Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Novembar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/19 od 08.11.2019. godine
BAR
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o visini otpremnine lokalnim službenicima i namještenicima u opštini Bar
2. Odluka o donošenju Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar za period od 2019-2022. godine
3. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
4. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
5. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Bar
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Čanj II” u Baru
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Ilino” u Baru
8. Zaključak o konstataciji da je Skupština opštine Bar upoznata sa Izvještajem o radu DOO “Vodacom” za 2016, 2017 i 2018. godinu
9. Zaključak o konstataciji da je Skupština opštine Bar upoznata sa Izvještajem o radu Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji opštine Bar
10. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Žirija za dodjelu nagrade “24. novembar”
11. Odluka o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između opštine Bar (Crna Gora) i grada Vodnjan (Republika Hrvatska)
12. Odluka o imenovanju člana Savjeta Radio Bara
13. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Bar u Skupštinu Turističke organizacije Bar
14. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Topolica I
15. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Bar III Bjeliši
16. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Bar II Polje
17. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Bar IV Popovići
18. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Bar V Zupci
19. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Šušanj
20. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Spič Sutomore
21. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Stari Bar
22. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Mrkojevići
23. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Ostros
24. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Šestani
25. Odluka o imenovanju privremenog Odbora MZ Crmnica
NIKŠIĆ
1. Ispravka Odluke o radnom vremenu
PODGORICA
1. Ispravka Odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice
ŠAVNIK
1. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu” DOO Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi polaganja priključnog 10kV podzemnog kablovskog voda
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja
4. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Šavnik
5. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
6. Odluka o donaciji sredstava Javnoj ustanovi “Obrazovni centar” Šavnik za nabavku kombi vozila za prevoz učenika
7. Odluka o ustupanju na korišćenje motornog vozila svojina opštine Šavnik na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Šavnik
8. Odluka o odobravanju finansijske pomoći Udruženju penzionera Šavnik
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Šavnik
10. Odluka o odobravanju sredstava za stimulisanje rada doktora medicine
11. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
12. Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu” DOO Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi polaganja priključnog 10kV podzemnog kablovskog voda
13. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Šavnik
14. Odluka o donaciji sredstava Javnoj ustanovi Obrazovni centar Šavnik za nabavku kombi vozila za prevoz učenika
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja
16. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
17. Odluka o odobravanju finansijske pomoći Udruženju penzionera Šavnik
18. Zaključak o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budžeta opštine Šavnik za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Šavnik
20. Odluka o odobravanju sredstava za stimulisanje rada doktora medicine
21. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Šavnik
ULCINJ
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj o izboru izvršnog direktora
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Ulcinj
3. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 10 zona “B” podzone 5 Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinjsko Polje” opština Ulcinj
4. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranje urbanističkih parcela broj 16 i 17 zone “B” podzone 4 Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinjsko Polje” opština Ulcinj
5. Odluka o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine opštine Ulcinj i obrazovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika
6. Odluka o prodaji zemljišta u svojini opštine Ulcinj
7. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Statuta opštine Ulcinj
8. Zaključak o pokretanju izrade studije o proglašenju lokaliteta Borova šuma kao predijela izuzetnih odlika
9. Odluka o imenovanju Sekretara skupštine opštine Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Žabljak za 2019. godinu
2. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o prenosu građevinskog zemljišta po osnovu javnog nadmetanja
3. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o prenosu građevinskog zemljišta po osnovu javnog nadmetanja
4. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o kreditnom zaduženju DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak
6. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za dokompletiranje urbanističkih parcela
7. Odluka o davanju saglasnosti na finansijsku podršku Radmilu Baraninu za rješavanje stambenog pitanja
8. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Žabljak” Žabljak
GUSINJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Gusinje za 2019. godinu
2. Rješenje o administrativnom prenosu prava korišćenja – svojine građevinskog zemljišta upisanom po listu nepokretnosti broj 370 KO Gusinje
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 062/19 od 12.11.2019. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti
3. Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o novoj hrani koja se može koristiti i stavljati na tržište
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva
3. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o osnivanju Savjeta za kvalifikacije
2. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
3. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 061/19 od 08.11.2019. godine
Novi propisi:
1. Statut Fonda za zaštitu životne sredine
2. Pravilnik o načinu izračunavanja uštede primarne energije iz kogeneracije i određivanja ukupnog stepena efikasnosti kogeneracionog objekta
3. Metodologija za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Regulatorne agencije za energetiku
