Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Maj 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 026/19 od 13.05.2019. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica proizvođača prehrambenih proizvoda
2. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka sistema industrijske elektronike i automatike
3. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka za administraciju softvera
4. Rješenje o standardu zanimanja Serviser/Serviserka računara
5. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćni prodavac/Pomoćna prodavačica neprehrambene robe
6. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka telekomunikacionih prenosno-pristupnih mreža
7. Rješenje o standardu zanimanja Monter/Monterka telekomunikacionih korisničkih sistema
8. Rješenje o standardu zanimanja Proizvođač/Proizvođačica prehrambenih proizvoda animalnog porijekla
9. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka računarskih sistema
10. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka komutacionih i data centara
11. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka telekomunikacionih korisničkih sistema
12. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka elektronskih komercijalnih uređaja i sistema
13. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćni prodavač/Pomoćna prodavačica prehrambene robe
14. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka proizvodnje elektronskih uređaja i sistema
15. Rješenje o standardu zanimanja Instalater/Instalaterka elektronskih sigurnosnih sistema
16. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
17. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
18. Rješenje o utvrđivanju uspješnosti emisije državnih dužničkih dugoročnih obveznica
19. Rješenje o utvrđivanju uspješnosti emisije državnih dužničkih dugoročnih obveznica
20. Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica
2. Odluka o dopuni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga
Ispravke propisa:
1. Ispravka Pravilnika o kriterijumima i načinu ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudije Vrhovnog suda Crne Gore
2. Odluka o izboru predsjednika Višeg suda u Bijelom Polju
3. Odluka o izboru predsjednika Višeg suda u Podgorici
4. Odluka o izboru kandidata sudija sudova za prekršaje Crne Gore
5. Odluka o izboru predsjednika Apelacionog suda Crne Gore u Podgorici
6. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
7. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave
8. Rješenja o postavljenju sudskog vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 18/19 od 13.05.2019. godine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 004/19 od 10.05.2019. godine
1. Odluka o objavljivanju Programa kulturne saradnje između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske za period od 2019-2021. godine
2. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 019/19 od 13.05.2019. godine
BAR
1. Ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara
2. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”
BIJELO POLJE
1. Odluka o Izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad u komisijama, savjetima i radnim tijelima koje obrazuje predsjednik opštine Bijelo Polje
CETINJE
1. Odluka o prestanku mandata sekretarki Skupštine prijestonice Cetinje
DANILOVGRAD
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
HERCEG NOVI
1. Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti direktorice Javne Ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković” Herceg Novi
PLAV
1. Zaključak o usvajanju Plana investicija za teritoriju opštine Plav za 2019. godinu
2. Zaključak o usvajanju Godišnjeg Izvještaja o radu Predsjednika opštine Plav, organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu
3. Odluka o radnom vremenu
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Odluka o finansiranju sporta
6. Odluka o visini vlasničkog udjela opštine Plav u Fudbalskom klubu “Jezero” Plav
7. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
8. Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova
9. Odluka o uslovima i načinu korišćenja voda za navodnjavanje na području opštine Plav
10. Odluka o razrješenju i imenovanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
11. Odluka o razrješenju i imenovanju sa funkcije zamjenika člana Opštinske izborne komisije
12. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za stambeno-komunalnu djelatnost, zaštitu životne sredine, razvoj privredu i finansije
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Meteh”
14. Odluka o osnivanju Mjesne zajednice “Meteh”
15. Odluka o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Javnoj ustanovi Centar za kulturu opštine Plav
16. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2018. godinu
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
19. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
20. Zaključak o prihvatanja Izvještaja o radu Javne ustanove Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav, sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
PLUŽINE
1. Program uređenja prostora za 2019. godinu
ROŽAJE
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2018. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalne djelatnosti DOO “Komunalno” Rožaje za 2019. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i finansijskog poslovanja DOO “Komunalno” Rožaje za 2018. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Rožaje za 2019. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Rožaje za 2018. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom DOO “Vodovod i kanalizacija” Rožaje za 2019. godinu
7. Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa rada sa Finansijskim planom DOO “Sportski centar” Rožaje za 2019. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja o poslovanju i izvještaj o radu Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje 2018. godinu
9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2019. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove Zavičajni muzej “Ganića kula” Rožaje za 2018. godinu
11. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Program rada Javne ustanove “Centar za kulturu” Rožaje za 2019. godinu
12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2019. godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Narodna Biblioteka” Rožaje za 2018. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan i program rada Javne ustanove Narodna Biblioteka Rožaje za 2019. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Sportski centar” Rožaje za 2018. godinu
16. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2019. godinu
17. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Ski centar Hajla” Rožaje za 2018. godinu
18. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Agencija za projektovanje i razvoj” Rožaje za 2018. godinu
19. Odluka o kreditnom zaduženju opštine Rožaje radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita
20. Odluka o donošenju Programa investicionih aktivnosti opštine Rožaje za 2019. godinu
21. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Javnog interesa na zemljištu radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima
22. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju Doma za stare u opštini Rožaje
23. Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Rožaje
24. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i načinu zbrinjavanja i kontrole njihovog razmnožavanja
25. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Rožaje
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava svojine nad zemljištem
27. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj 719 od 13.02.2014. godine i broj 92 od 13.04.2015. godine
28. Odluka o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti
29. Odluka o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
30. Odluka o razrješenju člana Savjeta za predstavke i pritužbe
31. Odluka o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe
32. Odluka o imenovanju člana Savjeta za rodnu ravnopravnost
33. Odluka o razrješenju Savjeta za invalidna i hendikepirana lica
34. Odluka o imenovanju Savjeta za osobe sa invaliditetom
35. Odluka o razrješenju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
36. Odluka o imenovanju člana Savjeta za zaštitu životne sredine
37. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO Agencija za projektovanje i razvoj Rožaje
38. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO Agencija za projektovanje i razvoj Rožaje
39. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za kulturu Rožaje
40. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta o imenovanju izvršnog direktora Javne ustanove Narodna biblioteka Rožaje
TIVAT
1. Odluka o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići
2. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata
4. Odluka o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2018. godinu
6. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka
7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti
9. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
10. Odluka o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat
11. Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat-Centar”
12. Odluka o razrješenju člana Skupštine “Vodacom” DOO
13. Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko katastarske parcele 1216/1 KO Đuraševići u korist katastarske parcele 1241/2 KO Đuraševići
14. Odluka o prodaji katastarske parcele 200/2 KO Lepetane
PETNJICA
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Petnjica za 2018. godinu
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine Petnjica za 2018. godinu
3. Program javnih radova u opštini Petnjica za 2019. godinu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika opštine Petnjica o imenovanju Glavnog administratora
5. Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu Turističke organizacije Petnjica za 2018. godinu
6. Odluka o bratimljenju opštine Petnjica sa opštinom Rumelange
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/19 od 08.05.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o pristupanju kupovini nepokretnosti
2. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta u opštini Andrijevica
3. Odluka o ustupanju na raspolaganje nepokretnosti Vladi Crne Gore bez naknade za izgradnju nove kasarne Vojske Crne Gore u opštini Andrijevica
