Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Mart 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 011/19 od 20.03.2019. godine
BAR
1. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica
CETINJE
1. Odluka o izradi Programa privremenih objekata
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa broj 7 Ugovora o građenju broj 04-1816/12 od 10.07.2012. godine
2. Zaključak o pozivu Tužilaštva da ispita poslovanje svih strana i odgovornih lica uključenih u realizaciju Projekta za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže Jadranska obala u opštini Herceg Novi
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
TIVAT
1. Odluka o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat
TUZI
1. Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 003/19 od 19.03.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi
2. Zakon o potvrđivanju Unidroit konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
3. Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
5. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o akademskom integritetu
2. Zakon o državnim nagradama
3. Zakon o industrijskim emisijama
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Cerovo – Rogami, dionica Rogami – Spuž u dužini od 4.971,00 km
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 3/18, od 26. decembra 2018. godine
7. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Akcionarskom društvu MARKET BROKER
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu
4. Zakon o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
4. Rješenje o brisanju notara iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/19 od 15.03.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Andrijevica za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama odbornicima Skupštine opštine Andrijevica
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici
5. Odluka o komunalnom redu
6. Odluka o stavljanju van snage Odluku o stipendiranju studenata
7. Odluka o prodaji suvlasničkog udijela u DOO “Hidroenergija Andrijevica” – Andrijevica, u iznosu od 10%
8. Odluka o usvajanju Strateškog plana ruralnog razvoja opštine Andrijevica za period 2019-2023. godine
9. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine za period od 2019-2023. godine
10. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja u opštini Andrijevica za 2019. godinu
BAR
1. Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”
2. Ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Herceg Novi
NIKŠIĆ
1. Program podsticanja zapošljavanja mladih u opštini Nikšić za 2019. godinu
2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Koprivici Strahinji radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 3, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Rastoci 1
3. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća
TIVAT
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem opština Tivat ima pravo raspolaganja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i programa rada Turističke organizacije Tivat sa Finansijskim planom za 2019. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i programa rada D.O.O. “Brand New Tivat” sa Finansijskim planom za 2019. godinu
4. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor Turističke organizacije Tivat
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
8. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
9. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti D.O.O. “Parking servis” Tivat
11. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat
12. Odluka o razrješenju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor Turističke organizacije Tivat
13. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost
14. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat
15. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje Javnoj ustanovi Centar za kulturu Tivat i Javnoj ustanovi Muzej i galerija Tivat
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018. godinu
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora D.O.O. “Parking servis” Tivat za 2018. godinu
18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa Uprave i službi Opštine za 2018. godinu
19. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu
20. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period od 2019-2021. godine
21. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2019. godinu
22. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu
GOLUBOVCI
1. Odluka o proglašenju dana žalosti
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 016/19 od 15.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika
2. Uredba o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata
3. Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika
4. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj
5. Pravilnik o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika
6. Pravilnik o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 1932/18, od 23. januara 2019. godine
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2029. godine
9. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Rujišta
10. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Miruše
11. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
12. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
13. Pravilnik o čuvanju, upotrebi i kontroli upotrebe faksimila fizioterapeuta
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori
2. Odluka o dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme
3. Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio
4. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 230/12/12 od 04.12.2012. godine
5. Odluka o izmjeni rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 14/363/18 od 18.09.2018. godine
6. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 09/415/17
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke Ustavnog suda Crne Gore Už-III broj 393/14, od 9. februara 2018. godine
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
2. Rješenje o izboru članice Odbora direktora Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica
3. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
4. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
5. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
6. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
7. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za zaštitu životne sredine”
8. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
9. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
10. Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
11. Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
12. Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača
13. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
14. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
15. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
16. Rješenje o prestanku mandata direktorice Zavoda za intelektualnu svojinu
17. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 10/19 od 15.03.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 015/19 od 08.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za razmjenu nepokretnosti sa Obrenović Đurom, Milisavom i Milovanom
3. Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu
4. Odluka o dodjeli lovišta “Andrijevica” na korišćenje
5. Uputstvo o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave
6. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, opština Tivat
7. Pravilnik o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika
8. Odluka o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
9. Pravilnik o sadržaju infrastrukture prostornih podataka prema oblastima
10. Odluka o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
11. Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge
12. Pravilnik o načinu kočenja vozova
13. Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture
14. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje širenja štetnog organizma Potato spindle tuber viroid-a koji prouzrokuje vretenavost krtola krompira
15. Naredba o zabrani uvoza hrane koja sadrži ili se sastoji od listova Betela (Piper Betle) porijeklom iz Bangladeša
16. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Aromia bungii (Faldermann)
17. Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2019. godinu
18. Pravilnik o angažovanju fizioterapeuta u sportskim klubovima i reprezentacijama
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
3. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 09/19 od 08.03.2019. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/19 od 06.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o Carinskoj tarifi za 2019. godinu
2. Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga
Poreska praksa (30)
1. ISPORUKA MOTORNOG VOZILA (TERETNA VOZILA I AUTOBUS), KOJE JE NABAVLJENAO PRIJE SISTEMA OPOREZIVANJA SA PDV
2. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA JE U PITANJU USLUGA IZNAJMLJIVANJA NEPOKRETNOSTI U CRNOJ GORI
3. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA USLUGE ELEKTROMONTAŽE PRUŽA DOMAĆI PDV OBVEZNIK STRANOM PRAVNOM LICU
4. MJESTO PROMETA USLUGA, U VEZI PRUŽENE USLUGE KOJE SE ODNOSE NA PRENOS, USTUPANJE I KORIŠĆENJE AUTORSKIH PRAVA, PATENATA, LICENCI, ZAŠTITNIH ZNAKOVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
5. NAČIN, ROKOVI I POSTUPAK PODNOŠENJA IZMIJENJENE PORESKE PRIJAVE
6. NOVČANE KAZNE ZA PORESKE OBVEZNIKE (PRAVNA LICA, FIZIČKA LICA – PREDUZETNIKE) KOD KOJIH SE UTVRDE NEPRAVILNOSTI ZBOG NEPOŠTOVANJA ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
7. OBRAČUN PORESKE OBAVEZE KOD PRIMLJENIH AVANSA, IZDAVANJE KONAČNE FAKTURE, PORESKA OSNOVICA KOD PRODAJE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, UTVRĐIVANJE I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVOG DIJELA PROMETA
8. OPOREZIVANJE KAPITALNE DOBITI STRANCA – PRODAJA UDJELA (FIZIČKO LICE IZ LIBIJE)
9. OSNOVNE INFORMACIJE U VEZI ZAKONSKE OBAVEZE LICA KOJE PLANIRA DA OTPOČNE SA OBAVLJANJEM DJELATNOSTI (ELEKTRONSKA TRGOVINA, ONLINE USLUGE I SLIČNO)
10. OTUĐENJE IMOVINE (STANA) PORESKOG OBVEZNIKA, DAVANJE NA POKLON, SA ASPEKTA PDV , POREZA NA DOHODAK I POREZA NA DOBIT
11. PODNOŠENJE PRIJAVE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA (M4), PODACI IZ IZVJEŠTAJA IOPPD
12. PORESKA OSNOVICA KOD PRODAJE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, UTVRĐIVANJE I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVOG DIJELA PROMETA (ZEM. I KOM.)
