Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Jul 2020

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 068/20 od 08.07.2020. godine
Novi propisi:
1. Plan održavanja minimalnog broja polazaka prevoznika u javnom međugradskom linijskom prevozu putnika
2. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju radi realizacije projekta izgradnje objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 1×630(1000)kVA “Golužba – nova” sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima
4. Uredba o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem
5. Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen
3. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/20 od 07.07.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju mjesne zajednice Gornje Luge
3. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade (LAPM) 2020-2021. godine
4. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korišćenje Opštinskih puteva
5. Odluka o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji Opštine Andrijevica
6. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja u Opštini Andrijevica za 2020. godinu
7. Odluka o davanju garancije za DOO “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica
8. Odluka o dopuni Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
BAR
1. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2020. godine
BUDVA
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Budva
2. Odluka o izboru predsjednika Opštine Budva
3. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
4. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj
5. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
6. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj
7. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise
8. Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
9. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za Statut i propise
10. Rješenje o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju potpredsjednika Opštine Budva
11. Zaključak o davanju saglasnosti vršiocu dužnosti predsjednika Opštine za angažovanje zaštitara radi zaštite lica i imovine
DANILOVGRAD
1. Završni račun Budžeta Opštine Danilovgrad za 2019. godinu
2. Odluka o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju potpredsjednika Opštine Danilovgrad
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednice Opštine Danilovgrad
5. Odluka o prodaji zemljišta i objekta na katastarskoj parceli broj 1734/1 u KO Glavica
6. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
KOTOR
1. Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor
ŽABLJAK
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Žabljak za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekta montažnog karaktera na teritoriji Opštine Žabljak
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu na Vladu Crne Gore – Sindikat Uprave policije
5. Odluka o imenovanju člana Opštinske izborne komisije
6. Odluka o prestanku mandata člana Opštinske izborne komisije
7. Odluka o davanju vozila na korišćenje Turističkoj organizaciji opštine Žabljak
8. Odluka o prodaji nepokretnosti – građevinskog zemljišta
9. Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Žabljak
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne uprave za period od 01.01.2019 do 31.12.2019. godine
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak 2019-2022. godine, za 2019. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, za 2019. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine Žabljak 2017-2021. godine, za 2020. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o popisu i procjeni pokretnih i nepokretnih stvari kojima raspolaže opština Žabljak za 2019. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2019. godinu
16. Rješenje o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije opštine Žabljak za 2019. godinu
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2019. godinu
TUZI
1. Ispravka Odluke o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 u opštini Tuzi
Spisak ažuriranih propisa na dan 08.07.2020. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 067/20 od 07.07.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra i Evidencije vjerskih zajednica
2. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka za arhitektonsko projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje
3. Rješenje o standardu zanimanja Aranžer i dekorater/Aranžerka i dekoraterka izloga i postavki
4. Naredba o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 od većeg epidemiološkog značaja
5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje
7. Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu
3. Uredba o izmjeni Uredbe o zakonskim mjernim jedinicama
Ispravke propisa:
1. Ispravka Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 066/20 od 06.07.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o obrascima za sprovođenje postupaka javnih nabavki
2. Odluka o dodjeli koncesije za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u Luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa
6. Zaključci o preduzetim aktivnostima na suočavanju sa epidemijom COVID-19
7. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
8. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/20 od 03.07.2020. godine
BAR
1. Odluka o rješavanju stambenih potreba lokalnih funkcionera
2. Završni račun Budžeta opštine Bar za 2019. godinu
3. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Bar za period 2020-2025. godine
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – Urbanističke parcele UP 43, u zoni “B”, blok 2 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Topolica Bjeliši” izmjene i dopune u Baru
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele UP 44, u zoni “B”, blok 2 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Topolica Bjeliši” izmjene i dopune u Baru
7. Odluka o usvajanju Opštinskog plana za zaštitu i spašavanje od poplava
8. Odluka o davanju saglasnosti na davanje u podzakupu nepokretnosti
9. Odluka o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika
10. Odluka o mjesnim zajednicama
11. Odluka o davanju saglasnosti Vladi Crne Gore za obezbjeđenjem izgradnje i obavljanja komunalnih djelatnosti javnog vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama u naseljima Dobra Voda, Veliki Pijesak i Utjeha u Opštini Bar
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2019. godinu Javnog preduzeća Kulturni centar Bar
13. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup objekta
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu DOO Možura Bar
15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i podržanim projektima u 2019. godini
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja za 2019. godinu DOO Lovstvo Bar
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2019. godinu DOO “Sportsko rekreativni centar” Bar
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i rezultatima poslovanja za 2019. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” Bar
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije opštine Bar za 2019. godinu sa Finansijskim izvještajem
DANILOVGRAD
1. Odluka o razrješenju potpredsjednika opštine Danilovgrad
2. Odluka o imenovanju potpredsjednice opštine Danilovgrad
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju lokalnog puta Danilovgrad – Spuž (preko Martinića), dionica “Gorica – Burum” od KM 0+000 do KM 8+694,46
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju za rekonstrukciju postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže u opštini Danilovgrad
KOLAŠIN
1. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
KOTOR
1. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Opštine Kotor
3. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
4. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
5. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
6. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja Opštine Kotor 2020-2024. godine
7. Odluka o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta Opštine Kotor za period 2020-2021. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Kotor, Vaterpolo kluba “Primorac” Kotor i “Primorje” AD Tivat Hotels & restaurants
9. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2020-2021. godine
PODGORICA
1. Odluka o dopunama Odluke o privremenom određivanju naziva ulica na teritoriji Glavnog grada
ŠAVNIK
1. Odluka o lokalnim komunalnim taksama opštine Šavnik
2. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga korišćenja gradske kapele i održavanja grobnih mjesta
