Loading...
Pregled azuriranih propisa2018-11-20T11:03:25+00:00

Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Novembar 2018

Poreska praksa (39)
1. EVIDENTIRANJE AVANSNIH UPLATA I OBRAČUN PORESKE OBAVEZE, KONAČNO IZDATA FAKTURA
2. ISPLAĆENI NOVČANI IZNOSI U KULTURNE SVRHE I PORESKI TRETMAN OVIH IZDATAKA
3. ISPLATA AKONTACIJE NA IME DIVIDENDE/UDJELA IZ AKUMULIRANE NERASPOREĐENE DOBITI PRIJE ZAVRŽNOG RAČUNA, ZAKONSKA OGRANIČENJA, NAČIN ISPLATE, POVRAĆAJ IZNOSA OD VLASNIKA DIVIDENDE
4. ISPLATA AUTORSKE NAKNADE (LICENCA) POVEZANOM LICU/NEREZIDENTU, POREZ PO ODBITKU
5. NAČIN I POSTUPAK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE/ODJAVE OBRAZAC JPR, U SLUČAJU OSIGURANIKA KAO IZABRANIH I IMENOVANIH LICA
6. NVO I PORESKI TRETMAN USLUGA KOJE PRUŽA INO LICE, SA STANOVIŠTA PDV
7. OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, LICA IZUZETA OD OPOREZIVANJA, OBAVEZA SAČINJAVANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA
8. OBVEZNIK POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI, NAČIN UTVRĐIVANJE PORESKE OBAVEZE, MOMENT NASTANKA UTVRĐIVANJA PORESKE OBAVEZE
9. ODREĐIVANJE STOPE PDV (0% ILI 7%) KOD PROMETA PROIZVODA KAO MEDICINSKIH SREDSTAVA – AUTOKLAVE
10. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI PRAVA ZAPOSLENIH SHODNO ZAKONU O RADU, ZA RADNE ODNOSE NADLEŽNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
11. OPŠTI PRINCIP OPOREZIVANJA SA PDV-OM
12. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI ZA BANKE
13. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV, PORESKI TRETMAN UVOZA CIPELA ZA PLES KOD NVO
14. PLAĆANJE STANARINE ILI SMJEŠTAJA ZAPOSLENIMA KAO OBLIK LIČNOG PRIMANJA
15. PORESKI TRETMAN DAVANJA – ISPORUKA ZAPOSLENIMA U HRANI
16. PORESKI TRETMAN UPLAĆENIH IZNOSA NA IME GARANCIJA/KAUCIJE KOJE PRIMI HOTEL OD GOSTA
17. PORESKI TRETMAN USLUGA NAPLATE DUGA
18. PORESKO OSLOBOĐENJE KADA PORESKI OBVEZNIK OTPOČNE OBAVLJANJE DJELATNOSTI U PRIVREDNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA
19. POREZ PO ODBITKU I ISPLATA PRIHODA PO OSNOVU KONSULTANSKIH USLUGA REZIDENTU REPUBLIKE SRBIJE (PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA)
20. POREZ PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA PO OSNOVU KAMATE PRAVNOM I FIZIČKOM LICU/NEREZIDENTU
21. PRAVO ISPRAVKE IZLAZNOG PDV, UZ DOKAZ DA JE POTRAŽIVANJE NENAPLATIVO
22. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV KOD KUPOVINE STAMBENOG PROSTORA
23. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV, PROMET NEPOKRETNOSTI, USLUGE OSLOBOĐENE OD OPOREZIVANJA (ČLAN 27 1 TAČKA 3 ZAKONA)
24. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV KOD KORIŠĆENJA PUTNIČKOG VOZILA UZETOG U ZAKUP ILI NA LIZING (OPERATIVNI)
25. PRIHOD IZ INOSTRANSTVA I NAČIN NJEGOVOG ISKAZIVANJA I OPOREZIVANJA U GODIŠNJOJ PRIJAVI OBRAZAC -GPP FL
26. PRIHOD OD KAPITALNE DOBITI, NAČIN OBRAČUNA I PRIJAVLJIVANJA PRIHODA
27. PROMET NEPOKRETNOSTI, ČINJENJE POGODNOSTI – STAN NA POKLON DIREKTORU, PORESKI TRETMAN NASTALOG TROŠKA KOD OTUĐENJA IMOVINE, OGRANIČENJA USLJED SMANJENJA KAPITALA DRUŠTVA
28. PROMET VAUČERA (VRIJEDNOSNI VAUČERI, POLON ČESTITKE)
29. SLANJE SKENIRANIH RAČUNA PUTEM E-MAILA, VALIDNOST RAČUNA ZA PRIMAOCA
30. STRANA PRAVNA/FIZIČKA LICA KOJA OSTVARUJU PRIHOD OD NEPOKRETNOSTI U CG, PODNOSE PRIJAVU PRIHODA NEPOSREDNO ILI PREKO PORESKOG PUNOMOĆNIKA, OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA ZA STRANCA (PRAVNA I FIZIČKA LICA)
31. TEHNIČKE MOGUĆNOSTI ZA EVIDENCIJU POPUSTA U MALOPRODAJI, NORMATIVNA REGULATIVE U DIJELU OPOREZIVANJA POPUSTA, – SNIŽENJA CIJENA
32. TROŠKOVI GORIVA I NJIHOV PORESKI TRETMAN, PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOD SAČINJAVANJA GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
33. UGOVOR O DIJELU SA STRANCEM/NEREZIDENT, POSLEDICE TAKVOG UGOVORA SA STANOVIŠTA POREZA
34. UGOVOR O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA, ISPLATA PRIHODA OD PROFESIONALNIH DJELATNOSTI REZIDENTU R. HRVATSKE
35. UGOVOR O ZAKUPU, PORESKI TRETMAN, UPLATA NOVČANIH IZNOSA PREKO ŽIRO RAČUNA, ODNOSNO OBAVEZA OTVARANJA RŽ. RAČUNA KOD NOSIOCA PLATNOG PROMETA
36. UGOVORO RADU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
37. USLOVI ZA RASPODJELU DOBITI, ODNOSNO ISPLATU DIVIDENDE AKCIONARIMA/VLASNICIMA
38. USLUGE ŠPEDICIJE I NAČIN OPOREZIVANJA
39. VALIDNOST RAČUNA KAO RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA, MOMENT NASTANKA PORESKE OBAVEZE
Sudska praksa (30)
1. CESIJA
2. DEJSTVO SPORAZUMA O UGOVORNOJ KAZNI I KAMATA NA UGOVORNU KAZNU
3. DUG ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU -OBAVEZA TARIFNOG KUPCA-
4. IZGUBLJENA DOBIT
5. JEMSTVO KAO SUPSIDIJARNO OBEZBJEDJENJE
6. MJENIČNI SPOR -OBAVEZA MJENIČNIH DUŽNIKA KAO IZDAVALACA SOPSTVENE BLANKO MJENICE-
7. NAČELO ODŠTETNOG PRAVA -ODMJERAVANJE VISINE NAKNADE ŠTETE NA IME DUŠEVNIH BOLOVA ZBOG UMANJENJA ŽIVOTNE AKTIVNOSTI-
8. NAKNADA ŠTETE ZBOG NEISPUNJENJA – ROK ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA
9. NAKNADA ŠTETE ZBOG POVREDE PREČEG PRAVA AUTORA NA PRERADU DJELA ARHITEKTURE
10. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA RASKID UGOVORA O CESIJI
11. OCJENA PRIGOVORA ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA NAKNADE ŠTETE U VIDU RENTE
12. OCJENA VALJANOSTI SPORAZUMA O IZMIRENJU DUGA
13. ODGOVORNOST PRODAVCA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE NA PRODATOJ STVARI
14. OSNOV ODGOVORNOSTI ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEOSNOVANOG PRITVORA
15. PITANJE ODGOVORNOSTI OSIGURAVAČA ZA ISPLATU IZ OSNOVA POTPUNOG KASKO OSIGURANJA
16. POČETAK ROKA ZASTARJELOSTI KOD UGOVORA O OSIGURANJU
17. POSLJEDICE NEISPUNJENJA OBAVEZE
18. POTRAŽIVANJE I DOSPJELOST ZAKONSKE KAMATE
19. PRAVILA O PODIJELJENOJ ODGOVORNOSTI
20. PRELAZ OSIGURANIKOVIH PRAVA PREMA ODGOVORNOM LICU NA OSIGRAVAČA
21. PREUZIMANJE DUGA
22. PUNOVAŽNOST UGOVORA O PRODAJI SA ODLOŽENIM ROKOM PLAĆANJA
23. SANKCIJE PRAVNIH NEDOSTATAKA – OCJENA SAVJESNOSTI KUPCA
24. SOPSTVENA MJENICA
25. SUBROGACIJA U PRAVU OSIGURANJA I PRIVILEGOVANI ROK ZASTARE
26. UGOVOR O KREDITU NA OSNOVU ZALOGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
27. UMANJENJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI LEGALNO IZGRADJENOG OBJEKTA I POTPUNA NAKNADA ŠTETE ZBOG ZATVARANJA DOTADAŠNJEG PRILAZA OBJEKTU
28. USLOVI POBIJANJA PRAVNIH RADNJI DUŽNIKA
29. VISINA RENTE
30. ZATEZNA KAMATA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 040/18 od 14.11.2018. godine
BAR
1. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Bar
2. Odluka o imenovanju Komisije radi praćenja, implementacije Odluke o utvrđivanju osnove i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta opštine Bar
3. Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
4. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Bar
5. Odluka o izboru Odbora direktora d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Bar
6. Odluka o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar
7. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
8. Odluka o imenovanju Odbora direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
9. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
10. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Komunalne djelatnosti” Bar
11. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Lovstvo” Bar
12. Odluka o razrješenju Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar
13. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
14. Odluka o razrješenju dužnosti člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