13. PORESKI ASPEKT PLAĆANJA, ODNOSNO PREBIJANJA POTRAŽIVANJA, KOMPENZACIJOM, CESIJOM I ASIGNACIJOM
14. PORESKI ASPEKT USLUGA – MOLERAJA I SLIČNIH USLUGA, KOJE STRANO LICE KAO PODIZVOĐAČ PRUŽA DOMAĆEM LICU, IZVRŠIOCU POSLA PO TENDERU
15. PORESKI OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, PRIHOD ČLANARINE I PORESKI TRETMAN
16. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA DOBARA KOD IZVOZA, KADA PREVOZ ZAPOČNE I ZAVRŠAVA SE U INOSTRANSTVU, OTPREME DOBARA PREKO CRNE GORE, KADA SE DOBRA KOJA UĐU U CRNU GORU OTPREME I ZAVRŠE U INOSTRANSTVU
17. POSTUPAK, ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA IZMIJENJENE PORESKE PRIJAVE – PORESKI POSTUPAK
18. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV KOD KUPOVINE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI NAMIJENJENE ZA UGOSTITELJSKU DJELATNOST, OBAVEZA ISPRAVKE ULAZNOG PDV SHODNO ČLANU 39 ZAKONA O PDV
19. PRIMJENA ČLANA 11 STAV 1 I 2 ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE (PRIJAVA BRAZAC “PD”)
20. PRIMJENA ČLANA 17 STAV 1 ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE (PRIJAVA BRAZAC “PD”)
21. PRIMJENA POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O PDV I OBAVEZE PDV OBVEZNIKA KOJI OBAVLJA RENTA CAR DJELATNOST – IZNAJMLJIVANJA MOTORNIH VOZILA
22. PRIMJENA PORESKE STOPE, KOD ISPORUKE KOJU ČINI PROMET PROIZVODA I PROMET USLUGA
23. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (PRIHOD OD NEKRETNINE), PORESKI TRETMAN USLUGA IZNAJMLJIVANJA (PDV)
24. PRIMJER KADA AGENCIJA RADI U TUĐE IME I TUĐI RAČUN, USLUGA POSREDOVANJA KOD IZDAVANJA SMJEŠTAJA GOSTIMA, UGOVORI SA FIZIČKIM LICEM
25. PROMET PROIZVODA I PROMET USLUGA KOJE PORESKI OBVEZNIK VRŠI UZ NAKNADU KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV
26. SAMOSTALNA DJELATNOST – DJELATNOST NOTARA, UTVRĐIVANJE AKONTACIJE I PODIZANJE OSTVARENE NETO DOBITI
27. UGOVOR O DJELU SA STRANCEM, OBRAČUN PORESKE OBAVEZE I IZVJEŠTAVANJE
28. USLUGA IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI, RAČUNI ZA KOMUNALNE USLUGE GLASE NA ZAKUPODAVCA, PDV TRETMAN TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA KOD ZAKUPCA I KOD ZAKUPODAVCA, FAKTURA – RAČUN ZAKUPODAVCA
29. UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI
30. ZAKON O PDV UPUĆUJE NA PORESKI POSTUPAK KADA JE U PITANJU ODREĐIVANJE ROKA ZASTARE ZA PODNOŠENJE IZMIJENJENE PRIJAVE
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/19 od 28.02.2019. godine
CETINJE
1. Ispravka Statuta Prijestonice
HERCEG NOVI
1. Odluka o kratkoročnom zaduženju opštine Herceg Novi
PODGORICA
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Blok V – dio”
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Balijače Mojanovići – dio B”
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač – putnički terminal”
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač Vatrogasni dom”
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golubovci centar – Staklenici”
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Goričani Berislavci – dio A”
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Goričani – Berislavci – dio B”
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Ibričevina”
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik Sanacioni plan”
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik Vrela ribnička”
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Kuće Rakića”
12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Fresići”
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Medun – Orljevo”
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Servisno proizvodna zona Barutana II”
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Rogami”
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Mihinja”
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Servisno skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu”
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Momišići A”
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš”
20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače – sjeverni dio”
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Sadine”
22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Šipčanička gora”
23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4”
24. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Kasarna Masline”
25. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Kasarna Morača”
26. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Dinoša”
27. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Marko Radović”
28. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Stara Varoš – dio zone A”
29. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Klinički centar”
30. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9”
31. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar”
32. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi 3”
33. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Beglake”
34. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi 2”
35. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi centar”
36. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 2”
TIVAT
1. Odluka o obustavi izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Tivat – Centar, za lokaciju hotela “Mimoza” u Tivtu i obustavi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Tivat – Centar, za lokaciju hotela “Mimoza” u Tivtu
2. Odluka o obustavi izrade Urbanističkog projekta “Lepetane”
ULCINJ
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Đerane 1” u Ulcinju
2. Odluka o donošenju prve faze Lokalne studije lokacije “Gornji Štoj” na katastarsku parcelu broj 402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju
PETNJICA
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/19 od 01.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave
2. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu “Ražano polje”, opština Žabljak
3. Odluka o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za decentralizovano/centralizovano, indirektno/direktno i podijeljeno upravljanje sredstvima u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA)
4. Odluka o Planu privatizacije za 2019. godinu
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Prijestonici Cetinje radi ostvarivanja javnog interesa
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani i KO Podgorica II na teritoriji Glavnog grada Podgorica radi napajanja električnom energijom autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
7. Pravilnik o obrascu i visini troškova izrade identifikacione oznake lica koje vrši poslove zaštite
8. Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije
9. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan opštine Kotor
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola “Viktorija”, Berane
11. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”, Podgorica
12. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za menadžment, Herceg Novi, Univerzitet “Adriatik”
13. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Seven Stairs Hospitality Centar”, Podgorica
14. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Donja Lovnica
15. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Državne studije lokacije “Arsenal” – Tivat
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indoneziji
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji
4. Odluka o obrazovanju Savjeta za podsticanje i unapređenje primjene alternativnog rješavanja sporova
5. Odluka o obrazovanju Koordinacionog Odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović – Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije
6. Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija
7. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija
8. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog Grada Golubovci i Opštinu Tuzi
9. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi
10. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
11. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
12. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak
13. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
15. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
16. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
17. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
19. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Bijelo Polje”
20. Rješenja o postavljenju tumača
21. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde
22. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
23. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
24. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 08/19 od 01.03.2019. godine

Februar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/19 od 21.02.2019. godine
BERANE
1. Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane
BIJELO POLJE
1. Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019. godini
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora društva
3. Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica u 2019. godini
4. Odluka o finansiranju sporta
5. Odluka o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole
6. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović – Strunjo”
7. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje
8. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Bijelo Polje
9. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora direktora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
BUDVA
1. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj, člana Odbora za Statut i propise i člana Odbora za izbor i imenovanja
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine
3. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje potpredsjednika opštine Budve
4. Odluka o imenovanju člana Odbora za Statut i propise i Odbora za izbor i imenovanja
5. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj
6. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
7. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Budva
8. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove “Muzeji i galerije” Budve
9. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Pogrebne usluge” Budva
10. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Pogrebne usluge” Budva
KOTOR
1. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
2. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
PLJEVLJA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Pljevlja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktorice Javne ustanove centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
3. Odluka o finansiranju sporta
4. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja
PODGORICA
1. Statut Glavnog Grada
2. Program rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu
3. Program podizanja spomen – obilježja za 2019. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o naknadi sa Dabetić Velizarom za nesporni dio nekretnina koje su predmet postupka eksproprijacije
5. Odluka o davanju saglasnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Cerovo – Rogami, dionica Spuž – Rogami, na nepokretnostima u imovini Glavnog grada – Podgorica
6. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 4407/2, broj 4411/1, broj 4462/2, broj 4462/1, broj 4478 i broj 4479 KO Podgorica III
7. Odluka o davanju na privremeno korišćenje zemljišta označenog urbanističkom parcelom broj 1, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Vrela Ribnička II” u Podgorici
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Zelenilo” – Podgorica
9. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad za period od 2019. do 2024. godine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 002/19 od 20.02.2019. godine