4. Odluka o potvrđivanju Odluke o prenosu sredstava D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Andrijevica
5. Odluka o potvrđivanju Odluke o dodjeli novčane pomoći
BAR
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede
2. Odluka o pijacama
3. Odluka o radnom vremenu
4. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnim pravima i obavezama po osnovu ugovora zaključenih između opštine Bar i “Sonube Montenegro” D.O.O. iz Podgorice u vezi realizacije projekta “Maljevik”
5. Zaključa o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa i službi lokalne uprave za 2018. godinu
BERANE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Berane
BUDVA
1. Odluka o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa na teritoriji opštine Budva
2. Zaključak o ispravci greške u Odluci o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Budva
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglanosti na zaključenje sudskog poravnanja u predmetu broj P.210/18 koji se vodi pred Privrednim sudom Crne Gore u Podgorici
KOTOR
1. Odluka o prestanku mandata Predsjedniku opštine Kotor
2. Rješenje o formiranju Savjeta za uređenje grada
NIKŠIĆ
1. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje objekta – centralnog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda Javnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić
2. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u objektu Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nevladinoj organizaciji “Udruženju za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju” Nikšić
3. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Milović Miloradu, Milović Bosiljki, Milović Vuku, Zorić Milosavi, Milović Radovanu i Milović Željku radi dokompletiranja urbanističke parcele
4. Odluka o davanju na privremeno korišćenje dijela objekta koji se nalazi na gradskom Bedemu u Nikšiću Nevladinoj organizaciji “ProFuturo”
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Drašković Jeftu radi dokompletiranja urbanističke parcele
6. Odluka o radnom vremenu
7. Odluka o davanju saglasnosti “Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu” D.O.O. Podgorica za zasnivanje stvarne službenosti radi polaganja priključnog 10kV kablovskog voda
8. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika
9. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
10. Odluka o prestanku mandata Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
11. Odluka o prestanku mandata Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
12. Odluka o prestanku mandata Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
13. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća
14. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Savjeta za zaštitu životne sredine
15. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju dva člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
17. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
18. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
19. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
PLUŽINE
1. Odluka o pripremi za asfalt i asfaltiranje dionice puta Barni Do – Šarići u dužini od 1,3 km
2. Odluka o oslobađanju fizičkih lica od obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti na seoskom području za 2019. godinu
3. Odluka o određivanju vrijednosti boda za obračun naknade za postavljanje privremenih objekata na teritoriji opštine Plužine za 2019. godinu
4. Odluka o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
5. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Plužine
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodosnabdijevanju
TUZI
1. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
2. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine opštine Tuzi
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Tuzi o imenovanju potpredsjednika opštine
Poreska praksa (22)
1. EVIDENTIRANJE GREŠKE KOD REGISTROVANJA PROMETA PREKO PRK
2. KAKO PORESKI PROPISI UREĐUJU NAČIN RAZMJENE USLUGE SMJEŠTAJA ZA USLUGU ODRAĐIVANJA POJEDINIH POSLOVA OD STRANE GOSTA U HOSTELU (ČIŠĆENJE I SPREMANJE I SLIČNO)
3. NOVE IZMJENE I DOPUNE UPUTSTVA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA PO OSNOVU ZAPOSLENJA
4. ODBITAK ULAZNOG PDV-A, KADA JE RAČUN PRIMLJEN U JEDNOM PORESKOM PERIODU, A ISPORUKA PROIZVODA ODNOSNO USLUGA IZVRŠENA U DRUGOM PORESKOM PERIODU
5. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KADA JE PRIMALAC USLUGA REZIDENT CRNE GORE
6. PDV REGISTRACIJA, USLOVI, ROKOVI ZA REGISTRACIJU, MOMENAT OBRAČUNA PDV-A
7. PLAĆANЈЕ POREZА PO ODBITKU U IZNOSU OD 9% PRILIKOM KUPOVINE SOFTVERA U INOSTRANSTVU – PRAVNO LICE
8. PORESKI TRETMAN IZDATAKA PO OSNOVU ČLANARINE
9. PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJA SE ISPLAĆUJE ODBORNICIMA U LOKALNOM PARLAMENTU KOJI SU U RADNOM ODNOSU KOD DRUGOG POSLODAVCA
10. PORESKI TRETMAN PROMETA PUTNIČKIH VOZILA, PRAVO ULAZNOG PDV-А I DRUGA PITANJA
11. POSLODAVAC I NJEGOVE OBAVEZE KOD ZAPOŠLJAVANJA LICA SA INVALIDITETOM
12. PRAVILA KOD ODBITKA ULAZNOG PDV-A, KADA ZAKUPAC ULAŽE U POSLOVNI PROSTOR, TROŠAK AMORTIZACIJE ULAGANJA U TUĐA SREDSTVA, OBAVEZE ZAKUPODAVCA SA STANOVIŠTA PDV-A
13. PRAVILO KOD ODBITKA ULAZNOG PDV-A, KADA JE RAČUN PRIMLJEN U JEDNOM PORESKOM PERIODU, A ISPORUKA PROIZVODA, ODNOSNO USLUGA IZVRŠENA U DRUGOM PORESKOM PERIODU
14. PRIJAVA STRANACA NA RAD U CRNOJ GORI, UPUĆENA LICA, DOZVOLE I DRUGO
15. PRIMJENA POREZA PO STOPI 0% KOD PROMETA PROIZVODA I USLUGA NAMIJENJENIH ZA SLUŽBENE POTREBE DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I SLIČNO U SKLADU SA ČLANOM 25 STAV 1 TAČKA 8 ZAKONA O PDV-U
16. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, PRAVO OPOREZIVANJA POSLOVNE DOBITI, REZIDENTA REPUBLIKE HRVATSKE
17. PROMET NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, IZDAVANJE RAČUNA, NASTANAK PORESKE OBAVEZE, ODLOŽENO PLAĆANJE U ANUITETIMA I DRUGA PITANJA
18. RASHODI PORESKOG PERIODA, TROŠAK AMORTIZACIJE, KAPITALNI GUBICI I KAPITALNI DOBICI, SA STANOVIŠTA POREZA NA DOBIT
19. STATUS PORESKOG REZIDENTA CRNE GORE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE
20. STATUS PORESKOG REZIDENTA CRNE GORE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE
21. STATUS PORESKOG REZIDENTA CRNE GORE I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE
22. USLUGA IZNAJMLJIVANJA MOTORNIH VOZILA (RENT-A-CAR USLUGA) I OPOREZIVANJE PO OPŠTOJ STOPI OD 21%
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 017/19 od 25.04.2019. godine
CETINJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu gradonačelnika, radu organa i službi Prijestonice za 2018. godinu
3. Odluka o kupovini dijela imovine stečajnog dužnika Elektroindustrije “Obod” AD Cetinje
4. Odluka o mjesnim zajednicama
5. Poslovnik o radu Skupštine Prijestonice Cetinje
6. Odluka o kupovini nepokretnosti
7. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti NVO KUD-u “Njegoš” Cetinje bez naknade
8. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Udruženju boraca NOR-a i antifašista Prijestonice Cetinje bez nadoknade
9. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Crnogorskom centru PEN kluba i NVO Otvorenom kulturnom forumu bez nadoknade
10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici za 2019. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom
12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o kupovini nepokretnosti
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu za 2018. godinu i Finansijskog izvještaja za 2018. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
GUSINJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Gusinje za 2018. godinu
2. Odluka o imenovanju Koordinatora i Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja opštine Gusinje
TUZI
1. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut i propise
3. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
4. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine
5. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti, medjuopštinsku i medjunarodnu saradnju
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Tuzi o imenovanju potpredsjednika opštine
7. Odluka o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije
8. Odluka o učlanjenju opštine Tuzi u Zajednicu opština Crne Gore
9. Odluka o imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 025/19 od 30.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o mladima
2. Zakon o porezu na nepokretnosti
3. Zakon o detektivskoj djelatnosti
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2018. godinu
5. Odluka o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj
7. Pravilnik o obrascu identifikacione oznake lica zaposlenih u privrednom društvu, pravnom licu i kod preduzetnika koji obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza
8. Pravilnik o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad
9. Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda
10. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka elektronskih sigurnosnih sistema
11. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka računarskih mreža
12. Rješenje o standardu zanimanja Instalater/Instalaterka sistema industrijske elektronike i automatike
13. Rješenje o standardu zanimanja Monter/Monterka telekomunikacionih prenosno-pristupnih mreža
14. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za suzbijanje štetnog organizma crvenog surlaša palmi – RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (Olivier)
15. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica u kuhinji
16. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka prodaje u veleprodaji
17. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka prodaje u maloprodaji
18. Rješenje o standardu zanimanja Prodavač/Prodavačica neprehrambene robe
19. Rješenje o standardu zanimanja Prodavač/Prodavačica prehrambene robe
20. Rješenje o standardu zanimanja Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka za animalnu proizvodnju
21. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica montera elektronske komunikacione infrastrukture
22. Rješenje o standardu zanimanja Prehrambeni tehničar/Prehrambena tehničarka za biljnu proizvodnju
23. Rješenje o standardu zanimanja Saradnik/Saradnica u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti socijalne zaštite
24. Rješenje o standardu zanimanja Proizvođač/Proizvođačica prehrambenih proizvoda biljnog porijekla
25. Rješenje o dopuni licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Osmijeh”, Kotor