15. Odluka o izboru Odbora direktora d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” Bar
16. Odluka o razrješenju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
17. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
BIJELO POLJE
1. Ispravka Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluku o izmjeni Odluke o Budžetu opštine Budva za 2018. godinu
2. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele up 1 u bloku br. 24 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Dubovica I”
3. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela UP 2 i UP 4 u skladu sa Lokalnom studijom lokacije “Komoševina II”
4. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele 103.2 blok broj 103B. u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Bečići”
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava na nepokretnosti broj 10-877/1 od 6.11.2017. godine i davanje saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti
6. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističkih parcela 76 i 85 u skladu sa Lokalnom studijom lokacije “Lapčići”
7. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 1 u bloku 18 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Podkošljun”
8. Rješenje o davanju saglasnosti za legalizaciju objekta na UP 16.4 u bloku 16 u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Budva Centar – izmjene i dopune”
9. Rješenje o razrješenju član Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Akademija znanja” Budva
CETINJE
1. Zaključak o prihvatanju Informacije o izmjenama i dopunama Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
2. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Narodnom muzeju Crne Gore – galeriji “Atelje Dado”
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora Prijestonice Cetinje
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju zamjenika gradonačelnika Prijestonice Cetinje
5. Odluka o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za prva tri razreda osnovnog obrazovanja
6. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje
7. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Prijestonice za 2018/2019. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 072/18 od 13.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Bijeli rt-Galije”
2. Odluka o osnivanju Javne ustanove Srednja mješovita škola u Golubovcima
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Tivat za razmjenu nepokretnosti sa Pravoslavnom Mitropolijom Crnogorsko-primorskom
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Mojkovac radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje Sportsko-rekreativnog centra “Šuškovina”
5. Odluka o obrazovanju Radnog tijela za izradu Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2022. godine
6. Pravilnik o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva
7. Zahtjev za registraciju geografske oznake “Crnogorski pršut”
8. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Obrazovni centar “United kids international Montenegro”, Podgorica
9. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja mješovita škola “Braća Selić”, Kolašin
10. Rješenje o izdavanju licence Javnoj Predškolskoj ustanovi “Đina Vrbica”, Podgorica, za vaspitne jedinice “Jelena Ćetković 2”, “Bubamara 2”, “Zvjezdani vrt”, “Mali princ” i “Mogli”
11. Statut Agencije za zaštitu konkurencije
12. Rješenje o odobrenju dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Akcionarskog društva “Proljeće – komerc” a.d. Pljevlja
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava
3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama
5. Rješenje o promjeni naziva Privatna ustanova “Institut za estetiku i kozmetiku – d.o.o. Charme unicum – Podgorica”
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad komisije za tržište kapitala – cjenovnika
7. Odluka o izmjeni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga
Ispravke propisa:
1. Ispravka Naredbe o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene Ambasadorke Crne Gore u Republici Kostariki
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u SR Njemačkoj
4. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
5. Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije
6. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta “Bijeli rt-Galije” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu urbanističkog projekta
7. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda rada
8. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda rada
9. Rješenje o razrješenju zamjenice zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
10. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica
11. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica
12. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade Petar Lubarda
13. Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
14. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
15. Rješenje o izboru članova Odbora direktora Pošte Crne Gore ad Podgorica
16. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
17. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
18. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u Ministarstvu javne uprave
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 50/18 od 13.11.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 039/18 od 12.11.2018. godine
BERANE
1. Odluka o pristupanju izradi Programa za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za period od 2019. do 2024. godine
MOJKOVAC
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PLJEVLJA
1. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice opštine Pljevlja
2. Odluka o prenosu prava svojine na putničkom motornom vozilu Javnoj ustanovi Osnovnoj školi “Jakub Kubur” Boljanići – Pljevlja
3. Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o ustanovljavanju stvarne službene dužnosti u korist Rudnika uglja AD Pljevlja
4. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Pljevlja
5. Odluka o razmjeni zemljišta između Opštine Pljevlja i DOO Bambis group Podgorica i Marković Bogdana
6. Odluka o rušenju poslovnih prostora na Trgu “Đorđija Peruničića”
7. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja
8. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta Opštine Pljevlja za period 2018-2021. godine
9. Odluka o prodaji starog bakarnog lima
10. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Pljevlja
PLUŽINE
1. Statut Opštine Plužine
2. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Plužine za 2017. godinu
3. Poslovnik o radu Skupštine Opštine
4. Odluka o komunalnom redu
5. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalno Plužine” Plužine
6. Odluka o vodosnabdijevanju od lokalnog značaja
7. Odluku o javnom vodosnabdijevanju
8. Odluka o auto-taksi prevozu
9. Odluka o podršci osiguranju stočnog fonda
10. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije
PODGORICA
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 9” u Podgorici
ROŽAJE
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Zeleni”
2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje
3. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Rasadnik”
4. Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje vodovoda “Carine”
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Rožaje
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno”
7. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Rožaje
9. Odluka o određivanju lokacije za izgradnju postrojenja za snabdijevanjem energijom – toplane
10. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Ski centar Hajla” Rožaje
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar” Rožaje
