Štampano izdanje Zakona o advokaturi iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.


Zakon o advokaturi - Katalog propisa

Prečišćeni tekst Zakona o advokaturi obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o advokaturi ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 079/06 od 26.12.2006),

2. Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa zbog ustavne promjene u nazivu države ("Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010),

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi ("Službeni list Crne Gore", br. 022/17 od 03.04.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

ZAKON

O ADVOKATURI

("Službeni list Republike Crne Gore", br. 079/06 od 26.12.2006, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 022/17 od 03.04.2017)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi bavljenja advokaturom, način i oblici rada advokata, prava, obaveze i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika, nadležnosti Advokatske komore Crne Gore (u daljem tekstu: Advokatska komora) i druga pitanja od značaja za bavljenje advokaturom.

Član 2

Advokatura je nezavisna i samostalna služba, koja pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima.

Advokaturom se mogu baviti advokati, samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom ortačkom društvu, upisani u imenik Advokatske komore, u skladu sa ovim zakonom.

Član 3

Pravna pomoć obuhvata:

   1) davanje pravnih savjeta i mišljenja;

   2) sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki i drugih podnesaka;

   3) sastavljanje ugovora, testamenata, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;

   4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima, privrednim društvima i drugim pravnim licima;

   5) zastupanje fizičkih i pravnih lica u njihovim pravnim poslovima;

   6) obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun fizičkih ili pravnih lica, na osnovu kojih ta lica ostvaruju neko pravo.

Član 3a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II USLOVI ZA BAVLJENJE ADVOKATUROM

Član 4

Advokat stiče pravo bavljenja advokaturom upisom u imenik advokata i polaganjem zakletve.

Član 5

Pravo upisa u imenik advokata ima lice koje ispunjava slijedeće uslove:

   1) da je crnogorski državljanin;

   2) da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

   3) da je položilo pravosudni i advokatski ispit;

   4) da nije u radnom odnosu;

   5) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;

   6) da je dostojno za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata (u daljem tekstu: Kodeks);

   6a) da nije razriješeno kao sudija, državni tužilac, notar ili javni izvršitelj;

   7) da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom.

Pravo upisa u imenik advokata ima i lice koje je državljanin države članice Evropske unije i koje ispunjava uslove iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana.

Član 5a

Pravo upisa u imenik stranih advokata ima advokat iz države članice Evropske unije ako ispunjava uslove iz člana 5 stav 1 tač. 4, 5, 6 i 7 ovog zakona i ako položi pravosudni ispit po programu za polaganje pravosudnog ispita koji je propisan zakonom kojim je uređeno polaganje pravosudnog ispita i advokatski ispit u skladu sa ovim zakonom, na crnogorskom jeziku.

Advokat iz stava 1 ovog člana upisuje se u imenik stranih advokata i obavlja advokatsku djelatnost u Crnoj Gori pod nazivom "advokat".

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije, dokaz da ima pravo da obavlja advokatsku djelatnost u državi članici Evropske unije (u daljem tekstu: matična država), kao i druge dokaze o ispunjavanju uslova iz stava 1 ovog člana.

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 3 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.

Advokat iz stava 1 ovog člana koji je upisan u imenik stranih advokata ima pravo i dužnost da obavlja poslove pravne pomoći iz člana 3 ovog zakona, sa svim pravima i dužnostima u obavljanju advokatske djelatnosti.

Član 5b

O upisu u imenik stranih advokata, Advokatska komora obavijestiće nadležno tijelo u matičnoj državi advokata iz člana 5a stav 1 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona dužan je da po donošenju rješenja o upisu u imenik stranih advokata izvrši uplatu propisanih troškova upisa i zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, u skladu sa članom 6 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 ovog zakona oslobađa se u cjelosti ili djelimično obaveze zaključenja ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti ako je u matičnoj državi u cjelosti ili djelimično osiguran od profesionalne odgovornosti.

Član 5v

Pravo upisa u imenik stranih advokata, radi obavljanja advokatske djelatnosti u Crnoj Gori pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika matične države, ima advokat iz države članice Evropske unije koji je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, koji je državljanin države članice Evropske unije i koji je osiguran od profesionalne odgovornosti.

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana dužan je da podnese dokaz da je upisan u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi, dokaz da je državljanin države članice Evropske unije i dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti.

Dokumenti kojima se dokazuju činjenice iz stava 1 ovog člana uzeće se u obzir ako nije proteklo tri mjeseca od dana njihovog izdavanja i moraju biti dostavljeni u ovjerenom prevodu na crnogorski jezik.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi, uz navođenje nadležnog tijela kod kojeg je upisan u svojoj matičnoj državi.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može advokatsku djelatnost obavljati i kao advokatsko društvo ili zajednička advokatska kancelarija pod nazivom iz matične države, a može koristiti naziv advokatskog društva ili zajedničke advokatske kancelarije čiji je član u matičnoj državi, o čemu je dužan da Advokatskoj komori dostavi dokaz iz matične države.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana može davati savjete o pravu matične države, pravu Evropske unije i o međunarodnom pravu.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana poslove zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima, organima državne uprave i organima lokalne samouprave mora vršiti zajedno sa advokatom koji u Crnoj Gori ima pravo i dužnost da obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat" na crnogorskom jeziku.

