Loading...
Pregled ažuriranih propisa2019-01-17T13:14:25+00:00

Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Januar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 052/18 od 31.12.2018. godine
BAR
1. Program rada Skupštine opštine Bar za 2019. godinu
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Bar
3. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
4. Program uređenja prostora za 2019. godinu
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar”
6. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar
BERANE
1. Odluku o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2018. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg Novi za period do 2030. godine
PODGORICA
1. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu
2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone A, B i C” u Podgorici
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone D i E” u Podgorici
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “RTV – centralne djelatnosti” u Podgorici
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B” u Podgorici
6. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B – zona stanovanja” u Podgorici
7. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo – Zelenika” u Podgorici
8. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Momišići B” u Podgorici
9. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Gorica 3-dio B” u Podgorici
10. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Murtovina” u Podgorici
11. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Dajbabska gora” u Podgorici
12. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Drač – Cvijetin brijeg” u Podgorici
13. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Drač – za urbanu cjelinu 1.2. Nova Varoš” u Podgorici
14. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 1” u Podgorici
15. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Stara Varoš – dio Zone A” u Podgorici
16. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Skladišta i servisi – Cijevna” u Podgorici
17. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu
18. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina
19. Odluku o osnivanju Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji Savez” Podgorica
20. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zlatica B” – Izmjene i dopune
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice, sa jedne strane i privrednih društava “Uniprom” d.o.o. Nikšić i “Uniprom KAP” d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici
22. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 1287 i broj 1288 KO Dajbabe
23. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 2090/975 KO Podgorica III
24. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 11/9, broj 11/3, broj 2700/2 i broj 2702 KO Vranj
25. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 2819/2, broj 3732/2, broj 2818/1 i broj 2819/3 KO Tološi
26. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 1796, broj 1795, broj 1798, broj 1588/1 i broj 162/1 KO Cijevna
GOLUBOVCI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Gradske opštine Golubovci i radu Uprave Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu
TUZI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi za 2019. godinu
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
3. Odluka o pokretanju postupka za donošenje Statuta opštine Tuzi
4. Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 002/19 od 11.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bioče i KO Pelev Brijeg na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi – Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi – Trubjela
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu
5. Pravilnik o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja agrarnog marketinškog informacionog sistema
7. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
8. Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
9. Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
10. Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
11. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 48, 500-50, 200/50, 900-52, 600 GHZ za fiksne veze
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pam Crna Gora
Ispravke propisa:
1. Ispravka Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
2. Ispravka Pravilnika o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita
3. Ispravka Pravilnika o obrascima zahtjeva i dozvola za privremeni i stalni boravak državljana država članica evropske unije i članova njihovih porodica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru zamjenice izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku
2. Odluke o prestanku obavljanja izvršiteljske djelatnosti
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 01/19 od 11.01.2019. godine
Poreska praksa (22)
1. MIŠLJENJE U VEZI PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA PRIVREDNOJ KOMORI
2. NA KOJI NAČIN SE UTVRĐUJE TROŠAK AMORTIZACIJE SREDSTAVA ZA ULAGANJA IZVRŠENA NA TUĐEM OBJEKTU (PREDMET ZAKUPA), U SITUACIJI KADA SE UGOVOR RASKINE
3. NAČIN OPOREZIVANJA PRIHODA REZIDENTA PO OSNOVU DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
4. PITANJE U VEZI REVALORIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE SVRHE (POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA), DA LI SE TO OPOREZUJE SA STANOVIŠTA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
5. PORESKI ASPEKT PRIMANJA IZABRANIH I IMENOVANIH LICA, NAČIN OPOREZIVANJA I IZVJEŠTAVANJA
6. PORESKI OBVEZNIK – OBAVEZA REGISTRACIJE ZA PDV I OBRAČUN I PLAĆANJE PDV
7. PORESKI OBVEZNIK, REGISTRACIJA, REGISTRACIJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, SUDSKA PRAKSA
8. PORESKI POSTUPAK I NAČIN UPLATE PRIHODA IZ RANIJEG PERIODA (POREZI I DOPRINOSI), OBLICI IZVJEŠTAVANJA
9. PORESKI TRETMAN “ULAGANJA U ZAKUPLJENE OBJEKTE” OD FIZIČKOG LICA
10. PORESKI TRETMAN ISPORUKE PROIZVODA KOD ORGANIZACIJE NAGRADNE IGRE
11. PORESKI TRETMAN IZNAJMLJIVANJA MOTORNOG VOZILA OD FIZIČKOG LICA, SA STANOVIŠTA PDV I POREZA NA DOBIT
12. PORESKI TRETMAN PRIMANJA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA
13. PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI
14. PORESKI TRETMAN UGOSTITELJSKIH USLUGA (SMJEŠTAJA I KONZUMIRANJA JELA I PIĆA)
15. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA PROIZVODA KOD UVOZA, PORESKA OSNOVICA KOD UVOZA, IZUZEĆA OD OPOREZIVANJA
16. PORESKI TRETMAN, NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
17. POTVRDA O REZIDENTNOSTI I PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, OBRAZAC ZAHTJEVA, NADLEŽNOST PODRUČNE JEDINICE
18. PRIMJENA ČLANA 38 ZAKONA KOD BANAKA KAO PDV OBVEZNIKA
19. PRIMJER SUFINANSIRANJA ODREĐENIH PROJEKATA OD STRANE OPŠTINE, KAO VID DONACIJE
20. PRIZNAVANJE TROŠKOVA KAMATE IZMEĐU POVEZANIH LICA, ZAKONSKO ODREĐENJE I NAČIN PRIMJENE
21. PRIZNAVANJE TROŠKOVA REZERVISANJA PO BILANSU, NA IME POREZA NA NEPOKRETNOSTI PO RJEŠENJU LOKALNE UPRAVE, SA PORESKOG ASPEKTA
22. USLUGA ORGANIZACIJE KULTURNOG I ZABAVNOG PROGRAMA VAN CRNE GORE I PRENOS PORESKE OBAVEZE NA PRIMAOCA USLUGE
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 001/19 od 04.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu
2. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2019. godinu
3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu
5. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za elektronske medije za 2019. godinu
6. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada komisije za tržište kapitala za 2019. godinu
7. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu
8. Zaključak o pozivu Skupštine Crne Gore Vladi Crne Gore da intenzivira aktivnosti na realizaciji projekata prepoznatih zaključcima Skupštine Crne Gore donešenih povodom donošenja Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu
9. Odluka o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u “Kazinu Hotela Maestral – Budva”
10. Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Sektor 2” – ušće Sutorine – Igalo
11. Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca
12. Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača
13. Pravilnik o stručnim smjernicama za pružanje pomoći zavisniku od droga
14. Pravilnik o sadržini ribolovne osnove
15. Pravilnik o vrsti, tehničkim karakteristikama i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u sportsko-rekreativnom ribolovu
16. Pravilnik o vrsti alata i opreme, tehničkim karakteristikama, načinu obilježavanja i količini ribolovnih alata i opreme koja se upotrebljava u privrednom ribolovu i broju dozvola koje se mogu izdati za određeno ribolovno područje
17. Pravilnik o sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
18. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad “Invest bankom Montenegro” AD Podgorica
19. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad “Invest banci Montenegro” AD Podgorica
20. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine
21. Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad “Invest bankom Montenegro” ad Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice” u Podgorici
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru jednog člana Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 012/18 od 31.12.2018. godine
1. Zakon o potvrđivanju zajedničkog Protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Ranče (Crna Gora) – Jabuka (Republika Srbija)
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije
4. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja
5. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
6. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) – Zogaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski putnički i jezerski saobraćaj
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 051/18 od 29.12.2018. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kolašin za period januar – mart 2019. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018. godinu
PODGORICA
1. Odluka o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu
2. Odluka o zaduženju Glavnog grada Podgorica
TIVAT
1. Odluka o Budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu
2. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2019. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama
5. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat za 2019. godinu
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Opštinskog programa razvoja kulture 2015-2020. (presjek ostvarenja strateških ciljeva i rezultata 2016-2018. – I ciklus)
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2019. godinu
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Parking servis” Tivat za 2019. godinu
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat za 2019. godinu
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Komunalno” Tivat za 2019. godinu
12. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat za 2019. godinu
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Sportska dvorana” Tivat za 2019. godinu
14. Program rada Skupštine Opštine Tivat za 2019. godinu
15. Odluka o prenosu dijela katastarske parcele 4764/1 KO Tivat DOO “Meso-promet” Bijelo Polje
16. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na području opštine Tivat
17. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu zemljišta
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 050/18 od 28.12.2018. godine
BUDVA
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Budva za 2017. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Budva za 2019. godinu
3. Odluka o izboru potpredsjednice Skupštine opštine Budva
CETINJE
1. Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta Prijestonice Cetinje za period 01.01. do 31.03.2019. godine
MOJKOVAC
1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2019. godinu
NIKŠIĆ
1. Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2019. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Nikšić za 2019. godinu
3. Program uređenja prostora opštine Nikšić za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Nikšić za period 2018-2021. godine
5. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu
6. Odluka o Detaljnom urbanističkom planu “Centar”
7. Odluka o auto-taksi prevozu
8. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
9. Odluka o davanju na privremeno korišćenje dijela zgrade za fizičku kulturu Džudo klubu “Akademik” Nikšić
10. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu stambenog prostora za rješavanje stambenog pitanja Marijane Goranović
11. Poslovnik o radu Skupštine opštine Nikšić