ŽABLJAK
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pitomine” Žabljak
Sudska praksa (48)
1. ŠTETA KAO POSLJEDICA NEZAKONITOG RADA OPŠTINSKIH ORGANA
2. DOZVOLJENOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
3. IDENTITET PRESUDE I OPTUŽBE
4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE
5. IZGUBLJENA DOBIT KAO POSLJEDICA IMISIJA
6. IZMAKLA KORIST ZBOG NEMOGUĆNOSTI VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA – NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU
7. KAPARA
8. KRIVIČNO DJELO IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI
9. KRIVIČNO DJELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI
10. KRIVIČNO DJELO NEDOZVOLJENI PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI
11. KRIVIČNO DJELO NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA, DRŽANJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA
12. KRIVIČNO DJELO PRANJE NOVCA
13. KRIVIČNO DJELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA
14. KRIVIČNO DJELO ZLOUPOTREBA PROCJENE
15. NAKNADA I NUŽNI IZDACI BRANIOCA
16. NEDOSTATAK SPECIJALNOG PUNOMOĆJA KAO RAZLOG NIŠTAVOSTI UGOVORA O POKLONU
17. NEDOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV OBAVJEŠTENJA VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
18. NEDOZVOLJENOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA O PREKRŠAJU
19. NEMATERIJALNA ŠTETA NASTALA KAO POSLJEDICA POVREDE OD UGRIZA MEDVJEDA
20. NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI ADVOKATA ZA ŠTETU
21. NIŠTAVOST UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA
22. NIŠTAVOST UGOVORA O MEDJUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA IGRAČA
23. NOVČANA KAZNA KAO GLAVNA KAZNA I STICAJ KRIVIČNIH DJELA
24. OCJENA OSNOVANOSTI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU
25. OCJENA VALJANOSTI DOKAZA
26. ODGOVORNOST ZA ŠTETU DRŽAVE KAO IMAOCA OPASNE STVARI
27. ODGOVORNOST ZA NASTANAK ŠTETE USLJED AMORTIZACIJE VOZILA
28. ODREDJIVANJE I PRODUŽENJE PRITVORA PO PRAVNOM OSNOVU IZ ČLANA 175 STAV 1 TAČKA 3 ZKP
29. OGRANIČENOST ODLUČIVANJA O ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
30. OPRAVDANOST PRODUŽENJA PRITVORA
31. OSNOVANOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
32. PONIŠTAJ SUDSKOG PORAVNANJA O RAZGRANIČENJU PARCELA
33. POSLJEDICE NEDOSTATKA ZAKONSKE FORME UGOVORA O PRENOSU NEPOKRETNOSTI I USLOVI ZA KONVALIDACIJU UGOVORA
34. POSLJEDICE NEZAKLJUČENJA GLAVNOG UGOVORA
35. POSTUPANJE DRŽAVNOG ORGANA U SKLADU SA ZAKONOM I NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA ŠTETU
36. POVREDA PRAVA NA ODBRANU
37. PRAVNI INTERES POVJERIOCA PRODAVCA ZA UTVRDJENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O KUPOPRODAJI
38. PRAVO NA ISPUNJENJE UGOVORNE OBAVEZE
39. PREKORAČENJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA PRILIKOM ODLUČIVANJA O IMOVINSKOPRAVNOM ZAHTJEVU
40. PUNOVAŽNOST UGOVORA O POKLONU
41. RASKID UGOVORA PO SILI ZAKONA
42. RAZLOZI ZA OBAVEZNU ODBRANU
43. SAIZVRŠILAŠTVO U KRIVIČNOM DJELU TEŠKA TJELESNA POVREDA
44. SOLIDARNA ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI
45. TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA – NADLEŽNOST SUDA
46. URAČUNLJIVOST
47. VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
48. ZAKONITOST RADNJE PRETRESANJA
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi
PODGORICA
1. Pravilnik o sprovođenju postupaka nabavki male vrijednosti
2. Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada
3. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Velje Brdo-Solarna elektrana” u Podgorici
4. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada
5. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada
6. Odluka o naknadi za rad stalnih radnih tijela Skupštine Glavnog grada obrazovanih posebnim odlukama
7. Odluka o izboru potpredsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice
8. Program podizanja spomen – obilježja za 2018. godinu
ROŽAJE
1. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Lokalne studije lokacije “Hajla i Štedim”
2. Statut opštine Rožaje
3. Poslovnik o radu Skupštine opštine Rožaje
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Rožaje
6. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar” Rožaje
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarskih parcela 474/2 i 475/2 KO Tivat radi kompletiranja UP 42 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika opštine Tivat
GUSINJE
1. Odluka o razrješenju i imenovanje predsjednika Savjeta za izbor i imenovanje
2. Odluka o razrješenju i imenovanje člana Savjeta za propise
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Kruševo I opština Gusinje
4. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 071/18 od 05.11.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju robe čiji je izvoz zabranjen, a namijenjena je za lišavanje života lica i robe čijom primjenom lice može da se izloži mučenju prilikom ograničavanja slobode, kontrole, nemira ili samozaštite i robe čiji uvoz i izvoz nijesu zabranjeni, a koja može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije (anestetička sredstva barbiturati sa kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem)
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici
4. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade “Spuž”
5. Naredba o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče i namještaj
7. Pravilnik o listi opasnih hemikalija i proizvoda čiji je izvoz zabranjen
8. Pravilnik o metodama ispitivanja biorazgradljivosti površinski aktivne supstance, načinu obilježavanja i sastavu detergenta
9. Pravilnik o utvrđivanju liste površinski aktivnih supstanci koje se mogu upotrebljavati u detergentima
10. Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za složene inženjerske objekte
11. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac
12. Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda složenih inženjerskih objekata
13. Pravilnik o načinu vršenja revizije složenog inženjerskog objekta
14. Pravilnik o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta
15. Pravilnik o sadržini i obliku individualnog plana aktivacije i načinu sprovođenja mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika materijalnog obezbjeđenja
16. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 778/16, od 24. septembra 2018. godine
17. Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2019. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje egzotičnih i neegzotičnih bolesti vodenih životinja i zdravstvenim uslovima za njihovo stavljanje u promet
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade “Spuž” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije “Mihinja” u Podgorici i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije
4. Rješenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova
5. Rješenje o razrješenju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
6. Rješenje o imenovanju savjetnice Predsjednika Crne Gore za vanjsku politiku
7. Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Fakulteta za crnogorski jezik i književnost
8. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
9. Rješenje o imenovanju dva člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
10. Rješenje o imenovanju Komisije za žalbe
11. Rješenje o imenovanju Disciplinske komisije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 49/18 od 05.11.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 070/18 od 31.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
2. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Antverpenu – Belgija