1. Odluka o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o kulturnoj saradnji
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 012/19 od 21.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o lokalnom osoblju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
2. Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2018. godinu
3. Naredba o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov
4. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sprovođenju istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu
5. Rješenje o određivanju zaštićenih ribolovnih područja
6. Pravilnik o sadržaju liste aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja
7. Rješenja o postavljenju tumača
Ispravke propisa:
1. Ispravka Zahtjeva za registraciju oznake porijekla “Durmitorski skorup”
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu
2. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Nikšiću
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 011/19 od 19.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije “Spas”
2. Uredba o načinu, uslovima i vremenu davanja na korišćenje dobara nacionalnih parkova
3. Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sticanje ovlašćenja za izradu tehničke dokumentacije i načinu dobijanja licence za rad geodetske organizacije
4. Uputstvo o sadržaju zahtjeva za dugoročno zaduživanje opština, privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština
5. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Casa dei Bambini”, Podgorica
6. Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja dozvole za sportsko-rekreativni ribolov i količini ribe koja se može uloviti
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 13/16, od 29. januara 2019. godine
8. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 26/18, od 12. decembra 2018. godine
9. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Milićević protiv Crne Gore, (Predstavka broj 27821/16)
10. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Crni vrh
Ispravke propisa:
1. Ispravka Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
2. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za imovinu
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
4. Rješenje o imenovanju savjetnice glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
5. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika
6. Rješenje o prestanku mandata v.d. pomoćnice direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
7. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
8. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
9. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za javne nabavke
10. Rješenje o prestanku mandata v.d. direktora Uprave za javne nabavke
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 07/19 od 19.02.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 007/19 od 13.02.2019. godine
BUDVA
1. Odluka o dopuni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
CETINJE
1. Odluka o izmjenama Odluke o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
2. Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
3. Program rada Skupštine Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
DANILOVGRAD
1. Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na poklon paket za novorođenčad
HERCEG NOVI
1. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju d.o.o. “Blue line” Herceg Novi
2. Ispravka tehničke greške zbog duplog objavljivanja Odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Herceg Novi
ROŽAJE
1. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Rožaje
2. Odluka o ispravci greške u Odluci o davanju nepokretnosti na korišćenje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Rožaje
4. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine
5. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti – poljoprivredno zemljište za 2019. godinu
6. Odluka o prenosu prava svojine na zemljištu
7. Odluka o sufinansiranju sporta
TUZI
1. Odluka o imenovanju članova Skupštine fudbalskog kluba “Dečić”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 010/19 od 13.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu povlačenja i povraćaja sredstava Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata
2. Odluka o dodjeli prvenstvene koncesije “Luci Kotor” AD Kotor
3. Pravilnik o sadržaju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izdacima i izdacima po potrošačkim jedinicama i izvještaja o neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opština
4. Program monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2019. godinu
5. Program monitoringa post-registracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2019. godinu
6. Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2019. godinu
7. Program monitoringa karakteristika sredstava za ishranu bilja za 2019. godinu
8. Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2019. godini
9. Rješenje o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi “Vukosava Ivanović Mašanović”, Bar, za vaspitnu jedinicu “Mala luka”
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Maštaonica”, Podgorica
11. Zahtjev za registraciju oznake porijekla “Durmitorski skorup”
12. Rješenje o određivanju ribolovnog područja u ribolovnim vodama Nacionalnog parka “Skadarsko jezero”
13. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 65/18, od 30. novembra 2018. godine
14. Odluka Ustavnog sudaCrne Gore U-II broj 25/16, od 30. novembra 2018. godine
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 06/19 od 13.02.2019. godine
Poreska praksa (16)
1. EVIDENTIRANJE I IZVJEŠTAVANJE KOD POZAJMICE I POVEĆANJA KAPITALA KOD PREDUZETNIČKE DJELATNOSTI
2. ISPRAVKA ULAZNOG PDV KOD PRODAJE OPREME, U OVOM SLUČAJU KAMIONA
3. IZDAVANJE ELEKTRONSKOG RAČUNA
4. MIŠLJENJE U VEZI TUMAČENJA ODLUKA SUDA KADA SU U PITANJU RADNI ODNOSI
5. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA JE PRIMALAC USLUGE STRANO LICE, A USLUGE SU U VEZI SA NEPOKRETNOŠĆU KOJA SE NE NALAZI U CRNOJ GORI
6. NELEGALNO POSLOVANJE I OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O VRSTI I OTKUPNOJ VRIJEDNOSTI PROIZVODA, MATERIJALA I SIROVINA, KAO I EVIDENCIJE O LICIMA OD KOJIH VRŠE OTKUP
7. OPŠTI POSTUPAK DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE DRUŠTVA I STRANAC KAO IZVRŠNI DIREKTOR
8. OPŠTI PRINCIP PRIZNAVANJA TROŠKOVA POSLOVANJA NA TERET RASHODA
9. POREZ NA KAFU I EVIDENTIRANJE OVE OBAVEZE U KNJIGOVODSTVO PORESKOG OBVEZNIKA
10. POREZ PO ODBITKU I ISPLATA DIVIDENDE, ODNOSNO UDJELA U DOBITI NEREZIDENTU IZ BOSNE I HERCEGOVINE
11. POREZ PO ODBITKU KOD PLAĆANJA PRIHODA NEREZIDENTU U SLUČAJU KADA JE MJESTO ODRŽAVANJA KULTURNOG PROGRAMA U TURSKOJ
12. PRIMJENA STOPE OD 7% KOD JAVNOG PREVOZA PUTNIKA
13. REZERVISANJA NA IME TROŠKOVA GARANCIJA KOD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA U GARANTNOM ROKU
14. TROŠKOVI ZARADA PRIZNAJU SE KAO RASHOD U PORESKE SVRHE U PERIODU KAD JE IZVRŠENA NJIHOVA ISPLATA
15. TURISTIČKA TAKSA I NADLEŽNOSTI KOD NAPLATE OVE TAKSE
16. ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U CRNOJ GORI I OBAVEZE KOJE PROISTIČU IZ TOG ODNOSA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 009/19 od 08.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima i načinu korišćenja genetički modifikovane hrane ili hrane za životinje
2. Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2019. godinu
3. Program monitoringa zemljišta za proizvodnju hrane biljnog porijekla u 2019. godini
4. Rješenje o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi “Dragan Kovačević”, Nikšić, za vaspitnu jedinicu “Izvor”
5. Rješenje o izdavanju licence Javnoj predškolskoj ustanovi “Eko bajka”, Pljevlja, za vaspitnu jedinicu “Osmijeh”
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 006/19 od 06.02.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju garancija Društvu sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica o kreditnom zaduženju
2. Odluka o kreditnom zaduženju
BERANE
1. Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Berane
BIJELO POLJE
1. Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o izvođenju lokalnog Javnog rada “Njega starih lica u Budvi”
2. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Budva za period od 2019-2023. godine
3. Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu
4. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Centar – Petrovac”, Odluke o zabrani gradnje za područje Detaljnog urbanističkog plana “Centar – Petrovac” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Centar – Petrovac”
5. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Babin do” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Babin do”
6. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Bečići” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Bečići”
7. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Petrovac” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Petrovac”
8. Odluka o obustavi Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Sveti Stefan”
9. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Podkošljun”
10. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Rozino II” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Rozino II”
11. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Rozino I” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Rozino I”
12. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Benzinska pumpa Stanišići” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Benzinska pumpa Stanišići”
13. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Androvići”
14. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Čelobrdo”
15. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Hotelski kompleks Adriatic Star” Perazića do
16. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Podkošljun” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Podkošljun”
17. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Ivanovići” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Ivanovići”
18. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Košljun” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Košljun”
19. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Liješevići”
20. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Podmaine – Tabanovina” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Podmaine – Tabanovina”
21. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Prosjedi” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Prosjedi”
22. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Spas” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije “Spas”
23. Odluka o obustavi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Budva i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Budva
24. Odluka o obustavi Odluke o izradi Prostorno-urbanističkog plana opštine Budva i Odluke o izradi strateške procjene uticaja za Prostorno-urbanistički plan opštine Budva
25. Odluka o obustavi Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Bijeli rt – Buvači” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Bijeli rt – Buvači”
26. Odluka o obustavi Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Galije 2” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Galije 2”
27. Odluka o obustavi Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Budva – Centar”, Odluke o zabrani gradnje za područje Detaljnog urbanističkog plana “Budva – Centar” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Budva – Centar”
28. Odluka o obustavi Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Smokvica I” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Smokvica I”