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2019. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog komunalnog preduzeća Nikšić za 2019. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Autobuska stanica” – Nikšić za 2019. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Parking servis Nikšić” DOO za 2019. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2019. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić za 2019. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2019. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2019. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2019. godinu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2019. godinu
22. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić za 2019. godinu
23. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
24. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
25. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Odbora za Statut i propise
TUZI
1. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad “FK Dečić” Tuzi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 049/18 od 27.12.2018. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2017. godinu
CETINJE
1. Statut Prijestonice
2. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za razvoj seoskog područja
3. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
4. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Cetinje bez naknade
5. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
DANILOVGRAD
1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u opštini Danilovgrad
3. Odluka o auto-taksi prevozu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
6. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
7. Odluka o pristupanju poreskom dugu Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
8. Odluka o ukidanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad
9. Odluka o razrješenju Izvršnog direktora Društva sa organičenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
10. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2019. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/18 od 26.12.2018. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju Glavnog administratora Opštine
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
4. Odluka o davanju saglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju o određivanju vršioca dužnosti direktora ustanove
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju o prestanku mandata direktora
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking-servis” Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora društva
8. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021. godine
9. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine
10. Odluka o davanju u zakup nepokretnosti
11. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
12. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
13. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
14. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i ” Ribarevine – Poda”
16. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Bijelo Polje
18. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje
19. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje
20. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
21. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
22. Odluka o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine
23. Odluka o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine
24. Odluka o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora
25. Odluka o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora
26. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
27. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
28. Odluka o proglašenju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i “Ribarevine – Poda” otvorenim za ulaganja
29. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
30. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
31. Odluka o proglašenju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i “Ribarevine – Poda” otvorenim za ulaganja
32. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
33. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
34. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja
35. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu javnih priznanja opštine Bijelo Polje
36. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar “Cmiljača”
37. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “3. Januar”
38. Program privremenih objekata na teritoriji Opštine Bijelo Polje
CETINJE
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Crna Greda (Zona F, podzona F1)” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepoktretnosti
2. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
3. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora
5. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
8. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 64 sa IO Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Totoši” opština Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 087/18 od 31.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu
2. Odluka o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje
3. Odluka o visini naknade za rad predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
4. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
5. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore
6. Uredba o organizaciji i načinu rada Državne uprave
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
2. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 086/18 od 28.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska gora, Opština Ulcinj
2. Pravilnik o bližem sadržaju procjene i plana bezbjednosne zaštite luke
3. Pravilnik o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz Budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji
4. Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja pripravnika za diplomatsko-konzularne poslove
5. Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola za privremeni i stalni boravak državljana država članica Evropske unije i članova njihovih porodica
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 6/15, od 30. oktobra 2018. godine
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 5/17, od 30. oktobra 2018. godine
8. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 48/15, od 30. oktobra 2018. godine
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 14/17 i 18/17, od 30. oktobra 2018. godine
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 10/14, od 30. oktobra 2018. godine
11. Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera
12. Rješenje o upisu “WORLD TOBACCO TRADE” d.o.o. iz Bara u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
13. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Trepča II
14. Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrjednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara (prečišćen tekst)
15. Rješenje o usvajanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava autora pisanih djela
16. Odluka o usvajanju Cjenovnika usluga u AD Marina Bar
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Makedoniji
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini
3. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
5. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
6. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju članice Komisije za koncesije Crne Gore
9. Rješenje o razrješenju člana Komisije za koncesije Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 60/18 od 28.12.2018. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 085/18 od 27.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa
2. Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije
3. Strategija nacionalne bezbjednosti Crne Gore
4. Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2019. godinu
5. Pravilnik o sadržaju mašinski čitljivog zapisa dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak
6. Pravilnik o sadržini zapisnika o izvršenoj kontroli, izgledu uniforme, obrascu, sadržini i načinu izdavanja službene ligitimacije ribočuvara i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama ribočuvara
7. Pravilnik o smjernicama i uslovima dobre laboratorijske prakse za ispitivanje hemikalija
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Bijeli rt – Galije”
9. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti
10. Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2018. godinu
11. Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2019. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet
2. Pravila o izmjeni i dopunama Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije
3. Odluka o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
4. Odluka o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
5. Pravila o izmjeni i dopunama pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema električne energije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 59/18 od 27.12.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 084/18 od 26.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu
2. Spisak dodijeljenih odlikovanja
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima
4. Zakon o izmjenama Zakona o kinematografiji
5. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 58/18 od 26.12.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 083/18 od 25.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Obrazovno razvojni centar “MONDO CREATIVO”, Podgorica
2. Pravilnik o obrascu dozvole za privremeni boravak i rad državljanina treće države sa kvalifikacijama visokog obrazovanja
3. Pravilnik o obrascima prijave i potvrde o prijavi boravka državljanina države članice Evropske unije
4. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka i sačinjavanju izvještaja o vanrednim događajima
5. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka nad Ekos bankom AD
6. Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnik
7. Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu
8. Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti
9. Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova centralnog klirinškog depozitarnog društva
10. Pravila o bližem sadržaju objavljivanja javnih podataka od strane centralno klirinško depozitarnog društva
11. Pravila o bližem načinu, rokovima obavještavanja i dostavljanja spiska članova Centralnog klirinškog depozitarnog društva
12. Pravila o bližem sadržaju i načinu podnošenja finansijskih izvještaja Centralnog klirinškog depozitarnog društva
13. Pravila o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za rad Organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanog tržišta i za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta i/ili investicionom društvu za obavljanje poslova upravljanja MTP-om ili OTP-om
14. Pravila o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti organizatora tržišta i investicionog društva koji upravljaju MTP-om i OTP-om
15. Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o transakcijama finansijskim instrumentima izvršenim na regulisanom tržištu kojim upravlja organizator tržišta
16. Pravila o sadržaju godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizora i izvještaja o poslovanju organizatora tržišta
17. Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja
18. Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera Penzionog fonda
19. Pravila za upis u Registar vezanih zastupnika
20. Pravila o registru dozvola za pružanje investicionih usluga, odnosno pomoćnih usluga investicionih društava i ovlašćenih kreditnih institucija
21. Rješenje o okončanju dobrovoljne javne ponude za preuzimanje
22. Pravilnik o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera
23. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Bobovo
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz i tranzit papkara
2. Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 047/18 od 21.12.2018. godine
DANILOVGRAD
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
HERCEG NOVI
1. Zaključak o potrebi ispitivanja postojanja nedostataka u do sada izgrađenoj infrastrukturi
2. Zaključak o potrebi ispitivanja postojanja nedostataka u do sada izgrađenoj infrastrukturi
3. Zaključak o izradi Elaborata koji će sadržati popis izvora, potoka, rječica, ispusta, kanala, tumbina i slično, na teritoriji opštine Herceg Novi
4. Zaključak o potražnji Skupštine opštine da pored Opštine i Vlade Crne Gore finansijski pomogne poplavljenom stanovništvu
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Mrkovi – Bijela Stijena” na Luštici i Odluke o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Mrkovi – Bijela Stijena” na Luštici