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Parka prirode “Dragišnjica i Komarnica” Šavnik za 2019. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Turističke organizacije opštine Šavnik za 2019. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Javne ustanove Centar za kulturu, sport i medije Šavnik za 2019. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja D.O.O. “Komunalne djelatnosti” Šavnik za 2019. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika Opštine i radu organa uprave i službi opštine Šavnik za 2019. godinu
8. Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje
9. Odluka o ublažavanju negativnih finansijskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusom (COVID 19) na području Opštine Šavnik i mjerama za održanje stabilnosti budžeta Opštine Šavnik za 2020. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite u opštini Šavnik za 2019. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Nacionalnog parka “Durmitor” za 2019. godinu
12. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata
13. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Šavnik za period 2020-2021. godine
14. Odluka o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje gradske kapele Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Šavnik
15. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na d.o.o. “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
16. Odluka o davanju na korišćenje prostora za potrebe pružanja veterinarskih usluga
17. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta d.o.o. Parka prirode “Dragišnica i Komarnica”
18. Odluka o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje otvorenog terena za male sportove Javnoj ustanovi Centru za kulturu, sport i medije Šavnik
19. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, kroz komponentu 2, za 2020. godinu
20. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Uprave policije – Ispostave Šavnik za 2019. godinu
21. Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Šavnik
22. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Šavnik za 2019. godinu
23. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju socijalne i dječje zaštite u opštini Šavnik za 2019. godinu
ŽABLJAK
1. Odluka o davanju u zakup privremenih objekata
2. Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020. godinu
TUZI
1. Odluka o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Tuzi
2. Ispravka Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 065/20 od 03.07.2020. godine
Novi propisi:
1. Zakon o privrednim društvima
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Kotor radi ostvarivanja Javnog interesa – izgradnje saobraćajnice “G” i “G1” u Detaljnoj studiji lokacije “Sektor 38 Bigova” i Lokalnoj studiji lokacije “Trašte”
3. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
4. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
5. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
6. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka mehatronike putničkih automobila
7. Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori
8. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2020. godine
9. Rješenje o standardu zanimanja Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka u prometu ljekova i medicinskih sredstava
10. Rješenje o standardu zanimanja Personalni asistent/Personalna asistentkinja
11. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka za medicinsko – terapijske masaže
12. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka finalne obrade drveta
13. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka primarne i polufinalne obrade drveta
14. Rješenje o standardu zanimanja Operater/Operaterka finalne obrade drveta
15. Rješenje o standardu zanimanja Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka u farmaceutskoj proizvodnji i laboratoriji
16. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka mehatronike privrednih vozila
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o koeficijentima za utvrđivanje zarade zaposlenih u Agenciji za zaštitu konkurencije
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 004/20 od 19.05.2020. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o obavljanju plaćene djelatnosti izdržavanih članova porodice članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o pružanju konzularne zaštite crnogorskim državljanima
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 064/20 od 02.07.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba o prestanku važenja Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o prestanku važenja Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Naredba o prestanku važenja Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
6. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Glavatičići”, opština Kotor
7. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine
8. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, Skupštini opštine Budva, Skupštini opštine Gusinje, Skupštini opštine Kotor i Skupštini opštine Tivat, koji će biti održani 30. avgusta 2020. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 063/20 od 30.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Škola za strane jezike “Waves – Budva”, iz Budve
3. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti kućnih pećnica i napa
4. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica električara motornih vozila
5. Rješenje o standardu zanimanja Električar/Električarka motornih vozila
6. Rješenje o standardu zanimanja Autovulkanizer/Autovulkanizerka
7. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka za hidro-peloido terapijske procedure
8. Rješenje o standardu zanimanja Vatrogasac-Spasilac/Vatrogaskinja-Spasiteljka
9. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti stambenih ventilacionih jedinica
10. Odluka o dodjeli koncesije za pružanje lučkih usluga u Luci Bar – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu Luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta Luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu Luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci
11. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Timar
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PAM CG
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o listi klasifikovanih supstanci
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
2. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
3. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
4. Rješenje o izboru članova Odbora direktora “Aerodromi Crne Gore” AD Podgorica
5. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Irskoj
6. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Islandu
7. Rješenje o postavljenju sudskog vještaka
8. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za željeznice
9. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Zavoda za školstvo
10. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
11. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
12. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju
13. Rješenje o razrješenju stalnog predstavnika Crne Gore pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO)
14. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
15. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice
16. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske
17. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja

Jun 2020

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 063/20 od 30.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 062/20 od 26.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za pećnice, ploče za kuvanje i nape
4. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja opšteg, granskog i kolektivnog ugovora kod poslodavca
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
6. Odluka o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Nikšić”
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Herceg Novi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
2. Pravilnik o obrascima evidencija u postupcima javnih nabavki
3. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih supstanci, tehničkim mjerama za izuzeće od primjene graničnih vrijednosti i načinu monitoringa
4. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, Budva, Gusinje i Kotor
5. Odluka o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore
6. Zaključak o zaduženju Vlade Crne Gore za izmjenu Obrazloženja Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 022/20 od 23.06.2020. godine
BUDVA
1. Ispravka Odluke o razrješenju predsjednika Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o ovlašćenju potpresjednika opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine
KOLAŠIN
1. Odluka u o prodaji zemljišta – katastarskih parcela broj: 403/2 i 426/3 KO Kolašin, a radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 23 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”
ROŽAJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Rožaje za 2019. godinu
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje puta “Kaluđerski laz – Štedim”
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Opštini Rožaje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine, broj 01-100/20-1304 od 08.06.2020. godine
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika Opštine, broj 01-100/20-1305 od 08.06.2020. godine
6. Odluka o imenovanju potpredsjednika Opštine Rožaje
7. Odluka o imenovanju potpredsjednika Opštine Rožaje
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za organizaciju 47. Sandžačkih sportskih igara za 2020. godinu broj 342 od 26.12.2019. godine
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijskog poslovanja DOO “Komunalno” Rožaje za 2019. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2019. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Rožaje za 2019. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim analizama DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2019. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Sportski centar” Rožaje za 2019. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2019. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
16. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Narodna biblioteka za 2019. godinu
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem o poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2019. godinu
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” za 2019. godinu
TIVAT
1. Odluku o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat
2. Odluku o raspisivanju izbora za odbornike
GOLUBOVCI
1. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom određivanju naziva ulica u naseljima na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 060/20 od 21.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Pravilnik o kućnom redu u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
3. Pravilnik o obrascima izvještaja u postupcima javnih nabavki
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 25/20 od 22.06.2020. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 058/20 od 19.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
2. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
3. Pravilnik o sadržaju izjave o nepostojanju sukoba interesa članova tenderske komisije
4. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora članova Savjeta za mlade
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju radi izgradnje kablovskog voda 35 kV TS 110/35 kv “Podi” – TS 35/10 kV “Baošići” i kablovskog voda 35 kV TS 110/35 kV “Podi” – TS 35/10 kV “Kumbor”, opština Herceg Novi
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice 10/04 kV “Boan” sa priključnim 10 kV vodom u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Boan, opština Šavnik
7. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Glavnom gradu Podgorica, radi ostvarivanja javnog interesa – razvoja kulture u Glavnom gradu Podgorica
8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar za otuđenje nepokretnosti
9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Bar za otuđenje nepokretnosti
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 12/514/19 od 17.06.2019. godine
2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za učešće korisnika, roditelja odnosno srodnika u plaćanju troškova usluga podrške za život u zajednici, savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih i usluga smještaja
3. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare
“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o obrascu analize opravdanosti javno-privatnog partnerstva
2. Pravilnik o metodologiji za procjenu dobijene vrijednosti u odnosu na uložena sredstva
3. Pravilnik o obrascu izvještaja o realizaciji ugovora o javno-privatnom partnerstvu
4. Pravilnik o sadržaju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra odobrenih predloga projekata javno-privatnog partnerstva
6. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 057/20 od 18.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Grahovo
2. Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke
3. Pravilnik o spisku radova i poslova koji mogu biti predmet javne nabavke
4. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Pravilnik o načinu utvrđivanja obaveznih ciljeva smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte
6. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Zaštita prostora Crne Gore”
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju II faze obilaznice Rožaja
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju zajedničkog graničnog prelaza “Vraćenovići”
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva u KO Jabuka, KO Mateševo, KO Sunga i KO Bare Kraljske na teritoriji opštine Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije
3. Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 020/20 od 17.06.2020. godine
PLAV
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2019. godinu
2. Odluka o porezu na nepokretnosti u Opštini Plav
3. Odluka o stipendiranju studenata, studentskoj i učeničkoj nagradi
4. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Plav
5. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Plav
6. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju Prnjavorske ulice u Plavu
7. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno selo – Gusinje
8. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plav
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne djelatnosti” Plav, sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2019. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta DOO “Komunalne djelatnosti” Plav
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Plav, organa lokalne uprave i službi za 2019. godinu
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe za Skupštinske poslove za 2019. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centra za kulturu Plav “Husein Bašić” sa finansijskim izvještajem za 2019. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Dnevni Centar “Lipa” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2019. godinu
PLJEVLJA
1. Program uređenja prostora za 2020. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Pljevlja
3. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica Opštine Pljevlja
4. Odluka o prodaji nepokretnosti (Motel “Vodice” sa pripadajućim zemljištem i zgrada stare vodenice)
5. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Državnom arhivu Crne Gore
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
7. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Pljevlja
8. Odluka o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pljevlja
9. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opšta i posebna parkirališta
10. Odluka o komunalnom redu
11. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke cijena usluga vozila i mašina DOO “Lokalni putevi” Pljevlja
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod” Pljevlja
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO “Komunalne usluge” Pljevlja
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području Opštine Pljevlja
17. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Pljevlja
18. Odluka o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele broj 36 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Gorijevac”
19. Odluka o prihvatanju Mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19
20. Odluka o prodaji nepokretnosti (urbanističkih parcela broj 47 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Potrlica” – Izmjene i dopune, broj 151, 152, 154, 294, 297, 298 i 299 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Dolovi III” – Izmjene i dopune)
21. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja
TIVAT
1. Odluka o dodatku na osnovnu zaradu zaposlenih u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
ULCINJ
1. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2020. godinu
TUZI
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Tuzi za 2019. godinu
2. Program rada Skupštine opštine Tuzi za 2020. godinu
3. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o produženju mandata vršiocu dužnosti izvršnog direktora “Komunalno/Komunale” – Tuzi
4. Odluka o potvrdi Odluke o utvrđivanju naknade za rad organa upravljanja u javnim ustanovama i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Opština Tuzi
5. Odluka o potvrdi Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tuzi
6. Odluka o potvrdi Odluke o dopuni Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
7. Odluka o potvrdi Odluke o uslovima, načinu i dinamici raspodjele sredstava Budžeta Opštine Tuzi za 2020. godinu namijenjenih za poljoprivredu