26. Odluka o odobravanju Pravila o izmjeni Pravila za odlučivanje po prigovorima kupaca priključenih na distributivni sistem
27. Odluka o odobravanju izmjena i dopuna Tržišnih pravila
28. Pravilnik o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore
29. Odluka o usvajanju sadržaja fizioterapeutskog izvještaja
30. Uputstvo o upotrebi faksimila fizioterapeuta
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije
4. Pravilnik o dopuni Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
5. Tržišna pravila o izmjenama i dopunama Tržišnih pravila
6. Pravila o izmjeni Pravila za odlučivanje po prigovorima kupaca priključenih na distributivni sistem
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
2. Odluka o upisu u Imenik javnih izvršitelja i početku obavljanja izvršiteljske djelatnosti
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
4. Odluka o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
5. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
6. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
7. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za zbrinjavanje izbjeglica
8. Rješenje o razrješenju članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave carina
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave carina
11. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave carina
12. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda za prekršaje Crne Gore
13. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave carina

April 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 024/19 od 22.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o apotekarskoj djelatnosti
2. Zakon o kozmetičkim proizvodima
3. Zakon o medicinskim sredstvima
4. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
5. Odluka o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja
6. Izvještaj o stanju uređenja prostora u 2018. godini
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 1881/18, od 26. marta 2019. godine
8. Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije državnih dužničkih dugoročnih obveznica
9. Rješenje o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije državnih dužničkih dugoročnih obveznica
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 17/19 od 22.04.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 016/19 od 18.04.2019. godine
BAR
1. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 4991/4 KO Novi Bar
BIJELO POLJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje
2. Odluka o brisanju tereta otuđenja i opterećenja na nepokretnostima
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
CETINJE
1. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidata za imenovanje člana Savjeta “Radio-televizije Cetinje”
DANILOVGRAD
1. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cjenovnika usluga d.o.o. “Komunalno” Danilovgrad
4. Odluka o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u Opštini Danilovgrad
5. Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta opštine Danilovgrad 2019-2021. godina
6. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Danilovgrad
7. Odluka o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
8. Odluka o imenovanju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
9. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Danilovgrad
10. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad
11. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
15. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
16. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
17. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova
18. Odluka o radnom vremenu
19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
21. Odluka o razrješenju Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad
22. Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad
23. Odluka o dodjeljivanju nagrade “Deveti decembar”
24. Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga d.o.o “Komunalno” Danilovgrad
25. Odluka o utvrđivanju osnova i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu
26. 0dluka o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika u Opštini Danilovgrad
PODGORICA
1. Odluka o pečatima Glavnog grada
2. Odluka o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja Crnoj Gori na nepokretnostima označenim katastarskom parcelom broj 2211/1 KO Podgorica II
4. Odluka o preuzimanju dijela garancije date po kreditu za izgradnju Regionalnog reciklažnog centra u okviru “Deponije” doo Podgorica na osnovu ugovora između Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, br. 01-031/09-3867 od 04. juna 2009. godine
5. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Poravnanja u cilju okončanja sudskog spora pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu P.br. 7500/17
6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P.br. 6267/18
7. Odluka o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nepokretnostima Blažić Srđana i Bjelobrković Rajke u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI – Kruševac – Dio”
8. Odluka o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbi roka izgradnje objekta i pribavljanja upotrebne dozvole
9. Odluka o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Glavnog grada i gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica broj 6834 od 26.03.2019. godine
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za stanovanje – Podgorica
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta “Putevi ” d.o.o. Podgorica
14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Sportski objekti” d.o.o. za realizaciju bespovratne donacije – izgradnje privremenih sportskih objekata-otvorenih terena za košarku i basket, broj: 1267/19 od 22. februara 2019. godine
15. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica
GUSINJE
1. Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
2. Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama
3. Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija
4. Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
5. Odluka o pijacama
6. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje
7. Odluka o razrešenju i imenovanje člana Odbora za društvene djelatnosti
8. Odluka o razrešenju i određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
9. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu – Gusinje
10. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Opštine Gusinje
11. Odluka o Lokalnom programu socijalnog stanovanja Opštine Gusinje za 2019-2020. godinu
12. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Gusinje Opština Gusinje
13. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018 godinu “Turističke organizacije” – Gusinje
14. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018 godinu DOO “Komunalne djelatnosti” – Gusinje
15. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2018 godinu Javne ustanove Centar za kulturu – Gusinje
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 023/19 od 19.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja
2. Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2019. godinu
3. Odluka o otvaranju Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Turskoj, sa sjedištem u Istanbulu
4. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” u Podgorici
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Glavatičići”, Opština Kotor
6. Pravilnik o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru
7. Pravilnik o sadržaju elaborata o pripremnim radovima za složene inženjerske objekte saobraćajne infrastrukture
8. Rješenje o standardu zanimanja Frizer/Frizerka za žene
9. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi auto-škola “Feleć” – Rožaje
10. Rješenje o standardu zanimanja Nautički oficir/Nautička oficirka na radnom nivou
11. Rješenje o standardu zanimanja Roštiljdžija/Roštiljdžijka
12. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica frizera za žene
13. Rješenje o standardu zanimanja Pripremač/Pripremačica pica
14. Rješenje o standardu zanimanja Proizvođač/Proizvođačica u akvaponijskoj proizvodnji
15. Rješenje o standardu zanimanja Brodski mazač
16. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica frizera za muškarce
17. Pravilnik o kriterijumima i načinu ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika
18. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Komarnica
19. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja vodama na vodnom području Dunavskog sliva
20. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja vodama na vodnom području Jadranskog sliva
21. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 22/16, od 29. januara 2019. godine
22. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 404/19, od 26. marta 2019. godine
23. Statut Organizacije za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru
2. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki
3. Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev
4. Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i sadržaju dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova centralnog klirinškog depozitarnog društva
5. Pravila o dopuni Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja
6. Pravila o dopuni Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu
7. Pravila o dopuni Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti
8. Pravila o dopuni Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti
9. Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
10. Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
11. Pravila o dopuni Pravila o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanog tržišta i za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta i/ili investicionom društvu za obavljanje poslova upravljanja MTP-om ili OTP-om
12. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 02/507/18 od 05.03.2018. godine
13. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 09/415/17 od 15.06.2017. godine
14. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 01/440/19 od 07.03.2019. godine
15. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 02/181/19 od 07.03.2019. godine
16. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim standardima i srodnim dokumentima broj 10/441/18 od 18.07.2018. godine
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
2. Rješenja o postavljenju tumača
3. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
4. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
5. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 16/19 od 19.04.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 015/19 od 12.04.2019. godine
PLAV
1. Odluka o Budžetu opštine Plav za 2019. godinu
2. Odluka o kreditnom zaduženju opštine Plav radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita
3. Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju Ribarske ulice u Plavu
4. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta
5. Odluka o neplaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta
7. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Plav
8. Odluka o Službi Komunalne policije
9. Odluka o komunalnom redu
10. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Plav
11. Odluka o auto-taksi prevozu
12. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Plav
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
ROŽAJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Rožaje
ŠAVNIK
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Šavnik za 2018. godinu
2. Odluka o osnivanju biznis zone “Boan”
3. Jednogodišnji Program uređenja prostora opštine Šavnik za 2019. godinu
4. Rješenje o imenovanju v.d. Sekretara Skupštine opštine Šavnik
5. Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, kroz komponentu 2, za 2019. godinu
6. Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike
7. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije Šavnik
9. Odluka o oslobađanju plaćanja lokalnih administrativnih taksi
10. Odluka o razrješenju predsjednice Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije Šavnik
11. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
12. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina
13. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Šavnik za 2019-2020. godinu
14. Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
15. Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
16. Zaključak o prihvatanju Informacije o održavanju i čišćenju puteva u zimskom periodu
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju D.O.O. Komunalne djelatnosti Šavnik sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizovanim aktivnostima “Dani kulture Šavnik 2018. godine” Javne ustanove Centar za kulturu, sport i medije Šavnik sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
19. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijski izvještaj Parka prirode “Dragišnjica i Komarnica” Šavnik za 2018. godinu
20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije opštine Šavnik za 2018. godinu
21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi opštine Šavnik za 2018. godinu
TIVAT
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tivat
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o osnivanju DOO “Parking servis Ulcinj”
2. Program o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen-obilježja posvećenom velikom legendarnom junaku I vojskovođi Đerđ Kastrioti – Skenderbeg
ŽABLJAK
1. Odluka o imenovanju pet predstavnika ispred Skupštine opštine Žabljak u Skupštinu Turističke organizacije
2. Odluka o davanju vozila na korišćenje Turističkoj organizaciji opštine Žabljak
3. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Žabljak
4. Odluka o pečatima
5. Odluka o prenosu prava upravljanja i korišćenja
6. Odluka o javnom vodosnadbijevanju
7. Odluka o razrješenju šest članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
8. Odluka o usvajanju Višegodišnjeg plana infrastrukturnog razvoja opštine Žabljak od 2019-2022. godine
9. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno i vodovod” Žabljak
10. Odluka o razrješenju sedam predstavnika ispred Skupštine opštine Žabljak u Skupštinu Turističke organizacije
11. Rješenje o davanju saglasnosti na izbor Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno i vodovod” Žabljak
12. Rješenje o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga trećim licima
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknade za sticanje prava na vodovodni odnosno kanalizacioni priključak – uslovi priključenja
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o ostvarivanju Strateškog plana razvoja opštine Žabljak za 2018. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana razvoja opštine Žabljak za 2017-2021. godinu
TUZI
1. Odluka o primjeni propisa Glavnog grada od strane organa opštine Tuzi do usvajanja sopstvenih
2. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tuzi
PETNJICA
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Petnjica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 022/19 od 12.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” u Podgorici
2. Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2024. godine
3. Odluka o emisiji državnih obveznica koje dospijevaju 2026. godine
4. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije
5. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
6. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan
7. Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Ruske Federacije
8. Smjernice za izradu analize rizika i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire Centralna banka Crne Gore
9. Pravilnik o visini nadoknada za rad u organima i tijelima komore i strukovnih komora
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju javnih ustanova centara za socijalni rad
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe
3. Pravilnik o dopunama Pravilnika o zajedničkom korišćenju vazdušnog prostora i operativne procedure za izbjegavanje sudara u vazduhu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
2. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
3. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
4. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
5. Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenjivanje projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta države
6. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 15/19 od 12.04.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 014/19 od 08.04.2019. godine
BUDVA
1. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine Budva i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu
2. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za Statut i propise
3. Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za Statut i propise
4. Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine opštine Budva i obrazovanju Komisije za izradu predloga poslovnika
5. Odluku o davanju ovlašćenja Odboru za Statut i propise
6. Odluku o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji opštine Budva
7. Zaključak o neprihvatanju Građanske inicijative za izmjenu (dopunu) Programa privremenih objekata opštine Budva za period 2019-2023. godine
8. Odluku o prenosu prava na nepokretnosti
9. Odluku o davanju na korišćenje nepokretnosti
10. Odluku o davanju na korišćenje nepokretnosti
11. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Grad teatar” Budva za 2019. godinu
12. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Mediteranski sportski centar” Budva
13. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Mediteranski sportski centar” Budva
14. Rješenje o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Budva za 2019. godinu
15. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Akademija znanja” Budva za 2019. godinu
16. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Mediteranski sportski centar” Budva za 2019. godinu
17. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva za 2018. godinu
18. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Pogrebne usluge” – Budva za 2019. godinu
19. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Parking servis” – Budva za 2019. godinu
20. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan loklanog javnog emitera DOO “Radio televizija Budva” za 2019. godinu
21. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Narodna biblioteka Budve” za 2019. godinu
22. Zaključak o nedavanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Sportski rekreativni centar Budva” za 2019. godinu
23. Zaključak o nedavanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan DOO “Komunalno” Budva za 2019. godinu
CETINJE
1. Odluka o imenovanju Izborne komisije Prijestonice Cetinje
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore – Ministarstvu prosvjete
3. Odluka o razrješenju člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite
5. Odluka o izmjeni Odluke o oblicima socijalne i dječje zaštite
6. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pečatima
7. Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za finansije i privredni razvoj
8. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za finansije i privredni razvoj
MOJKOVAC
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2019. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac za 2019. godinu
3. Odluka o komunalnom redu
4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2019. i 2020. godinu
5. Odluka o osnivanju Skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa i uslovima za njihovo zbrinjavanje
6. Odluka o sufinansiranju sporta
7. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Mojkovac za period od 2019. do 2024. godine
8. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac
9. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac
10. Odluka o imenovanju članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija
11. Jednogodišnji Program uređenja prostora za 2019. godinu
12. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2019 godinu
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Javne ustanove Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2018. godinu
15. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2018. godinu
NIKŠIĆ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Nikšić
PODGORICA
1. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2019. godinu
TIVAT
1. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 182, 183 i 184 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Gornji Đuraševići”
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 226 u Zoni A sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Totoši” opština Ulcinj
2. Odluka o ravnopravnosti polova u opštini Ulcinj
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
4. Odluka o podsticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede
5. Program rada Skupštine opštine Ulcinj za 2019. godinu
6. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
7. Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije
8. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov” Ulcinj
9. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj
10. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj
11. Rješenje o imenovanju Savjeta lokalnog Javnog emitera “Radio televizija – Ulcinj”
12. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća “Za uzgoj i zaštitu divljači” Ulcinj
13. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj
PETNJICA
1. Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Petnjica
2. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Petnjica
3. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Petnjica
4. Program rada Skupštine opštine Petnjica za 2019. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne djelatnosti” – Petnjica za 2018. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu-Petnjica za 2018. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju primarne zdravstvene zaštite u opštini Petnjica za 2018. godinu
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju poljoprivrede u opštini Petnjica za 2018. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 021/19 od 09.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5”
2. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite
3. Pravilnik o bližem sadržaju plana zaštite obavezno štićenih objekata
4. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola Pljevlja
5. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Monte Medigal”, Berane
6. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Frizersko-kozmetička akademija Ljilja” iz Nikšića
7. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola Pljevlja
8. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 545/19, od 20. marta 2019. godine
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 2025/18, od 21. februara 2019. godine
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 660/17, od 21. februara 2019. godine
11. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad “Atlas bankom” AD Podgorica
12. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad “Atlas banci” AD Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za zaštitu životinja tokom klanja
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o oblasti (profilu) obrazovanja nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi
4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PAM Crna Gora
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PAM Crna Gora
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvjetu, nauku i kulturu – UNESCO
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Knjaževini Monaku
3. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Knjaževini Andori
4. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Francuskoj
5. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija
6. Rješenje o određivanju v.d. direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
7. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave javnih radova
8. Rješenje o prestanku mandata direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Direkcije javnih radova
10. Rješenje o prestanku mandata direktorice Zavoda za statistiku
11. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Uprave za statistiku
12. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Zavoda za školstvo
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 14/19 od 09.04.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/19 od 04.04.2019. godine
BAR
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Komunalne djelatnosti” Bar
2. Odluka o izmjenama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bar
3. Odluka o izmjenama Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bar
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
5. Odluka o donošenju Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području Opštine Bar
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
KOLAŠIN
1. Odluka o Budžetu opštine Kolašin za 2019. godinu
PODGORICA
1. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 3 i 4” u Podgorici
2. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik Vrela Ribnička” u Podgorici
3. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Kakaricka Gora” u Podgorici
4. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Beglake”
5. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4” u Podgorici
6. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9” u Podgorici
7. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač Vatrogasni dom” u Podgorici
8. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Blok 18 i 19” u Podgorici
9. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Stara Varoš – blok 7” u Podgorici
10. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Ibričevina” u Podgorici
11. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci – dio 2” u Podgorici
12. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom” u Podgorici
13. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Nova Varoš – blok R” u Podgorici
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 020/19 od 04.04.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o kriterijumima i postupku za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca
2. Pravilnik o sadržaju evidencija o strancima koji borave u Crnoj Gori
3. Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak
4. Pravilnik o načinu vođenja registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u registru i načinu pristupa tim podacima
5. Pravilnik o mjerama zaštite na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
6. Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija, stanja i smrti oboljelih od ovih bolesti
7. Pravilnik o Listi zaraznih bolesti nad kojima se sprovodi epidemiološki nadzor i protiv kojih se primjenjuju mjere sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti i definicijama slučajeva zaraznih bolesti
8. Pravilnik o zdravstvenim uslovima i zdravstvenim pregledima profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja
9. Pravilnik o graničnim vrijednostima buke, načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka
10. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “17. septembar”, Žabljak
11. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Muzička škola “Dara Čokorilo”, Nikšić
12. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović”, Podgorica
13. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola, Andrijevica
14. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica
15. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Obrazovni centar, Šavnik
16. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Obrazovni centar, Plužine
17. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Gimnazija “25. maj”, Tuzi
18. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “Danilo Kiš”, Budva
19. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola, Rožaje
20. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje
21. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “Braća Selić”, Kolašin
22. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola, Cetinje
23. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola, Nikšić
24. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola, Pljevlja
25. Rješenje o upisu promjena Demokratskog saveza u Crnoj Gori u Registar političkih partija
26. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”, Podgorica
27. Pravilnik o kontroli kvaliteta rada fizioterapeuta
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2019. godinu
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja službene kontrole hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje neživotinjskog porijekla
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama zaštite i zdravlja na radu od rizika izloženosti kancerogenim ili mutagenim materijama
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period od 2017-2021. godine
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 13/19 od 04.04.2019. godine
Poreska praksa (40)
1. IZDAVANJE I OVJERA PORESKE POTVRDE O REZIDENTNOSTI
2. MJESTO PROMETA USLUGA KADA JE PRIMALAC USLUGE FIRMA IZ SLOVENIJE
3. MJESTO PROMETA USLUGA KADA JE PRIMALAC USLUGE U INOSTRANSTVU
4. NAČIN IZVJEŠTAVANJA O NASTALIM PROMJENAMA KOD ISPLATE POJEDINIH OBLIKA PRIMANJA ZAPOSLENOG I DRUGIH FIZIČKIH LICA NA OBRASCU IOPPD
5. NAČIN OPOREZIVANJA PORESKOG OBVEZNIKA KOJI SE U EVIDENCIJI PORESKOG ORGANA VODI KAO “NEAKTIVAN”, STATUS DIREKTORA KAO IMENOVANOG LICA – OVLAŠĆENOG I ODGOVORNOG LICA
6. OBAVEZE DIJELA STRANOG DRUŠTVA PREMA MATIČNOM PREDUZEĆU PRILIKOM ISPLATE DIVIDENDE
7. OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA (OSIGURANJE, OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA) SU ISTE I ZA DOMAĆA LICA I ZA STRANCE
8. OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV KADA JE PRIMALAC USLUGA PRAVNO LICE – DRŽAVNI ORGAN
9. OPOREZIVANJE DOHOTKA FIZIČKIH LICA PO OSNOVU SAMOSTALNE DJELATNOSTI, ODNOSNO POVREMENE SAMOSTALNE DJELATNOSTI, NAČIN OPOREZIVANJA I PODNOŠENJE PRIJAVE “GPP FL”, OBAVEZA PDV REGISTRACIJE
10. OPOREZIVANJE NAGRADA KOJU DOBIJAJU SPORTISTI ZA VRHUNSKE REZULATATE (PREMIJE UEFA)
11. OPOREZIVANJE NAGRADA OSTVARENIH U KVIZU ZNANJA
12. OPOREZIVANJE PRIMANJA IZ INOSTRANSTVA – PENZIJA, I PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA
13. PORESKE OLAKŠICE POSLODAVCU KOJI OBAVLJA DJELATNOST U NEDOVOLJNO RAZVIJENOJ OPŠTINI, OBAVEZA ZAKUPCA, OBRAČUN PRIREZA
14. PORESKI OBVEZNIK – PRIVREDNO DRUŠTVO, OBAVEZA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA, SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA, PRIJAVE POREZA NA DOBIT I PLAĆANJE KONAČNE OBAVEZE
15. PORESKI TRETMAN DAVANJA NA POKLON NEPOKRETNOSTI OD STRANE DRUŠTAVA – PORESKOG OBVEZNIKA
16. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ZA RAD PRIVREMENOG UPRAVNIKA BANKE
17. PORESKI TRETMAN ISPLATE OTPREMNINA
18. PORESKI TRETMAN ISPORUKE HRANE ZAPOSLENIMA SA STANOVIŠTA PDV
19. PORESKI TRETMAN OTKUPA GOTOVIH PROIZVODA, REPROMATERIJALA, POLUPROIZVODA I/ILI SEKUNDARNIH SIROVINA OD NEREGISTROVANIH LICA
20. PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE OSTVARUJU PROFESIONALNI IGRAČI
21. PORESKI TRETMAN SPONZORSTVA – OBAVEZA PRIMAOCA SPONZORSTVA, OBRAČUN PDV-A ZA PROTIV USLUGU U REKLAMI
22. POTVRDA O PLAĆENOM POREZU U DRUGOJ DRŽAVI, KAO DOKAZ ZA PORESKI KREDIT
23. PRIHOD OD KAPITALNIH DOBITAKA NASTAJE PRODAJOM UDJELA U PRAVNOM LICU
