Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Jul 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 027/19 od 11.07.2019. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o dodjeli nagrade dobitnicima diplome “LUČA”, đacima generacije i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim takmičenjima ili Olimpijadi znanja i drugim takmičenjima znanja i vještina
CETINJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
2. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje
3. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
4. Odluka o auto-taksi prevozu
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO “Vodovod i kanalizacija – Cetinje” za 2019. godinu
6. Odluka o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2018. godinu
8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu i Finansijski plan za 2019. godinu Javne ustanove Narodna biblioteka i čitaonica “Njegoš” Cetinje
9. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio i televizija Cetinje”
10. Odluka o davanju saglasnosti na program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
KOTOR
1. Odluka o razrješenju predsjednika opštine Kotor
2. Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Kotor
3. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Kotor o razrješenju Branka Nedovića funkcije potpredsjednika opštine Kotor
4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
5. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i propise
6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj
ŠAVNIK
1. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu studentske nagrade za 2019. godinu
2. Odluka o auto-taksi prevozu
3. Odluka o davanju stana na korišćenje
4. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Šavnik
5. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade oslobođenja Šavnika
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Ulcinj”
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti
3. Odluka o komunalnom redu
4. Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj
5. Odluka o utvrđivanju Nacrta Statuta opštine Ulcinj
ŽABLJAK
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Žabljak za 2018. godinu
2. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno i vodovod” Žabljak
3. Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
4. Rješenje o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak
5. Rješenje o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije opštine Žabljak za 2018. godinu
6. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO “Sportski centar Žabljak” – Žabljak za 2019. godinu
7. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno i vodovod” Žabljak
8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o popisu i procjeni pokretnih i nepokretnih stvari kojima raspolaže opština Žabljak za 2018. godinu
9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Žabljak” – Žabljak za 2018. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za kulturu Žabljak za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne uprave za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
PETNJICA
1. Odluka o određivanju Žirija za dodjelu nagrade “4. avgust”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 039/19 od 12.07.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2019. godinu
2. Odluka o raspodjeli dobiti doo “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica
3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela UP 52, UP 74, UP 76, UP 2090/1664, UP 2090/913, UP 2090/1462 i UP 2090/1470 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari Aerodrom” – izmjene i dopune u Podgorici
4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 2052/4 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari Aerodrom” – izmjene i dopune u Podgorici
5. Odluka o prodaji drvnih sortimenata na stovarištu Bakovići u područnoj jedinici Kolašin
6. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja
7. Rješenje o standardu zanimanja Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka za niskogradnju
8. Rješenje o standardu zanimanja Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka za kontrolu kvaliteta
9. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan opštine Gusinje
10. Rješenje o standardu zanimanja Izolater/Izolaterka
11. Rješenje o standardu zanimanja Građevinsko-arhitektonski tehničar/Građevinsko-arhitektonska tehničarka za izvođenje objekata visokogradnje
12. Rješenje o standardu zanimanja Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka za projektovanje objekata visokogradnje
13. Rješenje o standardu zanimanja Operater/Operaterka hemijskih tehnoloških procesa
14. Rješenje o standardu zanimanja Operater/Operaterka hemijskih ispitivanja
15. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica izvođača građevinskih radova
16. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica pekara za zahtjevne pekarske proizvode
17. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica pekara za hljeb i pecivo
18. Rješenje o standardu zanimanja Pekar/Pekarka za zahtjevne pekarske proizvode
19. Rješenje o standardu zanimanja Pekar/Pekarka za hljeb i peciva
20. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica poslastičara jednostavnih poslastičarskih proizvoda
21. Rješenje o standardu zanimanja Pomoćnik/Pomoćnica poslastičara složenih poslastičarskih proizvoda
22. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka industrijske farmaceutske tehnologije
23. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka industrijske hemijske tehnologije
24. Rješenje o standardu zanimanja Poslastičar/Poslastičarka jednostavnih poslastičarskih proizvoda
25. Rješenje o izdavanju licence Centru za obrazovanje i trening “ZOPT Podgorica DOO” za poslovne jedinice u Nikšiću, Tivtu i Pljevljima
26. Rješenje o standardu zanimanja Zidar/Zidarka
27. Rješenje o standardu zanimanja Veterinarski tehničar/Veterinarska tehničarka životinja za uzgoj i proizvodnju hrane
28. Rješenje o standardu zanimanja Tesar/Tesarka
29. Rješenje o standardu zanimanja Veterinarski tehničar/Veterinarska tehničarka za kućne ljubimce
30. Rješenje o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima “Dmd Delta” DOO iz Podgorice
31. Rješenje o Upisu promjene u Registar političkih partija
32. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-P broj 18/18, od 30. maja 2019. godine
33. Rješenje o oduzimanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Atlas banci AD Podgorica
34. Statut Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
35. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
36. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda
2. Odluka o izmjenama Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade “Golubovci” i dijelu Generalne urbanističke razrade “Podgorica” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno urbanističkog plana
3. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Državne komisije za tehnički pregled radova na izgradnji autoputa Bar – Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo
4. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije
5. Odluka o izmjenama Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice u dijelu Generalne urbanističke razrade “Golubovci” i u dijelu Generalne urbanističke razrade “Podgorica”
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije
7. Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju licence privatnoj ustanovi “Institut za strane jezike Podgorica”, Podgorica
8. Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju licence privatnoj ustanovi “Seven stairs hospitality centar”, Podgorica
9. Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju sudskog vještaka
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o obrazovanju Savjeta za vode