8. Odluka o pristupanju izrade Lokalnog plana zaštite životne sredine Opštine Tuzi 2020-2024. godine
9. Odluka o pristupanju izrade Plana upravljanja Spomenika prirode “Kanjon Cijevne” za period 2020-2025. godine
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tuzi zbog izgradnje kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima, shodno Generalnom urbanističkom rješenju Tuzi
11. Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Tuzi
12. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Tuzi
13. Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama
14. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju i upravljanju Fudbalskim klubom “Dečić”
15. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tuzi, sa d.o.o. “Komunalno/Komunale” Tuzi
16. Odluka o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 u Opštini Tuzi
17. Odluka o imenovanju zamjenice predsjednika Opštinske izborne komisije Tuzi
18. Odluka o davanju saglasnosti na izbor izvršnog direktora Društava sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
19. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju imovine Opštine Tuzi za 2019. godinu
20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika, organa uprave i službi opštine Tuzi za 2019. godinu
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/20 od 19.06.2020. godine
BUDVA
1. Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Budva
2. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva
3. Odluka o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine
ROŽAJE
1. Odluka o potvrđivanju Odluke o obavezivanju organa lokalne uprave kao i ustanove, preduzeća i agencije čiji je osnivač Opština, da zbog novonastale situacije vode odgovornu fiskalnu politiku
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim projekcijama DOO “Ski centar Hajla” za 2020. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana i Programa i plana rada sa Finansijskim planom za 2020. godinu Javnoj ustanovi Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Opštine Rožaje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2020. godinu
5. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Rožaje za 2019. godinu sa Izvještajem o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave
8. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Programa investicionih aktivnosti Opštine Rožaje za 2020. godinu
9. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti za zauzimanje i korišćenje zemljišta
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javnoj ustanovi Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2020. godinu
11. Odluka o potvrđivanju Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkim organizacijama
12. Odluka o imenovanju člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje”
13. Odluka o imenovanju člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje”
14. Odluka o razrješenju Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
15. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
16. Odluka o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje
17. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje
18. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
19. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
20. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
21. Odluka o potvrđivanju Odluke o prenosu prava svojine
22. Odluka o davanju saglasnosti na Program i plana rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Narodna biblioteka za 2020. godinu
23. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Rožaje
24. Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Rožaje
25. Odluka o potvrđivanju Odluke o mjerama sa ciljem ublažavanja posljedica po građane i privredu nastalim usled pandemije virusa Covid-19
Poreska praksa (14)
1. IZDAVANJE PORESKOG RAČUNA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU U SKLOPU HOTELA
2. OBRAČUN PDV OD STRANE PRIMAOCA USLUGE, KADA USLUGU PRUŽA STRANO LICE
3. OPOREZIVANJE PRIHODA STRANCA – FIZIČKOG LICA U CRNOJ GORI, U SKLADU SA UGOVORIMA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
4. OPOREZIVANJE USLUGA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PRIVATNIH I DRŽAVNIH, KOJE PRUŽAJU JAVNU ZDRAVSTVENU USLUGU
5. OPOREZIVANJE USLUGE PREVOZA PUTNIKA I PRTLJAGA, KADA JE U PITANJU PREVOZ GOSTIJU OD AERODROMA DO HOTELA, USLUGE POSREDOVANJA KOD SMJEŠTAJA GOSTIJU U APARTMANE, USLUGE ODRŽAVANJA NEKRETNINA I SLIČNO
6. PORESKI TRETMAN KOMPENZACIJE
7. PORESKI TRETMAN UGOVORNIH OBAVEZA IZMEĐU DVA PRAVNA LICA (VODA, STRUJA, KOMUNALNE USLUGE)
8. PREKRŠAJNE MJERE U VEZI NEPODNOŠENJA FINANSIJSKIH ISKAZA
9. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KADA JE U PITANJU KAPITALNA DOBIT (DOHODAK OD IMOVINE)
10. PROMET NEPOKRETNOSTI, KADA SE PLAĆA PDV A KADA POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI OD 5% OD STRANE KUPCA
11. REGISTRACIJA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PDV, I REGISTRACIJA NEVLADINE ORGANIZACIJE KAO PRIVREDOG SUBJEKTA – DRUŠTVO, LIMITIRANI PROMET OD OBAVLJANJA PRIVREDNE DJELATNOSTI
12. REGISTRACIJA STRANOG PRAVNOG LICA ZA PDV
13. STICANJE SVOJSTVA PORESKOG OBVEZNIKA PDV, PRAVO KORIŠĆENJA ULAZNOG PDV U VEZI USLUGE IZNAJMLJIVANJE NEPOKRETNOSTI
14. USLOVI ZA STICANJE REZIDENTNOSTI U PORESKOM SMISLU
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 019/20 od 12.06.2020. godine
BERANE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane za 2020. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za kulturu” za 2020. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Berane
4. Odluka o potvrđivanju Odluke o setu ekonomskih mjera sa ciljem ublažavanja posledica po građane i privredu nastalih usled pandemije Kovid-19
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Sportski centar” Berane za 2020. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Polimski muzej” za 2020. godinu
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
8. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “21. jul”
9. Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Berane
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pješačke staze u Mjesnoj zajednici Budimlja
11. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO “Komunalno”
12. Odluka o prestanku funkcije članovima Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
13. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Berane za period 2020-2021. godine
14. Odluka o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana DOO “Parking servis” Berane za 2020. godinu
15. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Berane
16. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO “Benergo” Berane
17. Rješenje o imenovanju Izvršnog direktora DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” Berane
18. Rješenje o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” Berane
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2019. godinu
20. Rješenje o prestanku mandata predsjedniku i članovima Savjeta za predstavke i pritužbe
21. Rješenje o prestanku mandata predsjedniku i članovima Savjeta prevenciju bolesti zavisnosti
22. Rješenje o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Benergo” Berane
23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Centar za kulturu” za 2019. godinu
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim iskazom DOO “Sportski centar” Berane za 2019. godinu
25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane za 2019. godinu
26. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Parking servis” Berane za 2019. godinu
27. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskom poslovanju Javne ustanove “Polimski muzej” za 2019. godinu
BUDVA
1. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Budva
CETINJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
2. Odluka o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Prijestonice Cetinje
3. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Opštu bolnicu “Danilo I” Cetinje
4. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO Kulturno-umjetničkom društvu “Njegoš” Cetinje bez naknade
5. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Cetinje
6. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
7. Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Prijestonice Cetinje
8. Odluka o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za prvih pet razreda osnovnog obrazovanja
9. Odluka o bratimljenju Prijestonice Cetinje i opštine Bitolj
10. Rješenje o imenovanju Savjeta za omladinsku i obrazovnu politiku
11. Rješenje o razrješenju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
12. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika Prijestonice Cetinje, radu organa i službi Prijestonice za 2019. godinu
PLUŽINE
1. Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun naknade za postavljanje privremenih objekata na teritoriji Opštine Plužine za 2020. godinu
2. Odluka o oslobađanju fizičkih lica od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti na seoskom području za 2020. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Plužine
4. Program uređenja prostora za 2020. godinu
PODGORICA
1. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni Javni Emiter “Radio televizija Podgorica”
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 1009/3 KO Tivat radi kompletiranja Urbanističke parcele 162 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mažina”
2. Odluka o koeficijentima za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
GUSINJE
1. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Gusinje
2. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Gusinje
3. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta za opštinu Gusinje za period 2020-2021. godine
4. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Gusinje za period 2020-2021. godine
5. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika Opštine Gusinje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju za 2019. godinu “Turističke organizacije” – Gusinje
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe Skupštine opštine Gusinje za 2019. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Gusinje za 2020. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju za 2019. godinu DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju za 2019. godinu Javne ustanove Centar za kulturu – Gusinje
11. Odluka o ekonomskim mjerama za pomoć privrednim subjektima i građanima Opštine Gusinje nastale usled epidemije koronavirusa
GOLUBOVCI
1. Odluka o izmjeni Odluke o privremenom određivanju naziva ulica u naseljima na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 056/20 od 15.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim kriterijumima za izbor članova Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova
2. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Poblaće
3. Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
4. Pravilnik o spisku društvenih i drugih posebnih usluga koje mogu biti predmet javne nabavke
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje dvosistemskog DV 10 kV Petnjica od TS 35/10 kV “Berane 3” do otcjepnog stuba u Paljuhu u zahvatu KO Polica, opština Berane
6. Odluka o dodjeli koncesije za korišćenje dijela vode za tehnološke potrebe “Rudnika uglja” AD Pljevlja za sistem otprašivanja sa rijeke Ćehotine, u skladu sa projektom izmještanja DTO sistema
Izmjene i dopune propisa:
1. Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
2. Rješenje o razrješenju četiri člana Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države
3. Rješenje o imenovanju četiri člana Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova
5. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova
6. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Portugalu
7. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
8. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Islamskoj Republici Iranu
9. Odluka o dopuni Odluke o Savjetu za vladavinu prava
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Uredba o kriterijumima za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenih u organima državne uprave za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
2. Uredba o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
4. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije
5. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije
6. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva u KO Đurkovići, KO Mrke, KO Rogami i KO Podgorica II na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe izgradnje 110 KV dalekovoda radi trajnog napajanja autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
8. Pravilnik o načinu pripreme, obuke i opremanja jedinica, odnosno pripadnika Vojske Crne Gore za upotrebu u međunarodnim snagama
9. Pravilnik o načinu utvrđivanja ispravke računske greške u ponudi u postupku javne nabavke
10. Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke
11. Pravilnik o obrascu evidencije registrovanih ponuđača u elektronski sistem javnih nabavki
12. Pravilnik o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki
13. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki
14. Pravilnik o obrascu plana javnih nabavki
15. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje integrisane dozvole
16. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju inventara emisija gasova sa efektom staklene bašte
17. Pravilnik o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 23/20 od 12.06.2020. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/20 od 05.06.2020. godine
ANDRIJEVICA
1. Programski zadatak sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DV 10kV Trešnjevo (priključak za STS 10/0.4kV “Izbjegličko naselje”) i NN kablovski izvod sa STS 10/0.4KV “Izbjegličko naselje” Andrijevica (Region 3)
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DV 10kV Trešnjevo (priključak za STS 10/0.4kV “Izbjegličko naselje”) i NN kablovski izvod sa STS 10/0.4kV “Izbjegličko naselje” Andrijevica (Region 3)
BAR
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
BIJELO POLJE
1. Ispravka Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici o izboru vršioca dužnosti direktora
BUDVA
1. Odluka o privremenom davanju naziva ulica na teritoriji Opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Ispravka Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu i postupanju sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
KOLAŠIN
1. Odluka o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa
KOTOR
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno Kotor” Kotor
2. Zaključak Skupštine opštine Kotor broj: 11-016/20-6987
3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije Konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj
4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
MOJKOVAC
1. Odluka o prihvatanju inicijative za realizaciju saradnje i bratimljenja Opštine Mojkovac – Crna Gora sa Opštinom Vel’ký# Meder – Slovačka republika
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2020. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2020. godinu
4. Odluka o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji Opštine Mojkovac
5. Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE “Mišnića potok” u Mojkovcu
6. Odluka o davanju na korišćenje poslovnih prostorija za potrebe odborničkih klubova u Skupštini opštine Mojkovac
7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac
8. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje puta Mojkovac – Lubnice, dionica 2
9. Odluka o potvrđivanju privremeno donešenih Odluka predsjednika Opštine Mojkovac
10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac
11. Odluka o vraćanju prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore bez naknade
12. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2020. godinu
13. Program Rada Skupštine opštine Mojkovac za 2020. godinu
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2019. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2019. godinu
16. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2019. godinu
NIKŠIĆ
1. Odluka o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji Opštine Nikšić radi ublažavanja posljedica koronavirusa
2. Odluka o oslobađanju Nevladinog udruženja Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” naknade po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta
3. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu nepokretnosti radi izgradnje saobraćajnice “Ulice 4” u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Rastoci 1
4. Odluka o davanju u zakup javnim nadmetanjem kancelarijskog poslovnog prostora u Ulici Ivana Milutinovića – zgrada Turističke organizacije u Nikšiću
5. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
6. Odluka o naknadi za rad članovima Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić
7. Odluka o naknadi za rad članovima Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić
8. Odluka o imenovanju Komisije za Studentsku nagradu Opštine Nikšić za 2020. godinu
9. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2020. godinu
10. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
11. Odluka o izboru članice Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
PLJEVLJA
1. Odluka o privremenom određivanju naziva ulica
TIVAT
1. Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u Opštini Tivat
2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Tivat
3. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Tivat
4. Odluka o dopuni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone
5. Odluka o prodaji katastarskih parcela 2322/4 i 2322/5 KO Tivat
6. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti reorganizacije Javne ustanove Centar za kulturu Tivat i osnivanju Javne ustanove Gradska biblioteka i Javne ustanove Tivatsko pozorište
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 054/20 od 08.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Jabuka i KO Mateševo na teritoriji opštine Kolašin za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
2. Odluka o osnivanju Zavoda za sportsku medicinu Crne Gore
3. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Centar”, opština Tuzi
4. Pravilnik o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti
5. Pravilnik o uslovima za obavljanje komunalne djelatnosti
6. Pravilnik o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje komunalne djelatnosti
7. Rješenje o izdavanju licence za rad Privatnoj ustanovi Auto škola “Točak”, iz Podgorice
8. Rješenje o izdavanju licence za rad Javnoj ustanovi Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović”, iz Podgorice
9. Pravilnik o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze
10. Pravilnik o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije
11. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti
12. Pravilnik o sadržaju i načinu ovjere knjige računa, načinu dostavljanja računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i načinu provjere računa za koji je izvršen postupak fiskalizacije
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
2. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture
3. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture
4. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za statistiku
5. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za statistiku
6. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za šume
7. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija
8. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
9. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”
10. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”
11. Rješenje o imenovanju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje
12. Rješenje o o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za ekonomsku i razvojnu politiku u Ministarstvu finansija
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
14. Rješenje o prestanku mandata sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo
15. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova
16. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
17. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
18. Rješenje o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara
19. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava
20. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
21. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
22. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
23. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
24. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
25. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
26. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za projekte od kapitalnog značaja za kulturu i promociju i razvoj kreativnih industrija u Ministarstvu kulture
Sudska praksa (203)
1. AKT DISKRIMINACIJE ZBOG NEJEDNAKE NAKNADE ZA RAD ISTE VRIJEDNOSTI
2. ALKOHOLISANOST KAO RAZLOG OTKAZA UGOVORA O RADU
3. APSOLUTNA NENADLEŽNOST REDOVNOG SUDA
4. BESPRAVNA GRADNJA NA ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ, RANIJE DRUŠTVENOJ, SVOJINI
5. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
6. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
7. BLANKO SOPSTVENA MJENICA
8. BRISANJE PRAVA KORIŠĆENJA I UPIS PRAVA SVOJINE
9. DEJSTVO PRESUDE U ODNOSU NA LICE KOJE JE STVAR O KOJOJ TEČE PARNICA STEKLO U TOKU PARNICE
10. DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA
11. DOGRADNJA TUĐEG OBJEKTA
12. DOKAZI NA KOJIMA SE NE MOŽE ZASNIVATI SUDSKA ODLUKA
13. DOKAZIVANJE I ZNAČAJ VANKNJIŽNOG VLASNIŠTVA NA STANU
14. DUG IZ UGOVORA O GRAĐENJU – ODNOS SUINVESTITORA PREMA NARUČIOCU
15. EVENTUALNO SPAJANJE TUŽBENIH ZAHTJEVA
16. FAKTIČKO DEPOSJEDIRANJE KAO OSNOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU
17. GRAĐENJE NA ZEMLJIŠTU U SUVLASNIŠTVU BEZ SAGLASNOSTI SUVLASNIKA
18. GUBITAK PRAVA NAMIRENJA POTRAŽIVANJA PREMA STEČAJNOM DUŽNIKU
19. IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA
20. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE I OPŠTINE ZA ŠTETU ZBOG NESTABILNOSTI TERENA I DEVASTIRANJA PARCELE
21. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA ŠTETU NASTALU KAO POSLJEDICU POVREDE NA RADU
22. ISKLJUČENJE PRAVA VLASNIKA NA NAKNADU TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI
23. ISPLATA NA IME NEOVLAŠĆENE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
24. ISPUNJENJE OBAVEZE
25. ISPUNJENOST USLOVA ZA POSTAVLJENJE ZA TUMAČA
26. IZDRŽAVANJE BRAČNOG SUPRUŽNIKA
27. IZDRŽAVANJE DJECE
28. IZGRADNJA ZIDA NA TUĐEM ZEMLJIŠTU -ISKLJUČENJE PRAVA SVOJINE I PRAVA NA NAKNADU-
29. IZMJENA OPTUŽNICE NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM – PREKORAČENJE OPTUŽBE
30. IZMJENA RENTE DOSUĐENE PRAVOSNAŽNOM ODLUKOM
31. KARAKTER RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU
32. KRŠENJE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U VANPARNIČNOM POSTUPKU
33. KRIVIČNO DJELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE
34. KRIVIČNO DJELO KRIJUMČARENJE
35. KRIVIČNO DJELO NASILJE U PORODICI ILI PORODIČNOJ ZAJEDNICI
36. KRIVIČNO DJELO NEDAVANJE IZDRŽAVANJA
37. KRIVIČNO DJELO TEŠKO UBISTVO
38. KRIVIČNO DJELO UBISTVO U POKUŠAJU
39. LEGITIMACIJA U SPORU ZA PREDAJU NEPOKRETNOSTI
40. LEGITIMACIJA ZA ISPLATU REGRESNOG DUGA
41. MEĐUPRESUDA
42. MERITORNO ODLUČIVANJE
43. NAČELO RESTRIKCIJE STVARNE SLUŽBENOSTI
44. NADLEŽNOST SUDA U SPORU SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM
45. NAKNADA ŠTETE ZA UMANJENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI BESPRAVNO IZGRADJENIH OBJEKATA
46. NAKNADA ŠTETE ZBOG DJELIMIČNO USKRAĆENE ZARADE – NEOSNOVANOST ZAHTJEVA
47. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PARCELE KAO POSLJEDICE IZGRADNJE PUTA
48. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA DRŽAVNOG ORGANA
49. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA DRŽAVNOG ORGANA
50. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE U VIDU IZMAKLE KORISTI ZBOG NEUČESTVOVANJA TUŽIOCA NA OBUCI I MIROVNOJ MISIJI
51. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE KOMERCIJALNOG OBJEKTA
52. NAKNADA ZA LEŽARINU BRODA
53. NAKNADA ZA RAD U DISCIPLINSKOJ KOMISIJI
54. NEBLAGOVREMENA REVIZIJA
55. NEDOKAZANA DISKRIMINACIJA
56. NEDOSTATAK LEGITIMACIJE ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
57. NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE
58. NEDOSTOJNO PONAŠANJE ZAPOSLENOG I NEDOSTATAK UPOZORENJA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU
59. NEDOZVOLJENO DRŽANJE ORUŽJA I EKSPLOZIVNIH MATERIJA
60. NEDOZVOLJENOST ŽALBE NA OBAVJEŠTENJE VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA O OCJENI NAVODA IZ INICIJATIVE ZA PODIZANJE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
61. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
62. NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
63. NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZA UTVRĐENJE ČINJENICA
64. NEISPLAĆENA NOVČANA POMOĆ USLJED SMRTI ČLANA PORODICE
65. NEISPUNJENJE POSEBNOG USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
66. NEMOGUĆNOST RASKIDA UGOVORA O NAKNADI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
67. NEOPRAVDANO ODUGOVLAČENJE PARNIČNOG POSTUPKA
68. NEOSNOVANOST ŽALBE NA ODLUKU DISCIPLINSKOG VIJEĆA SUDSKOG SAVJETA
69. NEOSNOVANOST ŽALBE NA RJEŠENJE VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA KOJIM JE ODBIJEN PREDLOG BRANIOCA OKRIVLJENOG ZA PODIZANJE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
70. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA IZ RAZLOGA PREDVIĐENOG ČLANOM 421 STAV 1 TAČKA 7 ZPP
71. NEOSNOVANOST PREDLOGA ZA PRODUŽENJE PRITVORA
72. NEOSNOVANOST PRIGOVORA KOMPENZACIJE
73. NEOSNOVANOST PRIGOVORA PRESUĐENE STVARI
74. NEOSNOVANOST TUŽBE RADI PROGLAŠENJA IZVRŠENJA NEDOPUŠTENIM
75. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU VARIJABILNOG DIJELA ZARADE
76. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA IZMJENU ODLUKE O POVJERAVANJU DJETETA I VRŠENJU RODITELJSKOG PRAVA
77. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE NA IME IZGUBLJENE DOBITI ZBOG OTUĐENJA PREDMETA ZAKUPA OD STRANE ZAKUPCA NAKON ISTEKA ZAKUPA
78. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA TRANSFORMACIJU UGOVORA O RADU SA ODREĐENOG U UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME
79. NEOSTVARENOST ZAKONSKIH USLOVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
80. NEPOSTOJANJE BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA IZ ČLANA 386 STAV 1 TAČKA 9 ZKP.
81. NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
82. NEPOSTOJANJE ZAKONSKIH USLOVA ZA PONAVLJANJE PARNIČNOG POSTUPKA
83. NERAZUMLJIVI RAZLOZI
84. NERAZUMNA DUŽINA TRAJANJA PARNIČNOG POSTUPKA
85. NERAZUMNA DUŽINA TRAJANJA UPRAVNOG SPORA
86. NEZAKONITO RASPOLAGANJE IMOVINOM KOJA JE U SANASLJEDNIČKOJ ZAJEDNICI
87. NEZAKONITOST ODLUKE O IZREČENOJ DISCIPLINSKOJ MJERI ZBOG POVREDE DISCIPLINSKOG POSTUPKA
88. NIŠTAVOST IZJAVE O JEMSTVU – PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE
89. NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU ROĐENJA TROJE I VIŠE DJECE
90. NUŽNA ODBRANA
91. NUŽNOST USKLAĐIVANJA ČINJENIČNOG SA PRAVNIM OSNOVOM TUŽBENOG ZAHTJEVA
92. OBAVEZA MJENIČNOG DUŽNIKA NA ISPLATU DUGA I OCJENA ZASTARJELOSTI MJENIČNOG POTRAŽIVANJA
93. OBJEKTIVNA KUMULACIJA TUŽBENIH ZAHTJEVA
94. OCJENA DOZVOLJENOSTI REVIZIJE U IMOVINSKOPRAVNOM SPORU RADI ISPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA
95. OCJENA OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU
96. OCJENA PRIGOVORA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA IZ RADA I U VEZI SA RADOM U STEČAJNOM POSTUPKU
97. OCJENA SAVJESNOSTI DRŽAVINE KAO USLOVA STICANJA PRAVA SVOJINE ODRŽAJEM
98. OCJENA ZAKONITOSTI ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG NEPRAVILNOG RASPOLAGANJA POVJERENIM SREDSTVIMA
99. OCJENA ZAKONITOSTI RJEŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
100. OCJENA ZASTARJELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA
101. OCJENA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O PROMETU ROBA I USLUGA IZMEĐU PRAVNIH LICA
102. ODBACIVANJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
103. ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI
104. ODLUKA USTAVNOG SUDA KAO RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
105. OPŠTI ROK ZASTARJELOSTI
106. OSNOVANOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
107. OSTVARIVANJE AUTORSKIH PRAVA
108. OTKAZ UGOVORA O RADU SA STRANCEM
109. POBIJANJE PRAVNE RADNJE POVJERIOCA – NEUOBIČAJENO NAMIRENJE POVJERIOCA I ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE
110. POLISA OSIGURANJA KAO INSTRUMENT OSIGURANJA NAPLATE KREDITA
111. PORAVNANJE ZAKLJUČENO PRED NADLEŽNIM ORGANOM KAO OSNOV STICANJA PRAVA SVOJINE
112. POSEBNA IMOVINA BRAČNOG DRUGA
113. POSLJEDICA NEPOSTUPANJA PREDLAGAČA PO NALOGU SUDA
114. POSLJEDICE IZOSTANKA PODNOSIOCA ŽALBE NA RASPRAVI PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM
115. POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NA OBRAČUN KAMATE
116. POSTUPAK ODREĐIVANJA PRAVIČNE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI I ISKLJUČENJE USLOVA ZA ZAKONSKU KOMPENZACIJU
117. POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU ISPRAVE
118. POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE
119. POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA NA ŠTETU OKRIVLJENOG IZ ČLANA 387 TAČKA 4 U VEZI ČLANA 400 ZKP I POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA IZ ČLANA 387 TAČKA 2 U VEZI ČLANA 6 STAV 1 ZKP
120. POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA NA ŠTETU OSUĐENOG
121. POVREDA NAČELA NEPOSREDNOSTI OD STRANE DRUGOSTEPENOG SUDA
122. POVREDA ODREDBE ČLANA 256 ZPP
123. POVREDA PRAVA NA ODBRANU
124. POVREDA PRAVA NA PRIMANJE I SAOPŠTAVANJE INFORMACIJE
125. POVREDA PRAVA NA PRISTUP SUDU
126. POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U KRIVIČNOM POSTUPKU ZBOG PREKORAČENJA ROKA ZA IZRADU PRVOSTEPENE PRESUDE
127. POVREDA PRAVILA POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU
128. PRAVILNOST OCJENE DOKAZA
129. PRAVILO TUMAČENJA UGOVORA
130. PRAVNA PRIRODA AKTA O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA
131. PRAVNA PRIRODA SLUŽBENOSTI – NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA UKIDANJE SLUŽBENOSTI –
132. PRAVNA PRIRODA TUŽBE ZA UTVRĐENJE
133. PRAVNA VALJANOST CD SNIMKA
134. PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA NA UGOVORE KOJI SU ZAKLJUČENI PRIJE OTVARANJA STEČAJA – OVLAŠĆENJE STEČAJNOG UPRAVNIKA
135. PRAVNO DEJSTVO PLANA REORGANIZACIJE I PRAVNA PRIRODA SOLIDARNE OBAVEZE
136. PRAVO AKCIONARA NA PODNOŠENJE DIREKTNE TUŽBE
137. PRAVO DJETETA NA ODGOVARAJUĆI ŽIVOTNI STANDARD PO KONVENCIJI O PRAVIMA DJETETA
138. PRAVO NA DODATAK NA DJECU
139. PRAVO NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE
140. PRAVO NA NUŽNI DIO I OCJENA OSNOVANOSTI PRIGOVORA NEDOSTOJNOSTI ZA NASLJEĐIVANJE
141. PRAVO NA OSPORAVANJE NAMIRENJA HIPOTEKARNOG POVJERIOCA
142. PRAVO NESAGLASNIH AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA DRUŠTVA
143. PRAVO UGOVARAČA NA NAKNADU ŠTETE KAO POSLJEDICE NEISPUNJENJA PREDAJE PREDMETA UGOVORA
144. PRAVOSNAŽNA PRESUDA KAO OSNOV ZA PROMJENU UPISA PRAVA SVOJINE
145. PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG UTVRĐENJA POVREDE PRAVA OD STRANE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA – NEBLAGOVREMENOST PREDLOGA
146. PREDMET JAVNE NABAVKE I PONUĐENA CIJENA
147. PREINAČENJE TUŽBE
148. PREINAČENJE TUŽBE I OCJENA DOZVOLJENOSTI REVIZIJE
149. PREKID POSTUPKA RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE
150. PREKLUZIJA U POGLEDU UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA
151. PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLJEDNIKE
152. PRESUĐENA STVAR
153. PRESUDA O UTVRĐIVANJU POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
154. PRETVARANJE PRAVA IZ DRUŠTVENE SVOJINE
155. PRIMJENA PRIVILEGOVANOG ROKA ZASTARJELOSTI
156. PRIMJENA PROPISA ZA ODREDJIVANJE PRAVIČNE NAKNADE ZA EKSPROPRISANE NEPOKRETNOSTI
157. PRIVIDNI UGOVOR – OCJENA VALJANOSTI UGOVORA O POKLONU
