Vladimir Savković je redovni profesor Univerziteta Crne Gore i član Senata Univerziteta Crne Gore. Od 2019. godine, na poziciji je prodekana za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Predsjednik je Uređivačkog odbora Zbornika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Monografije, naučne i stručne članke iz oblasti pravne nauke objavljivao je kod poznatih međunarodnih i regionalnih izdavača (Brill Publishers, Wiley (John Wiley & Sons, Inc.), Kluwer Law International, Bucharest Academy of Economic Studies, Univerzitet u Beogradu, Sveučilište u Zagrebu i drugi).
Naučno-istraživačkim radom se bavi u različitim oblastima kompanijskog, trgovinskog i prava Evropske unije (prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije, kompanijskog i prava konkurencije Evropske unije).

Idi na početak