3. Uredba o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
4. Odluka o visini naknade za izvršene preglede kopitara, papkara, živine, kunića i divljači prije i poslije klanja i svježeg mesa
5. Odluka o raspodjeli dobiti DOO “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica
6. Pravilnik o bližem načinu podnošenja prijave i odjave boravka stranca preko turističke organizacije, odnosno nadležnog organa lokalne uprave
7. Pravilnik o iznosu naknade licu u službi u Vojsci Crne Gore upućenom na obrazovanje, usavršavanje, obuku ili vojnu vježbu
8. Pravilnik o dodjeljivanju nagrada i drugih priznanja licima u službi u Vojsci Crne Gore
9. Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
10. Naredba o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja
11. Program monitoringa uticaja upotrebe pesticida na životnu sredinu za 2018. godinu
12. Pravilnik o načinu obilježavanja granica nacionalnih parkova
13. Pravilnik o uslovima za uspostavljanje i korišćenje sistema upravljanja sigurnošću na aerodromu
14. Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnik
15. Pravila o načinu upisa i vođenja Registra emitenata hartija od vrijednosti
16. Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
17. Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje
18. Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev
19. Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku
20. Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i centralnog klirinškog depozitarnog društva
21. Pravila o bližim kriterijumima i načinu prihvatanja tržišne prakse
22. Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala
23. Pravila o uslovima za osnivanje, organizaciju i poslovanje specijalizovanih investicionih fondova
24. Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja prospekta specijalizovanih investicionih fondova
25. Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova
26. Pravila o načinu utvrđivanja neto vrijednosti imovine specijalizovanih investicionih fondova
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi “EXPO 2020 Dubai”
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost
3. Odluka o dopuni Odluke o određivanju luka prema značaju
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programima obuke i načinu polaganja ispita za sticanje licence profesionalnog vozača i sertifikata o stručnoj osposobljenosti
5. Odluka o izmjeni i dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Palestini
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Danskoj
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Kubi
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 48/18 od 31.10.2018. godine

Oktobar 2018

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 069/18 od 25.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima, načinu sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru
2. Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
3. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
4. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
5. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
6. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
7. Pravilnik o tehničkim uslovima i mjestima prvog iskrcaja ulovljene ribe i drugih morskih organizama
8. Pravilnik o bližim kriterijumima za kategorizaciju sportova
9. Pravilnik o načinu vođenja Registra sportskih organizacija
10. Odluka o poništavanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine bijelih boksita sa ležišta “Poljane”, Prijestonica Cetinje
11. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola, Bar
12. Presuda Evropskog suda za ljudska prava drugo Odjeljenje – predmet KIPS DOO i Drekalović protiv Crne Gore (Predstavka br. 28766/06)
13. Pravila o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o carinskoj tarifi za 2018. godinu
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
2. Odluka o prestanku sudijske funkcije Osnovnog suda u Podgorici
3. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju
4. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
5. Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Suda za prekršaje u Bijelom Polju
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 47/18 od 25.10.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 037/18 od 19.10.2018. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Andrijevica za 2018. godinu
2. Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Andrijevica
BAR
1. Statut Opštine Bar
2. Odluka o obrazovanju Službe za skupštinske poslove
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Goran”
4. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Bar
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije opštine Bar za 2017. godinu sa Finansijskim izvještajem
BIJELO POLJE
1. Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Budva
DANILOVGRAD
1. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika, člana i zamjenika člana Opštinske izborne komisije
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA “Dugunja” na Ublima sa priključnim 10 kV vodom, opština Herceg Novi
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici, opština Herceg Novi
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, opština Herceg Novi
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica, opština Herceg Novi
MOJKOVAC
1. Poslovnik o radu Skupštine opštine Mojkovac
2. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Mojkovac
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2018. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu
5. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Mojkovac
NIKŠIĆ
1. Ispravka Odluke o lokalnim komunalnim taksama
TIVAT
1. Poslovnik o radu Skupštine opštine Tivat
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići centar”
3. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići zapad”
4. Odluka o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže “Iznad Magistrale” na potezu od Lepetana do Gradiošnice u opštini Tivat
5. Zaključak o neprihvatanju podnijete građanske inicijative za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korišćenja marine Kalimanj
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
7. Odluka o određivanju predstavnika opštine u Skupštini Turističke organizacije Tivat
ULCINJ
1. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2018. godinu
ŽABLJAK
1. Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjena Detaljnog urbanističkog plana “Žabljak” – Zona K
2. Program održavanja javne rasprave o Nacrtu izmjena Detaljnog urbanističkog plana “Žabljak” Zona K
PETNJICA
1. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
2. Odlukao davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Petnjica o imenovanju Glavnog administratora
3. Odluka o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Petnjica
4. Odluka o pokretanju postupka za donošenje Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 068/18 od 19.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju Državne studije lokacije “Dio sektora 66 – moduli IV i V” – Velika plaža
2. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige
3. Pravilnik o načinu označavanja, prodajne oznake i uslovima za stavljanje na tržište mlijeka i mliječnih proizvoda
4. Pravilnik o bližim uslovima za promet i uvoz reproduktivnog materijala embriona goveda
5. Pravilnik o dobrovoljnom odlasku stranca
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za iskorjenjivanje i suzbijanje borove nematode Bursaphelenchus hylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et. al.