PLAV
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Plav
ROŽAJE
1. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje 2017. godinu
ŽABLJAK
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Žabljak za 2018. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Žabljak
3. Odluka o donošenju izmjena Detaljnog urbanističkog plana “Žabljak”
4. Odluka o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Centar za kulturu Žabljak na davanje u zakup poslovnog prostora
5. Odluka o dopuni Odluke o nazivu ulica i trga na području opštine Žabljak
6. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Žabljak za 2019. godinu
10. Poslovnik o radu Skupštine opštine Žabljak
11. Odluka o razrješenju zamjenika člana Opštinske izborne komisije
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2017. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 082/18 od 21.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2017. godinu
2. Zaključak o pozivu Skupštine Crne Gore Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga Zakona o Završnom Računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2017. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Strategije regionalnog razvoja 2014-2020., za 2017. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Nacionalnog programa zaštite potrošača 2015-2018., za period jul 2017. – jun 2018. godine
6. Zaključak o prihvatanju Devetog polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku Uniju za period januar – jun 2018. godine
7. Odluka o izradi Prostornog plana Crne Gore
8. Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor
9. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostorno-urbanističkog plana
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
2. Odluka o imenovanju člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
3. Odluka o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
4. Odluka o izboru dva člana Komisije za vrjednovanje projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta
5. Odluka o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
6. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju tri članice Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
8. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Crnogorska kinoteka
9. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore
10. Rješenje o imenovanju tri članice Upravnog odbora Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
11. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
12. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
13. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Crnogorska kinoteka
14. Rješenje o imenovanju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje
15. Rješenje o razrješenju članice Komisije za žalbe u postupku za povraćaj imovinskog prava ili obeštećenje
16. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
17. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Ispitnog centra
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 081/18 od 20.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prestanku važenja Odluke o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku, odnosno namješteniku Službe Skupštine Crne Gore
2. Odluka o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore
3. Pravilnik o oglašavanju za popunu slobodnih radnih mjesta i načinu uvida u dokumentaciju oglasa odnosno konkursa u Službi Skupštine Crne Gore
4. Pravilnik o načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina i kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata prilikom provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za popunu radnog mjesta u službi Skupštine Crne Gore
5. Pravilnik o sadržaju, načinu pripreme i donošenja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja Službe Skupštine Crne Gore
6. Uredba o postupku javnog nadmetanja za izbor snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom
7. Uredba o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Dinoša – Zatrijebač, dionica od KM 0+000 do KM 17+300
9. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije
10. Odluka o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar
11. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada “Čelinska kosa”, Opština Bijelo Polje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna lokalne studije lokacije
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Spas”
13. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada “Čelinska kosa”, Opština Bijelo Polje
14. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Spas” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije
15. Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine
16. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “Vuksan Đukić”, Mojkovac
17. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kotor za otuđenje nepokretnosti
18. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
19. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Bambino”, Podgorica
20. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica
21. Pravilnik o bližim pravilima organizovanja i poslovanja organizacija proizvođača poljoprivrednih proizvoda
22. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru za 2019. godinu
23. Pravilnik o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita
24. Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu komoru Crne Gore za 2019. godinu
25. Pravilnik o sprovođenju istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu
26. Odluka o formiranju privremene Komisije za izradu standarda i protokola u oblasti limfedema
27. Odluka o bodovanju dodatnih usavršavanja održanih prije osnivanja Komore fizioterapeuta Crne Gore
28. Odluka o donošenju Pravilnika o izboru i opozivu članova Skupštine Komore fizioterapeuta Crne Gore
29. Odluka o dopuni Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara
30. Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara
31. Pravilnik o izboru i opozivu članova Skupštine Komore fizioterapeuta Crne Gore
32. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
33. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija
2. Odluka o izmjeni Statuta Privredne komore Crne Gore
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova
4. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima br. 02/507/18 od 05.03.2018. godine
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za UNESCO
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 57/18 od 20.12.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 046/18 od 17.12.2018. godine
BAR
1. Poslovnik o radu Skupštine opštine Bar
2. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova na adaptaciji – rekonstrukciji tribina, svlačionica i atletske staze sa atletskim borilištima na stadionu “Topolica” u Baru
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o turističkoj taksi
5. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Atletskom klubu “Mornar” Bar
6. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Košarkaškom klubu “Mornar” Bar
7. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Fudbalskom klubu “Mornar” Bar
8. Odluka o davanju saglasnosti za otkup infrastrukture za prenos i distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora
9. Odluka o visini vlasničkog udjela Opštine Bar u Rukometnom klubu “Mornar 7” Bar
10. Odluka o Budžetu opštine Bar za 2019. godinu
11. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pečurice – centar”
12. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za izbor i imenovanja
13. Zaključak o usvajanju Programa rada DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2019. godinu
14. Zaključak o usvajanju Programa rada d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar za 2019. godinu
15. Zaključak o usvajanju Programa rada DOO “Komunalne djelatnosti” Bar za 2019. godinu
16. Zaključak o usvajanju Programa rada DOO “Lovstvo” Bar za 2019. godinu
17. Zaključak o usvajanju Programa rada sa Finansijskim planom DOO “Možura” Bar za 2019. godinu
18. Zaključak o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar za 2019. godinu
19. Zaključak o usvajanju Programa rada sa Programom turističke informativno-propagandne djelatnosti i Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Bar za 2019. godinu
BIJELO POLJE
1. Listu predloženih kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje
NIKŠIĆ
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Nikšić
PLJEVLJA
1. Statut Opštine Pljevlja
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
PLUŽINE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PODGORICA
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač – Vatrogasni dom” u Podgorici
ROŽAJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2018. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje za 2018. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom poslovanja DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2018. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2018. godinu
5. Odluka o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
6. Odluka o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
7. Odluka o prenosu prava svojine nad zemljištem
8. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Rožaje za 2017. godinu
10. Odluka o razrješenju člana Odbora za Statut i propise
11. Odluka o razrješenju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
TIVAT
1. Uputstvo o izradi Godišnjeg programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 080/18 od 14.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o raskidu Ugovora o prenošenju prava korišćenja dijela karstnih izdanskih voda sa izvorišta Reževića rijeka, u Reževićima kod Budve, za flaširanje u komercijalne svrhe sa korisnikom javno Preduzeće “Vodovod i kanalizacija” – Budva
2. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Vrelo”, Opština Mojkovac, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom “H20 Montenegro” DOO iz Mojkovca
3. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Jasen”, Opština Bar, za potrebe flaširanja, odnosno pakovanja ili dopremanja vode u komercijalne svrhe sa koncesionarom Igor Maslakov iz Kruča
4. Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji po BOT aranžmanu za korišćenje dijela voda sa izvorišta “Alipašini izvori” u Opštini Plav za flaširanje u komercijalne svrhe sa koncesionarom “Novus Montenegro” DOO iz Gusinja
5. Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini
6. Odluka o utvrđivanju liste regulisanih profesija
7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti, bez naknade, u cilju realizacije obaveze iz ugovora o zajedničkoj gradnji
8. Pravilnik o načinu izrade i bližim elementima metapodataka za skup prostornih podataka i servis prostornih podataka
9. Odluka o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Državne studije lokacije “Sektor 36”
10. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – predmet Petrović i drugi protiv Crne Gore, (Predstavka br. 18116/15)
11. Pravilnik o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za odbornike u Skupštini Opštine Tuzi, koji će biti održani 03. marta 2019. godine
12. Statut Sindikalne organizacije Državnog tužilaštva Crne Gore
13. Rješenje o uvođenju privremene uprave u “Atlas banci” AD Podgorica
14. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Crniš
15. Rješenje o uvođenju privremene uprave u “Invest banci Montenegro” AD Podgorica
16. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
17. Dopunsko rješenje o upisu u Registar političkih partija
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane
2. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o bližim kriterijumima za kategorizaciju sportova
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju brzine prenosa podataka za funkcionalan pristup internetu putem univerzalnog servisa
4. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Tivat radi ostvarivanja javnog interesa – rekonstrukcije postojećih stadiona
5. Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani lova i stavljanja u promet riblje mlađi, nedoraslih riba i drugih morskih organizama
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za proizvodnju i promet sadnog materijala ukrasnog bilja
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
2. Rješenje o imenovanju savjetnika Predsjednika Crne Gore za ekonomska pitanja
3. Rješenje o prestanku mandata v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
4. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 56/18 od 14.12.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/18 od 10.12.2018. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
3. Poslovnik o radu Skupštine opštine
PODGORICA