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa stavom 1 ovog člana ne može biti biran u organe Advokatske komore, niti zaposliti advokatskog pripravnika.

Član 5g

Advokat koji je upisan u imenik stranih advokata u skladu sa članom 5v stav 1 ovog zakona i koji advokatsku djelatnost obavlja pod nazivom pod kojim je upisan u matičnoj državi najmanje tri godine u Crnoj Gori, može se upisati u imenik stranih advokata kao advokat koji obavlja advokatsku djelatnost pod nazivom "advokat".

Uz zahtjev za upis u imenik stranih advokata, advokat iz stava 1 ovog člana podnosi dokaz o postupanju u predmetima u Crnoj Gori u skladu sa članom 5v st. 6 i 7 ovog zakona, u periodu od najmanje tri godine.

Član 5d

Sadržinu i način vođenja imenika stranih advokata uređuje Advokatska komora.

Spisak advokata upisanih u imenik stranih advokata Advokatska komora dostavlja sudovima i drugim organima.

Član 5đ

Poslove iz člana 5v st. 6 i 7 ovog zakona može vršiti advokat iz države članice Evropske unije koji nije upisan u imenik stranih advokata.

O namjeri vršenja poslova iz stava 1 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije, dužan je da dostavi pisano obavještenje Advokatskoj komori i priloži dokaz o upisu u registar za obavljanje advokatske djelatnosti u matičnoj državi i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti u matičnoj državi.

Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, advokat iz države članice Evropske unije dužan je da Advokatskoj komori dostavi podatke o svojoj adresi ili o punomoćniku koga je odredio za prijem pismena u Crnoj Gori.

Na osnovu obavještenja, dokaza i podataka iz st. 2 i 3 ovog člana, Advokatska komora advokatu iz države članice Evropske unije izdaje potvrdu da može vršiti poslove u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Član 6

Advokat je dužan da, po donošenju rješenja o upisu, izvrši uplatu propisanih troškova upisa (upisnina) i zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Visinu troškova upisa utvrđuje Advokatska komora, i to najviše do iznosa pet prosječnih zarada u Republici ostvarenih u mjesecu koji prethodi podnošenju zahtjeva za upis, prema zvaničnim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Član 7

Advokat ima advokatsku legitimaciju.

Organ pred kojim se vodi postupak može od svakog lica koje se predstavlja kao advokat tražiti na uvid advokatsku legitimaciju.

Član 8

Advokat upisan u imenik advokata druge države ima pravo da postupa pred pravosudnim i drugim državnim organima u Republici, pod uslovom reciprociteta.

Potvrdu o postojanju reciprociteta izdaje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, uz prethodno pribavljeno mišljenje Advokatske komore.

III PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATA

Član 9

Advokat ima pravo da se bavi advokaturom na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Član 10

Advokat je dužan da se stvarno i stalno bavi advokaturom.

Advokat može da profesionalno obavlja samo advokatsku djelatnost.

Advokat je dužan da stranci savjesno pruža pravnu pomoć u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore (u daljem tekstu: Statut) i Kodeksom.

Advokat je dužan da, u skladu sa zakonom, čuva kao tajnu sve podatke do kojih je došao u pružanju pravne pomoći.

Obavezu iz stava 4 ovog člana imaju i zaposleni koji rade ili su radili kod advokata.

Član 11

Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći stranci koja mu se obratila, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Član 12

Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoći, ako:

   1) je u istoj pravnoj stvari zastupao ili branio protivnu stranu;

   2) je bio advokatski pripravnik kod advokata, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom ortačkom društvu koje zastupa ili brani ili je zastupalo ili branilo protivnu stranu;

   3) je član ili je bio član zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva, u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili brani ili je zastupana ili branjena protivna strana;

   4) je u istoj pravnoj stvari postupao kao sudija, državni tužilac ili službeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lokalne uprave;

   5) mu u roku od dvije godine od prestanka pravosudne funkcije pravnu pomoć zatraži stranka u čijoj je drugoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije;

   6) su interesi stranke koja traži pravnu pomoć u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih najbližih srodnika ili drugih stranaka;

   7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom i Kodeksom.

Član 13

Advokat ima pravo da otkaže punomoćje, u skladu sa zakonom.

O otkazu punomoćja advokat je dužan da odmah obavijesti nadležni organ koji vodi postupak.