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Državi Kuvajt
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 27/19 od 12.07.2019. godine
Sudska praksa (53)
1. AKTIVNA LEGITIMACIJA
2. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ
3. BRISANJE TERETA PRAVA PROLAZA
4. EKSPROPRIJACIJA PREOSTALOG DIJELA NEPOKRETNOSTI
5. FAKTIČKI RAD
6. GRANICE DATOG OVLAŠĆENJA
7. IN DUBIO PRO REO
8. KORIŠĆENJE JEZIKA NACIONALNIH MANJINA
9. NEBLAGOVREMENOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
10. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI ODLUKE O POVEĆANJU OSNIVAČKOG KAPITALA
11. NEUREDNOST TUŽBE ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
12. OBAVEZA PRIJAVLJIVANJA POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU
13. OBAVEZA UNOŠENJA ODLUKA U KNJIGE DRUŠTVA
14. OBUSTAVA IZVRŠENJA KONAČNIH AKATA
15. OCJENA DOPRINOSA STRANKE DUŽEM TRAJANJU SUDSKOG POSTUPKA
16. OCJENA OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA PONOVNU POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
17. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM RJEŠENJA I POSTUPAK IZLAGANJA PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA
18. OPRAVDANOST PRODUŽENJA PRITVORA
19. OPRAVDANOST ZAHTJEVA ZA ISPLATU PRAVIČNE NAKNADE ZBOG DUGOG TRAJANJA PARNICE IZ RADNOG ODNOSA
20. OSPORAVANJE PRIZNATOG POTRAŽIVANJA DRUGOG POVJERIOCA
21. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNIH DUŽNIKA
22. PONIŠTAJ ODLUKA ZADRUGE – KOOPERATIVE
23. POVREDA KONKURENCIJE
24. POVREDA OPRAVDANO OČEKIVANOG PRAVA STRANKE NA OKONČANJE POSTUPKA KOD REDOVNOG SUDA
25. POVREDA PRAVA NA MIRNO UŽIVANJE IMOVINE
26. POVREDA PRAVILA POSTUPKA U UPRAVNOM SPORU
27. PRAVNA PRIRODA BANKARSKE GARANCIJE
28. PRAVO NA OBRAZLOŽENU PRESUDU
29. PRAVO NA OBRAZLOŽENU PRESUDU
30. PRAVO NA PRAVIČNO SUDJENJE
31. PRAVO NA PRAVIČNU NAKNADU ZBOG DUGOG TRAJANJA POSTUPKA
32. PRAVO NESAGLASNIH AKCIONARA NA ISPLATU IZ IMOVINE FONDA
33. PRAVOSNAŽNA ODLUKA U ISTOJ PRAVNOJ STVARI
34. PRESTANAK PRAVA KORIŠĆENJA STANA NAKON SMRTI NOSIOCA STANARSKOG PRAVA
35. PRESTANAK PRAVA NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU KOD NEOBEZBIJEDJENOG POTRAŽIVANJA U STEČAJU
36. PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG DAVANJA NEISTINITIH PODATAKA
37. PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO
38. PRIMJENA ČLANA 41 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA NA ZADRUGE – KOOPERATIVE
39. PRIVREMENO RJEŠENJE
40. PUNOVAŽNOST ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI STATUTA PRIVREDNOG DRUŠTVA
41. RAZLUČNO PRAVO I PRAVO NA TROŠKOVE STEČAJNOG POSTUPKA
42. SLOBODA IZRAŽAVANJA
43. SLOBODA OKUPLJANJA I PRAVIČNA RAVNOTEŽA
44. SLUŽBENI STAN
45. SPROVOĐENJE USMENE RASPRAVE
46. STVARNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA PONIŠTAJ ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARA
47. STVARNA NENADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA
48. TRŽIŠNA NAKNADA I PROMJENA UPISA PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE
49. TROŠKOVI SPORA
50. UTVRĐENJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU
51. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
52. ZAKONITOST ODLUKA AKCIONARSKOG DRUŠTVA O IMENOVANJU REVIZORSKOG ODBORA
53. ZLOUPOTREBA PRAVA NA TUŽBU ZA PRAVIČNO ZADOVOLJENJE
Sudska praksa (70)
1. BITNA POVREDA ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
2. DISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV NOSILACA PRAVOSUDNE FUNKCIJE – OCJENA ZASTARJELOSTI VOĐENJA POSTUPKA
3. DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE NA OSNOVU NAVODA REVIZIJE DA NIJESU CIJENJENI ŽALBENI RAZLOZI
4. FORMALNI NEDOSTACI ODLUKE O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI POSLOVNOG DIREKTORA
5. IMOVINSKI ODNOSI ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE
6. IZBOR IZMEĐU PRIPADAJUĆIH PRAVA NAKON PRESTANKA FUNKCIJE
7. IZDVAJANJE DIJELA IMOVINE IZ ZAOSTAVŠTINE
8. IZMJENA ČINJENIČNOG STANJA BEZ ODRŽAVANJA RASPRAVE
9. IZOSTANAK OCJENE PROVEDENIH DOKAZA I NEPOSTOJANJE RAZLOGA O ODLUČNIM ČINJENICAMA
10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I OTKAZ UGOVORA O RADU PRIJE ISTEKA PROBNOG RADA
11. KOMPENZACIONI PRIGOVOR
12. NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR
13. NEBLAGOVREMENOST I NEDOPUŠTENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
14. NEDOKAZANO DISKRIMINATORNO POSTUPANJE POSLODAVCA
15. NEDOSTATAK STRANAČKE SPOSOBNOSTI NA STRANI TUŽENOG
16. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
17. NEDOZVOLJENOST PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
18. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE
19. NEDOZVOLJENOST REVIZIJE
20. NEDOZVOLJENOST TUŽBE ZA NEDOPUŠTENOST IZVRŠENJA
21. NEISPUNJENOST USLOVA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
22. NEMOGUĆNOST IZVRŠAVANJA OBAVEZA DAVAOCA IZDRŽAVANJA I NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU
23. NEMOGUĆNOST NEPOSREDNOG IZJAVLJIVANJA “IZVANREDNE REVIZIJE”
24. NEMOGUĆNOST PRIMJENE PRAVILA O TRANSFORMACIJI RADNOG ODNOSA NA RAD PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
25. NENADLEŽNOST SUDA
26. NEOPRAVDANOST RAZLOGA ZA PRODUŽENO ŠKOLOVANJE I NEPOSTOJANJE OBAVEZE RODITELJA DA PUNOLJETNOM DJETETU PLAĆA IZDRŽAVANJE
27. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA UTVRĐENJE POVREDE NUŽNOG DIJELA
28. NEPOSTOJANJE PRAVOG INTERESA ZA IZJAVLJIVANJE REVIZIJE
29. NEPUNO RADNO VRIJEME KOD VIŠE POSLODAVACA
30. NEZAKONITO UMANJENJE ZARADE I UVEĆANJE ZARADE PO OSNOVU PREKOVREMENOG RADA
40. OBAVEZA PLAĆANJA IZDRŽAVANJA
41. OBAVEZA SUDA NA UPUĆIVANJE PODNESKA NA UREĐENJE
42. OBAVLJANJE POSLOVA IZVAN RASPOREDNOG RJEŠENJA I PRAVO NA ZARADU
43. OCJENA DOZVOLJENOSTI REVIZIJE
44. OCJENA POSTOJANJA EVENTUALNOG ZAHTJEVA
45. OCJENA PRIRODE SPORA
46. OCJENA ZAKONITOSTI ZAKLJUČENOG ANEKSA UGOVORA O RADU
47. PARNIČNA SPOSOBNOST
48. POBIJANJE ODLUKE O IZBORU KANDIDATA OD STRANE KANDIDATA KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE
50. PONIŠTAJ ODLUKE O IZREČENOJ DISCIPLINSKOJ MJERI
51. POSEBNA IMOVINA STEČENA U VANBRAČNOJ ZAJEDENICI
52. POVLAČENJE TUŽBE
53. POVREDA PROCESNIH ODREDBI U ŽALBENOM POSTUPKU
54. PRAVNE POSLJEDICE DEPROFESIONALIZACIJE FUNKCIJE
55. PRAVNE POSLJEDICE PONIŠTAJA ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG POVREDE PRAVILA U VOĐENJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA
56. PRAVNI INTERES
57. PRAVO NA NASLJEĐE – PODNOŠENJE ZAHTJEVA U PARNICI SUPROTNO UPUTU OSTAVINSKOG SUDA
58. PRAVO NA ODBRANU U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
59. PREOBRAŽAJNA TUŽBA I VIŠE ZAHTJEVA U TUŽBI
60. PRESTANAK POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG
61. PRETPOSTAVKA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE
62. PRIVREMENO UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA PO OSNOVU ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA
63. PROCESNA SMETNJA ZA VOĐENJE POSTUPKA FIZIČKE DIOBE ZBOG PRESUĐENE STVARI
64. PUNOVAŽNOST BRAKA
65. RADNI ODNOS U SVOJSTVU PRIPRAVNIKA
66. RAZVRGNUĆE IMOVINSKE ZAJEDNICE
67. REVIZIJA IZJAVLJENA OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA
68. REVIZIJA PROTIV ODLUKE O KAMATI KOJA NE ČINI GLAVNI ZAHTJEV
69. STICANJE IMOVINE BRAČNIH DRUGOVA U PORODIČNOJ ZAJEDNICI
70. TRETMAN POVREDE ZAPOSLENOG NA OBAVEZNOM JUTARNJEM TRENINGU (FIZIČKOJ OBUCI)
71. USLOVI POSTAVLJANJA PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
72. USLOVI ZA OTUĐENJE IMOVINE DJETETA
73. USLOVI ZA STICANJE ZAJEDNIČKE BRAČNE IMOVINE
74. UVEĆANJE VRIJEDNOSTI POSEBNE IMOVINE JEDNOG BRAČNOG DRUGA
75. VISINA DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE DJECE
76. VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
77. VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA
78. ZAKONITOST ODLUKE DIREKTORA ŠKOLE O IZBORU KANDIDATA
79. ZAOSTAVŠTINA BEZ NASLJEDNIKA I NEDOSTATAK LEGITIMACIJE NA STRANI DRŽAVE
80. ZAPOŠLJAVANJE LICA POD OPŠTIM USLOVIMA – DISKRECIONO PRAVO DIREKTORA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 038/19 od 05.07.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika
2. Uredba o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
3. Pravilnik o uslovima za žičare za prevoz lica
4. Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta
5. Pravilnik o planu mjera zaštite i zdravlja na radu
6. Rješenje o standardu zanimanja Tehničar/Tehničarka hemijskih ispitivanja
7. Rješenje o standardu zanimanja Građevinski tehničar/Građevinska tehničarka za hidrogradnju
8. Rješenje o standardu zanimanja Armirač/Armiračica
9. Rješenje o standardu zanimanja Poslastičar/Poslastičarka složenih poslastičarskih proizvoda
10. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za redovan servis i kontrolu bezbjednosti liftova u upotrebi
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 8/15, od 25. aprila 2019. godine
12. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2019. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini
2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
3. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Radio-difuzni centar” – Podgorica
4. Odluka o dopunama Odluke o Planu privatizacije za 2019. godinu
5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijena usluga dnevnog boravka, pomoći u kući i personalne asistencije, koje obezbjeđuje država
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvjetu nauku i kulturu – UNESCO
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Litvaniji
3. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
4. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija
6. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
7. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
8. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
9. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija
10. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje
11. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za saobraćaj
12. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Direkcije za saobraćaj
13. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
15. Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 26/19 od 05.07.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/19 od 04.07.2019. godine
ANDRIJEVICA
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Andrijevica za 2018. godinu
2. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za korišćenje dobara Društva sa ograničenom odgovornošću “Parka prirode Komovi”
4. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta za područje opštine Andrijevica za period od 2019-2024. godine
5. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
6. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i Kanalizacija” Andrijevica
KOTOR
1. Odluka o razrješenju predsjednice Skupštine opštine Kotor
TUZI
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tuzi
Sudska praksa (30)
1. AKTIVNA LEGITIMACIJA U SPORU ZBOG UZNEMIRAVANJA PRAVA ZAJEDNIČKE SVOJINE
2. DIOBA KAO OSNOV ZA ZASNIVANJE PRAVA SVOJINE
3. FAKTIČKO IZUZIMANJE ZEMLJIŠTA I OBAVEZA DRŽAVE NA ISPLATU NAKNADE VLASNIKU
4. GRADNJA OBJEKTA NA PARCELI U REŽIMU SUVLASNIŠTVA BEZ SAGLASNOSTI OSTALIH SUVLASNIKA
7. MJENIČNI SPOR – SOLIDARNA ODGOVORNOST MJENIČNIH DUŽNIKA
8. NAKNADA ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI
9. NEMOGUĆNOST NASLJEĐIVANJA PRAVA NA OTKUP STANA
10. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA FIZIČKU DIOBU URBANISTIČKE PARCELE
11. NEPOSTOJANJE USLOVA ZA STICANJE STVARNE SLUŽBENOSTI PRAVNIM POSLOM
12. OBAVEZA ISPLATE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MUZIČKIH AUTORSKIH DJELA
13. OCJENA OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG FAKTIČKOG IZUZIMANJA ZEMLJIŠTA
14. ODRŽAJ KAO OSNOV STICANJA PRAVA SVOJINE
15. ODRŽAJ NASLJEDNIKA
17. PRAVA KUPCA PO OSNOVU MATERIJALNIH NEDOSTATAKA STVARI
18. PRAVILA O JEDINSTVU OBJEKTA I ZEMLJIŠTA
19. PRAVNA PRIRODA MJENICE
20. PREURANJENOST ZAHTJEVA FIDUCIJARNOG DUŽNIKA ZA VRAĆANJE RAZLIKE IZMEDJU VRIJEDNOSTI OPTEREĆENE NEPOKRETNOSTI I POTRAŽIVANJA FIDUCIJARNOG POVJERIOCA
22. PROCJENA OPTEREĆENE STVARI
23. PUNOVAŽNOST BLANKO MJENICE I OCJENA ZASTARJELOSTI MJENIČNOG POTRAŽIVANJA
24. PUNOVAŽNOST UGOVORA O KOMISIONOJ PRODAJI
25. RAZLOZI PRESTANKA STVARNE SLUŽBENOSTI
26. REGRES ISPLATIOCA PREMA OSTALIM JEMCIMA
27. STICANJE SVOJINE GRAĐENJEM
28. STICANJE SVOJINE NA VOZILU REDOVNIM ODRŽAJEM
29. TUŽBA ZA ZAŠTITU OD UZNEMIRAVANJA PRAVA SVOJINE
30. UGOVOR O DJELU
31. UGOVOR O GRAĐENJU SA KLAUZULOM “KLJUČ U RUKE”
32. VRŠENJE SUSJEDSKIH PRAVA
33. ZAŠTITA ZBOG MATERIJALNIH NEDOSTATAKA STVARI
34. ZNAČAJ PREDUGOVORA U STICANJU PRAVA SVOJINE
Sudska praksa (61)
1. DISCIPLINSKI PREKRŠAJ ZBOG NEDOSTAVLJANJA PODATAKA O IMOVINI
2. DOKAZNA PRIHVATLJIVOST ZAPISNIKA O PRETRESANJU
3. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ELEKTROPRIVREDE ZA NAKNADU ŠTETE
4. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRAVNOG LICA ZA ŠTETU ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA
5. KRIVIČNO DJELO – KRIMINALNO UDRUŽIVANJE
6. KRIVIČNO DJELO – NEDAVANJE IZDRŽAVANJA
7. KRIVIČNO DJELO – NEDOZVOLJENE POLNE RADNJE
8. KRIVIČNO DJELO – TEŠKO DJELO PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
9. KRIVIČNO DJELO – ZLOUPOTREBA POLOŽAJA U PRIVREDNOM POSLOVANJU
10. LIŠENJE SLOBODE PROUZROKOVANO BJEKSTVOM I ISKLJUČENJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE
11. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE NA IME PLAĆENE ZAKUPNINE
12. NEDONOŠENJE RJEŠENJA O REHABILITACIJI I RANIJA OSUĐIVANOST OKRIVLJENOG KAO OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST
13. NEDOZVOLJENOST ZAHTJEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI
14. NEOPRAVDANOST PRODUŽENJA PRITVORA
15. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI
16. NEOSNOVANOST ZAHTJEVA ZA VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE
17. NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA ODBRANU
18. NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA ZA PRODUŽENJE PRITVORA
19. NIŠTAVOST UGOVORA O OTKUPU STANA
20. NOVA ODLUKA
21. OBAVEZA INVESTITORA NA ISPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
22. OCJENA VALJANOSTI NALAZA VJEŠTAKA
23. ODBACIVANJE ŽALBE KAO NEDOZVOLJENE
24. ODGOVORNOST INVESTITORA ZA ŠTETU ZBOG SMRTI BLISKOG LICA U TOKU IZVOĐENJA RADOVA
25. ODMJERAVANJE VISINE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE
26. OPRAVDANOST RAZLOGA ZA RASKID USMENOG UGOVORA O ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE
27. OPRAVDANOST UBLAŽAVANJA KAZNE
28. OTKLANJANJE ŠTETE USPOSTAVLJANJEM PREĐAŠNJEG STANJA
29. OVLAŠĆENJE PARNIČNOG SUDA DA, O POSTOJANJU KRIVIČNOG DJELA KAO PRETHODNOM PITANJU, RJEŠAVA U PARNICI – PRIMJENA PRAVILA O PRIVILEGOVANOM ROKU ZASTARE
30. PASIVNA LEGITIMACIJA U SPORU ZA ISPLATU NEOVLAŠĆENO UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
31. POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
32. PONAVLJANJE POSTUPKA OKONČANOG RJEŠENJEM
33. POVREDA ČLANA 14 EVROPSKE KONVENCIJE O EKSTRADICIJI I BITNA POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA
34. POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA
35. POVREDA ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA UČINJENA OD STRANE DRUGOSTEPENOG SUDA
36. POVREDA PRAVA NA ODBRANU
37. PRAVILO VRAĆANJA
38. PRAVNA VALJANOST ISKAZA OKRIVLJENOG
39. PRAVO NA RENTU
40. PRAVO POVJERIOCA NA UGOVORNU KAZNU
41. PREKORAČENJE TUŽBENOG ZAHTJEVA
42. PRENOŠENJE MJESNE NADLEŽNOSTI
43. PRETPOSTAVKE ZA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE U VRIJEME NEOSNOVANOG PRITVORA I VOĐENJA KRIVIČNOG POSTUPKA