1. Odluka o davanju na privremeno korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom III”, izmjene i dopune u Podgorici
2. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova za potrebe izgradnje tribine i reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu u Podgorici, na Starom Aerodromu i reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu u Golubovcima
3. Odluka o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom” u Podgorici
5. Odluka o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209, 1211, 1212 i 1213 KO Podgorica II za Srednju regiju Fudbalskog saveza Crne Gore
6. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 4994/1 KO Podgorica III
7. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomenika Josipu Brozu Titu
8. Odluka o davanju saglasnosti za otkup infrastrukture za prenos ili distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora
9. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
10. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine Glavnog grada – Podgorice
ROŽAJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Rožaje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Rožaje
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Rožaje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2018. godinu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2018. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2018. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2018. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Komunalno” Rožaje za 2018. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Komunalno” Rožaje za 2018. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” za 2018., 2019. i 2020. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2018. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2018. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” za 2018., 2019. i 2020. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2018. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2018. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2018. godinu
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Komunalno” Rožaje za 2017. godinu
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Sportski centar” Rožaje za 2017. godinu
19. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” za 2017. godinu
20. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2017. godinu
21. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2017. godinu
22. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” za 2017. godinu
23. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2017. godinu
24. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2017. godinu
25. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2017. godinu
26. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje za 2017. godinu
27. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2017. godinu
28. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje za 2017. godinu
29. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje za 2017. godinu
30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje za 2017. godinu
31. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2017. godinu
TIVAT
1. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine
2. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine
Poreska praksa (17)
2. ISPALATA KAMATE FIRMI SA KIPRA, OBRAČUN POREZA PO ODBITKU I PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
3. ISPLATA IZNOSA NA IME SPONZORSTVA, PORESKI TRETMAN OVIH IZDATAKA, ISPLATA DIVIDENDE OSNIVAČIMA, OBRAČUN POREZA PO ODBITKU, NAČIN EVIDENTIRANJA OVIH ISPLATA
5. KUPOVINA SOFTERA OD STRANOG DOBAVLJAČA, NAČIN OPOREZIVANJA I ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA
6. MJESTO PROMETA USLUGA U PRIMJERU KADA USLUGE PRIMA STRANO PRAVNO LICE, PRENOS PORESKE OBAVEZE
16. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KADA USLUGE TRANSPORTA DOBARA U CRNOJ GORI REZIDENTNOM PORESKOM OBVEZNIKU PRUŽA STRANO PRAVNO LICE, ODREĐIVANJE PORESKOG TRETMANA “PREFAKTURISANJA TROŠKOVA”
33. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE NA IME NAKNADE ZA LICENCU STRANOM PRAVNOM LICU (POVEZANA LICA)
34. PORESKI TRETMAN ISPLATE OSTALIH LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ZAKONA O RADU I PO OSNOVU OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA I DRUGIH OPŠTIH AKATA POSLODAVCA
40. PORESKI TRETMANA “PREFAKTURISANJA” TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENOG U KĆERCI FIRMI
41. POSTUPAK KOD PRIJAVE I ODJAVE IZVRŠNOG DIREKTORA KAO OSIGURANIKA NA PIO I ZDRAVSTVO
43. POSTUPAK U VEZI ODLAGANJA NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA, REPROGRAM PORESKOG DUGA, OBRAČUN KAMATE
46. PRAVNI ASPEKT MEĐUNARODNIH UGOVORA I SPORAZUMA KOJE PRIMJENJUJE CRNA GORA
47. PRAVNI I PORESKI ASPEKT UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI, U PRIMJERU KADA SE RASKIDA UGOVORNI ODNOS
50. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV KOD NABAVKE MOTORNOG VOZILA ZA POTREBE POSLOVNE DJELATNOSTI (UGOSTITELJSTVO) ZA PREVOZ SVOJIH GOSTIJU OD AERODROME DO HOTELA
53. PRIMJER KOREKCIJE GREŠKE KOD UTVRĐIVANJA PRIHODA, NAČIN EVIDENTIRANJA I IZVJEŠTAVANJA U POSLOVNE KNJIGE PORESKOG OBVEZNIKA
56. PRODAJA MOTORNOG VOZILA KAO OSNOVNOG SREDSTVA, SREDSTVO NEMA KNJIGOVODSTVENU VRIJEDNOST, OSNOVICA ZA OPOREZIVANJE JE PLAĆENI IZNOS NAKNADE
66. UGOVOR O DJELU, PRAVNI I PORESKI ASPEKT
68. ZAHTJEV ZA DOSTAVU PODATAKA (ELEKTRONSKIM PUTEM ILI U PAPIRNOJ FORMI) PODNOSI SE NADLEŽNOJ PODRUČNOJ JEDINICI/EKSPOZITURI PORESKOG ORGANA (ZA FIZIČKA LICA PREMA MJESTU PREBIVALIŠTA, ODNOSNO BORAVIŠTA)
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 079/18 od 07.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Uredba o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim organima
2. Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Lutovo na teritoriji Opštine Podgorica sa trase autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
5. Odluka o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Radnog tima za vođenje pregovora o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera između zemalja Zapadnog Balkana
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore
7. Pravilnik o dodjeljivanju jubilarne nagrade licu u službi u Vojsci Crne Gore
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije “Krupac” i “Slano”
9. Odluka o načinu izračunavanja koeficijenta adekvatnosti kapitala Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore
10. Odluka o minimalnim standardima za upravljanje rizicima u poslovanju Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore
11. Rješenje o odobrenju za izdavanje elektronskog novca i pružanje određenih platnih usluga Društvu sa ograničenom odgovornošću “MTEL”
12. Poslovnik o sastavu i načinu rada Komisije za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata u Sekretarijatu IKCG
13. Poslovnik o radu Upravnog odbora Inženjerske komore Crne Gore
14. Pravilnik o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore
15. Pravilnik o vođenju registra članova Inženjerske komore Crne Gore
16. Pravilnik o dodjeli nagrada najboljim studentima tehničkih fakulteta iz Crne Gore
17. Pravilnik o vođenju registra članova Inženjerske komore kojima miruje članstvo
18. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Inženjerske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore i standardima i mjerama za uspostavljanje i održavanje sistema kvaliteta
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o bližem postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila
3. Odluka o izmjenama Odluke o broju sudija u sudovima
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
2. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
3. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
4. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za turistički razvoj i standarde u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
5. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
6. Rješenje o prestanku mandata v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
7. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove “Centar za profesionalnu rehabilitaciju” Podgorica
8. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
9. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
10. Rješenje o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
11. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
12. Rješenje o razrješenju glavne revizorke revizorskog tijela
13. Rješenje o razrješenju zamjenice glavnog revizora revizorskog tijela
14. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora revizorskog tijela
15. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za koncesije Crne Gore
16. Rješenje o imenovanju predsjednika Komisije za koncesije Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 55/18 od 07.12.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 078/18 od 04.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o državnoj upravi
2. Odluka o upućivanju zaposlenog/e u Ministarstvu odbrane u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo
3. Rezolucija povodom stogodišnjice “Podgoričke skupštine”
4. Pravilnik o bližem sadržaju zahtjeva i sertifikata dobre laboratorijske prakse
5. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade zaposlenom/oj u Ministarstvu odbrane za vrijeme učešća u međunarodnoj misiji KFOR u Republici Kosovo
6. Pravilnik o načinu prodaje hemikalije
7. Pravilnik o načinu vođenja evidencija željezničkih prevoznika i upravljača željezničke infrastrukture
8. Pravilnik o određivanju ribolovnih revira
9. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za 2019. godinu
10. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Murina
11. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Jabuka
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Predsjednika Crne Gore
2. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Predsjednika Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 54/18 od 04.12.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 044/18 od 04.12.2018. godine
BIJELO POLJE
1. Ispravka Odluke o Izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada
KOLAŠIN
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove “Centar za kulturu” Kolašin
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora DOO “Komunalno” Kolašin
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
4. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Kolašin
6. Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Kolašin
7. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršne direktorice DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
11. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Kolašin
12. Odluka o prestanku mandata sekretarki Skupštine Opštine
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Kolašin
NIKŠIĆ
1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić
2. Odluka o davanju na privremeno korišćenje zgrade Mjesne zajednice Centar II, Nevladinom udruženju NVO “Izvor života” Nikšić
3. Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje poslovnog prostora u zgradi Nikšićkog pozorišta Upravi za imovinu Crne Gore
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić o izboru direktora
5. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta koje je zauzeto izgradnjom Mini obilaznice Nikšić dionica “Petlja 2 – Grebice – Duklo”
6. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
7. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta za prevenciju narkomanije
9. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
PLAV
1. Statut opštine Plav
2. Poslovnik o radu Skupštine opštine Plav
3. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Plav za 2017. godinu
4. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
5. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
6. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za praćenje i ostvarivanje Ustava i Statuta
7. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenice/ka člana Opštinske izborne Komisije
8. Izvještaj o stanju uređenja prostora 2017. godine
9. Jednogodišnji program uređenja prostora opštine Plav za 2018. godinu
TIVAT
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Servisna zona Luštica”
2. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Tivat za period od 2019-2022. godine
3. Odluka o izletničkoj taksi
4. Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe
5. Odluka o donošenju Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2018-2022. godine u opštini Tivat
6. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu “Parking servis” DOO Tivat