29. Odluka o obustavi Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Turistički kompleks Galije – Bijeli rt”
30. Odluka o obustavi Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Bijeli do” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Bijeli do”
31. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Dubrava” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Dubrava”
32. Odluka o obustavi Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Androvići”
33. Odluka o obustavi Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Dubovica II” i Odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Dubovica II”
CETINJE
1. Odluka o potvrđivanju Odluke o privremenom finansiranju potreba Budžeta Prijestonice za period od 01.01. do 31.03.2019. godine
2. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
3. Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređene prostora i komunalno stambenu djelatnost
4. Rješenje o razrješenju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
5. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
6. Rješenje o razrješenju člana Odbora za finansije i privredni razvoj
7. Rješenje o razrješenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
8. Rješenje o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
HERCEG NOVI
1. Odluka o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Herceg Novi
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o dodjeli novčane naknade porodicama za rođenje četvrtog djeteta
PLAV
1. Ispravka Programa za podizanje spomen obilježja u opštini Plav u 2018. godini
PLJEVLJA
1. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja
ŽABLJAK
1. Odluka o pribavljanju nepokretnosti – građevinskog zemljišta od Pajović Marka
2. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Pajović Marka
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 008/19 od 06.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
2. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova – Opština Bar
4. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada “Čelinska kosa”, Opština Bijelo Polje
5. Pravilnik o sadržini godišnjeg plana zaštite, očuvanja i unapređenja riba i drugih vodenih organizama
6. Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja dozvole za privredni ribolov
7. Program mjera bezbjednosti hrane i hrane za životinje za 2019. godinu
8. Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2019. godinu
9. Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2019. godinu
10. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2019. godinu
11. Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2019. godinu
12. Program fitosanitarnih mjera za 2019. godinu
13. Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2019. godinu
14. Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2019. godinu
15. Pravilnik o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija
16. Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara 2019. godine
17. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Krstac
18. Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. januara 2019. godine
19. Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. januara 2019. godine
20. Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2019. godine
21. Poslovnik o radu Nadzornog odbora Inženjerske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim standardima zaštite vazduha od emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju skladištenjem, pretakanjem i distribucijom motornih benzina
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora
Ispravke propisa:
1. Ispravka Rješenja o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti KO Potkovač
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
2. Rješenje o imenovanju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
3. Rješenje o imenovanju zamjenika zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Bijelom Polju
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
5. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
6. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
7. Rješenje o prestanku mandata v.d. direktorice Agencije za duvan
8. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
9. Odluke o imenovanju javnih izvršitelja
10. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
12. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 05/19 od 06.02.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 007/19 od 04.02.2019. godine
Novi propisi:
1. Program Zvanične statistike 2019-2023. godine
2. Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
3. Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 001/19 od 24.01.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Konvencije o radnim odnosima (javne službe) iz 1978. godine, broj 151
2. Zakon o potvrđivanju amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma o izmjenama sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bjelorusije o uzajamnim putovanjima državljana
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima
5. Obavještenje o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o međusobnim odnosima u oblastima upravljanja prekograničnim vodama
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 006/19 od 30.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2019. godinu – Agrobudžet
2. Pravilnik o utvrđivanju sposobnosti čamca za plovidbu
3. Pravilnik o načinu držanja životinja koje se koriste u eksperimentima
4. Pravilnik o načinu raspodjele sredstava iz Egalizacionog fonda i načinu korišćenja neraspoređenih sredstava fonda
5. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 52/17, od 30. oktobra 2018. godine
7. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Paučina
8. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Vinicka II
9. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Stari Trabujin
10. Pravilnik o vođenju evidencije članova Privredne komore Crne Gore
11. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra predstavništava privrednih komora drugih država
12. Pravilnik o Sudu časti pri Privrednoj komori Crne Gore
13. Pravila o obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija u Centralni registar propisanih informacija
14. Pravila o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o koncesionim i drugim naknadama
15. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad
16. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje depozitarnih poslova
17. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad za obavljanje kastodi poslova
18. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad DruštvU za upravljanje penzionim fondom MARKET INVEST AD
19. Odluka o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore
20. Rješenje o utvrđivanju nepostojanja kastodi banke dobrovoljnog penzionog fonda penzija plus
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Interresorne komisije za NATO
2. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove Zavod “Komanski most”
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Pljevlja”
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica “Bijelo Polje”
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece i mladih sa problemima u ponašanju
8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija
9. Izmjene Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta” – Ruža vjetrova, Opština Bar
2. Ispravka Odluke o izradi izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije Regionalne sanitarne deponije čvrstog otpada “Čelinska kosa”, Opština Bijelo Polje
3. Ispravka Odluke o izradi izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Spas”
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Čile
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Urugvaj
3. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil
4. Ukaz o postavljanju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Izraelu
5. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i sudija Suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore
6. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave
7. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture
8. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za dijasporu
9. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za dijasporu
10. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove “Službeni list Crne Gore”
11. Odluka o prestanku funkcije predsjedniku Višeg suda u Bijelom Polju
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 04/19 od 30.01.2019. godine

Januar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 005/19 od 25.01.2019. godine
BAR
1. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara
2. Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
BIJELO POLJE
1. Odluka o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu opštine Bijelo Polje za 2018. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Bijelo Polje
4. Odluka o oslobađanju plaćanja obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti na poljoprivredno, šumsko i ostalo negrađevinsko zemljište za fizička lica – registrovane poljoprivredne proizvođače, za 2018. godinu
5. Odluka o pravu na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći
6. Odluka o prihvatanju prijedloga Ugovora o oslobađanju od plaćanja obaveza po osnovu preuzetih specijalnih vozila za gašenje požara i spašavanja
7. Odluka o preuzimanju duga
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Bijelo Polje
9. Odluka o učešću opštine Bijelo Polje u troškovima transporta, zamrzavanja i skladištenja plodova maline Društvu sa ograničenom odgovornošću “Senzal” iz Bijelog Polja
10. Odluka o dopunama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u opštini Bijelo Polje
11. Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje
12. Program rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2019. godinu
13. Program uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019. godinu
14. Lokalni plan akcije za integraciju Roma za period od 2018-2022. godine
15. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena na ime usluga za redovno održavanje javnih površina i opštinskih puteva, sa zimskim održavanjem
16. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking servis” Bijelo Polje o imenovanju izvršnog direktora Društva
17. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Bijelo Polje, sa “Komunalno-Lim” DOO Bijelo Polje
18. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Nedakusi
19. Odluka o donošenju Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za period od 2018-2022. godine
20. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju”
21. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije mHE “Lještanica”
22. Odluka o donošenju Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2018-2021. godine
23. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje
24. Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje
ROŽAJE
1. Odluka o Budžetu opštine Rožaje za 2019. godinu
2. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
3. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
4. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
5. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
6. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO “Sportski centar” Rožaje
9. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Sportski centar” Rožaje
10. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
11. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
12. Odluka o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje
13. Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