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Koreji
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Norveškoj
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Arsenal” – Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije
4. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Državne studije lokacije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 067/18 od 17.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o visini naknade za rad komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Debeli Brijeg – Herceg Novi, od KM 859+800 do KM 861+900
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Buljarica, Opština Budva za rekonstrukciju magistralnog puta M-2.4, dionica Petrovac – Bar
4. Odluka o osnivanju Javne ustanove Dom učenika i studenata u Beranama
5. Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i koordinatora u fazi izvođenja radova
6. Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca dozvola za vršenje poslova zaštite
7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o količinama zahvaćene i isporučene vode iz sistema regionalnog vodosnabdijevanja i sadržaju informacionog sistema regionalnog vodosnabdijevanja
8. Pravilnik o graničnim vrijednostima prisustva opasnih materija u električnim i elektronskim proizvodima
9. Pravilnik o bližim uslovima u pogledu zaliha ljekova i medicinskih sredstava za pružanje medicinske pomoći na brodovima
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto – škola “STOP LINE” Podgorica
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore Už-III br. 134/15, od 11. jula 2018. godine
12. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Ćeklići
13. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Glavaca
14. Oglasni dio broj 67/18 od 17.10.2018. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu obilježavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja lijeka i sadržaju uputstva za lijek
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku registracije i upotrebe domena ispod nacionalnog internet domena Crne Gore “.me”
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima i procedurama za obavljanje vazdušnih operacija
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o prestanku funkcije državne tužiteljke
2. Rješenje o opozivu počasnog konzula Crne Gore u Republici Kipar
3. Rješenje o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
4. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
5. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
6. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 010/18 od 11.10.2018. godine
1. Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana)
2. Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih Nacija o promjeni klime
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma Između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Čemerno (Crna Gora) – Granice (Republika Srbija) za Međunarodni drumski putnički saobraćaj
5. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Vuča (Crna Gora) – Godovo (Republika Srbija) za Međunarodni Drumski putnički saobraćaj
6. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Dobrakovo (Crna Gora) – Gostun (Republika Srbija)
7. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Dračenovac (Crna Gora) – Špiljani (Republika Srbija)
8. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o Međunarodnom željezničkom graničnom prelazu Bijelo Polje (Crna Gora) – Vrbnica – Prijepolje (Republika Srbija)
9. Odluka o objavljivanju Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije
10. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan u oblasti zaštite životne sredine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 036/18 od 12.10.2018. godine
BUDVA
1. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Budva
2. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Turističke organizacije Opštine Budva
3. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva
4. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Narodna biblioteka budva” za 2018. godinu
CETINJE
1. Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta Prijestonice Cetinje
2. Odluka o kreditnom zaduženju prijestonice radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima lokalnih službenika i namještenika
4. Zaključak o prihvatanju Informacije o prijedlogu Programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2017. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o finansijskom poslovanju za 2017. godinu javnih službi Prijestonice Cetinje
7. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Cetinje
8. Odluka o davanju saglasnosti na plan rada i finansijski plan turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
9. Odluka o izmještanju spomen – obilježja Spomenika borcima i civilnim žrtvama (fudbalerima i sportskim radnicima) poginulim za slobodu u NOB-u 1941-1945. godine
10. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Savezu sindikata Crne Gore – Opštinskom sindikalnom povjereništvu Cetinje bez nadoknade
11. Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Prijestonice Cetinje
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju rodne ravnopravnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2017. godinu
13. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine Prijestonice Cetinje
14. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za finansije i privredni razvoj Skupštine Prijestonice Cetinje
15. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za Statut i propise Skupštine Prijestonice Cetinje
16. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost Skupštine Prijestonice Cetinje
17. Rješenje o imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju Skupštine Prijestonice Cetinje
DANILOVGRAD
1. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta opštine Danilovgrad
3. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad
4. Odluka o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad
5. Odluka o imenovanju potpredsjednika opštine Danilovgrad
6. Odluka o imenovanju potpredsjednika opštine Danilovgrad
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Spuž”
8. Odluka o kupovini zemljišta u KO Glavica za izgradnju pomoćnog stadiona FK “Iskra” Danilovgrad
9. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
10. Odluka o ustupanju na korišćenje komunalnih vozila i opreme svojina Opštine Danilovgrad na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
11. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
12. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika opštine Danilovgrad
13. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika opštine Danilovgrad
HERCEG NOVI
1. Odluka o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi
2. Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije
4. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg fest” Herceg Novi
5. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije
6. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i povelje opštine Herceg Novi
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam i privredni razvoj
8. Odluka o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi
9. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine o osnivanju “Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi” društvo sa ograničenom odgovornošću
PLAV
1. Odluka o izboru Savjeta za praćenje ostvarivanja Ustava i Statuta
2. Odluka o izboru članova Savjeta za izbor i imenovanja
3. Odluka o izboru Savjeta za predstavke, predloge i društveni nadzor
4. Odluka o izboru Savjeta za propise
5. Odluka o izboru Savjeta za zaštitu životne sredine
6. Odluka o izboru Savjeta za međuopštinsku saradnju
7. Odluka o izboru Odbora za lokalnu samoupravu
8. Odluka o izboru Savjeta za vjerska pitanja
9. Odluka o izboru Odbora za društvene djelatnosti
10. Odluka o izboru Odbora za stambeno komunalnu oblast, zaštitu životne sredine, razvoj, privredu i finansije
11. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Plav
12. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
13. Odluka o imenovanju i razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa” Plav
14. Odluka o imenovanju i razrješenju članova Odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Plav
15. Odluka o imenovanju Opštinske izborne Komisije
16. Odluka o pristupanju izrade novog Statuta opštine Plav
17. Odluka o pristupanju izrade novog Poslovnika Skupštine opštine Plav
18. Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Plav i Poslovnika Skupštine opštine Plav
19. Odluka o zaradama zaposlenih u Opštini Plav
20. Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine opštine Plav
21. Odluka o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje Sportsko rekreativnog centra – Murino Ministarstvu prosvjete Crne Gore
22. Odluka o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Plav
ROŽAJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2016. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Rožaje za 2017. godinu
3. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije “Hajla i Štedim”
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program sanacije opštinskih javnih finansija Opštine Rožaje
5. Odluka o potvrđivanju Odluke o Budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu
6. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Bandžovo Brdo – I faza”
7. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije “Jela”
8. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Bandžovo Brdo – II faza”
9. Odluka o potvrđivanju Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
10. Odluka o potvrđivanju Odluke o proglašenju Biznis zone
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Rožaje za 2017. godinu sa Izvještajem o ostvarivanju funkcija lokalne samouprave
ULCINJ
1. Isprvka Odluke o prenosu prava svojine
ŽABLJAK
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno i vodovod” Žabljak
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o kreditnom zaduženju DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak
4. Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine Opštine Žabljak
5. Odluka o naknadi za dokompletiranje urbanističkih parcela
6. Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
7. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Žabljak
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana o rješavanju stambenih potreba za 2018. godinu za službenike i namještenike organa lokalne uprave opštine Žabljak
9. Odluka o imenovanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka
10. Odluka o imenovanju Opštinske izborne Komisije
11. Odluka o razrješenju predstavnika ispred Skupštine opštine Žabljak u Skupštinu Turističke organizacije
12. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Žabljak” Žabljak
13. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Žabljak” Žabljak
14. Rješenje o razrješenju vršoica dužnosti sekretara Skupštine Opštine Žabljak
15. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalno i vodovod” Žabljak za 2017. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 066/18 od 10.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva i sadržaju proizvođačke specifikacije za registrovanje geografske oznake jakih alkoholnih pića
2. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “Feleć” – Rožaje
3. Odluka o pokretanju postupka dodjele Lovišta “Andrijevica” na korišćenje
4. Pravilnik o načinu podnošenja prijave i odjave boravka koju za stranca podnosi davalac smještaja
5. Pravilnik o bližem sadržaju studije zaštite kulturnih dobara
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za nadzor i koordinaciju sprovođenja Strategije informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020. godine i realizaciju akcionog plana za njeno sprovođenje
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja Pravne tekovine Evropske unije
2. Odluka o upisu u Imenik javnih izvršitelja Crne Gore
3. Rješenje o razrješenju dva člana Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje
4. Rješenje o imenovanju dva člana Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje
5. Rješenje o razrješenju tri člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora
6. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
7. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
9. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
10. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
11. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
12. Rješenje o imenovanju tri člana Biroa za operativnu koordinaciju aktivnosti organa obavještajno bezbjednosnog sektora
13. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
14. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
15. Rješenje o imenovanju savjetnice zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja Pravne tekovine Evropske unije
16. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
17. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za energetiku u Ministarstvu ekonomije
18. Rješenje o imenovanju savjetnika zamjenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora
19. Rješenje o postavljenju sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava
20. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 065/18 od 09.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Zaključak o prihvatanju Osmog polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2017. godine
2. Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola za vršenje spoljne trgovine robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje
3. Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluku o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju za 2018. godinu
2. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru jedne članice Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore
2. Odluka o izboru jedne članice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore
3. Odluka o izboru jedne članice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru jednog člana Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore
5. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe
6. Odluka o izboru jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
7. Odluka o izboru jednog člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore
8. Odluka o izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
9. Odluka o izboru jednog člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
10. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
11. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
12. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke
13. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala
14. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
15. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo
16. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija
17. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji
18. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge
19. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
20. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor
21. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika
22. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo
23. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika
24. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 – Porezi
25. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija
26. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 – Statistika
27. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
28. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže
29. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika
30. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
31. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava
32. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
33. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura
34. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje
35. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina
36. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja
37. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija
38. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi
39. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika
40. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor
41. Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 45/18 od 09.10.2018. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 064/18 od 04.10.2018. godine
Novi propisi:
1. Uredba o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije
2. Odluka o visini naknade za rad predsjednika i člana Savjeta za visoko obrazovanje
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-12 Vilusi – Petrovići – Vraćenovići – Deleuša, dionica Petrovići – Vraćenovići
4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o strancima kojima davalac smještaja pruža usluge smještaja
5. Pravilnik o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine
6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci i obrascu licenci za rad farmaceuta
7. Pravilnik o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu
8. Pravilnik o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 6/18, od 24. jula 2018. godine
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Institut za strane jezike Podgorica”, Podgorica
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 8/17, od 24. jula 2018. godine
12. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 20/17, od 24. jula 2018. godine
13. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 17/17, od 24. jula 2018. godine
14. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 47/17, od 24. jula 2018. godine
15. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Miloševići
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Crne Gore za ustavni sistem i pravna pitanja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 44/18 od 04.10.2018. godine
Poreska praksa (29)
1. PORESKI ASPEKT DONACIJA (POKLONA U ROBI)
2. PORESKI RAČUN KOD UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI I PRIMJENA PROPISANIH STOPA PDV
3. POREZ NA KAPITALNI DOBITAK, PRIMJENA UGOVORA IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE MAĐARSKE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I IMOVINU
4. PRAVO NA PRIMJENU 0% PDV IMA IZVOĐAČ RADOVA- KOMPANIJI CRBS, POD USLOVIMA PROPISANIM ZAKONOM
5. PRIZNAVANJE RASHODA SA STANOVIŠTA PORESKIH PROPISA
6. PROMET MOTORNIH VOZILA I OBAVEZA KUPCA, ODNOSNO STICAOCA MOTORNOG VOZILA
7. ISPLATA AUTORSKOG HONORARA STRANOM LICU, PORESKI TRETMAN
8. ISPLATA NAKNADE PO OSNOVU ZAKUPA, OBAVEZE ZAKUPODAVCA I ZAKUPOPRIMCA SA STANOVIŠTA PORESKIH PROPISA
9. IZUZEĆA OD OPOREZIVANJA (ČLAN 5A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA)
10. MINISTARSTVO FINANSIJA JE ZAKONODAVNI ORGAN U ČIJU NADLEŽNOST JE I PRIMJENA RAČUNOVODSTVENIH PRAVILA I MEĐUNARODNIH STANDARDA
11. OBAVEZA PODNOŠENJA GODIŠNJE PRIJAVE “OBRAZAC GPPFL”
12. ODREĐIVANJE MJESTO PROMETA USLUGA SHODNO ČLANU 17 STAV 1 ZAKONA O PDV, PRENOS PORESKE OBAVEZE NA PRIMAOCA USLUGA SA SJEDIŠTEM U INOSTRANSTVU
13. OPOREZIVANJE PRIHODA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI – SUDSKIH VJEŠTAKA
14. PDV I UGOVORI O ZAKUPU NA DUŽI ROK, SA ULAGANJIMA U OBJEKTE KOJI SU DATI NA KORIŠĆENJE
15. PDV KNJIGOVODSTVO, PORESKI RAČUN, IZUZEĆA OD IZDAVANJA PORESKOG RAČUNA, EVIDENCIJA RAČUNA SA GREŠKOM KOD EVIDENTIRANJA PROMETA
16. PORESKA OBAVEZA KAD PRIHOD OD ZAKUPA OSTVARUJE NEREZIDENTNO LICE
17. PORESKI RAČUN KOD ADVOKATSKE DJELATNOSTI
18. PORESKI REZIDENT I PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
19. PORESKI TRETMAN DAVANJA SOFTERA NA KORIŠĆENJE, PRAVO KORIŠĆENJA LICENCE I DRUGO
20. POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA STRANO LICE
21. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV KOD NABAVKE PUTNIČKOG VOZILA
22. PREDMET OPOREZIVANJA REZIDENTNOG I NEREZIDENTNOG LICA – UGOVOR O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
23. PRIMJENA 0% PDV NA ISPORUKU PROIZVODA I USLUGA ZA GRADNJU I OPREMANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA KATEGORIJE PET I VIŠE ZVJEZDICA
24. PRIMJER KADA RODITELJ POKLANJA VOZILO SVOM DJETETU NE PLAĆA SE POREZ NA PROMET, ODNOSNO IZDAJE SE RJEŠENJE O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET, UZ PROPISANE DOKAZE
25. SNIŽENA STOPA ZA MLIJEČNE PROIZVODE
26. USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM
27. USLUGE OBRAZOVANJA SU OSLOBOĐENE PLAĆANJA PDV AKO SE PROMETOM TIH USLUGA STIČE JAVNO PRIZNATO OBRAZOVANJE U ODREĐENOJ OBLASTI
28. VRŠILAC NADZORA NAD PRIMJENOM ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA O RADU, KOLEKTIVNIH UGOVORA I UGOVORA O RADU
29. VRŠILAC UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 063/18 od 28.09.2018. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za razmjenu nepokretnosti sa d.o.o. “BAMBIS GROUP” Podgorica i Marković Bogdanom
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
3. Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku Vojske Crne Gore u međunarodnoj misiji KFOR u Republici Kosovo
4. Pravilnik o bližem načinu sprovođenja postupka davanja nedrvnih šumskih proizvoda na komercijalno korišćenje
5. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica
6. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica
7. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica
8. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 5/16, od 12. jula 2018. godine
10. Rješenje o izdavanju licence Fakultetu primijenjene nauke, Univerzitet Donja Gorica
11. Rješenje o izdavanju licence humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica
12. Rješenje o izdavanju licence humanističkim studijama, Univerzitet Donja Gorica
13. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 57/18, 58/18, 115/18, 131/18, 132/18, 134/18, 135/18, 136/18, 137/18, 138/18, 139/18, od 01. juna 2018. godine
14. Rješenje o dodjeli prava na emitovanje
15. Odluka o visini parametara za utvrđivanje naknada za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori
3. Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Južnoafričkoj Republici
3. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Švedskoj
4. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu
5. Rješenje o razrješenju partnerskog Savjeta za regionalni razvoj