44. PRIMJENA ODREDBI O ZASTARJELOSTI POTRAŽIVANJA NA UGOVOR O NAPLATI POSEBNIH USLUGA PUTNICIMA
45. PRITVORSKI OSNOVI
46. PRODUŽENJE PRITVORA
47. PRODUŽENJE PRITVORA
48. PUNOVAŽNOST UGOVORA O USTUPANJU POTRAŽIVANJA UZ NAKNADU
49. RAD U JAVNOM INTERESU
50. SAIZVRŠILAŠTVO U KRIVIČNOM DJELU – UČESTVOVANJE U TUČI
51. SPREČAVANJE POVREDE PRAVA NA ODBRANU
52. SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA OBAVEZE
53. SUPROTNOST IZREKE SA OBRAZLOŽENJEM
54. TROŠKOVI POSTUPKA
55. TROŠKOVI SUDSKOG TUMAČA
56. USLOVI GRAĐANSKO PRAVNE ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA ŠTETNE POSLJEDICE OPERATIVNOG LIJEČENJA
57. USLOVI ZA DOSUĐIVANJE NAKNADE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA
58. VANREDNO UBLAŽAVANJE KAZNE – NEOSNOVANOST ZAHTJEVA
59. ZAKLJUČENJE UGOVORA OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA
60. ZASTARJELOST POTRAŽIVANJA ISPLATE ZATEZNE KAMATE
61. ZASTARJELOST PRAVA NA RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA
Pravni stavovi (2)
1. DOPUNA PRAVNOG STAVA SU. I BR. 73-1/17 OD 27.03. 2017. GODINE
2. NASLJEDIVOST PRAVA NA NAKNADU ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE OSTAVIOCA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 037/19 od 01.07.2019. godine
Novi propisi:
1. Strategija odbrane Crne Gore
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o mentalnom zdravlju djece u Crnoj Gori
3. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2018. godini
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2018. godinu
6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu
7. Pravilnik o načinu doznake stabala za sječu, prijemu i obilježavanju drvnih sortimenata
8. Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Predmet Bigović protiv Crne Gore, (Predstavka broj 48343/16)
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (mcalpine) van der aa
2. Odluka o dopunama Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
3. Opšti kolektivni ugovor o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika Generalnog sekretara Vlade Crne Gore
2. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
3. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore
6. Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” DOO Podgorica
7. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
8. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore
9. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
10. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” – Podgorica
11. Rješenje o postavljenju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji
12. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora “Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” DOO Podgorica
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
14. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
15. Rješenje o prestanku mandata direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
16. Rješenje o određivanju v.d. direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 25/19 od 01.07.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 025/19 od 28.06.2019. godine
BAR
1. Završni račun Budžeta opštine Bar za 2018. godinu
2. Odluka o imenovanju Savjeta Radio Bara
3. Odluka o sufinansiranju sporta
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar o razrješenju Izvršnog direktora
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća Kulturni centar Bar o imenovanju direktora
6. Ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara
BIJELO POLJE
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Bijelo Polje
BUDVA
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju sportskog kluba Plivački vaterpolo klub Budva – Budvanska rivijera
KOLAŠIN
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada DOO “Komunalno” Kolašin za 2019. godinu
2. Ispravka Odluke o imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Kolašin
MOJKOVAC
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2018. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2019. godinu
3. Odluka o auto-taksi prevozu
4. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
5. Odluka o davanju saglasnosti na izbor izvršnog direktora doo “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
6. Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2019. godinu
7. Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima
8. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2019. godinu, Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012. do 2019. godine
9. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za period od 2019-2020. godine
10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac za period od 2012-2019. godine
TIVAT
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivta
2. Odluka o primjeni Plana privremenih objekata
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
4. Odluka o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat
6. Odluka o osnivanju Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”
7. Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu
8. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021. godine
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat i izvještajem revizora za 2018. godinu
10. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Tivat
11. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat za 2018. godinu
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat za 2018. godinu
13. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO “Komunalno” Tivat za 2018. godinu
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Komunalno” Tivat i izvještajem revizora za 2018. godinu
15. Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat za 2018. godinu
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Sportska dvorana” Tivat za 2018. godinu
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat za 2018. godinu
18. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
19. Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
20. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem i izvještajem revizora “Vodacom” DOO Tivat za 2018. godinu
21. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
22. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorkse i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na području opštine Tivat
23. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
ULCINJ
1. Odluka o određivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2019. godinu
Poreska praksa (30)
1. DAVANJE REKLAMNOG MATERIJALA NA POKLON, NA KOJI JE PLAĆEN PDV KOD UVOZA
2. DOHODAK REZIDENTA OSTVAREN IZVAN CRNE GORE
3. DOPUNSKI RAD, MINIMALNA ZARADA I IZVJEŠTAJ O UPLATI DOPRINOSA FONDU PIO
4. ISPLATA SOLIDARNE POMOĆI ZAPOSLENIMA PREKO LIMITA, NAČIN OPOREZIVANJA
5. MJESTO PROMETA USLUGA, KADA JE PRIMALAC USLUGE U INOSTRANSTVU
6. NORMATIVNA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE ELEKTRONSKOG RAČUNA
7. OBRAČUN I ISPLATA ZARADE I OBRAČUN I PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA ZARADU, ZA LICE STRANOG DRŽAVLJANINA, KOJI IMA PRIVREMENI BORAVAK I RAD U CRNOJ GORI
8. ODREĐIVANJE MJESTA SJEDIŠTA PRIMAOCA USLUGE, KADA PRIMALAC USLUGE NIJE PDV OBVEZNIK
9. OPOREZIVANJE DJELOVA DOHOTKA REZIDENTA DRŽAVE UGOVORNICE
10. OPOREZIVANJE DOHOTKA IZ INOSTRANSTVA, POTVRDA O REZIDENTNOSTI, PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I STATUS PORESKOG REZIDENTA (PRIMJERI)
11. OPOREZIVANJE USLUGA PREVOZA TURISTA U CRNOJ GORI ZA KLIJENTA IZ INOSTRANSTVA KAO PRIMAOCA USLUGE I OPOREZIVANJE IZRADE FOTOGRAFIJE DIREKTNO SA APARATA
12. PITANJE U VEZI PRAVA KORIŠĆENJA ULAZNOG PDV-A KADA PORESKI OBVEZNIK OBAVLJA USLUGE STRANOM PRAVNOM LICU U VEZI SOFTERSKOG PROGRAMIRANJA I KONSULTACIJA
13. PODNOŠENJE REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA
14. PORESKA OSLOBAĐANJA ZA INVESTITORE KOJI GRADE HOTELE SA PET I VIŠE ZVJEZDICA (CENTRALA PU – PORESKI POSTUPAK)
15. PORESKE OBAVEZE DOMAĆEG PRAVNOG LICA PRILIKOM ISPLATE NAKNADE ZA ZAKUP POKRETNE IMOVINE REZIDENTU REPUBLIKE SRBIJE
16. PORESKI TRETMAN ISPORUKE (DAVANJE) HRANE ZAPOSLENIMA SA STANOVIŠTA ODBITKA ULAZNOG PDV-A
17. PORESKI TRETMAN PROMETA PUTNIČKIH I OSTALIH UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETJELICA
18. PORESKI TRETMAN UPLATE TROŠKOVA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA RADNIKA OD POSLJEDICA NEZGODE NA RADU
19. PORESKI TRETMAN USLUGA ŠTAMPE KOJE PRUŽA PORESKI OBVEZNIK, NARUČIOCU POSLA, PRAVO NA PORESKO OSLOBAĐANJE
20. PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA ROBE KROZ CRNU GORU (UVOZ ROBE)
21. PORESKO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PDV-A, ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, PRIMJENA PORESKIH IDENTIFIKACIONIH KARTICA U PRAKSI
22. POREZ PO ODBITKU, ISPLATE NAKNADE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU REZIDENTU REPUBLIKE SRBIJE (PRIMJERI: NAKNADA ZA MARKENTIŠKE USLUGE, USLUGE ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA, NAKNADE ZA ZAKUP POKRETNE IMOVINE)
23. POREZ PO STOPI OD 7% NA USLUGE PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA U HOTELIMA SA NAJMANJE ČETIRI ZVJEZDICE U SJEVERNOM REGIONU, ODNOSNO SA NAJMANJE PET ZVJEZDICA U SREDIŠNJEM I PRIMORSKOM REGIONU
24. PRAVO KORIŠĆENJA ULAZNOG PDV-A KADA JE U PITANJU PICK-UP VOZILO
25. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A KOJI JE PLAĆEN KOD UVOZNOG CARINJENJA ROBE
26. PRIMJENA ODREDBE ČLANA 5A STAV 1 TAČKA 4 ZAKONA O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA KOJA PROPISUJE DA SE POREZ NA DOHODAK NE PLAĆA NA NAKNADE ZA TROŠKOVE PREVOZA SOPSTVENIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE
27. PRIMJENA UREDBE O SUBVENCIJAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE ODREĐENIH KATEGORIJA NEZAPOSLENIH LICA U PRAKSI
28. PRIMJER PITANJA U VEZI PRIJAVE NA OSIGURANJE PO OSNOVU ZAPOSLENJA U PRIVREDNO DRUŠTVO, KADA FIZIČKO LICE OBAVLJA SAMOSTALNU DJELATNOST I VEĆ JE PRIJAVLJEN NA OVAJ VID OBAVEZNOG OSIGURANJA
29. PRODAJA UMJETNIČKE FOTOGRAFIJE
30. PROMET MOTORNIH VOZILA (PORESKA OSLOBOĐENJA)
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/19 od 26.06.2019. godine
KOLAŠIN
1. Statut opštine Kolašin
2. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Kolašin za 2018. godinu
3. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Odbora direktora DOO “Komunalno” Kolašin
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Blatina
5. Odluka o imenovanju v.d. Sekretara Skupštine opštine Kolašin
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka osnivanja javnog servisa – Radio televizije opštine Kolašin
7. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana i plana aktivnosti za LGBTI osobe
8. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Kolašin za 2019. godinu
9. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Kolašin
10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera opštine Kolašin
11. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Kolašin
12. Program rada Skupštine opštine Kolašin za 2019. godinu
13. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Kolašin
14. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
15. Odluka o pristupanju izradi Poslovnika Skupštine opštine Kolašin
16. Program uređenja prostora opštine Kolašin za 2019. godinu
17. Odluka o razmjeni zemljišta između Države Crne Gore – opštine Kolašin i Obrenović Đura, Obrenović Milisava i Obrenović Milovana
18. Odluka o usvajanju strategije razvoja sporta u opštini Kolašin za period od 2018-2021. godine
19. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
20. Odluka o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
21. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika opštine, organa i službi lokalne uprave opštine Kolašin za 2018. godinu
22. Odluka o utvrđivanju naknade za rad Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin
23. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Kolašin za 2019. godinu
PLJEVLJA
1. Odluka o prestanku mandata potpredsjedniku opštine Pljevlja
2. Odluka o izboru predsjednika opštine Pljevlja
ROŽAJE
1. Zaključak o prihvatanju građanske inicijative – Peticija protiv izgradnje mini hidroelektrane, na Lazanjki i Bukeljki na teritoriji opštine Rožaje
TIVAT
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Tivat za 2018. godinu
2. Odluka o izmjeni i dopuni Budžeta opštine Tivat za 2019. godinu
TUZI
1. Statut opštine Tuzi
2. Odluka o imenovanju jednog člana nadzornog Odbora turističke organizacije
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 036/19 od 28.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Ulcinj za otuđenje nepokretnosti
2. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, opština Tivat
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, opština Tivat
4. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac
5. Rješenje o utvrđivanju statusa pokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja “Četiri umjetničke slike crnogorskog slikara Petra Pera Počeka”
6. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
7. Pravila o načinu trgovanja blokom akcija
8. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
9. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
10. Odluka o izmjenama Odluke o iznosu mjesečne članarine – doprinosa koji notari plaćaju Notarskoj komori i visini naknade za upis notara u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
2. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o načinu uplate javnih prihoda
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – Cjenovnika
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o Savjetu za vladavinu prava
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići zapad”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
4. Odluka o izboru predsjednika Privrednog suda Crne Gore
5. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Plavu
6. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Podgorici
7. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Baru
8. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Rožajama
9. Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Kotoru
10. Odluka o prestanku sudijske funkcije predsjednici Osnovnog suda u Herceg Novom

Jun 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 035/19 od 24.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 36”
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori za 2018. godinu
3. Zaključci o daljem jačanju proaktivnog odnosa državnih tužilaca u vršenju funkcije gonjenja učinilaca krivičnog djela
4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP A2.7. u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 8”, u Podgorici
5. Zaključci o daljem unaprjeđivanju i jačanju nezavisnosti i profesionalizma sudija u vršenju sudijske funkcije
6. Zaključci o usvajanju Izvještaja o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini
7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela UP 10, UP 11, UP 12, UP 14 i UP 16 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Dajbabe – Zelenika – dio planske zone 11” u Podgorici
8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela UP 3.1, UP 3.2, UP 3.3 i UP 3.4 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Agroindustrijska zona” u Podgorici
9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP55, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VII – Stara varoš” – izmjene i dopune, u Podgorici
10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokrstnosti – urbanističkih parcela UP 7, UP 8, UP 9, UP 10, UP 11, UP 12, UP 13 i UP 14 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom faza III” – izmjene i dopune u Podgorici
11. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
12. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 37 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala”, u Podgorici
13. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističkih parcela UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 i UP 5 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI – Kruševac – dio” u Podgorici
14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti – urbanističke parcele UP 18, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica”, u Podgorici
15. Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
16. Pravilnik o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika radi zaštite životne sredine i listi zagađujućih supstanci iz industrijskih postrojenja
17. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta “Krivošije”, opština Kotor
18. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje prostora i kombinovane uređaje za grijanje
19. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje vode i rezervoare za skladištenje tople vode
20. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za lokalno grijanje prostora
21. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna kotlova na čvrsta goriva
22. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za lokalno grijanje prostora na čvrsto gorivo
23. Pravilnik o registraciji sindikalnih organizacija
24. Pravilnik o registraciji reprezentativnih sindikalnih organizacija
25. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera
2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o koordinisanom uvođenju govorne komunikacije sa razmakom govornih kanala od 8,33 kHz za jedinstveno evropsko nebo
3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu, pravilima i postupcima letenja vazduhoplova i operativnim uslugama u vazdušnom saobraćaju
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju Savjeta Radio i televizije Crne Gore
2. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave pomorske sigurnosti
3. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
4. Rješenje o imenovanju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar “Tehnopolis” – Nikšić
5. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
6. Rješenje o razrješenju člana Savjeta Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore
7. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama
8. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Direkcije za željeznice
9. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice
10. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
11. Rješenje o imenovanju članice Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
12. Rješenje o postavljenju počasne konzulke Crne Gore u Viljnusu – Republika Litvanija
13. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
14. Rješenje o postavljenju počasne konzulke Crne Gore u Harkovu – Ukrajina
15. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Gnjilanu – Republika Kosovo
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 034/19 od 21.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje novog 35 KV dalekovoda Stabna – Goransko, opština Plužine, radi priključenja male hidroelektrane na vodotoku Vrbnica, na postojeći dalekovod 35 KV Brezna – Plužine
3. Uredba o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica na teritoriji Glavnog grada Podgorica i KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe vodosnabdijevanja autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izmještanja dalekovoda u KO Rogami i KO Doljani na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
6. Pravilnik o uslovima i načinu rada organizacije za tehnički nadzor i statutarnu sertifakciju pomorskih brodova
7. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo, Bar, Univerzitet “Adriatik”
8. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola “AS TEAM” – Podgorica
9. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
10. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Pećarska
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore
3. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji
8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalnom nivou rezidua sredstava za zaštitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje
9. Odluka o izmjenama cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Francuskoj
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kipar
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 24/19 od 21.06.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/19 od 19.06.2019. godine
BERANE
1. Ispravka Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih objekata
NIKŠIĆ
1. Ispravka Odluke o radnom vremenu
PODGORICA
1. Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
3. Odluka o auto-taksi prevozu
4. Odluka o radnom vremenu
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP10, UP11, UP12, UP14 I UP16 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Dajbabe Zelenika – dio planske zone 11” u Podgorici
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele A2.7. u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo 8” u Podgorici
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP1, UP2, UP3, UP4 i UP5 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI – Kruševac – dio” u Podgorici
8. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP3.1, UP3.2, UP3.3 i UP3.4 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Agroindustrijska zona”
9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele UP37 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mahala”
10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele broj UP 18 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica”
11. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP7, UP8, UP9, UP10, UP11, UP 12, UP13 i UP14 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik-Stari aerodrom Faza III” – izmjene i dopune
12. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele UP55 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VII – Stara Varoš” -izmjene i dopune
13. Odluka o davanju na privremeno korišćenje, bez naknade, fudbalskog terena i klubskih prostorija u KO Tološi Fudbalskom klubu “Crvena Stijena” Tološi iz Podgorice
14. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP1, UP3 i UP5 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik-Stari aerodrom Faza III” – izmjene i dopune
15. Odluka o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica
16. Odluka o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski objekti” – Podgorica
17. Odluka o izmjenama Odluke o proglašenju Regionalnog parka “Komovi” za teritoriju Glavnog grada Podgorica
18. Odluka o novčanoj naknadi i drugim pravima učesnika NOR-a i članova njihovih porodica
19. Odluka o davanju saglasnosti Fudbalskom savezu Crne Gore za izvođenje radova na izgradnji tribine i svlačionice na urbanističkoj parceli broj 16 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom III” – izmjene i dopune u Podgorici
20. Odluka o davanju saglasnosti Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice DOO za prodaju – otkup infrastrukture za prenos ili distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora
21. Odluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova za potrebe izgradnje reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu Fudbalskog kluba “Kom” naselje Zlatica u Podgorici
22. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” DOO Podgorica u 2018. godini
23. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” DOO Podgorica u 2018. godini
24. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica u 2018. godini
25. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” DOO Podgorica u 2018. godini
26. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” DOO Podgorica u 2018. godini
27. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Deponija” DOO Podgorica u 2018. godini
28. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” DOO Podgorica u 2018. godini
29. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Agencije za stanovanje” DOO Podgorica u 2018. godini
30. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” DOO Podgorica u 2018. godini
31. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada – Podgorice
32. Odluka o davanju saglasnosti na Odluke Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije – Podgorica o razrješenju direktora ustanove
33. Zavrišni račun Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu
34. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” DOO Podgorica u 2018. godini
35. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti “Parking servis Podgorica” DOO Podgorica 2018. godini
ŠAVNIK
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Šavnik
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Ulcinj
2. Odluka o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Ulcinj
3. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Ulcinj”
4. Odluka o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Ulcinj
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 005/19 od 17.06.2019. godine
1. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći u oblasti vanrednih situacija
2. Odluka o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, potpisanom u Briselu 18. septembra 2007. godine
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke
4. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
5. Odluka o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji
6. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih američkih država u vezi sa Peace Corps programom u Crnoj Gori
7. Odluka o objavljivanju Sporazuma o obavezama između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal u vezi sa priznavanjem sertifikata u skladu sa regulativom I/10 STCW Konvencije, 1978, sa izmjenama i dopunama
8. Odluka o objavljivanju Sporazuma o objavljivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovilima registrovanim u Svetom Vincentu i Grenadinima između Ministarstva saobraćaja i pomorstva u ime Vlade Crne Gore i pomorske uprave Svetog Vincenta i Grenadina u ime Vlade Svetog Vincenta i Grenadina
9. Odluka o objavljivanju Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Sjeverne Makedonije za period 2019-2022. godine
10. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
11. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
12. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 033/19 od 14.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o viznom režimu
2. Odluka o izradi Lokalne studije lokacije “Štitarička rijeka”, opština Mojkovac
3. Odluka o izradi Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav
4. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, opština Plužine
5. Odluka o utvrđivanju minimalne zarade
6. Odluka o otvaranju konzulata Crne Gore u Harkovu – Ukrajina
7. Odluka o otvaranju konzulata Crne Gore u Viljnusu – Republika Litvanija
8. Odluka o otvaranju konzulata Crne Gore u Gnjilanu – Republika Kosovo
9. Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu “Krš” – Kaluđerski laz, opština Rožaje
10. Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune državne studije lokacije “Rt Đeran – Port Milena”, opština Ulcinj
11. Pravilnik o uslovima za stavljanje biocidnih proizvoda u promet i upotrebu
12. Rješenje o upisu u Registar trgovaca na veliko ostalih duvanskih proizvoda
13. Pravilnik o bližem sadržaju procjene i plana bezbjednosne zaštite brodova, odnosno platforme
14. Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine i Bjelorusije
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala krmnog bilja
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Letoniji
2. Odluka o imenovanju jedne članice Žirija za dodjelu trinaestojulske nagrade
3. Odluka o imenovanju lica odgovornih za vršenje decentralizovanog i/ili indirektnog upravljanja pretpristupnim fondovima Evropske unije
4. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije “Štitarička rijeka”, opština Mojkovac i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu lokalne studije lokacije
5. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostorno-urbanističkog plana
6. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Centar”, opština Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
7. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
8. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
10. Rješenje o imenovanju tri člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Naučno-tehnološki park Crne Gore”
11. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 23/19 od 14.06.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 022/19 od 11.06.2019. godine
BERANE
1. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Berane
2. Odluka o imenovanju članova Savjeta radio Berane
3. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Berane
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Polimski muzej”
5. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Komunalno” Berane
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Centar za kulturu”
8. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO “Komunalno”
9. Odluka o prestanku mandata članu Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija”
10. Odluka o dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” – Berane
11. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” – Berane
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju političkih partija
13. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima
14. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
15. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Berane
16. Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane
17. Odluka o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu izvođenja i emitovanja muzike u turističkim i ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Berane
18. Poslovnik Skupštine opštine Berane
19. Program rada Skupštine opštine Berane za 2019. godinu
20. Rješenje o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
21. Rješenje o imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
22. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Sportski centar” Berane
23. Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti
24. Rješenje o imenovanju člana Odbora za Statut i propise
25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Centar za kulturu” za 2018. godinu
26. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove “Polimski muzej” za 2018. godinu
27. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
28. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu
29. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Sportski centar” Berane
30. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
31. Odluka o proglašenju biznis zone “Rudeš”
HERCEG NOVI
1. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
TIVAT
1. Odluka o stavljanju van snage Upustva o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcije lokalne samouprave
GOLUBOVCI
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 032/19 od 07.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 1/18, od 28. marta 2019. godine
2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
3. Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
4. Metodologija za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
5. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Vilusi
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Slatina II
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
2. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