4. Odluka o usvajanju Smjernica za pristup zasnovan na riziku i izradu analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu kapitala
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
3. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem za 2019. godinu
4. Pravila o dopunama Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti
5. Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za fiksne veze
6. Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725-8275 MHz za fiksne veze
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 47/19 od 08.11.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 043/19 od 01.11.2019. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 5 i broj 9 u Detaljnom urbanističkom planu Podkošljun
2. Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2019. godinu
3. Odluka o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Centar – Petrovac”
DANILOVGRAD
1. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Danilovgrad za period od 2019-2023. godine
2. Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada na teritoriji opštine Danilovgrad
3. Odluka o lokalnim administrativnim taksama
4. Odluka o boravišnoj taksi
5. Odluka o davanju u zakup zemljišta na kojem se postavljaju privremeni objekti
6. Odluka o lokalnim komunalnim taksama
7. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
8. Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
10. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
11. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
13. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
15. Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
16. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “Deveti decembar”
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduženju opštine Herceg Novi
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA “Dugunja”, sa uklapanjem u VN i NN mrežu
KOTOR
1. Poslovnik o radu Žirija za dodjelu Nagrade “21. novembar”
MOJKOVAC
1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Mojkovac za period od 2019-2021. godine sa Planom aktivnosti 2019/2020. godina
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Prnjavorske ulice u Plavu
PODGORICA
1. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4” u Podgorici
2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci – dio 2” u Podgorici
GOLUBOVCI
1. Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje lokacije u zahvatu UP “Sportsko rekreativni kompleks Balabani”
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija
3. Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Beglaci”
4. Odluka o obrazovanju, načinu rada i odlučivanja radnih tijela Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
5. Odluka o uslovima, načinu i postupku za dodjelu stipendija i nagrada za učenike i studente
6. Rješenje o naknadi za rad članovima Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 060/19 od 01.11.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izboru snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 20, zona A, Detaljnog urbanističkog plana “Ilino” u Baru
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog Grada – Podgorice
4. Pravilnik o minimalnom broju članova posade jahte
5. Pravilnik o zajedničkoj bezbjednosnoj metodi za ocjenu usaglašenosti sa zahtjevima za dobijanje sertifikata o bezbjednosti
6. Naredba o zabrani unošenja bilja radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma XYLELLA FASTIDIOSA (Wells et al.)
7. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
8. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
9. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
10. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
11. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
12. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu procjene rizika biocidnih proizvoda
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu dozvole za tranzitni linijski prevoz putnika
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Holandiji
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Belgiji
3. Odluka o obrazovanju Interresorne komisije za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama
4. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu
5. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 16 – Porezi
6. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe
7. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi “EXPO 2020 Dubai”
8. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
9. Odluka o obrazovanju Komisije za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije
10. Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. godine
11. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
12. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Obavještajno bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane
13. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
14. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
15. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
16. Rješenje o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za zabranu hemijskog oružja (OPCW – Hag)
17. Rješenje o postavljenju generalne konzulke u Generalnom konzulatu Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj
18. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 46/19 od 01.11.2019. godine

Oktobar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 042/19 od 25.10.2019. godine
BAR
1. Odluka o obustavljanju postupka izrade i donošenja lokalnih planskih dokumenata
BUDVA
1. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja UP broj 10.22, u bloku 10b, u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Budva centar-izmjene i dopune” broj 01-2645/1 od 01.08.2019. godine
2. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Budva za 2018. godinu
3. Poslovnik o radu Skupštine opštine Budva
4. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije potpredsjednice Skupštine opštine Budva
5. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Budva
6. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Budva
7. Odluka o dodjeli nagrada opštine Budva
8. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva – Budvanska rivijera
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva – Budvanska rivijera
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke utvrđivanju početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu opštine Budva
11. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke utvrđivanju početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu opštine Budva
12. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije potpredsjednice Skupštine opštine Budva
13. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise i predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora
14. Rješenje o naknadi za rad Komisije za izradu predloga Poslovnika Skupštine opštine Budva
15. Rješenje o razrješenju predsjednice Odbora za Statut i propise
16. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju odbornika Skupštine opštine Budva koji će prisustvovati pri sklapanju braka
17. Rješenje o imenovanju člana Odbora za komunalno-stambenu djelatnost
KOLAŠIN
1. Poslovnik Skupštine opštine Kolašin
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora
3. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kolašin
4. Odluka o finansiranju sporta
5. Odluka o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Kolašin
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Centra za kulturu Kolašin
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg Programa rada DOO “Komunalno” Kolašin za 2018. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta opštine Kolašin za period od 01.01. do 30.06.2019. godine
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji programa socijalnog stanovanja opštine Kolašin za 2019. godinu
KOTOR
1. Ispravka Odluke o kupovini zemljišta katastarske parcele 961/2, 960/2 i 962/2 KO Sutvara radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Radanovići
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 059/19 od 23.10.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti
2. Odgajivačko-selekcijski program pčelinjih matica (Apis Mellifera Carnica) 2019-2024. godine
3. Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
4. Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja
5. Pravilnik o bližem načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za dodjelu državne nagrade Oktoih
6. Pravilnik o obrascu integrisane dozvole
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
2. Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za korišćenje pružnog pojasa i zemljišta koje pripada infrastrukturi i poslovnog prostora
3. Odluka o izmjenama Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje Sportsko-rekreativnog centra “Šuškovina”
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija
2. Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Olivosu – Republika Argentina
3. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina
4. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina
5. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave carina
6. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave carina
7. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
8. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora zamjenika glavnog revizora revizorskog tijela
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 45/19 od 23.10.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 041/19 od 17.10.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
2. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Andrijevica za period 2019-2023. godine
BERANE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu
BIJELO POLJE
1. Odluka o članskom doprinosu turističkim organizacijama
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u opštini Bijelo Polje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje
4. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje
5. Odluka o izmjenama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Bijelo Polje
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu
7. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje opštine Bijelo Polje za period od 2019. do 2024. godine
8. Odluka o lokalnim komunalnim taksama opštine Bijelo Polje
9. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem Spomen-ploče povodom početka rada Osnovne škole na Brzavi 1876. godine
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u opštini Bijelo Polje i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština
11. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje puta “Ski centar Cmiljača – Ski centar Žarski”
12. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Babića Brijeg
13. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Kanje – Metanjac – Dobrakovo
14. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Kradenik – Vrbe
15. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Medanovići
16. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Pavino Polje – Mahala
17. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Sefersko vrelo – Korita
18. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda Radičko vrelo – Korita
19. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje vodovoda za potrebe baznog naselja “Cmiljča”
20. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje prilazne rampe mostu Njegnjevo – Potkrajci sa pristupnim putem
21. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta Srđevac – Sušica
22. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do groblja u Trubinama
23. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta Sutivan – Orahovica
24. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije lokalnog puta (L1) Gubavač – Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice
25. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2018. godinu
26. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o funkcionisanju i efektima biznis zona
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele broj 8 u bloku broj 11 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Dubovica I – izmjene i dopune”
CETINJE
1. Zaključak o prihvatanju predloga Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2020. godinu
2. Odluka o razmjeni nepokretnosti
3. Zaključak o godišnjem informisanju Skupštine Prijestonice o bezbjednosnoj situaciji u gradu
4. Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis i održavanje objekata” Cetinje
6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Prijestonice Cetinje, sa DOO “Komunalno” Cetinje
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju i problemima u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2018. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o zdravstvenim uslugama na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
KOTOR
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV “Daošine 2” sa uklapanjem u SN mrežu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Kotor” Kotor
4. Odluka o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići
5. Odluka o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor
6. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 957/13 i 958/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
7. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 1861/2 i 1864/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Kotor” Kotor