158. PROMJENA GRANICA I NAMJENE KATASTARSKE PARCELE
159. PROMJENA NAMJENE SUVLASNIČKE PARCELE OD STRANE JEDNOG SUVLASNIKA BEZ SAGLASNOSTI OSTALIH SUVLASNIKA
160. PROTIVRJEČNOST IZREKE SA DATIM RAZLOZIMA
161. PUNOVAŽNOST BRAKA
162. RASKID RADNOG ODNOSA PRIJE ISTEKA UGOVORENOG ROKA I POVRAĆAJ IZNOSA NA IME TROŠKOVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
163. RASPOLAGANJE STANOM OD STRANE NOSIOCA STANARSKOG PRAVA
164. RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM IMOVINOM STEČENOM U BRAKU
165. RAZRJEŠENJE DIREKTORA KOJI NIJE BIO U RADNOM ODNOSU PRIJE ZAKLJUČENJA UGOVORA O RADU ZA RADNO MJESTO DIREKTORA
166. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA O IZVRŠENJU
167. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA POVODOM ZAHTJEVA ZA OBEZBJEĐENJE PARNIČNIH TROŠKOVA
168. REVIZIJA TUŽIOCA KOJI SE NIJE KORISTIO PRAVOM ŽALBE U ODNOSU NA ODBIJAJUĆI DIO PRVOSTEPENE PRESUDE
169. SAIZVRŠILAŠTVO
170. SANASLJEDNIČKA ZAJEDNICA
171. SMANJENJE RASPOLAGANJA TESTAMENTOM ZBOG POVREDE NUŽNOG DIJELA
172. STICANJE PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA ODRŽAJEM
173. STVARANJE NOVE STVARI
174. TRANSFORMACIJA RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME
175. TUŽBA PRVOSTEPENOG ORGANA
176. TUŽBA ZA POVRAĆAJ STVARI
177. TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA PRAVA SVOJINE
178. TUMAČENJE UGOVORA
179. UGOVOR O ASIGNACIJI I SOLIDARNOST DUŽNIKA
180. UGOVORNA KAZNA
181. USLOVI ZA BRISANJE OSUDE
182. USLOVI ZA IZDAVANJE LICENCE OVLAŠĆENOG INŽENJERA
183. USLOVI ZA POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
184. USLOVI ZA PODNOŠENJE DERIVATIVNE TUŽBE
185. USLOVI ZA STICANJE SLUŽBENOSTI ODRŽAJEM
186. USLOVI ZA TRANSFORMACIJU RADNOG ODNOSA NAKON PRESTANKA RADA NA ODREĐENO VRIJEME
187. USMENI TESTAMENT
188. USTUPANJE NASLJEDNOG DIJELA PRIJE DIOBE
189. USVAJANJE ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI I UKIDANJE DRUGOSTEPENIH PRESUDA
190. UTICAJ PRIGOVORA PREBIJANJA NA RJEŠENJE SPORNOG ODNOSA
191. UTVRĐENJE IZLUČNOG PRAVA POVJERIOCA
192. VANBRAČNA ZAJEDNICA
193. VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I ODRŽAVANJE LIČNOG KONTAKTA DJETETA SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI – POVJERAVANJE DJETETA OCU –
194. VREMENSKO VAŽENJE ZAKONA
195. ZAŠTITA PRAVA NA IMOVINU
196. ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU UČESNIKA U USTAVNO SUDSKIM POSTUPCIMA
197. ZABILJEŽBA RJEŠENJA O IZVRŠENJU
198. ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA
199. ZAKONITOST ODLUKE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEOPRAVDANOG IZOSTANKA SA POSLA
200. ZAOSTAVŠTINA
201. ZASTARJELOST POTRAŽIVANJA NAKNADE ZA IZUZETO ZEMLJIŠTE
202. ZASTARJELOST PRAVA NA ISPUNJENJE OBAVEZE
203. ZNAČAJ STVARNE LEGITIMACIJE ZA MOMENAT OTPOČINJANJA PARNICE
Pravni stavovi (3)
1. DOZVOLJENOST DIREKTNE TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
2. PRIVREMENE MJERE U PARNIČNOM POSTUPKU
3. PROPORCIONALNOST KOD IZVRŠENJA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 053/20 od 05.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore za vrijeme učešća u NATO misiji u Republici Irak (NATO MISSION IRAQ – NMI)
2. Odluka o visini novčane naknade za oštećenje organizma i za slučaj smrti pripadnika Vojske Crne Gore, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i policije i zaposlenog u organu državne uprave za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
3. Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Plužine i Žabljak (Sanitarna sječa u 2020. godini)
4. Uredba o uslovima i načinu korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari za potrebe odbrane
5. Naredba o prestanku važenja Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
6. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja zahtjeva za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane
2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Hotelsko turističkog preduzeća “Miločer” društvo sa ograničenom odgovornošću, Budva
3. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi pravila državne pomoći
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 052/20 od 03.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o obrascu jednostranog raskida ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu
2. Pravilnik o informativnom obrascu o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu
3. Naredba o proglašavanju prestanka epidemije zarazne bolesti COVID 19
4. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Plana generalne regulacije Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Plana
5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – Urbanističke parcele UP 35 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom” – izmjene i dopune u Podgorici
6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za razmjenu nepokretnosti sa suvlasnicima Ljiljanom Drašković, Milutinom Markovićem i Zoranom Markovićem
7. Odluka o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 051/20 od 01.06.2020. godine
Novi propisi:
1. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Sinanović i drugi protiv Crne Gore, (Predstavka broj 45028/13)
2. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Presuda Raspopović i Drugi protiv Crne Gore, (Predstavka broj 58942/11 i 2 druge)
3. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Piletić protiv Crne Gore, (Predstavka broj 53044/13)
4. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Glušica i Đurović protiv Crne Gore, (Predstavka broj 34882/12)
Izmjene i dopune propisa:
1. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
3. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
4. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
5. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde