

Član 23

Koeficijenti za zarade zaposlenih u lokalnom sektoru, utvrđuju se u okviru Grupe poslova C i D iz člana 22 stav 1 ovog zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Zarade lokalnih funkcionera utvrđuju se u okviru Grupe poslova B i C, a ne više od Podgrupe B 8 iz člana 22 stav 1 ovog zakona, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Koeficijent za utvrđivanje zarade gradonačelnika i predsjednika opština utvrđuje se zavisno od broja stanovnika u lokalnoj samoupravi, i to:

 

 

 

Grupa

Kriterijum

Koeficijent

1

do 10.000 stanovnika

15.56

2

od 10.000 do 50.000 stanovnika

17.29

3

od 50.000 do 100.000 stanovnika

19.02

4

preko 100.000 stanovnika

21.62

Broj stanovnika iz stava 3 ovog člana određuje se prema podacima koje utvrđuje organ uprave nadležan za poslove statistike.

Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, nadležni organ lokalne samouprave koja nije u mogućnosti da obezbijedi dovoljno sredstava za isplatu zarada u skladu sa ovim zakonom, može da utvrdi niže koeficijente za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona, i to za zaposlene raspoređene u okviru Grupe poslova B i C do 20%, a za zaposlene raspoređene u okviru Grupe poslova D do 5%, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Posebne grupe poslova

Član 24

Koeficijenti za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se kolektivnim ugovorom ili drugim aktom uz saglasnost Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Zarade zaposlenih i rukovodećih lica u tijelu iz člana 2 stav 1 tačka 3 ovog zakona utvrđuju se u okviru Grupe poslova B, C i D, a ne više od Podgrupe B 4 iz člana 22 stav 1 ovog zakona.

Zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se propisom Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Grupe poslova i koeficijenti za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tačka 8 ovog zakona, zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti ili drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se propisom Vlade, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Zarade rukovodećih lica u subjektima iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona utvrđuju se u okviru Grupe poslova B, C i D, a ne više od Podgrupe B 9 iz člana 22 stav 1 ovog zakona, u skladu sa kolektivnim ugovorom, uz saglasnost Vlade.

Nagrada

Član 25

Zaposleni kod pravnih lica iz člana 2 stav 1 tač. 3, 5 i 6 ovog zakona, koji ostvaruju sopstvene prihode u skladu sa zakonom, za izuzetne rezultate i kvalitet rada, kojima doprinese uvećanju prihoda najmanje 20% u odnosu na prethodnu godinu ili umanjenju rashoda najmanje 20% u odnosu na prethodnu godinu, može iz sopstvenih prihoda ostvariti godišnju nagradu u iznosu od jedne do pet prosječnih neto zarada u tom pravnom licu, u skladu sa kolektivnim ugovorom ili drugim aktom.

Ograničenja

Član 26

Zaposleni u javnom sektoru ne mogu ostvariti druge naknade osim onih koje su utvrđene ovim zakonom.

Druge naknade, u smislu stava 1 ovog člana, su naknade za članstvo u komisiji, savjetu i radnom tijelu, koje obrazuje državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave i lokalne samouprave, nezavisno i regulatorno tijelo i pravna lica iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona.

Ograničenje iz stava 2 ovog člana ne odnosi se na ispitne komisije, koje se organizuju u javnom sektoru u skladu sa zakonom, a služe za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, komisije i savjete ustanovljene posebnim zakonom odnosno odlukom organa lokalne samouprave, komisije obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa, kao i komisije i druga radna tijela koja se ne finansiraju iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave.

Ispitne komisije iz stava 3 ovog člana finansiraju se iz sredstava koja uplaćuju kandidati u skladu sa zakonom.

Naknade za komisije i savjete ustanovljene posebnim zakonom ili odlukom organa lokalne samouprave, kao i komisije obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa, mogu se isplatiti, uz saglasnost Vlade, odnosno organa lokalne samouprave, po prethodno pribavljenoj potvrdi o raspoloživim sredstvima od strane Ministarstva odnosno nadležnog organa lokalne uprave za poslove finansija.

Zarada za izuzetan kadar

Član 27

Koeficijent za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije utvrđuje se u Grupe poslova A i B člana 22 stav 1 ovog zakona uz prethodnu saglasnost Vlade.