Na zahtjev stranke kojoj je otkazao punomoćje advokat je dužan da nastavi sa pružanjem pravne pomoći i poslije otkaza, ali najduže sedam dana od dana obavještavanja nadležnog organa koji vodi postupak o otkazu punomoćja.

Član 14

Advokat je dužan da preda stranci na njen zahtjev sve njene spise i isprave.

Advokat je dužan da čuva spise predmeta i dokumente koje mu je stranka povjerila u roku od pet godina po prestanku zastupanja, ako sporazumom sa strankom nije drukčije određeno.

Član 15

Advokat ima pravo na naknadu za svoj rad po Advokatskoj tarifi.

Advokatsku tarifu donosi Advokatska komora, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore.

Visinu naknade za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti utvrđuje Advokatska komora posebnim aktom, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore.

Akti iz st. 2 i 3 ovog člana se objavljuju u "Službenom listu Crne Gore".

Član 16

Državni organi, ustanove, privredna društva, preduzetnici i drugi oblici organizovanja obavezni su da advokatu, radi pružanja efikasne pravne pomoći stranci, na njegov zahtjev, u skladu sa zakonom, u primjerenom roku, stave na uvid sve informacije, spise i dokaze sa kojima raspolažu.

Član 17

Advokat ima advokatsku kancelariju koja mora imati istaknutu tablu, koja sadrži naziv "advokat" i ime i prezime advokata.

Advokat pruža pravnu pomoć po pravilu u svojoj advokatskoj kancelariji, osim poslova zastupanja.

Advokat mora promjenu sjedišta svoje advokatske kancelarije prijaviti Advokatskoj komori u roku od 15 dana od dana promjene sjedišta.

Član 18

Advokat mora imati pečat koji sadrži naziv "advokat", ime i prezime advokata i adresu advokatske kancelarije.

Advokat mora staviti svoj pečat na svaku ispravu i podnesak koji sačini.

Član 19

Advokat je dužan da izda stranci na njen zahtjev potvrdu o iznosu koji je primio na ime naknade za rad, akontacije i naknade troškova.

Član 20

Advokata u poslovima zastupanja može zamijeniti, bez zamjeničkog punomoćja, njegov advokatski pripravnik, u skladu sa zakonom, uz prethodnu saglasnost stranke (klijenta) koju zastupa.

Advokatski pripravnik je dužan da postupa po nalozima advokata kojeg zamjenjuje.

Za propuste učinjene u radu advokatskog pripravnika materijalnu odgovornost snosi advokat kod koga je advokatski pripravnik zaposlen.

Član 21

Advokat je dužan da plaća članarinu Advokatskoj komori.

Član 21a

Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva putem sredstava javnog informisanja, bilborda i na drugi način, kao i prilikom predstavljanja.

Način predstavljanja advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva bliže se uređuju Statutom i Kodeksom.

Član 22

Advokat je obavezan da se osigura od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja.

Advokatska komora može sa osiguravajućim društvom zaključiti ugovor o kolektivnom osiguranju, u kom slučaju su advokati dužni da plaćaju Advokatskoj komori naknadu za osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Najniži iznos osiguranja se određuje u visini desetogodišnje prosječne zarade u Republici na osnovu podataka organa državne uprave nadležnog za poslove statistike.

Ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog člana zaključuje se na jednu godinu, ako propisima o osiguranju nije drukčije određeno.

Član 23

Advokat može biti lišen slobode za krivična djela u vezi sa vršenjem advokatske djelatnosti samo po odluci vijeća nadležnog suda.

Protiv odluke iz stava 1 ovog člana dozvoljena je žalba vijeću neposredno višeg suda.

O zadržavanju i određivanju pritvora advokatu bez odlaganja se obavještava Advokatska komora.

Pretres advokatske kancelarije može se odrediti samo na osnovu sudske odluke.

Pretres se mora obaviti u prisustvu predstavnika Advokatske komore koga odredi njen predsjednik.

Predmeti, spisi, ili dokumenta, kao i saznanja do kojih se dođe prilikom pretresa advokata i advokatske kancelarije ne mogu se koristiti radi vođenja postupka protiv bilo koje stranke te advokatske kancelarije.

IV OBLICI OBAVLJANJA ADVOKATURE

Član 24

Advokat obavlja advokatsku djelatnost samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji i u advokatskom ortačkom društvu.

Član 25

Dva ili više advokata mogu imati zajedničku advokatsku kancelariju.

Zajednička advokatska kancelarija osniva se ugovorom kojim se uređuju međusobni poslovni i imovinski odnosi advokata.

Zajednička advokatska kancelarija upisuje se u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija.

Član 26

Advokati iz zajedničke advokatske kancelarije mogu imati samo jednu advokatsku kancelariju.

Zajednička advokatska kancelarija mora imati istaknutu tablu koja sadrži naziv "zajednička advokatska kancelarija" i imena i prezimena advokata.

Zajednička advokatska kancelarija mora imati pečat sa nazivom "zajednička advokatska kancelarija", imenima i prezimenima advokata i adresom advokatske kancelarije.