24. PRIHODI PO OSNOVU IGARA NA SREĆU
25. PRIMJENA ČLANA 18A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
26. PRIMJER MJESTA PROMETA PROIZVODA KADA JE PROMET PROIZVODA OSTVAREN IZVAN CRNE GORE
27. PRIMJER NAPLATE POTRAŽIVANJA PO IZVRŠNOM POSTUPKU, OD STRANE IZVRŠITELJA, OBRAČUN PORESKE OBAVEZE
28. PRIMJER OPOREZIVANJA PROMETA USLUGA, KADA JE PORESKI OBVEZNIK POSREDNIK KOD GRADNJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA, PREFAKTURISANJE TROŠKOVA I OBRAČUN PDV-A
29. PRIMJER OPOREZIVANJA PROMETA USLUGA, KADA JE PORESKI OBVEZNIK POSREDNIK, KOD PRODAJE AVIO KARTE ZA STRANOG AVIO PREVOZNIKA
30. PRIZNAVANJE POSLOVNIH GUBITAKA KROZ PORESKU PRIJAVU KOD STATUSNIH PROMENA DRUŠTVA
31. PRODAJA UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA, NAČIN OPOREZIVANJA
32. PROMET NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA, NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI) I UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE
33. PUTNIČKE AGENCIJE I ORGANIZATOR PUTOVANJA KOJA RADI U SVOJE IME, A TOM PRILIKOM KORISTI PROIZVODE I USLUGE DRUGIH PORESKIH OBVEZNIKA, NAČIN OPOREZIVANJA
34. RAČUNOVODSTVENA I PORESKA AMORTIZACIJA, KOD PUTNIČKIH VOZILA
35. RASHODI UTVRĐENI BILANSOM USPJEHA
36. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE I POŠTOVANJE ODREDBI ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
37. SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH ISKAZA I VOĐENJE KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE KOD NEVLADINIH ORGANIZACIJA
38. UGOSTITELJSTVO I VOĐENJE EVIDENCIJE O NABAVCI MATERIJALA I REPROMATERIJALA, ZAKONSKI OSNOV, OBRAZAC
39. UNOŠENJE NEPOKRETNOSTI U PRIVREDNO DRUŠTVO KAO ULOG NIJE OPOREZIVO
40. VAŽNOST SPORAZUMA O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 012/19 od 01.04.2019. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o refinansiranju kreditnih obaveza opštine Bijelo Polje
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo” Bijelo Polje
5. Odluka o određivanju naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine Bijelo Polje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o brisanju tereta otuđenja i opterećenja na nepokretnostima
7. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa opštine Bijelo Polje
8. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu “Vojislav Bulatović – Strunjo”
9. Odluka o organizovanju Službe Skupštine
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 1 Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra
12. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za kulturu opštine Bijelo Polje
13. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu
14. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju DOO “Parking servis” Bijelo Polje za 2018. godinu sa Programom rada za 2019. godinu
16. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Opštinske organizacije Crveni krst Bijelo Polje za 2018. godinu sa Programom rada za 2019. godinu
17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za 2018. godinu
DANILOVGRAD
1. Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PLJEVLJA
1. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica radi izgradnje elektrovodova
2. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta u opštini Pljevlja za period od 2019-2021. godine
3. Odluka o davanju na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta Fudbalskom klubu “Breznica” radi podizanja privremenog objekta – sportske balon hale
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera opštine Pljevlja
5. Odluka o pečatima
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku i podsticaj razvoju preduzetništva i turizma i podršku i podsticaj razvoju ženskog preduzetništva
7. Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe izgradnje i održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu
8. Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
9. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
14. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Agencije za stambeno-poslovni fond D.O.O. Pljevlja
15. Rješenje o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja
16. Rješenje o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Čistoća” Pljevlja
17. Rješenje o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Lokalni putevi” Pljevlja
18. Rješenje o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Grijanje” Pljevlja
19. Rješenje o imenovanju Odbora direktora D.O.O. “Vodovod” Pljevlja
20. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” Pljevlja
21. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja
22. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović” Pljevlja
23. Program uređenja prostora za 2019. godinu
GOLUBOVCI
1. Statut opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
2. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
3. Program rada Skupštine opštine u Okviru Glavnog Grada – Golubovci za 2019. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Informacija o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2018. godinu
TUZI
1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Tuzi
2. Zaključak o prestanku mandata potpredsjedniku opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
3. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Tuzi
4. Zaključak o prestanku mandata predsjedniku opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
5. Zaključak o prestanku mandata potpredsjedniku opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 019/19 od 29.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija i unapređenje konkurentnosti privrede
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje seoske crkve i kapele
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-3 Pljevlja – Metaljka, I faza: dionica Pljevlja – Krće (Baljenovac)
4. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije “Sektor 6” (Bijela – Rt Sveta Neđelja)
5. Rješenje o standardu zanimanja Frizer/Frizerka za muškarce
6. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata
7. Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu
8. Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu
9. Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
10. Pravilnik o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine
11. Pravilnik o poslovima metrologije u Vojsci Crne Gore
12. Pravilnik o načinu ovjere potpisa, rukopisa i prepisa
13. Pravilnik o listi vina za koja je u 2018. godini izdata dozvola za stavljanje u promet
14. Zahtjev za registraciju oznake porijekla “Kolašinski lisnati sir”
15. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 26/17 i 31/17, od 26. decembra 2018. godine
16. Odluka o zdravstvenoj knjižici
17. Pravila o opštim uslovima prevoza u linijskom drumskom saobraćaju
18. Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika
19. Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju
20. Pravila o opštim uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskim stanicama
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarskih komisija
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
5. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i sudija suda časti pri Privrednoj komori Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Estoniji
4. Rješenje o određivanju v.d. direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka
5. Rješenje o razrješenju predsjednika i pet članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Direkcije za zaštitu tajnih podataka
7. Rješenje o određivanju v.d. sekretarke Ministarstva odbrane
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva odbrane
9. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo
10. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
12. Rješenje o imenovanju predsjednika i pet članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 12/19 od 29.03.2019. godine

Mart 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 018/19 od 22.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva
2. Zakon o administrativnim taksama
3. Zakon o lokalnim komunalnim taksama
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, opština Ulcinj
5. Rješenje o standardu zanimanja Brodomašinski oficir/ Brodomašinska oficirka na radnom nivou
6. Rješenje o standardu zanimanja Kuvar/Kuvarica jednostavnih gastronomskih proizvoda
7. Odluka o raspodjeli dobiti i povećanju osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
8. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije
9. Rješenje o standardu zanimanja Glavni kuvar/Glavna kuvarica
10. Rješenje o standardu zanimanja Brodski kormilar/Brodska kormilarka
11. Rješenje o standardu zanimanja Frizer/Frizerka majstor
12. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka za razvoj veb aplikacija
13. Rješenje o standardu zanimanja Elektrotehničar/Elektrotehničarka za razvoj mobilnih aplikacija
14. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi auto-škola “Zeta drive” – Podgorica
15. Rješenje o standardu zanimanja Mesar/Mesarka u ugostiteljstvu
16. Rješenje o standardu zanimanja Poslastičar/Poslastičarka u hotelijerstvu
17. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi auto-škola “Start” – Podgorica
18. Rješenje o upisu D.O.O. “NTC” iz Nikšića u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
19. Odluka o vođenju medicinske dokumentacije
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti
2. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lukama
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti
6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom registru
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vođenju posebne evidencije o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 11/19 od 22.03.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 011/19 od 20.03.2019. godine
BAR
1. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica
CETINJE
1. Odluka o izradi Programa privremenih objekata
HERCEG NOVI
1. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa broj 7 Ugovora o građenju broj 04-1816/12 od 10.07.2012. godine
2. Zaključak o pozivu Tužilaštva da ispita poslovanje svih strana i odgovornih lica uključenih u realizaciju Projekta za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže Jadranska obala u opštini Herceg Novi
PLAV
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Ribarske ulice u Plavu
TIVAT
1. Odluka o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat
TUZI