Izuzetno, zarade za zaposlene iz stava 1 ovog člana i eksterni kadar koji je od posebnog interesa za državu, mogu se utvrđivati po koeficijentima koji su viši od koeficijenta iz Grupe poslova A iz člana 22 stav 1 ovog zakona, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Minimalna zarada

Član 28

Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu utvrđenu u skladu sa propisima o radu, za standardni radni učinak i puno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom.

Zarada pripravnika

Član 29

Zarada pripravnika sa III i IV nivoom kvalifikacije obrazovanja utvrđuje se u iznosu od 40% prosječne zarade, sa V i VI nivoom kvalifikacije obrazovanja 50% i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja 60% prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Naknade za predsjednika i članove organa upravljanja

Član 30

Naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od jedne prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Naknada za člana organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od 70% prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru, ukoliko funkciju vrši na profesionalnoj osnovi i ima Ugovor o radu sa poslodavcem, ne može biti veća od tri prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Donošenje rješenja o zaradi

Član 31

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 1 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim organom, odnosno službom.

Rješenje o zaradi zaposlenog u organu uprave u sastavu donosi starješina organa državne uprave u čijem je sastavu taj organ uprave.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona donosi starješina organa lokalne uprave.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Rješenje o zaradi zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona donosi starješina organa državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, osim za lica iz stava 2 ovog člana, donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

III. NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Naknada zarade

Član 32

Naknada zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada pripada zaposlenom u skladu sa propisima o radu.

Zaposlenom pripada naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

Druga primanja

Član 33

Zaposleni ostvaruje pravo na druga primanja i to:

   1) otpremninu prilikom odlaska u penziju;

   2) otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkog viška;

   3) otpremninu u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Uslove, način ostvarivanja prava i iznos otpremnine iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva, nakon obavljenih pregovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

UsIove, način ostvarivanja prava i iznos otpremnine iz stava 1 tačka 3 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Pravo na naknadu troškova

Član 34

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova nastalih u vezi sa radom i to:

   1) dnevnicu za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;

   2) korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe;

   3) odvojeni život od porodice i

   4) naknadu za rad na terenu.

Uslove, način ostvarivanja i visinu naknada i primanja iz stava 1 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Naknade troškova prevoza, za poslanike u Skupštini, nastalih u vezi sa radom, uslove, način ostvarivanja i njihova visina, polazeći od Budžetom planiranih sredstava, a shodno finansijskoj autonomiji Skupštine, uređuju se internim aktima Skupštine.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana za zaposlene iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona naknade troškova nastalih u vezi sa radom, uslove, način ostvarivanja i njihovu visinu propisuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Donošenje rješenja o drugim primanjima

Član 35

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 1 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim organom, odnosno službom.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima zaposlenog u organu uprave u sastavu donosi starješina organa državne uprave u čijem je sastavu taj organ uprave.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona donosi starješina organa lokalne uprave.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tač. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona donosi lice koje rukovodi tim pravnim licem.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za zaposlenog iz člana 2 stav 1 tačka 7 ovog zakona donosi starješina organa državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Rješenje o naknadama i drugim primanjima za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, osim za lica iz stava 2 ovog člana, donosi organ odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo.

IV. PRAVA PO PRESTANKU FUNKCIJE

Prava na naknadu

Član 36

Lice iz člana 22 stav 1 i člana 23 st. 1 i 2 iz Grupe poslova A, B i C ovog zakona koje je profesionalno obavljalo funkciju (u daljem tekstu: korisnik) ima pravo da nakon prestanka funkcije jednu godinu prima naknadu u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

Naknada iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na lični zahtjev korisnika, koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana prestanka vršenja funkcije.

Pravo iz stava 1 ovog člana prestaje prije utvrđenog roka, ako korisnik:

   1) zasnuje radni odnos;

   2) bude izabran, imenovan ili postavljen na drugu funkciju na osnovu koje ostvaruje zaradu;

   3) ostvari pravo na penziju;

   4) to zatraži.

Pravo iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još godinu dana, ako u tom periodu njegov korisnik stiče pravo na penziju.

Rješenje o ostvarivanju prava iz st. 1 i 4 ovog člana, donosi radno tijelo organa koje ga je izabralo, imenovalo ili postavilo.

V. EVIDENCIJA I NADZOR

Centralna evidencija

Član 37

Centralnu evidenciju o zaradama zaposlenih vodi Ministarstvo.

Centralna evidencija iz stava 1 ovog člana obuhvata naročito podatke o:

   1) ličnom imenu, jedinstvenom matičnom broju - JMB;

   2) poslodavcu i radnom mjestu odnosno funkciji;

   3) visini osnovne zarade i visini posebnog dijela zarade;

   4) vrsti i visini dodatka na osnovnu zaradu;

   5) visini varijabilnog dijela zarade;

   6) visini naknade zarade i drugim primanjima;

   7) radnom stažu (penzijskom stažu i beneficiranom stažu).

Podatke za vođenje evidencije iz stava 1 ovog člana, starješina odnosno lice koje rukovodi organom ili službom odnosno pravnim licem iz člana 2 stav 1 ovog zakona dužan je da dostavlja Ministarstvu, najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.

Podaci iz centralne evidencije o zaradama čuvaju se trajno.

Na lične podatke iz centralne evidencije primjenjivaće se odredbe kojima se propisuje zaštita podataka o ličnosti.

Sadržaj i način vođenja centralne evidencije iz stava 1 ovog člana i način dostavljanja podataka, uređuje se propisom Ministarstva.

Vršenje nadzora

Član 38

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Budžetski inspektor

Član 39

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ovog zakona vrši budžetski inspektor (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuje inspekcijski nadzor i fiskalna odgovornost.

Izvještaj o inspekcijskom nadzoru

Član 40

Inspektor sačinjava izvještaj o inspekcijskom nadzoru i dostavlja ga najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenja kontrole rukovodećem licu subjekta kontrole i ministru finansija.

Inspektor obavještava podnosioca o nalazima inspekcijskog nadzora, ako podnosilac to zahtijeva.

VI. IZUZEĆE

Član 41

Odredbe ovog zakona ne odnose se na zaposlene u Centralnoj banci Crne Gore, nezavisnom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja, a koje se pretežno finansira iz sredstava međunarodnih organizacija, Crvenom krstu Crne Gore, zaposlene u privrednom društvu kod kojih je ugovorom o dokapitalizaciji sa stranim pravnim licem uređeno pitanje zarada, zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država a koje se bavi finansijskom - kreditnom djelatnošću u cilju podsticanja privrednog razvoja Crne Gore i zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava ili je u većinskom vlasništvu države odnosno lokalne samouprave a ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 42

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave ako:

   1) ne smanji sredstva za zarade za 10% (član 10 stav 1);

   2) utvrdi uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 21 st. 4 i 5);

   3) utvrdi koeficijente za zarade bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva (član 23 stav 1);

   4) utvrdi koeficijente za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije bez saglasnosti Vlade (član 27).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 4 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave i organu lokalne uprave novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 2.000 eura.

Član 43

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 20.000 eura, kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

   1) ne smanji ukupan fond zarada za 10% u prvoj godini i dodatno 5% u narednoj kalendarskoj godini (član 10 stav 2);

   2) utvrdi uslove i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 21 stav 5);

   3) utvrdi koeficijente za zarade bez saglasnosti Vlade i mišljenja Ministarstva (član 24 stav 1);

   4) utvrdi zarade za zaposlene i rukovodeća lica suprotno članu 24 stav 2 ovog zakona;

   5) utvrdi koeficijente za zarade zaposlenog koji radi na poslovima koji zahtijevaju posebna znanja, vještine i kompetencije bez saglasnosti Vlade (član 27).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 eura.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Član 44

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primjene propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeći propisi, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 44a

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Obaveza usklađivanja

Član 45

Odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akata kojima se uređuju zarade, naknade zarade i druga primanja zaposlenih iz člana 2 ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako se u roku iz stava 1 ovog člana posebni zakoni, drugi propisi, kolektivni ugovori i drugi akti ne usklade, zarada, naknada zarade i druga primanja privremeno će se urediti, za zaposlene:

   1) iz člana 2 stav 1 tač. 1, 5, 7 i 8 ovog zakona i u ustanovi čiji je osnivač država, aktom Vlade;

   2) iz člana 2 stav 1 tač. 2 i 6 ovog zakona i u ustanovi čiji je osnivač lokalna samouprava, aktom nadležnog organa lokalne samouprave, uz saglasnost Vlade;

   3) iz člana 2 stav 1 tačka 3 ovog zakona, aktom nadležnog organa ovih pravnih lica, uz saglasnost Vlade.