U zajedničkoj advokatskoj kancelariji advokat može imati i svoj poseban pečat.

Član 27

Stranka može ovlastiti za zastupanje jednog ili više advokata iz zajedničke advokatske kancelarije.

Za obaveze zajedničke advokatske kancelarije nastale iz pravnog odnosa prema strankama i trećim licima, ako je stranka ovlastila više od jednog advokata, solidarno odgovaraju svi ovlašćeni advokati.

Član 28

Zajednička advokatska kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

Član 29

Dva ili više advokata mogu osnovati advokatsko ortačko društvo (u daljem tekstu: društvo).

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Društvo se osniva ugovorom.

Ugovor o osnivanju društva, osim uslova propisanih zakonom, mora da sadrži i slijedeće:

   1) da je jedina djelatnost društva advokatura;

   2) da su članovi društva advokati upisani u imenik Advokatske komore;

   3) da pravnu pomoć u ime društva mogu pružati advokati, članovi tog društva i advokati koje društvo angažuje;

   4) advokati koji rade u advokatskom ortačkom društvu ne moraju biti članovi društva;

   5) da se advokati članovi društva ne mogu baviti advokaturom izvan društva.

Na ugovor o osnivanju društva u odnosu na ispunjenje uslova propisanih stavom 4 ovog člana saglasnost daje nadležni organ Advokatske komore.

Društvo koje ispunjava uslove za osnivanje propisane zakonom i na osnovu date saglasnosti iz stava 5 ovog člana upisuje se u Centralni registar Privrednog suda (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 30

Član društva koji je ugovorom o osnivanju ovlašćen za zastupanje društva dužan je da, u roku od 15 dana od upisa društva u Centralni registar, podnese Advokatskoj komori zahtjev za upis društva u imenik advokatskih ortačkih društava.

Društvo će biti upisano u imenik advokatskih ortačkih društava, ako:

   1) je društvo upisano u Centralni registar;

   2) društvo plati propisane troškove upisa;

   3) je društvo zaključilo ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti, čiji najniži iznos osiguranja ne može biti manji od zbira najnižih iznosa osiguranja propisanih ovim zakonom za advokate članove ovog društva.

Pravo na bavljenje advokaturom društvo stiče upisom u imenik advokatskih ortačkih društava.

Član 31

Društvu se može pristupiti na osnovu ugovora o pristupanju ili iz njega istupiti na osnovu sporazuma o istupanju.

Član društva koji je ugovorom o osnivanju ovlašćen za zastupanje društva dužan je da, u slučaju iz stava 1 ovog člana, dostavi Centralnom registaru zahtjev za promjenu upisa u registar.

Promjene iz stava 1 ovog člana nadležni organ Advokatske komore, na zahtjev člana društva iz stava 2 ovog člana, upisaće u imenik advokatskih ortačkih društava na osnovu rješenja Centralnog registra o promjeni upisa i dokaza da su Advokatskoj komori uplaćeni troškovi za upis promjene u imenik advokatskih ortačkih društava.

Član 32

Društvo može imati samo jednu advokatsku kancelariju i ne može imati filijale. Kancelarija mora imati:

   1) firmu koja sadrži naziv: "advokatsko ortačko društvo" i imena i prezimena ili samo prezimena osnivača ili ime i prezime ili samo prezime jednog od osnivača, uz koje se može dodati naznaka "i drugi";

   2) istaknutu tablu sa nazivom firme;

   3) pečat koji sadrži naziv firme i sjedište društva.

Član 33

Pravo na bavljenje advokaturom društvo gubi brisanjem iz imenika advokatskih ortačkih društava.

Društvo će biti brisano iz imenika advokatskih ortačkih društava, ako:

   1) je brisano iz Centralnog registra, danom pravosnažnosti odluke o brisanju;

   2) je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, danom pravosnažnosti odluke o pokretanju takvog postupka;

   3) se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest mjeseci, danom konačnosti odluke Advokatske komore o brisanju;

   4) društvo, pored advokature, počne da se bavi i drugom djelatnošću, danom konačnosti odluke Advokatske komore o brisanju;

   5) je članu društva izrečena disciplinska mjera, uslijed koje postupanje i poslovanje advokatskog ortačkog društva šteti ugledu advokature, danom konačnosti odluke o izrečenoj disciplinskoj mjeri;

   6) ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za upis u imenik advokatskih ortačkih društava, danom konačnosti odluke Advokatske komore o brisanju.

Odluku iz stava 2 tač. 3 do 6 ovog člana nadležni organ Advokatske komore dostavlja Centralnom registru sa zahtjevom za brisanje društva iz registra.

Član 34

Prava i dužnosti koja su ovim zakonom propisana za advokate odnose se i na advokatska ortačka društva.

Član 35

Advokatski pripravnik je lice koje se radom kod advokata osposobljava za samostalno bavljenje advokaturom.