7. Odluka o izmjeni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat
8. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat
9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u objektu koji se gradi na urbanističkoj parceli 5c u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
10. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno-poslovnog objekta broj 0304-463-331 od 02.10.2017. godine
12. Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2018. godinu za obveznike ove naknade na području MZ Krtoli i MZ Krašići
14. Odluka o prodaji 1/3 dijela katastarske parcele 309/4 KO Mrčevac
GOLUBOVCI
1. Završni račun Finansijskog plana Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu
2. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
3. Zaključak o usvajanju Informacije o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja, razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, za 2018. godinu
TUZI
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi
PETNJICA
1. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Prostorno urbanističkog plana “Petnjica”
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 043/18 od 28.11.2018. godine
BERANE
1. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku Opštine Marku Laleviću
DANILOVGRAD
1. Statut Opštine Danilovgrad
2. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Danilovgrad za period 2019-2020. godine
3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
4. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
7. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
8. Odluka o prodaji zemljišta i objekta na katastarskoj parceli broj 1734/3 za KO Glavica
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
10. Odluka o razrješenju Izvršnog direktora Društva sa organičenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
11. Odluka o razrješenju i imenovanju dva člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na području Danilovgrada
13. Odluka o rješavanju stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
14. Odluka o ustupanju bez naknade nepokretnosti u KO Danilovgrad
NIKŠIĆ
1. Odluka o vraćanju prava raspolaganja na zemljištu Vladi Crne Gore, za potrebe rekonstrukcije magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi – Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi – Trubjela
PODGORICA
1. Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada
TIVAT
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat
ULCINJ
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Ulcinj za 2017. godinu
TUZI
1. Odluka o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 077/18 od 30.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Tuzi
2. Odluka o prodaji drvnih sortimenata iz gazdinske jedinice “Tepačke šume”
3. Odluka o dodjeli koncesije za privredno korišćenje Brodogradilišne luke Bijela
4. Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za korišćenje vode sa vodoizvorišta Merića vrelo u cilju izgradnje male hidroelektrane “Miolje Polje” na dijelu vodovoda “Berane”
5. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak radi učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih
6. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHZ za fiksne veze
7. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 55,780-57,000 GHZ za fiksne veze
8. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 27,500-29,500 GHZ za fiksne veze
9. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
10. Rješenje o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana i ostalih duvanskih proizvoda
11. Rješenje o upisu u Registar trgovaca na veliko ostalih duvanskih proizvoda
12. Oglasni dio broj 53/18 od 30.11.2018. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa)
2. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku mandata v.d. generalnog direktora Direktorata za informaciono-komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde
2. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za informaciono-komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde
3. Javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika
4. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog savjeta Crne Gore

Novembar 2018

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 042/18 od 23.11.2018. godine
BERANE
1. Statut Opštine Berane
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Berane o imenovanju potpredsjednika Opštine
3. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendije
4. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Komunalno” Berane
5. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO “sportski centar” Berane
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
7. Odluka o prestanku funkcije članu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
8. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Berane za 2018-2019. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga u DOO “Sportski centar” Berane
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta DOO “Sportski centar” Berane
11. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Sušica – prva faza realizacije”
12. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Groblje”
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Berane
14. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu ca smetnjama i teškoćama u razvoju
15. Odluka o prestanku mandata članu savjeta lokalnog javnog emitera radio Berane
16. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
17. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan poslovanja DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane za 2018. godinu
18. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan turističke organizacija za 2018. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin
ULCINJ
1. Odluka o davanju saglasnosti za ustanovljanje prava službenosti radi postavljanja podzemnih 10 kV kablovskih vodova Ulcinjsko polje 1, Ulcinjsko Polje 2, Ulcinjsko Polje 3 i Ulcinjsko Polje 4 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom Ulcinjsko Polje Opština Ulcinj
2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet “Liman 2” u Ulcinju
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju i određivanju odbornika koji prisustvuje sklapanju braka
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Odluka o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Ulcinj
6. Program podizanja spomen-obilježja
7. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za IV kvartal 2018. godine
8. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjeta za poboljšanje položaja invalidnih i hendikepiranih lica i drugo
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2016. godinu
10. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Ulcinj
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2017. godinu
TUZI
1. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
2. Odluka o porezu na nepokretnosti
3. Odluka o osnivanju Turističke organizacije opštine Tuzi
4. Odluka o boravišnoj taksi
5. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji
6. Odluka o radnom vremenu
7. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade opštine Tuzi za 2018. godinu
8. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolcima za studijsku odnosno školsku 2018/2019. godinu
9. Odluka o utvrđivanju broja odbornika/ca koji se biraju u Skupštini opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 076/18 od 27.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Pljevlja
2. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” – za prostor UP1 i UP3
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade “Spuž”
4. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Državne studije lokacije “Sektor 5”
6. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” – za prostor UP8
7. Naredba o zabrani upotrebe i tretiranja životinja koje se uzgajaju određenim supstancama i veterinarskim ljekovima
8. Pravilnik o cjenovniku za naknadu štete pričinjene nad ribama i drugim vodenim organizmima
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet vegetativnih djelova za umnožavanje povrća i rasada povrća
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Komisije za izbor kandidata za članstvo u ugovornim tijelima Ujedinjenih nacija za ljudska prava
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 075/18 od 23.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu
2. Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru
3. Odluka o obrazovanju Službe Predsjednika Crne Gore
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje primarnog sistema za vodosnabdijevanje
5. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja smanjenog obima provjera identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
6. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja bakterije pseudomonas syringae pv. actinidiae takikawa, serizawa, ichikawa, tsuyumu & goto
7. Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla
8. Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala uljarica i predivog bilja
9. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Dom učenika i studenata – Berane
10. Odluka o donošenju rasporeda stručnih usavršavanja u organizaciji Komore fizioterapeuta Crne Gore u 2019. godini
11. Odluka o visini naknade za izradu stručnih usavršavanja za potrebe Komore fizioterapeuta Crne Gore
12. Odluka o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka u djelatnosti javnih elektronskih komunikacija
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji
2. Zakon o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate
3. Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obimu ljekarskog pregleda i kriterijumima za utvrđivanje podobnosti davalaca krvi ili komponenti krvi
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila
6. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru tri člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
2. Odluka o izboru tri člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore
3. Odluka o izboru tri člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru tri člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
5. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i izboru tri člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
6. Odluka o izboru dva člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore
7. Odluka o izboru tri člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore
8. Odluka o izboru dvije članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
9. Odluka o izboru dva člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore
10. Odluka o izboru dva člana Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore
11. Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika i tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore
12. Odluka o izboru tri člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
13. Odluka o izboru tri člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
14. Odluka o izboru dva člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore
15. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Finskoj
16. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Švedskoj
17. Odluka o izboru jednog člana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore
18. Rješenje o imenovanju zamjenice zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
19. Rješenje o imenovanju direktora Fonda rada
20. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
21. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
22. Rješenje o imenovanju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 52/18 od 23.11.2018. godine
Sudska praksa (74)
1. DIOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE
2. IZMJENA ODLUKE O ODRŽAVANJU KONTAKTA DJETETA SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI
3. NASLJEDJIVANJE STATUSA ZADRUGARA
4. NEBLAGOVREMENOST TUŽBE ZA PONIŠTAJ ODLUKE SKUPŠTINE AKCIONARA I USLOVI ZA PODNOŠENJE DERIVATIVNE TUŽBE -EOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE-
5. NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA ZA PODNOŠENJE TUŽBE
6. NEMOGUĆNOST SPROVODJENJA IZVRŠENJA
7. NERAZUMLJIVOST RAZLOGA PRESUDE
8. NIŠTAVOST SUDSKOG TESTAMENTA
9. OBRAZLOŽENJE RJEŠENJA KADA ŽALBA NE ODLAŽE IZVRŠENJE RJEŠENJA
10. OGRANIČENJE PRENOSA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA -NEPOSTOJANJE RAZLOGA NIŠTAVOSTI KUPOPRODAJNOG UGOVORA-
11. OSPORAVANJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE
12. OTKUP AKCIJA AKCIONARA NESAGLASNIH SA PLANOM RAZVOJA
13. PONAVLJANJE POSTUPKA
14. POSTUPANJE STEČAJNOG DUŽNIKA SUPROTNO PLANU REORGANIZACIJE I ZAŠTITA RAZLUČNIH POVJERILACA