14. Odluka o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
15. Odluka o imenovanju člana Upravnog Odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji opštine Rožaje
17. Odluka o naknadama odbornicima Skupštine opštine Rožaje
18. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje
19. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Sportski centar” Rožaje
20. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje
21. Odluka o razrješenju člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje”
22. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
23. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
24. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
25. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića Kula” Rožaje
26. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju opštine Rožaje
27. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora direktora DOO “Ski centar Hajla” Rožaje
28. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
29. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje
30. Program rada Skupštine opštine Rožaje za 2019. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 004/19 od 22.01.2019. godine
BAR
1. Ispravka Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o turističkoj taksi
BERANE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Stadion i škola Vuk Karadžić”
2. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i javne rasvjete na teritoriji opštine Berane
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Berane
4. Odluka o prestanku mandata članova Savjeta lokalnog javnog emitera radio Berane
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoća ma u razvoju Berane
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove “Polimski muzej” Berane
7. Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja – zvanja počasni građanin opštine Berane
8. Odluka o dodjeljivanju javnog priznanja – zvanja počasni građanin opštine Berane
9. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije – Berane
10. Odluka o izmjeni Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta – spomenika maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu
11. Odluka o utvrđivanju naknade za rad organa upravljanja u javnim ustanovama i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač opština Berane
12. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Berane
13. Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada
14. Program javnih radova u opštini Berane za 2019. godinu
BUDVA
1. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije sekretara Skupštine opštine Budva
2. Odluka o izboru Predsjednika opštine Budva
3. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije predsjednika opštine Budva
4. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Budva
5. Zaključak o konstatovanju prestanka funkcije predsjednika Skupštine opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Zaključak o hotelskim objektima koji su prepoznati u ranijoj prostorno planskoj dokumentaciji da budu sastavni dio prostornog urbanističkog plana opštine Herceg Novi za period od 2030. godine
KOTOR
1. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2018. godinu DOO “Komunalno Kotor” Kotor
2. Odluka o potvrdi Odluke o cijenama usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Kotor
3. Odluka o potvrdi Zaključka o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu
4. Odluka o potvrdi Zaključka o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV “Orahovac-Simes Inženjering” sa uklapanjem u SN mrežu
5. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2018. godinu Turističke organizacije Kotor
6. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2018. godinu Opštinske javne ustanove “Muzeji”
7. Odluka o potvrdi Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2018. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
8. Odluka o potvrdi Zaključka o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Programa uređenja prostora za 2018. godinu
9. Odluka o potvrdi Odluke o izvođenju lokalnog javnog rada u opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
10. Odluka o potvrdi Rješenja o imenovanju člana Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
11. Odluka o potvrdi Rješenja o razrješenju člana Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
12. Odluka o potvrdi Rješenja o imenovanju člana Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
13. Odluka o potvrdi Rješenja o razrješenju člana Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Kotor
PLAV
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “PLAVSKO JEZERO – I faza”
2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “PRNJAVOR” – I faza
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Ulcinj za 2018. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Ulcinj za 2019. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2019. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Ulcinj
5. Odluka o donošenju Lokalnog Plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti za period od 2019-2021. godine
6. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Ulcinj
7. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov “Ulcinj”
8. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 151 i 315 zona C sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-Grad” za lokalitet “Totoši” opština Ulcinj
9. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele br. 250 sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-Grad” za lokalitet “Pristan”
10. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 005/19 od 22.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju Ambasade Crne Gore u Kraljevini Holandiji
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije regionalnog puta R-10 Slijepač most – Tomaševo – Pavino Polje – Kovren – Vrulja, dionica Crkvice – Vrulja
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Bioče na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Rožaje radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje groblja
6. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni
7. Odluka o otvaranju kancelarije Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu, Republika Azerbejdžan
8. Odluka o otvaranju Ambasade Crne Gore u Kraljevini Danskoj
9. Pravilnik o pravilima interoperabilnosti kojima se obezbjeđuje povezanost između različitih skupova prostornih podataka i servisa prostornih podataka
10. Pravilnik o dobrovoljnom služenju vojnog roka
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 15/18, od 30. oktobra 2018. godine
12. Pravila Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
13. Cjenovnik Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
14. Poslovnik o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore
15. Pravilnik o disciplinskom postupku
16. Pravilnik o dodjeli nagrada svojim članovima
17. Pravilnik o dodjeli zvanja počasnog člana komore
18. Etički kodeks Inženjerske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja i djece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica i idejnog projekta za dionicu Smokovac – Farmaci autoputa Bar – Boljare
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 03/19 od 22.01.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 003/19 od 17.01.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o Budžetu opštine Andrijevica za 2019. godinu
2. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama komunalnih usluga Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Andrijevica
4. Odluka o određivanju naziva ulica u Andrijevici
5. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Andrijevica
6. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Andrijevica
7. Program rada Skupštine opštine Andrijevica za 2019. godinu
8. Zaključak o prihvatanju inicijative za proširenje teritorije “Parka prirode Komovi”
9. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Andrijevica
HERCEG NOVI
1. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Herceg Novi za period do 2030. godine
KOLAŠIN
1. Zaključak o utvrđivanju nacrta Statuta opštine Kolašin
2. Ispravka Odluke o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kolašin lokalitet Ski centar “Kolašin 1600”
PLJEVLJA
1. Odluka o Budžetu opštine Pljevlja za 2019. godinu
2. Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2019. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja
4. Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja
6. Odluka o kupovini stanova za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u opštini Pljevlja
7. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Sportskom ribolovnom klubu “Lipljen” Pljevlja
8. Odluka o izmjeni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Vodovod” Pljevlja za 2019. godinu
10. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Društvu sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica, radi izgradnje trafostanice
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” Pljevlja za 2019. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja za 2019. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja za 2019. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Grijanje” za 2019. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Društvu sa ograničenom odgovornošću “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja za 2019. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stambeno-poslovni fond doo za 2019. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2019. godinu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program i Plan rada Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja za 2019. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja za 2019. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja za 2019. godinu
GUSINJE
1. Statut opštine Gusinje
2. Poslovnik Skupštine opštine Gusinje
3. Odluka o Budžetu opštine Gusinje za 2019. godinu
4. Odluka o pristupanju izrade Strateškog plana razvoja opštine Gusinje
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Gusinje
7. Odluka o uslovima i načinu isplate otpremnina lokalnim službenicima i namještenicima u opštini Gusinje
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za Društvo sa ograničenom odgovornošću Komunalne djelatnosti – Gusinje za 2019. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Centar za kulturu – Gusinje za 2019. godinu
PETNJICA
1. Poslovnik o radu Skupštine opštine Petnjica
2. Odluka o Budžetu opštine Petnjica za 2019. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Petnjica za 2018. godinu
4. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta u opštini Petnjica
5. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
6. Odluka o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Petnjica
7. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Petnjica
8. Odluka o razrješenju predsjednika Opštinske izborne komisije Petnjica i imenovanju novog
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju školstva u opštini Petnjica 2018. godinu
10. Odluka o usvajanju Strategije za mlade opštine Petnjica za period od 2018-2021. godine
11. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Petnjica za period od 2018-2021. godine
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 002/19 od 15.01.2019. godine
BERANE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane
BUDVA
1. Program investicionih aktivnosti opštine Budva za 2019. godinu
2. Program uređenja prostora opštine Budva za 2019. godinu
3. Odluka o davanju ovlašćenja predsjedniku Opštine
4. Statut opštine Budva
5. Rješenje o naknadi troškova za rad Komisije za izradu predloga Statuta opštine Budva
6. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog – direktora DOO “Sportsko rekreativni centar Budva”
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
8. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o oglašavanju na teritoriji opštine Budva
9. Odluka o usvajanju Opštinske strategije za mlade za period od 2018-2021. godine
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Budva sportskim subjektima
11. Odluka o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije opštine Budva
12. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta DOO “Parking servis” Budva
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga
14. Odluka o uvođenju izletničke takse
15. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 120.2 u bloku broj 120 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Bečići”
16. Odluka o prenosu prava na nepokretnostima radi formiranja urbanističke parcele broj 3 u bloku broj 2 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Podkošljun”
17. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti
18. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje
19. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora Društva sa oganičenom odgovornošću “Akademija znanja” Budva
20. Odluka o potvrđivanju Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva – Budvanska rivijera
21. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Parking servis” Budva
22. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora DOO ” Parking servis” Budva
23. Rješenje o davanju saglasnosti Vaterpolo klubu “Budva – Bdvanska rivijera” za davanje u zakup poslovnog prostora
24. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Budva
26. Odluka o davanju ovlašćenja Odboru za Statut i propise
27. Program rada Skupštine opštine Budva za 2019. godinu
28. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Programa privremenog korišćenja reklamnog prostora na teritoriji Opštine Budva Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteran reklame” Budva
KOLAŠIN
1. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kolašin lokalitet Ski Centar “Kolašin 1600”
2. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Bakovići”
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Sportsku zona”
MOJKOVAC
1. Odluka o prenosu prava svojine na motornim vozilima DOO “Komunalne usluge Gradac” Mojkovac
2. Odluka o potvrđivanju Zaključka predsjednika opštine Mojkovac naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2018. godinu
3. Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period od 2018-2022. godine
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Plav za 2018. godinu
2. Odluka o privremenom finansiranju opštine Plav
3. Program rada Skupštine opštine Plav za 2019. godinu
4. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine opštine Plav
5. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine
6. Predlog Programa podizanja spomen – obilježja u opštini Plav u 2018. godini
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno Selo – Gusinje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Kolašinac Jasne za v.d. direktorivu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa”
10. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Plav za period od 2018-2021. godine
ŠAVNIK
1. Odluka o Budžetu opštine Šavnik za 2019. godinu
2. Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova
3. Odluka o oslobađanju od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti za 2019. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Šavnik
5. Odluka o kućnim ljubimcima
6. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
7. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije Šavnik
9. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera
10. Odluka o donošenju Lokalnog energetskog plana za period od 2018-2027. godine
11. Odluka o radnom vremenu
12. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
13. Program rada Skupštine opštine Šavnik za 2019. godinu
14. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o Studentskoj nagradi opštine Šavnik
15. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finasijskim planom Turističke organizacije Šavnik za 2019. godinu
16. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finasijskim planom DOO Park prirode “Dragišnjica i Komarnica” za 2019. godinu
17. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finasijskim planom DOO “Komunalne djelatnosti” Šavnik za 2019. godinu
18. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finasijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu, sport i medije Šavnik za 2019. godinu
ŽABLJAK
1. Odluka o Budžetu opštine Žabljak za 2019. godinu
2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Razvršje”
3. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Poslaništu” – Stambeni objekti
4. Odluka o donošenju izmjena Detaljnog urbanističkog plana “Žabljak – Zona K”
5. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije za područje “Uskoci”
6. Odluka o javnim priznanjima opštine Žabljak
7. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za poljoprivredno zemljište koje se koristi u poljoprivredne svrhe u 2019. godini
8. Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Žabljak za 2019. godinu
9. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Žabljak
10. Odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Žabljak
11. Program uređenja prostora za 2019. godinu
12. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2019. godinu
13. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu DOO “Nordica” iz Podgorice
14. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Piletić Miloša i Piletiš Milicu
15. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Badnjar Petra
16. Odluka o pribavljanju nepokretnosti – kancelarijskog prostora od DOO “Balduš” iz Podgorice
17. Odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na Glomazić Ćetka
18. Odluka o pribavljanju nepokretnosti – građevinskog zemljišta
19. Odluka o pribavljanju nepokretnosti – građevinskog zemljišta
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 004/19 od 18.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Centar za strane jezike “Open Doors Language Centre”, Podgorica
2. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Lekić protiv Crne Gore, (Predstavka br. 37726/11)
3. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola “Berane”, Berane
4. Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2019. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona
2. Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Viša stručna škola “Policijska akademija”
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o utvrđivanju Liste regulisanih profesija
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 001/19 od 09.01.2019. godine
BERANE
1. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Berane
HERCEG NOVI
1. Statut opštine Herceg Novi
2. Odluka o pokretanju postupka davanja u dugoročni zakup zemljišta i prenosu ovlašćenja
3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije
4. Odluka o imenovanju tri člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi DOO
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalno stambenu djelatnost
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za imovinsko pravna raspolaganja
7. Odluka o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti u sportu
8. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg Novi
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam i privredni razvoj
10. Program rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2019. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Herceg Novi za 2019. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Herceg Novi za 2018. godinu
13. Poslovnik o radu Skupštine opštine Herceg Novi
14. Zaključak o postavljanju trase za javne rasvjete
15. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice “Igalo”, opština Herceg Novi
16. Odluka o usvajanju Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine
17. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice “Milašinović”, opština Herceg Novi
18. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Javne rasvjete uz magistralni put Meljine – Petijevići, na potezu od kružnog toka u Meljinama do kuće Gudelja na Podima
KOTOR
1. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika opštine Kotor za period 01.01. do 31.03.2019. godine
PLJEVLJA
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Pljevlja
PLUŽINE
1. Odluka o planu Budžeta opštine Plužine za 2019. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu poslovnih prostora u stambeno poslovnom objektu CFSSI u Plužinama
3. Odluka o dodjeli nagrade dobitnicima diplome “Luča” i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na Olimpijadi znanja, državnim takmičenjima znanja i sportskim državnim takmičenjima
4. Odluka o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Plužine
5. Odluka o obrazovanju radnih tijela u Skupštini opštine Plužine
6. Odluka o pomoći poboljšanju uslova za poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Plužine
7. Odluka o pomoći u sufinansiranju troškova oplodnje uz pomoć asistirane reproduktivne tehnologije
8. Odluka o prestanku važenja Odluke o jednokratnoj pomoći za uginula grla
9. Odluka o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Plužinama
10. Odluka o imenovanju savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Plužine
11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan upravljanja Parkom prirode Piva za 2019. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Komunalno Plužine”
13. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o zaštiti unutrašnjem redu i službi zaštite u Parku prirode “Piva”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 003/19 od 15.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o finansiranju lokalne samouprave
2. Uredba o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije
3. Odluka o izradi Državne studije lokacije “Sektor 6” (Bijela – rt Sv. Neđelja)
4. Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
5. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanistačkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat
6. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, Opština Budva
7. Odluka o izradi Lokalne studije lokacije “Glavatičići”, Opština Kotor
8. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Bogajiće
9. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Veličanstveni Oz”, Podgorica
10. Rješenje o brisanju iz Registra političkih partija
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
3. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca
4. Uredba o izmjenama Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije
5. Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije “Sektor 6” (Bijela – rt Sv. Neđelja) i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije “Glavatičići”, Opština Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Lokalne studije lokacije
4. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana za lokaciju Kamenovo, opština Budva i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana
5. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog prostornog plana
6. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
7. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
9. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
10. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
12. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
13. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kadrove
14. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
15. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za kadrove
16. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za kadrove
17. Rješenje o razrješenju članice Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
18. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
19. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 02/19 od 15.01.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 052/18 od 31.12.2018. godine
BAR
1. Program rada Skupštine opštine Bar za 2019. godinu
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Bar
3. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
4. Program uređenja prostora za 2019. godinu
5. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar”
6. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar
BERANE
1. Odluku o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Berane za 2018. godinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg Novi za period do 2030. godine
PODGORICA
1. Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu
2. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone A, B i C” u Podgorici
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone D i E” u Podgorici
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “RTV – centralne djelatnosti” u Podgorici
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B” u Podgorici
6. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B – zona stanovanja” u Podgorici
7. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo – Zelenika” u Podgorici
8. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Momišići B” u Podgorici
9. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Gorica 3-dio B” u Podgorici
10. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Murtovina” u Podgorici
11. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Dajbabska gora” u Podgorici
12. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Drač – Cvijetin brijeg” u Podgorici
13. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Drač – za urbanu cjelinu 1.2. Nova Varoš” u Podgorici
14. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 1” u Podgorici
15. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Stara Varoš – dio Zone A” u Podgorici
16. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Skladišta i servisi – Cijevna” u Podgorici
17. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu
18. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina
19. Odluku o osnivanju Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji Savez” Podgorica
20. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zlatica B” – Izmjene i dopune
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice, sa jedne strane i privrednih društava “Uniprom” d.o.o. Nikšić i “Uniprom KAP” d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici
22. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 1287 i broj 1288 KO Dajbabe
23. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 2090/975 KO Podgorica III
24. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 11/9, broj 11/3, broj 2700/2 i broj 2702 KO Vranj
25. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 2819/2, broj 3732/2, broj 2818/1 i broj 2819/3 KO Tološi
26. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 1796, broj 1795, broj 1798, broj 1588/1 i broj 162/1 KO Cijevna
GOLUBOVCI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Gradske opštine Golubovci i radu Uprave Gradske opštine Golubovci za 2017. godinu
TUZI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi za 2019. godinu
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
3. Odluka o pokretanju postupka za donošenje Statuta opštine Tuzi
4. Program podizanja spomen-obilježja na teritoriji Opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 002/19 od 11.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava za socijalno stanovanje
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bioče i KO Pelev Brijeg na teritoriji Opštine Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi – Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi – Trubjela
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu
5. Pravilnik o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja agrarnog marketinškog informacionog sistema
7. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
8. Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
9. Pravilnik o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
10. Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
11. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 48, 500-50, 200/50, 900-52, 600 GHZ za fiksne veze
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pam Crna Gora
Ispravke propisa:
1. Ispravka Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
2. Ispravka Pravilnika o programu i načinu polaganja diplomatsko-konzularnog ispita
3. Ispravka Pravilnika o obrascima zahtjeva i dozvola za privremeni i stalni boravak državljana država članica evropske unije i članova njihovih porodica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru zamjenice izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku
2. Odluke o prestanku obavljanja izvršiteljske djelatnosti
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 01/19 od 11.01.2019. godine
Poreska praksa (22)
1. MIŠLJENJE U VEZI PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA PRIVREDNOJ KOMORI
2. NA KOJI NAČIN SE UTVRĐUJE TROŠAK AMORTIZACIJE SREDSTAVA ZA ULAGANJA IZVRŠENA NA TUĐEM OBJEKTU (PREDMET ZAKUPA), U SITUACIJI KADA SE UGOVOR RASKINE
3. NAČIN OPOREZIVANJA PRIHODA REZIDENTA PO OSNOVU DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI
4. PITANJE U VEZI REVALORIZACIJE U RAČUNOVODSTVENE SVRHE (POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA), DA LI SE TO OPOREZUJE SA STANOVIŠTA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
5. PORESKI ASPEKT PRIMANJA IZABRANIH I IMENOVANIH LICA, NAČIN OPOREZIVANJA I IZVJEŠTAVANJA
6. PORESKI OBVEZNIK – OBAVEZA REGISTRACIJE ZA PDV I OBRAČUN I PLAĆANJE PDV
7. PORESKI OBVEZNIK, REGISTRACIJA, REGISTRACIJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, SUDSKA PRAKSA
8. PORESKI POSTUPAK I NAČIN UPLATE PRIHODA IZ RANIJEG PERIODA (POREZI I DOPRINOSI), OBLICI IZVJEŠTAVANJA
9. PORESKI TRETMAN “ULAGANJA U ZAKUPLJENE OBJEKTE” OD FIZIČKOG LICA
10. PORESKI TRETMAN ISPORUKE PROIZVODA KOD ORGANIZACIJE NAGRADNE IGRE
11. PORESKI TRETMAN IZNAJMLJIVANJA MOTORNOG VOZILA OD FIZIČKOG LICA, SA STANOVIŠTA PDV I POREZA NA DOBIT
12. PORESKI TRETMAN PRIMANJA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA
13. PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI
14. PORESKI TRETMAN UGOSTITELJSKIH USLUGA (SMJEŠTAJA I KONZUMIRANJA JELA I PIĆA)
15. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA PROIZVODA KOD UVOZA, PORESKA OSNOVICA KOD UVOZA, IZUZEĆA OD OPOREZIVANJA
16. PORESKI TRETMAN, NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
17. POTVRDA O REZIDENTNOSTI I PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, OBRAZAC ZAHTJEVA, NADLEŽNOST PODRUČNE JEDINICE
18. PRIMJENA ČLANA 38 ZAKONA KOD BANAKA KAO PDV OBVEZNIKA
19. PRIMJER SUFINANSIRANJA ODREĐENIH PROJEKATA OD STRANE OPŠTINE, KAO VID DONACIJE
20. PRIZNAVANJE TROŠKOVA KAMATE IZMEĐU POVEZANIH LICA, ZAKONSKO ODREĐENJE I NAČIN PRIMJENE
21. PRIZNAVANJE TROŠKOVA REZERVISANJA PO BILANSU, NA IME POREZA NA NEPOKRETNOSTI PO RJEŠENJU LOKALNE UPRAVE, SA PORESKOG ASPEKTA
22. USLUGA ORGANIZACIJE KULTURNOG I ZABAVNOG PROGRAMA VAN CRNE GORE I PRENOS PORESKE OBAVEZE NA PRIMAOCA USLUGE
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 001/19 od 04.01.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu
2. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2019. godinu
3. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2019. godinu
5. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada agencije za elektronske medije za 2019. godinu
6. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada komisije za tržište kapitala za 2019. godinu
7. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada regulatorne agencije za energetiku za 2019. godinu
8. Zaključak o pozivu Skupštine Crne Gore Vladi Crne Gore da intenzivira aktivnosti na realizaciji projekata prepoznatih zaključcima Skupštine Crne Gore donešenih povodom donošenja Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu
9. Odluka o dodjeli koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u “Kazinu Hotela Maestral – Budva”
10. Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Sektor 2” – ušće Sutorine – Igalo
11. Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca
12. Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača
13. Pravilnik o stručnim smjernicama za pružanje pomoći zavisniku od droga
14. Pravilnik o sadržini ribolovne osnove
15. Pravilnik o vrsti, tehničkim karakteristikama i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u sportsko-rekreativnom ribolovu
16. Pravilnik o vrsti alata i opreme, tehničkim karakteristikama, načinu obilježavanja i količini ribolovnih alata i opreme koja se upotrebljava u privrednom ribolovu i broju dozvola koje se mogu izdati za određeno ribolovno područje
17. Pravilnik o sadržaju elaborata pripremnih radova za građenje složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije
18. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad “Invest bankom Montenegro” AD Podgorica
19. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad “Invest banci Montenegro” AD Podgorica
20. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2019. godine
21. Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad “Invest bankom Montenegro” ad Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice” u Podgorici
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za uvoz ptica
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru jednog člana Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 012/18 od 31.12.2018. godine
1. Zakon o potvrđivanju zajedničkog Protokola o primjeni Bečke konvencije i Pariske konvencije
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Ranče (Crna Gora) – Jabuka (Republika Srbija)
3. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije
4. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja
5. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama
6. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) – Zogaj (Republika Albanija) za međunarodni drumski putnički i jezerski saobraćaj
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 051/18 od 29.12.2018. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o privremenom finansiranju Opštine Kolašin za period januar – mart 2019. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2018. godinu
PODGORICA
1. Odluka o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu
2. Odluka o zaduženju Glavnog grada Podgorica
TIVAT
1. Odluka o Budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu
2. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2019. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama
5. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat za 2019. godinu
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Opštinskog programa razvoja kulture 2015-2020. (presjek ostvarenja strateških ciljeva i rezultata 2016-2018. – I ciklus)
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2019. godinu
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Parking servis” Tivat za 2019. godinu
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat za 2019. godinu
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Komunalno” Tivat za 2019. godinu
12. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat za 2019. godinu