Advokatski pripravnik može započeti obavljanje pripravničke prakse, ako je upisan u imenik advokatskih pripravnika.

Na advokatskog pripravnika u pogledu njegovih prava i obaveza primjenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 36

U imenik advokatskih pripravnika može biti upisano lice koje ispunjava slijedeće uslove:

   1) da je crnogorski državljanin;

   2) da je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

   3) da ima potpunu poslovnu sposobnost;

   4) da nije u radnom odnosu;

   5) da nije osuđivano za krivično djelo koje bi ga činilo nedostojnim povjerenja za bavljenje advokaturom;

   6) da ne obavlja drugu registrovanu djelatnost;

   7) da je dostojan za bavljenje advokaturom u skladu sa Kodeksom;

   8) da ima zaključen ugovor o radu sa advokatom;

   9) da nema radno iskustvo kojim stiče pravo na polaganje pravosudnog ispita.

Član 37

Pripravnički staž u advokaturi traje najduže pet godina, nakon čega se advokatski pripravnik briše iz imenika advokatskih pripravnika.

Član 38

Nadležni organ Advokatske komore donosi plan i program obuke advokatskih pripravnika.

Advokat je dužan da advokatskom pripravniku obezbijedi uslove za rad i obuku koja je u skladu sa planom i programom iz stava 1 ovog člana.

Član 39

Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašćenja dobijenih od advokata kod koga je na pripravničkoj praksi, osim ako su ona suprotna zakonu, Statutu i Kodeksu.

Advokatski pripravnik može da zamjenjuje samo advokata ili da postupa samo u ime društva kod koga je na pripravničkoj praksi u slučaju kada taj advokat ili društvo zastupa ili brani stranku, kao i u slučaju kada taj advokat zamjenjuje drugog advokata.

Advokatski pripravnik ne može samostalno i za svoj račun da se bavi advokaturom.

V ADVOKATSKA KOMORA

Član 40

Advokatska komora je samostalna, nezavisna, profesionalna organizacija advokata koja obavlja poslove od opšteg interesa za advokate upisane u imenik advokata i vrši poslove koji su joj povjereni ovim zakonom.

Advokati se obavezno udružuju u Advokatsku komoru.

Član 41

Advokatska komora ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Advokatske komore je u Podgorici.

Advokatska komora ima pečat, koji sadrži naziv "Advokatska komora Crne Gore" - Podgorica i logo koji predstavlja Boginju pravde - Iustitiu, ispred koje se nalazi štit sa lavom u prolazu (štit je preuzet sa državnog Grba RCG) i godinu 1909. (dan kada je donijet Zakon o pravozastupnicima Knjaževine Crne Gore).

Član 42

Advokatska komora:

   1) donosi Statut, Kodeks i druge opšte akte;

   2) donosi Advokatsku tarifu, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore;

   3) organizuje polaganje advokatskog ispita;

   4) uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, imenika advokatskih ortačkih društava, imenika advokatskih pripravnika;

   5) predstavlja advokaturu Crne Gore i ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti advokature;

   6) zastupa interese advokata pred državnim organima i organizacijama;

   7) predstavlja advokate pred domaćim i inostranim profesionalnim asocijacijama i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;

   8) organizuje edukaciju i stručno usavršavanje advokata i advokatskih pripravnika;

   9) daje mišljenja, na zahtjev organa, na predloge zakona i drugih propisa;

   10) izdaje stalne i povremene publikacije;

   11) vodi imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortačkih društava i imenik advokatskih pripravnika, izdaje advokatske legitimacije na način propisan Statutom;

   12) uređuje način ostvarivanja odnosa advokata sa javnošću;

   13) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 43

Advokatska komora u obavljanju svojih poslova odlučuje o:

   1) zahtjevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokata, u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, u imenik advokatskih ortačkih društava i u imenik advokatskih pripravnika;

   2) zahtjevima za privremeni prestanak bavljenja advokaturom;

   3) zahtjevima za nastavak bavljenja advokaturom poslije privremenog prestanka;

   4) zahtjevima za preseljenje advokatske kancelarije;

   5) privremenoj zabrani bavljenja advokaturom;

   6) visini članarine i troškova upisa (upisnina);

   7) pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika;

   8) odgovornosti advokata u disciplinskom postupku i izricanju disciplinskih mjera;

   9) drugim pitanjima određenim ovim zakonom i Statutom.

Član 44

Statutom se uređuje organizacija Advokatske komore, način izbora i ovlašćenja njenih organa, prava, dužnosti i disciplinska odgovornost advokata i advokatskih pripravnika i druga pitanja od značaja za advokaturu.

Statut i Kodeks se objavljuju u "Službenom listu Crne Gore".

Član 45

Podnosilac zahtjeva za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortačkih društava i imenik advokatskih pripravnika dužan je da uz zahtjev priloži dokaze o ispunjavnju uslova za upis koji su predviđeni ovim zakonom.