1. Izvještaj o rezultatima glasanja za izbor odbornika u opštini Tuzi
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 003/19 od 19.03.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi
2. Zakon o potvrđivanju Unidroit konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
3. Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
5. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 017/19 od 19.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o akademskom integritetu
2. Zakon o državnim nagradama
3. Zakon o industrijskim emisijama
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-23 Cerovo – Rogami, dionica Rogami – Spuž u dužini od 4.971,00 km
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni prostorni plan za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
6. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 3/18, od 26. decembra 2018. godine
7. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Akcionarskom društvu MARKET BROKER
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu
4. Zakon o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
3. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
4. Rješenje o brisanju notara iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/19 od 15.03.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Andrijevica za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama odbornicima Skupštine opštine Andrijevica
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Crne Gore sa sjedištem u Andrijevici
5. Odluka o komunalnom redu
6. Odluka o stavljanju van snage Odluku o stipendiranju studenata
7. Odluka o prodaji suvlasničkog udijela u DOO “Hidroenergija Andrijevica” – Andrijevica, u iznosu od 10%
8. Odluka o usvajanju Strateškog plana ruralnog razvoja opštine Andrijevica za period 2019-2023. godine
9. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine za period od 2019-2023. godine
10. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja u opštini Andrijevica za 2019. godinu
BAR
1. Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”
2. Ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Herceg Novi
NIKŠIĆ
1. Program podsticanja zapošljavanja mladih u opštini Nikšić za 2019. godinu
2. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Koprivici Strahinji radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 3, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Rastoci 1
3. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća
TIVAT
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem opština Tivat ima pravo raspolaganja
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i programa rada Turističke organizacije Tivat sa Finansijskim planom za 2019. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i programa rada D.O.O. “Brand New Tivat” sa Finansijskim planom za 2019. godinu
4. Odluka o imenovanju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor Turističke organizacije Tivat
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu
8. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
9. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti D.O.O. “Parking servis” Tivat
11. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat
12. Odluka o razrješenju predstavnika Skupštine opštine u Nadzorni odbor Turističke organizacije Tivat
13. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost
14. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat
15. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje Javnoj ustanovi Centar za kulturu Tivat i Javnoj ustanovi Muzej i galerija Tivat
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018. godinu
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora D.O.O. “Parking servis” Tivat za 2018. godinu
18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa Uprave i službi Opštine za 2018. godinu
19. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu
20. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period od 2019-2021. godine
21. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2019. godinu
22. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu
GOLUBOVCI
1. Odluka o proglašenju dana žalosti
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 016/19 od 15.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika
2. Uredba o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata
3. Pravilnik o listama aktivnih supstanci koje su dozvoljene za upotrebu u biocidnim proizvodima i biocidnim proizvodima manjeg rizika
4. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj
5. Pravilnik o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika
6. Pravilnik o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje
7. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 1932/18, od 23. januara 2019. godine
8. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2029. godine
9. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Rujišta
10. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Miruše
11. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
12. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
13. Pravilnik o čuvanju, upotrebi i kontroli upotrebe faksimila fizioterapeuta
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori
2. Odluka o dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme
3. Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio
4. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 230/12/12 od 04.12.2012. godine
5. Odluka o izmjeni rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 14/363/18 od 18.09.2018. godine
6. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima broj 09/415/17
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke Ustavnog suda Crne Gore Už-III broj 393/14, od 9. februara 2018. godine
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
2. Rješenje o izboru članice Odbora direktora Galenika Crna Gora d.o.o. Podgorica
3. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
4. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
5. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
6. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
7. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Fond za zaštitu životne sredine”
8. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
9. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
10. Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
11. Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP “Miločer” d.o.o. Budva
12. Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača
13. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
14. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Monte put” d.o.o. Podgorica
15. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
16. Rješenje o prestanku mandata direktorice Zavoda za intelektualnu svojinu
17. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 10/19 od 15.03.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 015/19 od 08.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za razmjenu nepokretnosti sa Obrenović Đurom, Milisavom i Milovanom
3. Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu
4. Odluka o dodjeli lovišta “Andrijevica” na korišćenje
5. Uputstvo o bližem načinu rada trezora jedinica lokalne samouprave
6. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, opština Tivat
7. Pravilnik o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika
8. Odluka o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
9. Pravilnik o sadržaju infrastrukture prostornih podataka prema oblastima
10. Odluka o nepristupanju izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
11. Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge
12. Pravilnik o načinu kočenja vozova
13. Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture
14. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje širenja štetnog organizma Potato spindle tuber viroid-a koji prouzrokuje vretenavost krtola krompira
15. Naredba o zabrani uvoza hrane koja sadrži ili se sastoji od listova Betela (Piper Betle) porijeklom iz Bangladeša
16. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Aromia bungii (Faldermann)
17. Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2019. godinu
18. Pravilnik o angažovanju fizioterapeuta u sportskim klubovima i reprezentacijama
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na dnevnice za dolazak poslanika sa prebivalištem van Podgorice na skupštinska zasijedanja
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
3. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 09/19 od 08.03.2019. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 014/19 od 06.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o Carinskoj tarifi za 2019. godinu
2. Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga
Poreska praksa (30)
1. ISPORUKA MOTORNOG VOZILA (TERETNA VOZILA I AUTOBUS), KOJE JE NABAVLJENAO PRIJE SISTEMA OPOREZIVANJA SA PDV
2. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA JE U PITANJU USLUGA IZNAJMLJIVANJA NEPOKRETNOSTI U CRNOJ GORI
3. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA USLUGE ELEKTROMONTAŽE PRUŽA DOMAĆI PDV OBVEZNIK STRANOM PRAVNOM LICU
4. MJESTO PROMETA USLUGA, U VEZI PRUŽENE USLUGE KOJE SE ODNOSE NA PRENOS, USTUPANJE I KORIŠĆENJE AUTORSKIH PRAVA, PATENATA, LICENCI, ZAŠTITNIH ZNAKOVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
5. NAČIN, ROKOVI I POSTUPAK PODNOŠENJA IZMIJENJENE PORESKE PRIJAVE
6. NOVČANE KAZNE ZA PORESKE OBVEZNIKE (PRAVNA LICA, FIZIČKA LICA – PREDUZETNIKE) KOD KOJIH SE UTVRDE NEPRAVILNOSTI ZBOG NEPOŠTOVANJA ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA
7. OBRAČUN PORESKE OBAVEZE KOD PRIMLJENIH AVANSA, IZDAVANJE KONAČNE FAKTURE, PORESKA OSNOVICA KOD PRODAJE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, UTVRĐIVANJE I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVOG DIJELA PROMETA
8. OPOREZIVANJE KAPITALNE DOBITI STRANCA – PRODAJA UDJELA (FIZIČKO LICE IZ LIBIJE)
9. OSNOVNE INFORMACIJE U VEZI ZAKONSKE OBAVEZE LICA KOJE PLANIRA DA OTPOČNE SA OBAVLJANJEM DJELATNOSTI (ELEKTRONSKA TRGOVINA, ONLINE USLUGE I SLIČNO)
10. OTUĐENJE IMOVINE (STANA) PORESKOG OBVEZNIKA, DAVANJE NA POKLON, SA ASPEKTA PDV , POREZA NA DOHODAK I POREZA NA DOBIT
11. PODNOŠENJE PRIJAVE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA (M4), PODACI IZ IZVJEŠTAJA IOPPD
12. PORESKA OSNOVICA KOD PRODAJE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI, UTVRĐIVANJE I ISKAZIVANJE NEOPOREZIVOG DIJELA PROMETA (ZEM. I KOM.)