Član 45a

Odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akata kojima se uređuju zarade po osnovu koeficijenata iz grupe poslova A, B i C iz člana 22 stav 1 ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akti nadležnih organa lokalne samouprave kojima se uređuju zarade zaposlenih u lokalnom sektoru u okviru grupe poslova B i C iz člana 22 stav 1 ovog zakona i zarade gradonačelnika i predsjednika opština, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Započeti postupci

Član 46

Postupak za ostvarivanje prava iz ovog zakona započet do dana stupanja na snagu ovog zakona završiće se po odredbama ovog zakona, ukoliko je to povoljnije za zaposlenog.

Nastavak korišćenja prava

Član 47

Lice koje je prije stupanja na snagu ovog zakona započelo da koristi pravo koje mu pripada po prestanku funkcije na osnovu posebnih propisa, nastaviće sa korišćenjem tog prava do isteka vremena utvrđenog tim propisima.

Nastavak korišćenja posebnog prava

Član 48

Nosilac pravosudne i ustavnosudske funkcije koji koristi pravo na životno osiguranje na osnovu Zakona o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija ("Službeni list RCG", broj 36/07) nastavlja sa korišćenjem tog prava do isteka vremena za koje je stekao to pravo.

Član 48a

Radi sanacije deficita budžeta Crne Gore, odnosno budžeta lokalne samouprave, zaposlenom iz čl. 22, 23, 24 i 27 ovog zakona čiji koeficijent za utvrđivanje zarade je veći od 4.10, osnovna zarada iz člana 12 stav 1 ovog zakona u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2018. godine, umanjuje se za 1%.

Dodaci na osnovnu zaradu iz člana 15 ovog zakona obračunavaju se na osnovnu zaradu bez umanjenja iz stava 1 ovog člana.

Ukupan iznos sredstava za koji su umanjene zarade u skladu sa stavom 1 ovog člana, zaposlenom će se isplatiti u 2019. i 2020. godini.

Član 48b

Odredba člana 22 stav 1 ovog zakona u odnosu na zvanja i koeficijente predsjednika Disciplinske komisije, člana Disciplinske komisije i člana Komisije za žalbe primjenjivaće se od dana njihovog imenovanja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18).

Odredba člana 22 stav 1 ovog zakona u odnosu na zvanja i koeficijente vatrogasca - spasioca, saradnika I, saradnika II, saradnika III, višeg namještenika I i višeg namještenika II primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", broj 2/18) i člana 105 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 2/18).

Član 48c

ZaposIeni kome prestane radni odnos na osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa, a ostvari pravo na otpremninu u skladu sa članom 33 stav 1 tačka 3 ovog zakona, ne može zasnovati radni odnos u javnom sektoru, uključujući sve institucije, pravna lica i privredna društva obuhvaćena članom 41 ovog zakona, u periodu od pet godina od dana sporazumnog prestanka radnog odnosa.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

Član 48d

Odredbe člana 33 stav 1 tačka 3 i stav 3 ovog zakona prestaju da važe 31. decembra 2020. godine.

Prestanak važenja

Član 49

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika ("Službeni list CG", broj 14/12), Zakon o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera ("Službeni list CG", br. 33/08 i 76/09), Zakon o zaradama i drugim primanjima nosilaca pravosudnih i ustavnosudskih funkcija ("Službeni list RCG", broj 36/07), član 114 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list CG", br. 39/11, 66/12 i 34/14), poglavlje VII. ZARADE I PRAVA, čl. 49, 50, 51a stav 2 i 51b stav 2 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Uredba o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku i namješteniku ("Službeni list CG", broj 40/13).

Stupanje na snagu

Član 50

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".