Pravna lica, organi i organizacije kod kojih je podnosilac zahtjeva radio i od kojih se traže određeni podaci dužni su da te podatke dostave Advokatskoj komori na njen zahtjev najkasnije u roku od 15 dana.

Član 46

O podnijetim zahtjevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik advokatskih ortačkih društava, imenik advokatskih pripravnika, zahtjevu za privremeni prestanak bavljenja advokaturom, zahtjevu za nastavak bavljenja advokaturom, zahtjevu za preseljenje advokatske kancelarije i drugim zahtjevima, nadležni organ Advokatske komore je dužan da donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 47

Ako se poslije upisa u imenik advokata, zajedničke advokatske kancelarije, advokatskog ortačkog društva ili advokatskog pripravnika utvrdi da nijesu postojali uslovi za upis propisani ovim zakonom, nadležni organ Advokatske komore će taj upis poništiti.

U slučaju poništaja upisa u imenik advokatskih pripravnika vrijeme koje je advokatski pripravnik proveo na radu ne priznaje se u staž potreban za polaganje pravosudnog ispita.

Član 48

Protiv svih prvostepenih odluka nadležnih organa Advokatske komore dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema odluke organu određenom Statutom.

Izjavljena žalba odlaže izvršenje prvostepene odluke, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu i u slučaju da o njegovom zahtjevu nije donijeta odluka u roku iz člana 46 ovog zakona.

Član 49

Protiv svih konačnih odluka nadležnih organa Advokatske komore kojima se odlučuje o pravima, obavezama i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika može se pokrenuti upravni spor.

Član 50

Advokatska komora se finansira iz članarina, upisnina, prihoda od novčanih kazni izrečenih u disciplinskom postupku i drugih izvora.

Visinu članarine i upisnine utvrđuje organ određen Statutom.

Član 51

Advokatska komora može da organizuje pružanje besplatne pravne pomoći građanima na svom području ili dijelu tog područja, samostalno ili na osnovu ugovora koji zaključi sa državnim organom ili organom lokalne samouprave koji obezbjeđuje materijalne i druge uslove za pružanje pomoći.

Član 52

Advokatska komora je obavezna da sudovima i drugim organima dostavi spisak advokata upisanih u imenik Advokatske komore, sa potrebnim podacima, u skladu sa pravilima Advokatske komore, radi određivanja branilaca po službenoj dužnosti u predkrivičnim i krivičnim postupcima.

Advokatska komora je obavezna da sudovima i drugim organima dostavi spisak advokata upisanih u imenik Advokatske komore, sa potrebnim podacima, u skladu sa pravilima Advokatske komore, da u parničnim, vanparničnim, izvršnim, upravnim i drugim postupcima kao postavljeni zastupnici, privremeni zastupnici, privremeni staraoci ili punomoćnici za prijem pismena pruže stručnu i efikasnu pravnu pomoć strankama.

VI DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Član 53

Advokati disciplinski odgovaraju za povrede svoje dužnosti pred disciplinskim organima utvrđenim Statutom.

Način vođenja disciplinskog postupka uređuje se Statutom.

Član 54

Lakše i teže povrede dužnosti advokata utvrđuju se Statutom.

Član 55

Advokatu se za učinjenu povredu dužnosti mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:

   1) opomena;

   2) novčana kazna;

   3) privremeno brisanje iz imenika advokata;

   4) brisanje iz imenika advokata.

Član 56

Za lakše povrede dužnosti advokatu se može izreći opomena ili novčana kazna.

Za teže povrede dužnosti advokatu se može izreći novčana kazna, privremeno brisanje iz imenika advokata ili brisanje iz imenika advokata.

Član 57

Iznos novčane kazne za lakšu povredu dužnosti ne može biti veći od jednostrukog iznosa najviše naknade za rad propisane Advokatskom tarifom koja se primjenjuje na dan izricanja disciplinske mjere, a za težu povredu dužnosti ne može biti manji od petostrukog iznosa najniže naknade za rad, niti veći od petostrukog iznosa najviše naknade za rad.

Član 58

Mjera privremenog brisanja iz imenika advokata ne može biti kraća od šest mjeseci, niti duža od dvije godine, a za advokatske pripravnike ne može biti kraća od tri mjeseca, niti duža od godinu dana.

Član 59

Zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest mjeseci od saznanja za učinjenu povredu, a u svakom slučaju po proteku dvije godine od učinjene povrede.

Zastarjelost vođenja disciplinskog postupka nastupa po proteku jedne godine od pokretanja postupka.

Zastarjelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obilježje krivičnog djela nastupa kad istekne vrijeme određeno za zastarjelost krivičnog gonjenja.

Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi vođenja disciplinskog postupka.

Zastarjelost se prekida i kada advokat u vrijeme dok teče rok zastarjelosti učini drugu povredu dužnosti.