13. PORESKI ASPEKT PLAĆANJA, ODNOSNO PREBIJANJA POTRAŽIVANJA, KOMPENZACIJOM, CESIJOM I ASIGNACIJOM
14. PORESKI ASPEKT USLUGA – MOLERAJA I SLIČNIH USLUGA, KOJE STRANO LICE KAO PODIZVOĐAČ PRUŽA DOMAĆEM LICU, IZVRŠIOCU POSLA PO TENDERU
15. PORESKI OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, PRIHOD ČLANARINE I PORESKI TRETMAN
16. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA DOBARA KOD IZVOZA, KADA PREVOZ ZAPOČNE I ZAVRŠAVA SE U INOSTRANSTVU, OTPREME DOBARA PREKO CRNE GORE, KADA SE DOBRA KOJA UĐU U CRNU GORU OTPREME I ZAVRŠE U INOSTRANSTVU
17. POSTUPAK, ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA IZMIJENJENE PORESKE PRIJAVE – PORESKI POSTUPAK
18. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV KOD KUPOVINE NOVOIZGRAĐENE NEPOKRETNOSTI NAMIJENJENE ZA UGOSTITELJSKU DJELATNOST, OBAVEZA ISPRAVKE ULAZNOG PDV SHODNO ČLANU 39 ZAKONA O PDV
19. PRIMJENA ČLANA 11 STAV 1 I 2 ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE (PRIJAVA BRAZAC “PD”)
20. PRIMJENA ČLANA 17 STAV 1 ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA I UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE (PRIJAVA BRAZAC “PD”)
21. PRIMJENA POJEDINIH ODREDBI ZAKONA O PDV I OBAVEZE PDV OBVEZNIKA KOJI OBAVLJA RENTA CAR DJELATNOST – IZNAJMLJIVANJA MOTORNIH VOZILA
22. PRIMJENA PORESKE STOPE, KOD ISPORUKE KOJU ČINI PROMET PROIZVODA I PROMET USLUGA
23. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (PRIHOD OD NEKRETNINE), PORESKI TRETMAN USLUGA IZNAJMLJIVANJA (PDV)
24. PRIMJER KADA AGENCIJA RADI U TUĐE IME I TUĐI RAČUN, USLUGA POSREDOVANJA KOD IZDAVANJA SMJEŠTAJA GOSTIMA, UGOVORI SA FIZIČKIM LICEM
25. PROMET PROIZVODA I PROMET USLUGA KOJE PORESKI OBVEZNIK VRŠI UZ NAKNADU KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV
26. SAMOSTALNA DJELATNOST – DJELATNOST NOTARA, UTVRĐIVANJE AKONTACIJE I PODIZANJE OSTVARENE NETO DOBITI
27. UGOVOR O DJELU SA STRANCEM, OBRAČUN PORESKE OBAVEZE I IZVJEŠTAVANJE
28. USLUGA IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI, RAČUNI ZA KOMUNALNE USLUGE GLASE NA ZAKUPODAVCA, PDV TRETMAN TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA KOD ZAKUPCA I KOD ZAKUPODAVCA, FAKTURA – RAČUN ZAKUPODAVCA
29. UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI
30. ZAKON O PDV UPUĆUJE NA PORESKI POSTUPAK KADA JE U PITANJU ODREĐIVANJE ROKA ZASTARE ZA PODNOŠENJE IZMIJENJENE PRIJAVE
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 009/19 od 28.02.2019. godine
CETINJE
1. Ispravka Statuta Prijestonice
HERCEG NOVI
1. Odluka o kratkoročnom zaduženju opštine Herceg Novi
PODGORICA
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Blok V – dio”
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Balijače Mojanovići – dio B”
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač – putnički terminal”
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Drač Vatrogasni dom”
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golubovci centar – Staklenici”
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Goričani Berislavci – dio A”
7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Goričani – Berislavci – dio B”
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Ibričevina”
9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik Sanacioni plan”
10. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik Vrela ribnička”
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Kuće Rakića”
12. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Fresići”
13. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Medun – Orljevo”
14. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Servisno proizvodna zona Barutana II”
15. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Rogami”
16. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Mihinja”
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Servisno skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu”
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Momišići A”
19. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš”
20. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače – sjeverni dio”
21. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Sadine”
22. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Šipčanička gora”
23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4”
24. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Kasarna Masline”
25. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Kasarna Morača”
26. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Dinoša”
27. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Marko Radović”
28. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Stara Varoš – dio zone A”
29. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Klinički centar”
30. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9”
31. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Univerzitetski centar”
32. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi 3”
33. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Beglake”
34. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi 2”
35. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tuzi centar”
36. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 2”
TIVAT
1. Odluka o obustavi izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Tivat – Centar, za lokaciju hotela “Mimoza” u Tivtu i obustavi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana Tivat – Centar, za lokaciju hotela “Mimoza” u Tivtu
2. Odluka o obustavi izrade Urbanističkog projekta “Lepetane”
ULCINJ
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Đerane 1” u Ulcinju
2. Odluka o donošenju prve faze Lokalne studije lokacije “Gornji Štoj” na katastarsku parcelu broj 402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju
PETNJICA
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 013/19 od 01.03.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave
2. Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu “Ražano polje”, opština Žabljak
3. Odluka o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na radnim mjestima za decentralizovano/centralizovano, indirektno/direktno i podijeljeno upravljanje sredstvima u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA)
4. Odluka o Planu privatizacije za 2019. godinu
5. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Prijestonici Cetinje radi ostvarivanja javnog interesa
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Doljani i KO Podgorica II na teritoriji Glavnog grada Podgorica radi napajanja električnom energijom autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
7. Pravilnik o obrascu i visini troškova izrade identifikacione oznake lica koje vrši poslove zaštite
8. Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije
9. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan opštine Kotor
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto škola “Viktorija”, Berane
11. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola “Ivan Uskoković”, Podgorica
12. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za menadžment, Herceg Novi, Univerzitet “Adriatik”
13. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Seven Stairs Hospitality Centar”, Podgorica
14. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Donja Lovnica
15. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Državne studije lokacije “Arsenal” – Tivat
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Državne komisije za nadzor nad postupkom revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Indoneziji
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Moldaviji
4. Odluka o obrazovanju Savjeta za podsticanje i unapređenje primjene alternativnog rješavanja sporova
5. Odluka o obrazovanju Koordinacionog Odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović – Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije
6. Rješenje o razrješenju dva člana Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija
7. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija
8. Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog Grada Golubovci i Opštinu Tuzi
9. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru glavnog grada Golubovci i Opštinu Tuzi
10. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
11. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad
12. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak
13. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
15. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
16. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva
17. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
19. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Bijelo Polje”
20. Rješenja o postavljenju tumača
21. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka u Ministarstvu pravde
22. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Vrhovnog suda Crne Gore
23. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
24. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 08/19 od 01.03.2019. godine