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Sportska dvorana” Tivat za 2019. godinu
14. Program rada Skupštine Opštine Tivat za 2019. godinu
15. Odluka o prenosu dijela katastarske parcele 4764/1 KO Tivat DOO “Meso-promet” Bijelo Polje
16. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na području opštine Tivat
17. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu zemljišta
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 050/18 od 28.12.2018. godine
BUDVA
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Budva za 2017. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Budva za 2019. godinu
3. Odluka o izboru potpredsjednice Skupštine opštine Budva
CETINJE
1. Odluka o privremenom finansiranju potreba Budžeta Prijestonice Cetinje za period 01.01. do 31.03.2019. godine
MOJKOVAC
1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2019. godinu
NIKŠIĆ
1. Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2019. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Nikšić za 2019. godinu
3. Program uređenja prostora opštine Nikšić za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Nikšić za period 2018-2021. godine
5. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2019. godinu
6. Odluka o Detaljnom urbanističkom planu “Centar”
7. Odluka o auto-taksi prevozu
8. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
9. Odluka o davanju na privremeno korišćenje dijela zgrade za fizičku kulturu Džudo klubu “Akademik” Nikšić
10. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu stambenog prostora za rješavanje stambenog pitanja Marijane Goranović
11. Poslovnik o radu Skupštine opštine Nikšić
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2019. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog komunalnog preduzeća Nikšić za 2019. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Autobuska stanica” – Nikšić za 2019. godinu
15. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Parking servis Nikšić” DOO za 2019. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2019. godinu
17. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić za 2019. godinu
18. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2019. godinu
19. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2019. godinu
20. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2019. godinu
21. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2019. godinu
22. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić za 2019. godinu
23. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
24. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
25. Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Odbora za Statut i propise
TUZI
1. Odluka o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad “FK Dečić” Tuzi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 049/18 od 27.12.2018. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Bijelo Polje za 2017. godinu
CETINJE
1. Statut Prijestonice
2. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za razvoj seoskog područja
3. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
4. Odluka o prenosu prava svojine na osnovnim sredstvima u svojini Prijestonice Cetinje na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Cetinje bez naknade
5. Rješenje o imenovanju dva člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i podizanje spomen obilježja
DANILOVGRAD
1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u opštini Danilovgrad
3. Odluka o auto-taksi prevozu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
6. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
7. Odluka o pristupanju poreskom dugu Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
8. Odluka o ukidanju Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad
9. Odluka o razrješenju Izvršnog direktora Društva sa organičenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
10. Program uređenja prostora opštine Danilovgrad za 2019. godinu
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/18 od 26.12.2018. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju Glavnog administratora Opštine
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
4. Odluka o davanju saglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju o određivanju vršioca dužnosti direktora ustanove
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju o prestanku mandata direktora
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking-servis” Bijelo Polje o određivanju vršioca dužnosti direktora društva
8. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja sporta opštine Bijelo Polje za period 2018-2021. godine
9. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018-2022. godine
10. Odluka o davanju u zakup nepokretnosti
11. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
12. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje
13. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
14. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i ” Ribarevine – Poda”
16. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Bijelo Polje
18. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje
19. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijumima i načinu određivanja dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Opštini Bijelo Polje
20. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
21. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”
22. Odluka o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine
23. Odluka o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine
24. Odluka o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora
25. Odluka o obezbjeđenju dodatnih sredstava klubovima odbornika u Skupštini opštine Bijelo Polje za pokriće troškova kancelarijskog prostora
26. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
27. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za podršku djeci i porodici
28. Odluka o proglašenju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i “Ribarevine – Poda” otvorenim za ulaganja
29. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
30. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
31. Odluka o proglašenju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka” i “Ribarevine – Poda” otvorenim za ulaganja
32. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
33. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
34. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja
35. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu javnih priznanja opštine Bijelo Polje
36. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar “Cmiljača”
37. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “3. Januar”
38. Program privremenih objekata na teritoriji Opštine Bijelo Polje
CETINJE
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Crna Greda (Zona F, podzona F1)” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu
HERCEG NOVI
1. Odluka o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepoktretnosti
2. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
3. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora
5. Zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
8. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 64 sa IO Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Totoši” opština Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 087/18 od 31.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu
2. Odluka o visini naknade za rad članu Komisije za vrednovanje
3. Odluka o visini naknade za rad predsjednika i člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
4. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
5. Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za Nacionalne parkove Crne Gore
6. Uredba o organizaciji i načinu rada Državne uprave
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima
2. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju dodatka na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore
“Službeni list Crne Gore”, br. 086/18 od 28.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju u dugoročni zakup zemljišta na lokalitetu Briska gora, Opština Ulcinj
2. Pravilnik o bližem sadržaju procjene i plana bezbjednosne zaštite luke
3. Pravilnik o načinu i uslovima raspodjele sredstava iz Budžeta Crne Gore za finansiranje određenih programskih sadržaja koje realizuju mediji
4. Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja pripravnika za diplomatsko-konzularne poslove
5. Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola za privremeni i stalni boravak državljana država članica Evropske unije i članova njihovih porodica
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 6/15, od 30. oktobra 2018. godine
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 5/17, od 30. oktobra 2018. godine
8. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 48/15, od 30. oktobra 2018. godine
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 14/17 i 18/17, od 30. oktobra 2018. godine
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 10/14, od 30. oktobra 2018. godine
11. Pravila o radu Agencije za sprječavanje korupcije u dijelu sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera
12. Rješenje o upisu “WORLD TOBACCO TRADE” d.o.o. iz Bara u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
13. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Trepča II
14. Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrjednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara (prečišćen tekst)
15. Rješenje o usvajanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava autora pisanih djela
16. Odluka o usvajanju Cjenovnika usluga u AD Marina Bar
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Makedoniji
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini
3. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
5. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
6. Rješenje o imenovanju članice Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju članice Komisije za koncesije Crne Gore
9. Rješenje o razrješenju člana Komisije za koncesije Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 60/18 od 28.12.2018. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 085/18 od 27.12.2018. godine
Novi propisi:
1. Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa
2. Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije
3. Strategija nacionalne bezbjednosti Crne Gore
4. Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2019. godinu
5. Pravilnik o sadržaju mašinski čitljivog zapisa dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad i dozvole za stalni boravak
6. Pravilnik o sadržini zapisnika o izvršenoj kontroli, izgledu uniforme, obrascu, sadržini i načinu izdavanja službene ligitimacije ribočuvara i načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama ribočuvara
7. Pravilnik o smjernicama i uslovima dobre laboratorijske prakse za ispitivanje hemikalija
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Bijeli rt – Galije”
9. Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti
10. Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2018. godinu
11. Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2019. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet
2. Pravila o izmjeni i dopunama Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja prenosnog sistema električne energije
3. Odluka o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
4. Odluka o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
5. Pravila o izmjeni i dopunama pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema električne energije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 59/18 od 27.12.2018. godine