6. Rješenje o imenovanju partnerskog Savjeta za regionalni razvoj
7. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju zamjenice Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Podgorici
9. Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
10. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije
11. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
12. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
13. Rješenje o postavljenju tumača
14. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 43/18 od 28.09.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 035/18 od 01.10.2018. godine
PODGORICA
1. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Mareza” u Podgorici
2. Odluka o donošenju Lokalne studije lokacije “Aerodrom” u Podgorici
3. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Gorica 2 – zona a” u Podgorici
4. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Servisno-skladišna Zona uz Željezničku prugu – Vatrogasni dom” u Podgorici
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Masline” u Podgorici
6. Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta radi izgradnje saobraćajnica radnog naziva “Ulica B” i “Ulica D” u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Radoje Dakić” – izmjene i dopune u Podgorici
7. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o ustupanju Ugovora o dokapitalizaciji privrednog društva “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica
8. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
9. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
11. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Deponija” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
12. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
13. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
14. Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka “Putevi” d.o.o. Podgorica
15. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
16. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Agencije za stanovanje” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
17. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2017. godini
18. Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
19. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine Glavnog grada – Podgorice
TUZI
1. Odluka o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
2. Odluka o lokalnim administrativnim taksama
3. Odluka o lokalnim komunalnim taksama
4. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
5. Odluka o određivanju mjesečne naknada za zakup prostorija za rad odborničkih klubova
6. Odluka o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
7. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i propise
8. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije privredu i razvoj

Septembar 2018

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 034/18 od 26.09.2018. godine
BAR
1. Odluka o imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova
2. Odluka o prestanku funkcije predsjednika Odbora za Statut i propise
3. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise
4. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Lovstvo” Bar
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar za 2017. godinu
6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem “Možura” doo Bar za 2017. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja d.o.o. “Lovstvo” Bar za 2017. godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar za 2017. godinu
9. Zaključak o usvajanju Programa rada sa programom turističke informativno propagandne djelatnosti i Finansijskog plana turističke organizacije Opštine Bar za 2018. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Kolašin
2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
3. Odluka o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
4. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Statut i propise
5. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 033/18 od 25.09.2018. godine
BAR
1. Odluka o imenovanju potpredsjednice Opštine
2. Odluka o imenovanju potpredsjednika Opštine
BERANE
1. Odluka o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona
BIJELO POLJE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović – Strunjo” o razrješenju direktora Centra
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović – Strunjo” o određivanju vršioca dužnosti direktora Centra
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović – Strunjo” o razrješenju direktora Centra
4. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
5. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
6. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
7. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i evropske integracije
8. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za planiranje, uređenje prostora i stambeno-komunalnu djelatnost
9. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i propise
10. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za davanje prijedloga naziva naselja, ulica i trgova
11. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za osobe sa invaliditetom
12. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za predstavke i pritužbe
13. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za rodnu ravnopravnost
14. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
15. Odluka o određivanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Bijelo Polje
KOLAŠIN
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin
KOTOR
1. Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV “Orahovac – Simes Inženjering” sa uklapanjem u SN mrežu
2. Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Programa uređenja prostora za 2018. godinu
3. Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu
4. Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
5. Rješenje o imenovanju člana Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
6. Rješenje o imenovanju člana Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
7. Rješenje o razrješenju člana Odbora Direktora doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor
8. Rješenje o razrješenju člana Odbora Direktora doo “Komunalno Kotor” Kotor
PLJEVLJA
1. Odluka o imenovanju Odbora za razvoj sela i poljoprivrede
2. Odluka o imenovanju Odbora za Statut i propise
3. Odluka o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
4. Odluka o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
5. Odluka o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
6. Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
7. Odluka o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
8. Odluka o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
9. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost
10. Odluka o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
11. Rješenje o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta i prijedloga Statuta Opštine Pljevlja i prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja
PODGORICA
1. Uputstvo o dopuni Uputstva o radu trezora Glavnog grada Podgorica
ULCINJ
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet “Pinješ 3” u Ulcinju
2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna za određene urbanističke i katastarske parcele u zahvatu ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – grad” za lokalitet “Pristan” u Ulcinju
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 032/18 od 18.09.2018. godine
ANDRIJEVICA
1. Statut Opštine Andrijevica
2. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Park prirode “Komovi” Andrijevica
3. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Andrijevica
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju grada
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama komunalnih usluga Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Andrijevica
6. Odluka o imenovanju Savjeta DOO Lokalni javni emiter “Radio Andrijevica”
7. Odluka o davanju saglasnosti na prodaju suvlasničkog udijela u DOO “Hidroenergija Andrijevica” – Andrijevica, u iznosu od 10%
BAR
1. Završni račun Budžeta opštine Bar za 2017. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice opštine
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika opštine
4. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Bar
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Topolica IV” u Baru
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Topolica IV” u Baru
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Šušanj – zona rezerve”
8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta Opštine Bar
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar za 2017. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i rezultatima poslovanja DOO “Komunalne djelatnosti” Bar za 2017. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2017. godinu
12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta privrednom društvu “Kaća” DOO Bar radi dokompletiranja urbanističkih parcela po Detaljnom urbanističkom planu “Bjelila – Rutke – Gorelac”
13. Odluka o prodaji katastarske parcele broj 2300/2 KO Sutomore
BUDVA
1. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Budva o izboru direktora Ustanove
2. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora koji se nalaze u stambeno-poslovnom kompleksu TQ PLAZA, putem javnog nadmetanja
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama komunalnih usluga na području opštine Budva
4. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” – Budva
5. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” – Budva
6. Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za proglašenje počasnog građanina Budve
7. Rješenje o imenovanju v.d. izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Otpadne vode” – Budva
PODGORICA
1. Završni račun Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2017. godinu
2. Saglasnost na Odluku gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice, broj: 01-033/18-677, od 05.09.2018. godine o imenovanju Časlava Vešovića, za zamjenika gradonačelnika Glavnog grada
3. Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada – Podgorice
4. Odluka o imenovanju zamjenice gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice
5. Odluka o imenovanju zamjenika gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice
6. Saglasnost na Odluku gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice, broj: 01-033/18-678, od 05.09.2018. godine o imenovanju dr Slađane Vujačić, za zamjenicu gradonačelnika Glavnog grada
7. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2” u Podgorici
8. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta “Hemomont” u Podgorici
9. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Titex” u Podgorici
10. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 1” u Podgorici
11. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Dahna 2” U Podgorici
12. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Vranićke njive” u Podgorici
13. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Gorica 2 – dio zone B” u Podgorici
14. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put” u Podgorici
15. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zelenika” u Podgorici
16. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B2” u Podgorici
17. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Blok 35-36” u Podgorici
18. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Čepurci – dio” u Podgorici
19. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 8” u Podgorici
20. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Dajbabe – Zelenika – dio planske zone 11” – Izmjene i dopune
21. Odluka o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 210 i 218/1, KO Mrke
22. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Statuta Glavnog grada
23. Rješenje o imenovanju Savjeta za prevenciju narkomanije Skupštine Glavnog grada – Podgorice
TIVAT
1. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat
3. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lokalnog značaja Opštine Tivat, za period od 2018. do 2023. godine
6. Odluka o izmjeni Odluke o mjesnim zajednicama
7. Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017. godinu
9. Odluka o izmjeni Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na katastarskim parcelama 35/2, 35/3 i 37/2 KO Mrčevac
10. Odluka o prodaji katastarskih parcela 602/3, 602/4 i 635/2 KO Tivat radi kompletiranja urbanističke parcele 2G u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo”
11. Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Tivat
ŽABLJAK
1. Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “Razvršje”
2. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Pitomine” Žabljak
3. Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana “Razvršje”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 061/18 od 14.09.2018. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim uslovima za skladištenje i mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno upotrebu opasnih hemikalija
2. Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola za vršenje spoljne trgovine robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje
3. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Edukativni centar Montenesoft”, Podgorica
4. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Edukativni centar Eloksir plus”, Berane
5. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “The Dodo”, Podgorica
6. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Crnogorski edukativni centar”, Podgorica
7. Pravilnik o Listi stranih i lokalno neprisutnih vrsta riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi
8. Pravilnik o obrascu dozvole i sadržini registra dozvola za akvakulturu
9. Pravilnik o bližem sadržaju konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore Už-III br. 125/15, od 29. maja 2018. godine
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 172/16, od 27. juna 2018. godine
12. Odluka Ustavnog suda Crne Gore Už-III br. 640/15, od 27. juna 2018. godine
13. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
14. Odluka o reprodukciji novčanica
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstava ovaca i koza i elektronske baze podataka
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provjeri podobnosti i autentičnosti i vraćanju u opticaj euro novčanica i kovanog novca
5. Odluka o izmjenama Odluke o postupanju sa sumnjivim primjercima euro novčanica i kovanog novca i drugim aktivnostima za zaštitu eura od falsifikovanja
6. Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za telekomunikacije
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o medaljama i žetonima sličnim kovanicama eura
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
2. Rješenje o razrješenju umjetničkog direktora Javne ustanove Crnogorsko narodno pozorište
3. Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
5. Rješenje o imenovanju pomoćnice direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja
6. Rješenje o imenovanju člana Savjeta za reformu javne uprave
7. Rješenja o postavljenju tumača i Rješenja o prestanku svojstva stalnog sudskog tumača
8. Odluke o prestanku obavljanja izvršiteljske djelatnosti
9. Rješenja o postavljenju sudskog vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 41/18 od 14.09.2018. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 031/18 od 07.09.2018. godine
KOLAŠIN
1. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora D.O.O. “Komunalno” Kolašin
3. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
4. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
5. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za finansije, privredu i razvoj
6. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
7. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i propise
8. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika opštine
9. Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju potpredsjednika opštine
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prestanku mandata potpredsjedniku opštine Kolašin
11. Odluku o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove “Centar za kulturu” Kolašin
12. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova
13. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za invalidna lica i lica sa posebnim potrebama
14. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za predstavke i pritužbe
15. Odluka o izboru predsjednika i članova opštinskog savjeta za razvoj seoskog i gradskog područja
16. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama
17. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za rodnu ravnopravnost
18. Odluka o izboru predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
MOJKOVAC
1. Ispravka Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Mojkovac
NIKŠIĆ
1. Statut opštine Nikšić
2. Odluka o Detaljnom urbanističkom planu “Stara Varoš – centar”
3. Odluka o davanju u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću
4. Odluka o davanju saglasnosti za kupovinu poslovnih prostora za potrebe smještaja Službe zaštite i spašavanja
5. Odluku o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera
6. Rješenje o prestanku mandata predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika
8. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Nikšić
9. Rješenje o imenovanju predsjednice Upravnog odbora Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić
PLAV
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Plavsko jezero”
ROŽAJE
1. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Rožaje
2. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “30. septembar” za 2018. godinu
3. Odluka o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Rožaje
4. Odluka o izradi Poslovnika Skupštine opštine Rožaje
5. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati zaključenju braka
6. Rješenje o formiranju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Rožaje i Poslovnika o radu Skupštine opštine Rožaje
7. Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Rožaje
8. Rješenje o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
9. Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
10. Rješenje o imenovanju Odbora za planiranje, uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
11. Rješenje o imenovanju odbora za Statut i propise
12. Rješenje o imenovanju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
13. Rješenje o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe
14. Rješenje o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova i Savjeta za invalidna i hendikepirana lica
15. Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine
16. Rješenje o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost
ŠAVNIK
1. Statut opštine Šavnik
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Šavnik
3. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Poslovnika o radu Skupštine opštine Šavnik
4. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
5. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o davanju na upravljanje deponije za odlaganje komunalnog otpada
2. Odluka o pribavljanju nepokretnosti – građevinskog zemljišta
GOLUBOVCI
1. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Statuta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
TUZI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 060/18 od 07.09.2018. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o načinu identifikacije pasa i mačaka
2. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
3. Pravilnik o načinu izbora profesionalnih vojnih lica za unapređivanje
4. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
5. Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje zarade zaposlenih u Agenciji za zaštitu konkurencije
6. Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
7. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zvučnu zaštitu zgrade od buke
8. Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade
9. Pravilnik o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore fizioterapeuta Crne Gore
10. Odluka o usvajanju Pravilnika o visini naknada za rad u organima i tijelima Komore fizioterapeuta Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izboru sudija viših sudova
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 40/18 od 07.09.2018. godine
Poreska praksa (27)
1. MJESTO PROMETA USLUGA KADA SE USLUGA PRUŽA NEPOSREDNO U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA
2. NEVLADINE ORGANIZACIJE (NVO) I PDV
3. DOHODAK KOJA REZIDENTNA FIZIČKA LICA OSTVARE IZVAN CRNE GORE KAO PREDMET OPOREZIVANJA
4. ELEKTRONSKA PRIJAVA
5. FISKALNI RAČUN
6. INFORMACIJE ZA KAMPANJU “BUDI ODGOVORAN”
7. IZDAVALAC SMJEŠTAJA I OBAVEZA PDV REGISTRACIJE
8. NAČIN FAKTURISANJA ADVOKATSKIH USLUGA (SA TROŠKOVIMA PREVOZA)
9. NAČIN OPOREZIVANJA POSREDNIČKE PROVIZIJE
10. NEDOUMICE U VEZI PRIMJENE ZAKONSKE REGULATIVE
11. OBAVEZA PLAĆANJA I NAČIN OBRAČUNA POREZA NA NEPOKRETNOSTI
12. OBAVEZA PORESKOG PUNOMOĆNIKA, ZAKONSKA REGULATIVA I PORESKI POSTUPAK
13. OBRAČUN POREZA PO ODBITKU KOD ISPLATE PRIHODA OD AUTORSKIH NAKNADA-LICENCA
14. OPOREZIVANJE PRIHODA IZ INOSTRANSTVA
15. OPOREZIVANJE PRIMANJA STRANOG DRŽAVLJANINA U CRNOJ GORI
16. POREZ PO ODBITKU I ISPLATA PRIHODA PO OSNOVU USLUGA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA – MARKETING
17. POSLOVI POSREDOVANJA KOD IZDAVANJA SMJEŠTAJA I NAČIN OPOREZIVANJA
18. POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJA
19. POSTUPAK KOD POVRAĆAJA, ODNOSNO ZAMJENE ROBE U GARANTNOM ROKU
20. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI
21. PRIMJENA ČLANA 25 ZAKONA O PDV I OPOREZIVANJE PO 0% PDV
22. PRIMJENA STOPE OD 7% KOD IZDAVANJA SMJEŠTAJA U HOTELIMA, MOTELIMA, TURISTIČKIM NASELJIMA, PANSIONIMA, KAMPOVIMA I VILAMA
23. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (ISPLATA DIVIDENDE)
24. SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O NABAVCI I PRODAJI ROBE NA VELIKO, NA MALO I O PRUŽANJU TRGOVINSKIH USLUGA
25. STOPA POREZA KOD NAUTIČKOG TURIZMA
26. USLOVI ZA PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV
27. UTVRĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA I PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE, KORIŠĆENJE 0% PDV