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Kavač
10. Odluka o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i kabastog otpada na teritoriji opštine Kotor, kao i načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada
11. Odluka o izgradnji javne rasvjete Koložunj
12. Programski zadatak sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za uređenje lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na katastarskoj parceli 1150 KO Ledenice Gornje
13. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
14. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora
15. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “21. Novembar”
16. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o mjesnim zajednicama
17. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti
18. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor
19. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
20. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4 kV1x360 kVA “Butiko”
21. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Kotor
ROŽAJE
1. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje lokaliteta “Brezovačko brdo”
2. Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Javnog interesa na zemljištu radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima
ŽABLJAK
1. Ispravka Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Razvršje”
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 009/19 od 17.10.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu
2. Zakon o potvrđivanju protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe
3. Odluka o objavljivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata
4. Odluka o objavljivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 058/19 od 18.10.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja sa trase 400 KV dalekovoda Čevo-Pljevlja
2. Odluka o dodjeli prava na komercijalno korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u šumama i na šumskom zemljištu u državnoj svojini, za 2019. godinu
3. Pravilnik o stavljanju otiska štambilja u putnu ispravu i obrascima potvrda i posebnog lista o ulasku i izlasku iz Crne Gore
4. Pravilnik o boji i oznakama službenih vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne policije
5. Pravilnik o načinu ostvarivanja novčane pomoći i naknade troškova prevoza za nezaposlena lica
6. Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2020. godinu
7. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Šaranović protiv Crne Gore (Predstavka br. 31775/16)
8. Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima
9. Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
10. Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
11. Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Inženjerske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Izmjene i dopune Sudskog poslovnika
2. Odluka o izmjeni Statuta Privredne komore Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Kraljevini Saudijskoj Arabiji
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbjednost
3. Rješenje o postavljenju pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Naučno-tehnološki park Crne Gore”
5. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
6. Odluka o određivanju vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca
7. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 44/19 od 18.10.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 057/19 od 11.10.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Arsenal” – Tivat
2. Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Skrbuša” na dijelu vodotoka Skrbuša
3. Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Bare Kraljske” na dijelu vodotoka Vranještica
4. Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini
5. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu “Pogled”, opština Rožaje
6. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta “Ledenice”, opština Kotor
7. Odluka o prestanku važenja Odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice
8. Pravilnik o obrascu iseljeničke knjižice
9. Javni oglas za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za Aerodrome Crne Gore
10. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Društvu za upravljanje penzionim fondom “Atlas penzija” AD Podgorica
11. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Gornji Zatrijebač
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru jednog člana Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela “Kraljičina plaža” Budva
2. Odluka o razrješenju jedne članice Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
3. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
4. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
6. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave javnih radova
7. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave javnih radova
9. Rješenje o određivanju v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. Direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
11. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za državni Budžet u Ministarstvu finansija
12. Rješenje o imenovanju Etičkog komiteta
13. Rješenje o imenovanju direktorice Uprave za statistiku
14. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova
15. Rješenje o brisanju pravnog lica iz Registra pravnih lica za vršenje vještačenja i Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
16. Rješenje o imenovanju direktora Uprave carina
17. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju
18. Odluka o izboru predsjednice Osnovnog suda u Danilovgradu
19. Odluka o izboru sudije Višeg suda u Bijelom Polju
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 43/19 od 11.10.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/19 od 07.10.2019. godine
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele broj 7, u okviru Lokalne studije lokacije “Komoševina I”
KOTOR
1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za realizaciju Programa podsticajnih mjera u poljoprivredi
2. Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
PLJEVLJA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora Javne ustanove Umjetnička Galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja
3. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
4. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO “Lokalni putevi” Pljevlja
5. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO “Grijanje” Pljevlja
6. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO “Čistoća” Pljevlja
9. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” Pljevlja
PODGORICA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu
2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada – Podgorice
3. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom” u Podgorici
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Naselje 1. maj” u Podgorici
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici
6. Odluka o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada bez naknade
7. Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta radi izgradnje saobraćajnica radnog naziva “Ulica B” i “Ulica D” u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Radoje Dakić” – izmjene i dopune u Podgorici
8. Dopune Programa podizanja spomen-obilježja za 2019. godinu
9. Odluka o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica
10. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fudbalskim klubom “Budućnost”
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove “Gradsko pozorište” Podgorica o razrješenju direktorice Ustanove
ULCINJ
1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prenos prava svojine na građevinskom zemljištu
TUZI
1. Odluka o varijabilnom dijelu zarade
2. Odluka o rasporedu radnog vremena
3. Uputstvo o izradi Godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 008/19 od 09.10.2019. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o obavljanju plaćene djelatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o naučnoj i tehnološkoj saradnji
Poreska praksa (30)
1. EVIDENTIRANJE I IZVJEŠTAVANJE (IOPPD) ISPLAĆENIH ZARADA SA STANOVIŠTA NAJNOVIJIH IZMJENA PROPISA U VEZI OBRAČUNA MINIMALNE ZARADE
2. FINANSIJSKI ISKAZI ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE
3. MIŠLJENJE NA PITANJE U VEZI STAUSA OSIGURANIKA, KADA JE LICE VEĆ OSIGURANO PO OSNOVU ZAPOSLENJA, A PLANIRA DA REGISTRUJE PREDUZETNIČKU DJELATNOST
4. MIŠLJENJE U VEZI POSLJEDNJIH IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROIZVODA I USLUGA KOJI SE OPOREZUJU PO SNIŽENOJ STOPI PDV-A (“SL. LIST RCG”, BR. 43 I 51/19) KOD PROMETA MEDICINSKIH SREDSTAVA
5. MIŠLJENJE U VEZI ROKA ZASTARE PRAVA NA POVRAĆAJ PDV-A
6. NAČIN EVIDENTIRANJA PROMETA KOD PDV-A OBVEZNIKA
7. NAČIN EVIDENTIRANJA PROMETA ZA PORESKE OBVEZNIKE KOJI NIJESU PDV OBVEZNICI (PARAGON BLOK, REGISTAR KASA…)
8. NORMATIVNA REGULATIVE KADA JE U PITANJU IZDAVANJE RAČUNA, SADRŽAJ, NAČIN, RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA
9. OBAVEZA PDV REGISTRACIJE, USLOVI I ROK
10. OBAVEZE DIJELA STRANOG DRUŠTVA, ODNOSNO POSLOVNE JEDINICE, OVLAŠĆENA LICA, ZAPOSLENA LICA, IZVRŠNI DIREKTOR
11. OBAVEZE PREDUZETNIKA – PORESKOG OBVEZNIKA KOJI POREZ PLAĆA PO STVARNOM DOHOTKU
12. OPOREZIVANJE NAKNADE ZA ČLANSTVO U REVIZORSKOM ODBORU
13. PORESKI TRETMAN DAVANJA U NAJAM APARATA ZA IGRE NA SREĆU
14. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE KOJA SE VRŠI LICIMA ZA RAD U KOMISIJAMA, RADNIM GRUPAMA I SLIČNIM RADNIM TIJELIMA KOJA SU OBVEZNICI DOPRINOSA PO OSNOVU ZAPOSLENJA KOD DRUGOG POSLODAVCA
15. PORESKI TRETMAN NAKNADE NA IME ZAKUPNINE (NAJAM OPREME) KOJE PORESKI OBVEZNIK CRNE GORE PLAĆA NEREZIDENTU REPUBLIKE SRBIJE (PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA)
16. PORESKI TRETMAN POZAJMICA (ZAJMA)
17. PORESKI TRETMAN PRIHODA ISPLAĆENIH NA IME NAGRADE FIZIČKIM LICIMA
18. PORESKI TRETMAN PRIHODA ISPLAĆENIH SPORTISTIMA
19. PORESKI TRETMAN RASHODA PORESKOG OBVEZNIKA KOJI SU NASTALI KAO POSLJEDICA PLAĆANJA REKREACIJE ZAPOSLENIMA
20. PORESKI TRETMAN TROŠKOVA, KADA ZAPOSLENI KORISTI SOPSTVENO VOZILO U SLUŽBENE SVRHE
21. PORESKI TRETMAN USLUGA SMJEŠTAJA U TURISTIČKIM OBJEKTIMA – KAD SE PRIMJENJUJE OPŠTA STOPA PDV-A OD 21%, A KADA SNIŽENA STOPA OD 7%
22. POVRAĆAJ PDV-A ZA FIZIČKA LICA KOD KUPOVINE STANA
23. PRAVO KORIŠĆENJA ULAZNOG PDV-A
24. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KOD PORESKOG OBVEZNIKA KOJI OBAVLJA OPOREZIVI PROMET I PROMET OSLOBOĐEN OD OPOREZIVANJA
25. PREDMET OPOREZIVANJA, KAD JE PROMET OSTVAREN VAN CRNE GORE
26. PREDMET OPOREZIVANJA, KADA JE U PITANJU UPLATA REZERVACIJE ZA PREVOZ
27. PRIMJENA PRAVILA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KADA SU U PITANJU KONSALTING USLUGE
28. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
29. PROMET NEPOKRETNOSTI, NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, PRAVO ULAZNOG PDV-A
30. USLUGE PREVOZA DOBARA PO SISTEMU DAP, NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV – KONKRETAN PRIMJER
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 056/19 od 04.10.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pinješ – Borova šuma”, opština Ulcinj
2. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Hoteli i vile visoke kategorije”, Pinješ, opština Ulcinj
3. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, opština Tivat
4. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, Cetinje
5. Odluka o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Tokiju – Japan
6. Rješenje o utvrđivanju broja studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore
7. Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda
8. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 243/16, od 18. jula 2019. godine
9. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Goduša
10. Pravila za korekcije cijena i naknada
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu urbanističkog projekta
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Hoteli i vile visoke kategorije”, Pinješ, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
4. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Pinješ – Borova šuma”, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 42/19 od 04.10.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 055/19 od 27.09.2019. godine
Novi propisi:
1. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za člana Savjeta RTCG
2. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije
3. Pravilnik o provjeri znanja, kompetencija i vještina kandidata na internom oglasu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
4. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/19, od 18. jula 2019. godine
5. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 49/18, od 18. jula 2019. godine
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 44/17, od 18. jula 2019. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopunama Odluke o planu privatizacije za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za unapređenje kvaliteta nastave i talente
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za stavljanje lijeka u promet
5. Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Srbiji
2. Rješenje o postavljenju sekretarke Ministarstva odbrane
3. Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka
4. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije
5. Rješenje o imenovanju zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 41/19 od 27.09.2019. godine