Sa svakim prekidom zastarjevanje počinje ponovo da teče.

Zastarjelost nastupa u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrđeno za zastarjelost vođenja disciplinskog postupka.

Član 60

Zastarjelost izvršenja disciplinske mjere nastupa po proteku jedne godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je mjera izrečena.

Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mjere.

Poslije svakog prekida zastarjelosti rok počinje ponovo da teče, ali zastarjelost u svakom slučaju nastupa kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom utvrđeno za zastarjelost izvršenja izrečene disciplinske mjere.

Član 61

Advokat kome je izrečena disciplinska mjera privremenog brisanja iz imenika advokata može podnijeti zahtjev za ponovni upis u imenik advokata po proteku vremena za koje je disciplinska mjera izrečena.

Član 62

Odredbe o disciplinskoj odgovornosti advokata shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.

VII PRIVREMENI PRESTANAK I ZABRANA BAVLJENJA ADVOKATUROM

Član 63

Advokat ima pravo na privremeni prestanak bavljenja advokaturom:

   1) zbog stručnog usavršavanja;

   2) za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa zakonom u trajanju dužem od šest mjeseci;

   3) u slučaju izbora na profesionalnu funkciju u državnom organu, organu lokalne samouprave, za vrijeme trajanja mandata;

   4) zbog drugih opravdanih razloga.

Zahtjev za korišćenje prava iz stava 1 ovog člana, koji sadrži razloge i podatke o početku i trajanju privremenog prestanka rada, advokat dostavlja Advokatskoj komori 30 dana prije početka korišćenja prava iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, odnosno u roku od 30 dana od nastanka razloga iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana.

Na zahtjev advokata iz stava 1 ovog člana nadležni organ Advokatske komore donosi rješenje o privremenom prestanku bavljenja advokaturom.

Ukoliko advokat ne podnese zahtjev iz stava 2 ovog člana u predviđenom roku, nadležni organ Advokatske komore će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

U roku od 30 dana po prestanku nekog od razloga iz stava 1 ovog člana advokat može podnijeti zahtjev nadležnom organu Advokatske komore da nastavi sa bavljenjem advokaturom.

U slučaju da advokat ne podnese zahtjev iz stava 5 ovog člana, nadležni organ Advokatske komore će donijeti rješenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

Član 64

Nadležni organ Advokatske komore privremeno će zabraniti bavljenje advokaturom advokatu:

   1) kome je određen pritvor;

   2) protiv koga je pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti advokata koja ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom;

   3) kada je pokrenut postupak za poništaj upisa u imenik advokata.

Rješenjem o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom određuje se i trajanje privremene zabrane.

Žalba izjavljena na rješenje iz stava 2 ovog člana ne zadržava izvršenje rješenja.

Nadležni organ Advokatske komore donosi rješenje o prestanku privremene zabrane bavljenja advokaturom kada prestanu razlozi zbog kojih je zabrana određena.

Član 65

O izrečenoj privremenoj zabrani bavljenja advokaturom Advokatska komora je dužna da obavijesti sve sudove na teritoriji Crne Gore, kao i druge državne organe, organe lokalne samouprave i lokalne uprave pred kojim postupaju advokati, koji su dužni da postupe u skladu sa odlukom.

VIII PRESTANAK PRAVA NA BAVLJENJE ADVOKATUROM

Član 66

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

   1) ako podnese zahtjev za brisanje iz imenika advokata - od dana donošenja rješenja o brisanju;

   2) ako mu prestane crnogorsko državljanstvo - od dana pravosnažnosti rješenja;

   3) ako bude potpuno ili djelimično lišen poslovne sposobnosti - od dana pravosnažnosti odluke;

   4) u slučaju poništaja upisa iz razloga propisanih članom 47 ovog zakona;

   5) ako mu je izrečena disciplinska mjera brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju;

   6) ako mu je u krivičnom postupku izrečena mjera bezbjednosti zabrane bavljenja advokaturom - od dana pravosnažnosti presude;

   7) ako je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika advokata;

   8) ako je pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne;

   9) ako se utvrdi da se ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju. Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom duže od šest mjeseci ukoliko u tom roku nijesu mogle da mu se izvrše dostave preko sjedišta advokatske kancelarije i ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori;

   10) ako zasnuje radni odnos van advokature ili započne profesionalno obavljanje druge djelatnosti - od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno registrovanja ili upisa druge djelatnosti u Centralni registar;

   11) ako je poslije sprovedenog i pravosnažno okončanog postupka stečaja ili likvidacije prestalo advokatsko ortačko društvo ili ako istupi iz advokatskog ortačkog društva, a u roku od 60 dana od pravosnažnosti odluke o stečaju ili likvidaciji ili od istupanja iz advokatskog ortačkog društva ne prijavi i ne priloži dokaz Advokatskoj komori da će nastaviti da se bavi advokaturom samostalno, u zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili u drugom ortačkom društvu - od dana kada je to bio dužan da uradi;

   12) ako se ne osigura ili ne produži osiguranje iz člana 22 ovog zakona - od dana kada je to bio dužan da uradi.

U roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1 ovog člana, nadležni organ Advokatske komore će izvršiti brisanje advokata iz imenika.

Odredbe st. 1 i 2 ovog člana shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike.

VIIIa OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI OD STRANE ADVOKATA IZ DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE

Član 66a

Na prava i obaveze advokata iz člana 5a i 5v ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 9 do 23 ovog zakona.

Član 66b

Advokatska društva kao oblik obavljanja advokatske djelatnosti u državi članici Evropske unije i u državi članici Svjetske trgovinske organizacije u Crnoj Gori mogu osnivati svoje filijale u skladu sa međunarodnim ugovorom i ovim zakonom.

Filijale iz stava 1 ovog člana mogu u Crnoj Gori pružati savjete o pravu iz svoje matične države, o pravu Evropske unije i međunarodnom pravu.

Član 66v

Na disciplinsku odgovornost, privremeni prestanak i zabranu bavljenja advokaturom, kao i na prestanak prava na bavljenje advokaturom advokata iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe čl. 53 do 66 ovog zakona.

Advokat iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku.

Mjera zabrane bavljenja advokaturom advokatu iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona može se primijeniti samo u Crnoj Gori.

O pokrenutom disciplinskom postupku i izrečenim disciplinskim mjerama advokatima iz člana 5a stav 1 i člana 5v stav 1 ovog zakona Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.

Član 66g

Advokat iz člana 5đ ovog zakona dužan je da poštuje Kodeks.

Advokat iz člana 5đ ovog zakona disciplinski je odgovoran u skladu sa ovim zakonom, a za učinjenu disciplinsku povredu može mu se izreći zabrana bavljenja advokaturom u Crnoj Gori, o čemu Advokatska komora obavještava nadležno tijelo u matičnoj državi.

Advokat iz člana 5đ ovog zakona ima pravo na pomoć nadležnog tijela matične države u disciplinskom postupku.

IX ADVOKATSKI ISPIT

Član 67

Pravo na polaganje advokatskog ispita ima lice sa položenim pravosudnim ispitom.

Na advokatskom ispitu provjerava se poznavanje zakonskih propisa koji uređuju advokatsku djelatnost, Statuta i Kodeksa.

Član 68

Advokatski ispit polaže se pred Komisijom za polaganje advokatskog ispita koju obrazuje predsjednik Advokatske komore.

Način rada i odlučivanja Komisije za polaganje advokatskog ispita propisuje se Statutom.

Član 69

Program i način polaganja advokatskog ispita propisuje nadležni organ Advokatske komore.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 70

Advokati upisani u imenik Advokatske komore do dana primjene ovog zakona nijesu dužni da polažu advokatski ispit u skladu sa ovim zakonom.

Advokati iz stava 1 ovog člana dužni su da zaključe ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u skladu sa ovim zakonom najkasnije u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona.

Član 71

Advokatska ortačka društva koja su osnovana po dosadašnjim propisima dužna su da se upišu u imenik advokatskih ortačkih društava u skladu sa ovim zakonom najkasnije u roku od tri mjeseca od dana početka primjene ovog zakona.

Član 72

Advokatska komora je dužna da donese Statut, druga akta koja su neophodna za sprovođenje ovog zakona i uredi sadržinu i način vođenja imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, imenika advokatskih ortačkih društava i imenika advokatskih pripravnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 72a

Advokatska tarifa u skladu sa ovim zakonom donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 73

Predsjednik Advokatske komore je dužan da obrazuje Komisiju za polaganje advokatskog ispita najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 73a

Državljanin države članice Evropske unije može se upisati u imenik advokata u skladu sa članom 5 stav 2 ovog zakona od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 73b

Odredbe čl. 5a do 5đ i odredbe poglavlja VIIIa ovog zakona, primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 74

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o advokaturi ("Službeni list SRJ", br. 24/98 i 11/2002) i Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći ("Službeni list SRCG", br. 11/79 i 11/88).

Član 75

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

NAPOMENA IZDAVAČA

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona i drugih propisa zbog ustavne promjene u nazivu države ("Službeni list Crne Gore", br. 73/10), u zakonima i drugim propisima koji su doneseni prije Ustava Crne Gore:

   - naziv: "Republika Crna Gora" zamjenjuje se nazivom: "Crna Gora";

   - u nazivu državnih i drugih organa i u nazivu pojedinih akata riječ "Republika" briše se;

   - naziv: "republički organ uprave" zamjenjuje se nazivom: "organ državne uprave";

   - riječ "republički" zamjenjuje se riječju "državni" ili se briše.


Štampano izdanje Zakona o advokaturi iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.