15. POZIVANJE I SASLUŠANJE STRANKE
16. PRAVNA PRIRODA MIŠLJENJA MINISTARSTVA
17. PREURANJENA TUŽBA ZBOG ĆUTANJA UPRAVE
18. RAZLOZI ZA OGLAŠAVANJE RJESENJA NIŠTAVIM
19. STATUS RAZLUČNOG POVJERIOCA
20. TROŠKOVI POSTUPKA I USMENA RASPRAVA
21. UTVRĐIVANJE OČINSTVA
22. UTVRDJIVANJE JAVNOG INTERESA
23. VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
24. BOLJI USLOVI ZA IZBOR NA RADNOM MJESTU VASPITAČA
25. DISKRIMINACIJA LICA SA INVALIDITETOM I ZABRANA DISKRIMINACIJE
26. DUGO TRAJANJE PARNIČNOG POSTUPKA I OPRAVDANOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU PRAVIČNE NAKNADE
27. IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE
28. IZJEDNAČAVANJE KVALIFIKACIJE
29. IZMJENA UGOVORENIH USLOVA RADA I NEZAKONITOST RJEŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA
30. LICENCA ZA OBAVLJANJE AUTO – TAKSI PREVOZA
31. NAČELO LEGITIMNIH OČEKIVANJA – VOJNI PENZIONERI
32. NADLEŽNOST KOMISIJE ZA ŽALBE
33. NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBI ZAPOSLENOG U DOO
34. NAKNADA PO OSNOVU PROFESIONALNOG OBAVLJANJA FUNKCIJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA ISTEKOM MANDATA
35. NENADLEŽNOST UPRAVNOG ORGANA ZA ISELJENJE
36. NEOPRAVDANA NEAKTIVNOST SUDA U KRIVIČNOM POSTUPKU
37. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG DISKRIMINATORSKOG POSTUPANJA
38. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUDJENJE U RAZUMNOM ROKU
39. NEOSTVARENOST USLOVA ZA TRANSFORMACIJU UGOVORA O RADU SA ODREDJENOG U UGOVOR O RADU NA NEODREDJENO RADNO VRIJEME
40. NEPOŠTOVANJE OBAVEZA PREDVIDJENIH UGOVOROM O RADU KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA O RADU
41. NEZAKONITOST ODLUKE O DODJELI STANOVA I OCJENA BLAGOVREMENOSTI TUŽBE ZA PONIŠTAJ ODLUKE O DODJELI STANOVA
42. NEZAKONITOST ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
43. NIŠTAVOST RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
44. NUŽNI TROŠKOVI
45. OBAVEZA POSLODAVCA DA IZVRŠI IZBOR PO RANIJEM OGLASU IZ REDA PRIJAVLJENIH KANDIDATA
46. ODBACIVANJE KAO NEDOPUŠTENE TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
47. ODBACIVANJE KAO NEUREDNE TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
48. ODUGOVLAČENJE POSTUPKA IZVRŠENJA PREDAJE DJETETA I PRAVO NA PRAVIČNU NAKNADU
49. ODUSTANAK OD ZAHTJEVA
50. OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG RADNOG ANGAŽOVANJA NA DRUGIM VISOKOOBRAZOVNIM USTANOVAMA BEZ ODOBRENJA UNIVERZITETA
51. POSLJEDICE ODBIJANJA PONUDE ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU
52. POVRAĆAJ ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA
53. POVREDA PRAVA NA IMOVINU
54. POVREDA PRAVILA DISCIPLINSKOG POSTUPKA
55. POZITIVNA DISKRIMINACIJA
56. PRAVA I OBAVEZE KOD DODJELE SPECIJALIZACIJE – ODUSTANAK KANDIDATA OD DODIJELJENE SPECIJALIZACIJE
57. PRAVIČNO ZADOVOLJENJE ZBOG DUGOG TRAJANJA POSTUPKA RASPRAVLJANJA ZAOSTAVŠTINE
58. PRAVNI STATUS NOSIOCA STANARSKOG PRAVA I KORISNIKA STANA U PRIVATNOJ SVOJINI
59. PRAVO NA DOM
60. PRAVO NA IMOVINU
61. PRAVO NA IZLUČENJE IZ STEČAJNE MASE
62. PRAVO NA NAKNADU PO OSNOVU RODJENJA TROJE I VIŠE DJECE
63. PRAVO NA PRAVNI LIJEK
64. PRAVO NA ZAŠTITU I NEDOPUŠTENOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
65. PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENIH
66. PROTEK ROKA ZA POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA TRANSFORMACIJU UGOVORA O RADU NA ODREDJENO U UGOVOR O RADU NA NEODREDJENO RADNO VRIJEME
67. RADNI ODNOS U DRŽAVNOM ORGANU
68. SLOBODA IZRAŽAVANJA
69. SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
70. UGOVOR O DJELU
71. UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA U SLUČAJU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
72. USLOVI ZA STICANJE STANARSKOG PRAVA
73. UTVRDJIVANJE SVOJINSKIH PRAVA
74. ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE ZBOG NEZADUŽIVANJA ZAPOSLENOG RADNIM ZADACIMA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 074/18 od 21.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I” – Velika plaža
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Danilovgrad za otuđenje nepokretnosti
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 011/18 od 19.11.2018. godine
1. Odluka o objavljivanju Odluke broj 1/2017 Zajedničke komisije osnovane Sporazumom o slobodnoj trgovini između Republike Turske i Crne Gore kojom se zamjenjuje Protokol II uz Sporazum o slobodnoj trgovini koji se odnosi na definiciju pojma “proizvodi sa porijeklom” i metode administrativne saradnje
2. Odluka o objavljivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o međusobnim odnosima u oblasti upravljanja prekograničnim vodama
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) – Zogaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski i jezerski putnički saobraćaj
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
5. Odluka o objavljivanju Odluke Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini broj 3/2015 o izmjenama i dopunama Odluke Zajedničkog komiteta Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini 3/2013 u vezi sa Aneksom 4 Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), Protokola o definiciji pojma “proizvodi sa porijeklom” i metodama administrativne saradnje iz člana 14 st. 1 i 3
6. Odluka o objavljivanju protokola između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja
7. Odluka o objavljivanju Sporazuma o statusu bilateralnih ugovora između Crne Gore i Republike Češke
8. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
Sudska praksa (77)
1. ARONDACIJA
2. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
3. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA – ODLUČIVANJE O ŽALBI SINGULARNOG SUKCESORA
4. DEJSTVO RADNJI UMJEŠAČA
5. DIOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE
6. DOPRINOS U STICANJU BRAČNE IMOVINE I NIŠTAVOST UGOVORA O POKLONU ZBOG NEPOSTOJANJA SAGLASNOSTI DRUGOG BRAČNOG DRUGA ZA RASPOLAGANJE ZAJEDNIČKOM BRAČNOM IMOVINOM
7. DUG PO OSNOVU TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DJELOVA ZGRADE
8. FIDUCIJARNA SVOJINA – OBAVEZA DUŽNIKA NA PREDAJU STVARI
9. ISITCANJE VIŠE ZAHTJEVA U TUŽBI
10. IZMJENA ODLUKE O ODRŽAVANJU KONTAKTA DJETETA SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI
11. JEDINSTVENI SUPARNIČARI
12. NAKNADA ZA ZEMLJIŠTE ZAUZETO POSTAVLJANJEM TRAFOSTANICE BEZ DONOŠENJA ODLUKE O IZUZIMANJU
13. NEBLAGOVREMENOST PODNESKA UPUĆENOG OBIČNOM POŠILJKOM
14. NEBLAGOVREMENOST TUŽBE HIPOTEKARNOG DUŽNIKA
15. NEBLAGOVREMENOST TUŽBE RADI PONIŠTAJA ODLUKE SKUPŠTINE VLASNIKA
16. NEDOPUŠTENOST FIZIČKE PODJELE URBANISTIČKE PARCELE
17. NEDOSTATAK ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O PREDAJI ZEMLJIŠTA U POSJED I NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA STICANJE PRAVA SVOJINE
18. NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA ZA PODNOŠENJE TUŽBE
19. NEDOZVOLJENA ŽALBA
20. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA DOZVOLU REVIZIJE
21. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE
22. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE U POSTUPKU UREDJENJA MEDJA
23. NEGATORNA TUŽBA
24. NENADLEŽNOST REDOVNOG SUDA
25. NENADLEŽNOST SUDA
26. NIŠTAVOST SPORAZUMA O USTUPANJU I RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA
27. NIŠTAVOST SUDSKOG TESTAMENTA
28. NUŽNI PROLAZ
29. OCJENA OSNOVANOSTI PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
30. OCJENA PUNOVAŽNOSTI BRAČNOG UGOVORA
31. OCJENA PUNOVAŽNOSTI SVOJERUČNOG TESTAMENTA
32. ODBACIVANJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
33. ODBACIVANJE REVIZIJE KAO NEDOZVOLJENE
34. ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG LITISPEDENCIJE
35. ODBACIVANJE TUŽBE ZBOG NEPOSTOJANJA PRAVNOG INTERESA
36. ODREDJIVANJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE DJETETA
37. ODRICANJE OD NASLJEDJA
38. ODUSTANAK OD REVIZIJE
39. OSNOVANOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
40. POGREŠNA OCJENA PRAVNOG INTERESA
41. POGREŠNO NAVODJENJE PRAVNOG OSNOVA U TUŽBI
42. POSTUPAK AGRARNE REFORME I KOLONIZACIJE
43. POVREDA NAČELA NEPOSREDNOSTI
44. PRAVILA GRADJENJA NA TUDJEM ZEMLJIŠTU
45. PRAVO NA PODIZANJE TUŽBE ZA PONIŠTAJ BRAKA ZBOG NESPOSOBNOSTI ZA RASUDJIVANJE JEDNOG BRAČNOG DRUGA
46. PRAVO PREČE KUPOVINE
47. PRETHODNO PITANJE
48. RASPOLAGANJE TESTAMENTOM U DOZVOLJENE SVRHE I OSNIVANJE ZADUŽBINE
49. REVIZIJA NA RJEŠENJE KOJIM NIJE DOZVOLJENO UKIDANJE KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI
50. REVIZIJA PROTIV PRESUDE O RAZVODU BRAKA
51. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE PRIZNATA ODLUKA STRANOG ARBITRAŽNOG SUDA
52. SLOBODNA OCJENA DOKAZA
53. STICANJE PRAVA SVOJINE NASELJENIKA NA DODIJELJENOM ZEMLJIŠTU
54. STICANJE SVOJINE NA STANOVIMA PO OSNOVU UGOVORA U OBJEKTU ZA KOJI NIJE IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA – NEOSNOVANOST ZAHTJEVA
55. STICANJE SVOJINE ODLUKOM DRŽAVNOG ORGANA
56. STICANJE U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI – ZNATNO UVEĆANJE VRIJEDNOSTI POSEBNE IMOVINE VANBRAČNOG DRUGA
57. SVOJERUČNI TESTAMENT
58. SVOJERUČNI TESTAMENT
59. TUŽBA ZA NAKNADU UČINJENIH TROŠKOVA IZDRŽAVANJA
60. TUŽBA ZBOG UZNEMIRAVANJA PRAVA SVOJINE
61. USLOV ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE
62. USLOV ZA UČEŠĆE UMJEŠAČA U PARNICI
63. USLOVI ZA NIŠTAVOST UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
64. USLOVI ZA PUNOVAŽNOST TESTAMENTA STRANOG DRŽAVLJANINA
65. USLOVI ZA STICANJE IMOVINE U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
66. USLOVI ZA STICANJE IMOVINE U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI
67. USLOVI ZA STICANJE PRAVA SVOJINE PO OSNOVU GRADJENJA NA TUDJEM ZEMLJIŠTU
68. USTANOVLJAVANJE STVARNE SLUŽBENOSTI PUTA
69. UTVRDJIVANJE OČINSTVA
70. UZNEMIRAVANJE U KORIŠĆENJU PRAVA PLODOUŽIVANJA NA STANU
71. UZROCI I POSLJEDICE ISKLJUČENJA NUŽNOG NASLJEDNIKA IZ NASLJEDJA
72. VJERODOSTOJNOST ISPRAVE
73. VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
74. ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA
75. ZAKONSKA SLUŽBENOST U JAVNOM INTERESU I PRAVO NA NAKNADU VLASNIKA POSLUŽNOG DOBRA
76. ZASTARJELOST PRAVA TRAŽITI NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE ZAUZETO GRADNJOM
77. DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU – OBAVEZA TARIFNOG KUPCA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 041/18 od 20.11.2018. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uvećanju zarada zaposlenih u Službi zaštite Opštine Herceg Novi
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o zaradama i drugim primanjima lica koje imenuje i postavlja predsjednik Opštine
ROŽAJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Rožaje
ŠAVNIK
1. Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2018. godinu
2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
3. Odluka o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja
4. Odluka o rješavanju stambenih potreba opštinskih funkcionera i starješina organa lokalne uprave
5. Odluka o rješavanju stambenih potreba opštinskih službenika i namještenika
6. Odluka o odobravanju finansijske pomoći za obnovu crkve Svetog Đorđa u selu Previš
7. Odluka o sufinasiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda
8. Odluka o odobravanju finansijske pomoći
9. Poslovnik o radu Skupštine opštine Šavnik
10. Zaključak o odobravanju finansijske pomoći
GUSINJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 073/18 od 19.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra “Kolašin 1600”, Kolašin
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2017. godini
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2017. godinu
5. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2017. godinu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza Komisije za tržište kapitala za 2017. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2017. godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2017. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2017. godinu
10. Uredba o tretiranju hrane jonizujućim zračenjem
11. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-18 Podgorica – Danilovgrad, od KM 114+500 do KM 129+500
12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnih puteva za visokonaponske dalekovode u KO Lutovo na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
13. Odluka o davanju u dugoročni zakup lokaliteta Vojno-turističkog kompleksa “Mediteran”, Žabljak
14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Budva za otuđenje nepokretnosti
15. Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak radi naučno-istraživačkog rada
16. Pravilnik o bližem načinu i sprovođenju postupka posebne zaštite maloljetnih stranaca prilikom obezbjeđenja primjene mjera za povratak
17. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju inventara emisija zagađujućih materija u vazduh
18. Pravilnik o eko dizajnu proizvoda koji utiču na potrošnju energije
19. Pravilnik o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema kontrole, upravljanja i signalizacije
20. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 9/17 i 25/17, od 29. septembra 2018. godine
21. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 28/17, od 28. septembra 2018. godine
22. Pravilnik o načinu i postupku za upućivanje osiguranih lica na liječenje hiperbaričnom oksigenom terapijom
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu potpisivanja, ovjeravanja, dostavljanja, arhiviranja i čuvanja planskog dokumenta
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru pet članova Komisije za vrednovanje projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta
2. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tuzi
3. Odluka o izboru jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru jednog člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
5. Odluka o izboru jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
6. Odluka o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
7. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 51/18 od 19.11.2018. godine
Poreska praksa (39)
1. EVIDENTIRANJE AVANSNIH UPLATA I OBRAČUN PORESKE OBAVEZE, KONAČNO IZDATA FAKTURA
2. ISPLAĆENI NOVČANI IZNOSI U KULTURNE SVRHE I PORESKI TRETMAN OVIH IZDATAKA
3. ISPLATA AKONTACIJE NA IME DIVIDENDE/UDJELA IZ AKUMULIRANE NERASPOREĐENE DOBITI PRIJE ZAVRŽNOG RAČUNA, ZAKONSKA OGRANIČENJA, NAČIN ISPLATE, POVRAĆAJ IZNOSA OD VLASNIKA DIVIDENDE
4. ISPLATA AUTORSKE NAKNADE (LICENCA) POVEZANOM LICU/NEREZIDENTU, POREZ PO ODBITKU
5. NAČIN I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE/ODJAVE OBRAZAC JPR, U SLUČAJU OSIGURANIKA KAO IZABRANIH I IMENOVANIH LICA
6. NVO I PORESKI TRETMAN USLUGA KOJE PRUŽA INO LICE, SA STANOVIŠTA PDV
7. OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, LICA IZUZETA OD OPOREZIVANJA, OBAVEZA SAČINJAVANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA
8. OBVEZNIK POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI, NAČIN UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE, MOMENT NASTANKA UTVRĐIVANJA PORESKE OBAVEZE
9. ODREĐIVANJE STOPE PDV (0% ILI 7%) KOD PROMETA PROIZVODA KAO MEDICINSKIH SREDSTAVA – AUTOKLAVE
10. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI PRAVA ZAPOSLENIH SHODNO ZAKONU O RADU, ZA RADNE ODNOSE NADLEŽNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
11. OPŠTI PRINCIP OPOREZIVANJA SA PDV-OM
12. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI ZA BANKE
13. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV, PORESKI TRETMAN UVOZA CIPELA ZA PLES KOD NVO
14. PLAĆANJE STANARINE ILI SMJEŠTAJA ZAPOSLENIMA KAO OBLIK LIČNOG PRIMANJA
15. PORESKI TRETMAN DAVANJA – ISPORUKA ZAPOSLENIMA U HRANI
16. PORESKI TRETMAN UPLAĆENIH IZNOSA NA IME GARANCIJA/KAUCIJE KOJE PRIMI HOTEL OD GOSTA
17. PORESKI TRETMAN USLUGA NAPLATE DUGA
18. PORESKO OSLOBOĐENJE KADA PORESKI OBVEZNIK OTPOČNE OBAVLJANJE DJELATNOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA
19. POREZ PO ODBITKU I ISPLATA PRIHODA PO OSNOVU KONSULTANSKIH USLUGA REZIDENTU REPUBLIKE SRBIJE (PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA)
20. POREZ PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA PO OSNOVU KAMATE PRAVNOM I FIZIČKOM LICU/NEREZIDENTU
21. PRAVO ISPRAVKE IZLAZNOG PDV, UZ DOKAZ DA JE POTRAŽIVANJE NENAPLATIVO
22. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV KOD KUPOVINE STAMBENOG PROSTORA
23. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV, PROMET NEPOKRETNOSTI, USLUGE OSLOBOĐENE OD OPOREZIVANJA (ČLAN 27 1 TAČKA 3 ZAKONA)
24. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV KOD KORIŠĆENJA PUTNIČKOG VOZILA UZETOG U ZAKUP ILI NA LIZING (OPERATIVNI)
25. PRIHOD IZ INOSTRANSTVA I NAČIN NJEGOVOG ISKAZIVANJA I OPOREZIVANJA U GODIŠNJOJ PRIJAVI OBRAZAC -GPP FL
26. PRIHOD OD KAPITALNE DOBITI, NAČIN OBRAČUNA I PRIJAVLJIVANJA PRIHODA
27. PROMET NEPOKRETNOSTI, ČINJENJE POGODNOSTI – STAN NA POKLON DIREKTORU, PORESKI TRETMAN NASTALOG TROŠKA KOD OTUĐENJA IMOVINE, OGRANIČENJA USLJED SMANJENJA KAPITALA DRUŠTVA
28. PROMET VAUČERA (VRIJEDNOSNI VAUČERI, POLON ČESTITKE)
29. SLANJE SKENIRANIH RAČUNA PUTEM E-MAILA, VALIDNOST RAČUNA ZA PRIMAOCA
30. STRANA PRAVNA/FIZIČKA LICA KOJA OSTVARUJU PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI U CG, PODNOSE PRIJAVU PRIHODA NEPOSREDNO ILI PREKO PORESKOG PUNOMOĆNIKA, OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA STRANCA (PRAVNA I FIZIČKA LICA)
31. TEHNIČKE MOGUĆNOSTI ZA EVIDENCIJU POPUSTA U MALOPRODAJI, NORMATIVNA REGULATIVE U DIJELU OPOREZIVANJA POPUSTA, – SNIŽENJA CIJENA
32. TROŠKOVI GORIVA I NJIHOV PORESKI TRETMAN, PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOD SAČINJAVANJA GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
33. UGOVOR O DIJELU SA STRANCEM/NEREZIDENT, POSLEDICE TAKVOG UGOVORA SA STANOVIŠTA POREZA
34. UGOVOR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, ISPLATA PRIHODA OD PROFESIONALNIH DJELATNOSTI REZIDENTU R. HRVATSKE
35. UGOVOR O ZAKUPU, PORESKI TRETMAN, UPLATA NOVČANIH IZNOSA PREKO ŽIRO RAČUNA, ODNOSNO OBAVEZA OTVARANJA RŽ. RAČUNA KOD NOSIOCA PLATNOG PROMETA
36. UGOVORO RADU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
37. USLOVI ZA RASPODJELU DOBITI, ODNOSNO ISPLATU DIVIDENDE AKCIONARIMA/VLASNICIMA
38. USLUGE ŠPEDICIJE I NAČIN OPOREZIVANJA
39. VALIDNOST RAČUNA KAO RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA, MOMENT NASTANKA PORESKE OBAVEZE
Sudska praksa (30)
1. CESIJA
2. DEJSTVO SPORAZUMA O UGOVORNOJ KAZNI I KAMATA NA UGOVORNU KAZNU
3. DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU -OBAVEZA TARIFNOG KUPCA-
4. IZGUBLJENA DOBIT
5. JEMSTVO KAO SUPSIDIJARNO OBEZBJEDJENJE
6. MJENIČNI SPOR -OBAVEZA MJENIČNIH DUŽNIKA KAO IZDAVALACA SOPSTVENE BLANKO MJENICE-
7. NAČELO ODŠTETNOG PRAVA -ODMJERAVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE NA IME DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI-
8. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEISPUNJENJA – ROK ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA
9. NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PREČEG PRAVA AUTORA NA PRERADU DJELA ARHITEKTURE
10. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA RASKID UGOVORA O CESIJI
11. OCJENA PRIGOVORA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE U VIDU RENTE
12. OCJENA VALJANOSTI SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGA
13. ODGOVORNOST PRODAVCA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE NA PRODATOJ STVARI
14. OSNOV ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA
15. PITANJE ODGOVORNOSTI OSIGURAVAČA ZA ISPLATU IZ OSNOVA POTPUNOG KASKO OSIGURANJA
16. POČETAK ROKA ZASTARJELOSTI KOD UGOVORA O OSIGURANJU
17. POSLJEDICE NEISPUNJENJA OBAVEZE
18. POTRAŽIVANJE I DOSPJELOST ZAKONSKE KAMATE
19. PRAVILA O PODIJELJENOJ ODGOVORNOSTI
20. PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA OSIGRAVAČA
21. PREUZIMANJE DUGA
22. PUNOVAŽNOST UGOVORA O PRODAJI SA ODLOŽENIM ROKOM PLAĆANJA
23. SANKCIJE PRAVNIH NEDOSTATAKA – OCJENA SAVJESNOSTI KUPCA
24. SOPSTVENA MJENICA
25. SUBROGACIJA U PRAVU OSIGURANJA I PRIVILEGOVANI ROK ZASTARE
26. UGOVOR O KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
27. UMANJENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI LEGALNO IZGRADJENOG OBJEKTA I POTPUNA NAKNADA ŠTETE ZBOG ZATVARANJA DOTADAŠNJEG PRILAZA OBJEKTU
28. USLOVI POBIJANJA PRAVNIH RADNJI DUŽNIKA
29. VISINA RENTE
30. ZATEZNA KAMATA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/18 od 14.11.2018. godine
BAR
1. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Bar
2. Odluka o imenovanju Komisije radi praćenja, implementacije Odluke o utvrđivanju osnove i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta opštine Bar
3. Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
4. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Bar
5. Odluka o izboru Odbora direktora d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Bar
6. Odluka o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar
7. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
8. Odluka o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
9. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
10. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Bar
11. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar
12. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar
13. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
14. Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
15. Odluka o izboru Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar
16. Odluka o razrješenju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
17. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
BIJELO POLJE
1. Ispravka Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluku o izmjeni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2018. godinu
2. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele up 1 u bloku br. 24 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Dubovica I”
3. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela UP 2 i UP 4 u skladu sa Lokalnom studijom lokacije “Komoševina II”
4. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele 103.2 blok broj 103B. u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Bečići”
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na nepokretnosti broj 10-877/1 od 6.11.2017. godine i davanje saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti
6. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela 76 i 85 u skladu sa Lokalnom studijom lokacije “Lapčići”
7. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 1 u bloku 18 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Podkošljun”
8. Rješenje o davanju saglasnosti za legalizaciju objekta na UP 16.4 u bloku 16 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Budva Centar – izmjene i dopune”
9. Rješenje o razrješenju član Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Akademija znanja” Budva
CETINJE
1. Zaključak o prihvatanju Informacije o izmjenama i dopunama Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
2. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Narodnom muzeju Crne Gore – galeriji “Atelje Dado”
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora Prijestonice Cetinje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje
5. Odluka o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za prva tri razreda osnovnog obrazovanja
6. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje
7. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2018/2019. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 072/18 od 13.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Bijeli rt-Galije”
2. Odluka o osnivanju Javne ustanove Srednja mješovita škola u Golubovcima
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za razmjenu nepokretnosti sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje Sportsko-rekreativnog centra “Šuškovina”
5. Odluka o obrazovanju Radnog tijela za izradu Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2022. godine
6. Pravilnik o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva
7. Zahtjev za registraciju geografske oznake “Crnogorski pršut”
8. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Obrazovni centar “United kids international Montenegro”, Podgorica
9. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “Braća Selić”, Kolašin
10. Rješenje o izdavanju licence Javnoj Predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica”, Podgorica, za vaspitne jedinice “Jelena Ćetković 2”, “Bubamara 2”, “Zvjezdani vrt”, “Mali princ” i “Mogli”
11. Statut Agencije za zaštitu konkurencije
12. Rješenje o odobrenju dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “Proljeće – komerc” a.d. Pljevlja
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava
3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama
5. Rješenje o promjeni naziva Privatna ustanova “Institut za estetiku i kozmetiku – d.o.o. Charme unicum – Podgorica”
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad komisije za tržište kapitala – cjenovnika
7. Odluka o izmjeni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga
Ispravke propisa:
1. Ispravka Naredbe o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene Ambasadorke Crne Gore u Republici Kostariki
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u SR Njemačkoj
4. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
5. Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije
6. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta “Bijeli rt-Galije” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu urbanističkog projekta
7. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada
8. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda rada
9. Rješenje o razrješenju zamjenice zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
10. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica
11. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica
12. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade Petar Lubarda
13. Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
14. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
15. Rješenje o izboru članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
16. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
17. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
18. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 50/18 od 13.11.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 039/18 od 12.11.2018. godine
BERANE
1. Odluka o pristupanju izradi Programa za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za period od 2019. do 2024. godine
MOJKOVAC
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PLJEVLJA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice opštine Pljevlja
2. Odluka o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu Javnoj ustanovi Osnovnoj školi “Jakub Kubur” Boljanići – Pljevlja
3. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o ustanovljavanju stvarne službene dužnosti u korist Rudnika uglja AD Pljevlja
4. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Pljevlja
5. Odluka o razmjeni zemljišta između Opštine Pljevlja i DOO Bambis group Podgorica i Marković Bogdana
6. Odluka o rušenju poslovnih prostora na Trgu “Đorđija Peruničića”
7. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja
8. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta Opštine Pljevlja za period 2018-2021. godine
9. Odluka o prodaji starog bakarnog lima
10. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Pljevlja
PLUŽINE
1. Statut Opštine Plužine
2. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Plužine za 2017. godinu
3. Poslovnik o radu Skupštine Opštine
4. Odluka o komunalnom redu
5. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalno Plužine” Plužine
6. Odluka o vodosnabdijevanju od lokalnog značaja
7. Odluku o javnom vodosnabdijevanju
8. Odluka o auto-taksi prevozu
9. Odluka o podršci osiguranju stočnog fonda
10. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
PODGORICA
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9” u Podgorici
ROŽAJE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Zeleni”
2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje
3. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Rasadnik”
4. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje vodovoda “Carine”
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Rožaje
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno”
7. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Rožaje
9. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju postrojenja za snabdijevanjem energijom – toplane
10. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Ski centar Hajla” Rožaje
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar” Rožaje
ŽABLJAK
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pitomine” Žabljak
Sudska praksa (48)
1. ŠTETA KAO POSLJEDICA NEZAKONITOG RADA OPŠTINSKIH ORGANA
2. DOZVOLJENOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
3. IDENTITET PRESUDE I OPTUŽBE
4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE
5. IZGUBLJENA DOBIT KAO POSLJEDICA IMISIJA
6. IZMAKLA KORIST ZBOG NEMOGUĆNOSTI VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA – NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU
7. KAPARA
8. KRIVIČNO DJELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI
9. KRIVIČNO DJELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI
10. KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENI PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI
11. KRIVIČNO DJELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA
12. KRIVIČNO DJELO PRANJE NOVCA
13. KRIVIČNO DJELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA
14. KRIVIČNO DJELO ZLOUPOTREBA PROCJENE
15. NAKNADA I NUŽNI IZDACI BRANIOCA
16. NEDOSTATAK SPECIJALNOG PUNOMOĆJA KAO RAZLOG NIŠTAVOSTI UGOVORA O POKLONU
17. NEDOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV OBAVJEŠTENJA VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
18. NEDOZVOLJENOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU
19. NEMATERIJALNA ŠTETA NASTALA KAO POSLJEDICA POVREDE OD UGRIZA MEDVJEDA
20. NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI ADVOKATA ZA ŠTETU
21. NIŠTAVOST UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA
22. NIŠTAVOST UGOVORA O MEDJUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA IGRAČA
23. NOVČANA KAZNA KAO GLAVNA KAZNA I STICAJ KRIVIČNIH DJELA
24. OCJENA OSNOVANOSTI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU
25. OCJENA VALJANOSTI DOKAZA
26. ODGOVORNOST ZA ŠTETU DRŽAVE KAO IMAOCA OPASNE STVARI
27. ODGOVORNOST ZA NASTANAK ŠTETE USLJED AMORTIZACIJE VOZILA
28. ODREDJIVANJE I PRODUŽENJE PRITVORA PO PRAVNOM OSNOVU IZ ČLANA 175 STAV 1 TAČKA 3 ZKP
29. OGRANIČENOST ODLUČIVANJA O ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
30. OPRAVDANOST PRODUŽENJA PRITVORA
31. OSNOVANOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
32. PONIŠTAJ SUDSKOG PORAVNANJA O RAZGRANIČENJU PARCELA
33. POSLJEDICE NEDOSTATKA ZAKONSKE FORME UGOVORA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI I USLOVI ZA KONVALIDACIJU UGOVORA
34. POSLJEDICE NEZAKLJUČENJA GLAVNOG UGOVORA
35. POSTUPANJE DRŽAVNOG ORGANA U SKLADU SA ZAKONOM I NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU
36. POVREDA PRAVA NA ODBRANU
37. PRAVNI INTERES POVJERIOCA PRODAVCA ZA UTVRDJENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O KUPOPRODAJI
38. PRAVO NA ISPUNJENJE UGOVORNE OBAVEZE
39. PREKORAČENJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA PRILIKOM ODLUČIVANJA O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU
40. PUNOVAŽNOST UGOVORA O POKLONU
41. RASKID UGOVORA PO SILI ZAKONA
42. RAZLOZI ZA OBAVEZNU ODBRANU
43. SAIZVRŠILAŠTVO U KRIVIČNOM DJELU TEŠKA TJELESNA POVREDA
44. SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI
45. TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA – NADLEŽNOST SUDA
46. URAČUNLJIVOST
47. VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
48. ZAKONITOST RADNJE PRETRESANJA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi
PODGORICA
1. Pravilnik o sprovođenju postupaka nabavki male vrijednosti
2. Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada
3. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Velje Brdo-Solarna elektrana” u Podgorici
4. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada
5. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada
6. Odluka o naknadi za rad stalnih radnih tijela Skupštine Glavnog grada obrazovanih posebnim odlukama
7. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice
8. Program podizanja spomen – obilježja za 2018. godinu
ROŽAJE
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Hajla i Štedim”
2. Statut opštine Rožaje
3. Poslovnik o radu Skupštine opštine Rožaje
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar” Rožaje
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela 474/2 i 475/2 KO Tivat radi kompletiranja UP 42 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Tivat
GUSINJE
1. Odluka o razrješenju i imenovanje predsjednika Savjeta za izbor i imenovanje
2. Odluka o razrješenju i imenovanje člana Savjeta za propise
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Kruševo I opština Gusinje
4. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 071/18 od 05.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju robe čiji je izvoz zabranjen, a namijenjena je za lišavanje života lica i robe čijom primjenom lice može da se izloži mučenju prilikom ograničavanja slobode, kontrole, nemira ili samozaštite i robe čiji uvoz i izvoz nijesu zabranjeni, a koja može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije (anestetička sredstva barbiturati sa kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem)
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade “Spuž”
5. Naredba o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče i namještaj
7. Pravilnik o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen
8. Pravilnik o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sastavu detergenta
9. Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu upotrebljavati u detergentima
10. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte
11. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac
12. Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata
13. Pravilnik o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta
14. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta
15. Pravilnik o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja
16. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 778/16, od 24. septembra 2018. godine
17. Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2019. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade “Spuž” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije
4. Rješenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova
5. Rješenje o razrješenju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
6. Rješenje o imenovanju savjetnice Predsjednika Crne Gore za vanjsku politiku
7. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost
8. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
9. Rješenje o imenovanju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
10. Rješenje o imenovanju Komisije za žalbe
11. Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 49/18 od 05.11.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 070/18 od 31.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
2. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Antverpenu – Belgija
3. Uredba o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
4. Odluka o visini naknade za izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa
5. Odluka o raspodjeli dobiti DOO “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica
6. Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacije, odnosno nadležnog organa lokalne uprave
7. Pravilnik o iznosu naknade licu u službi u Vojsci Crne Gore upućenom na obrazovanje, usavršavanje, obuku ili vojnu vježbu
8. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada i drugih priznanja licima u službi u Vojsci Crne Gore
9. Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
10. Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja
11. Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2018. godinu
12. Pravilnik o načinu obilježavanja granica nacionalnih parkova
13. Pravilnik o uslovima za uspostavljanje i korišćenje sistema upravljanja sigurnošću na aerodromu
14. Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnik
15. Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti
16. Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
17. Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
18. Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev
19. Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku
20. Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva
21. Pravila o bližim kriterijumima i načinu prihvatanja tržišne prakse
22. Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala
23. Pravila o uslovima za osnivanje, organizaciju i poslovanje specijalizovanih investicionih fondova
24. Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja prospekta specijalizovanih investicionih fondova
25. Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova
26. Pravila o načinu utvrđivanja neto vrijednosti imovine specijalizovanih investicionih fondova
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi “EXPO 2020 Dubai”
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
3. Odluka o dopuni Odluke o određivanju luka prema značaju
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programima obuke i načinu polaganja ispita za sticanje licence profesionalnog vozača i sertifikata o stručnoj osposobljenosti
5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Palestini
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Danskoj
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Kubi
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 48/18 od 31.10.2018. godine