3. Rješenje o razrješenju savjetnika zamjenika glavnog pregovarača – Nacionalnog IPA koordinatora
4. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
5. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
7. Rješenje o prestanku mandata direktora Direkcije za željeznice
8. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
9. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
10. Rješenje o razrješenju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova
11. Rješenje o imenovanju generalnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova
12. Rješenje o prestanku mandata direktora Lučke uprave
13. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za željeznice
14. Rješenje o postavljenju pomoćnika Direktora uprave policije
15. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
16. Rješenje o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
17. Rješenje o postavljenju pomoćnika Direktora uprave policije
18. Rješenje o postavljenju pomoćnika Direktora uprave policije
19. Rješenje o postavljenju pomoćnika Direktora uprave policije
20. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
21. Rješenje o imenovanju dva člana Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
22. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora direktora “Radio-difuzni centar” DOO Podgorica
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 22/19 od 07.06.2019. godine
Poreska praksa (28)
1. DA LI JE POSLODAVAC U OBAVEZI DA PLATI POREZ NA IZNOS ISPLATE LICU KOJE JE ANGAŽOVANO U FIRMI PO OSNOVU VLADINOG PROGRAMA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM
2. DIO STRANOG DRUŠTVA REGISTROVAN U CRNOJ GORI, OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, ZAPOSLENA LICA, ZASTUPNICI
3. DIO STRANOG DRUŠTVA REGISTROVAN U CRNOJ GORI, OBVEZNIK POREZA NA DOBIT, ZAPOSLENA LICA, ZASTUPNICI
4. ISPUNJENOST USLOVA ZA ODLAZAK U PENZIJU (STAROSNA GRANICA – PO SILI ZAKONA)
5. LICA KOJA OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST – PREDUZETNICI, PDV REGISTRACIJA (DOBROVOLJNA ILI OBAVEZNA), PAUŠALNO PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE I PRELAZAK NA PLAĆANJE POREZA PO STVARNOM DOHOTKU
6. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU FIZIČKOG LICA U CRNOJ GORI OD STRANE PORESKOG ORGANA, A NA ZAHTJEV NEREZIDENTNOG FIZIČKOG LICA, KAO I OBAVJEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA U INOSTRANSTVU
7. OBAVEZA POSLODAVCA DA PRIBAVI POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU STRANCA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ISPLATA ZARADE I UPLATA POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
8. OBAVEZA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U VOĐENJU NOVČANIH SREDSTAVA PREKO ŽIRO RAČUNA KAO I VRŠENJE TRANSFER SREDSTAVA PREKO TOG RAČUNA I NAČIN PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM
9. OPOREZIVANJE PRIHODA OD DIVIDENDE, PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (ITALIJA)
10. OPOREZIVANJE USLUGA SMJEŠTAJA, PRIPREMANJE I USLUŽIVANJA HRANE, PIĆA U HOTELIMA SA NAJMANJE ČETIRI ZVJEZDICE U SJEVERNOM REGIONU, ODNOSNO SA NAJMANJE PET ZVJEZDICA U SREDIŠNJEM I PRIMORSKOM REGIONU
11. OPOREZIVANJE USLUGA SNIMANJA FILMOVA I SERIJA I OSTALE USLUGE USKO VEZANE ZA TE POSLOVE, USLUGE USTUPANJA PRAVA EMITOVANJA ODNOSNO AUTORSKIH PRAVA IZ OBLASTI UMJETNOSTI
12. PDV REGISTRACIJA (STRANAC KOJI OBAVLJA PROMET USLUGA U CRNOJ GORI I OBAVEZA PDV REGISTRACIJE)
13. PORESKI TRETMAN BAKŠIŠA ILI NAPOJNICE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU
14. PORESKI TRETMAN ISPLATE BONUSA ZAPOSLENOM (NAGRADA ZA POSTIGNUTE REZULTATE)
15. PORESKI TRETMAN ISPLATE OTPREMNINE (TEHNOLOŠKI VIŠAK)
16. PORESKI TRETMAN NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT
17. PORESKI TRETMAN POKLONA U ROBI
18. PORESKI TRETMAN ULAGANJA U OBJEKAT KOJI SE GRADI NA ZAKUPLJENO ZEMLJIŠTE NA DUŽI ROK
19. POREZ NA PROMET NEPOKRETNOSTI – NEPOKRETNOSTI STEČENE PRIJE 31. MARTA 2003. GODINE
20. POSTUPAK KOD IZDAVANJA “DUPLIKAT RJEŠENJA” ZA PDV REGISTRACIJU
21. POSTUPAK REGISTRACIJE POSLOVNOG OBJEKTA, PROMJENA PORESKE REGISTAR KASE I EVIDENCIJA PREKO JPR PRIJAVE
22. PRAVO ODBITKA ULAZNOG PDV NA OSNOVU CARINSKE DEKLARACIJE I PRIMJENA OPŠTEG POSTUPKA
23. PRESTANAK PDV REGISTRACIJE, NAČIN I PORESKI POSTUPAK
24. PRODUŽENJE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK I RAD SA ISTIM DATUMOM KADA JE ISTEKLA STARA, KONTINUITET KOD PRIJAVE NA OSIGURANJE
25. RAZLIKA IZMEĐU PROMETA NEPOKRETNOSTI KADA SE TAJ PROMET OPOREZUJE POREZOM NA DODATU VRIJEDNOST I KADA SE OPOREZUJE POREZOM NA PROMET NEPOKRETNOSTI
26. REZIDENTNI PORESKI OBVEZNICI, NE PODNOSE PORESKU PRIJAVU ZA PRIHODE OSTVARENE U CRNOJ GORI OD POVREMENE SAMOSTALNE DJELATNOSTI, ZA KOJE JE PREDVIĐENO PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU OD STRANE ISPLATIOCA
27. STATUS LICA KOJA RADE U CRNOJ GORI PO OSNOVU UGOVORNIH USLUGA, SA STANOVIŠTA OBRAČUNA I PLAĆANJA POREZA
28. VOLONTERSKI RAD
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 031/19 od 03.06.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 11/17, od 28. februara 2019. godine
2. Rješenje o utvrđivanju minimalnog broja bodova potrebnih za upis u gimnaziju i četvorogodišnju stručnu školu za školsku 2019/20. godinu
3. Odluka o upozorenju Skupštini Opštine Kotor
4. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III broj 2008/18, od 19. aprila 2019. godine
5. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 12/15, od 28. februara 2019. godine
6. Odluka o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Srbiji
2. Rješenje o imenovanju člana međunarodnog Žirija za dodjelu Njegoševe nagrade
3. Rješenje o razrješenju člana međunarodnog Žirija za dodjelu Njegoševe nagrade
“Službeni list Crne Gore”, br. 030/19 od 31.05.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II broj 20/18, od 28. februara 2019. godine
2. Rješenje o dopuni licence Privatnoj predškolskoj ustanovi “Diznilend”, Budva
3. Rješenje o izdavanju licence Nevladinoj organizaciji “Savez pčelarskih organizacija Crne Gore”, Danilovgrad
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja pedagoške evidencije i sadržini javnih isprava u školama
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri OEBS-u i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču
2. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Bahrein
3. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Kuvajt
4. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Državi Katar
Oglasni dio:
1. Oglasni broj 21/19 od 31.05.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/19 od 31.05.2019. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora – lokalitet Amaro, Opština Herceg Novi
2. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS “I Bokeške Brigade”, Opština Herceg Novi
3. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – fekalne i atmosferske kanalizacije u ulici Sima Matavulja
4. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne mreže sa pratećom infrastrukturom u gornjem dijelu naselja Meljine, Opština Herceg Novi
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – javne rasvjete na Njivičkom putu, od Karaule do graničnog prelaza Kobila
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture za dio Kumbora – lokalitet od Olimpije do primarnog kanalizacionog kolektora, Opština Herceg Novi
7. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupne saobraćajnice od priobalnog puta do magistrale uz hotelski kompleks “Žager” u Bijeloj, Opština Herceg Novi
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – rezervoara za vodu na Toploj
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Klinci do STS 10/0,4 kV Zabrđe
10. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od STS 10/0,4 kV Zabrđe do STS 10/0,4 kV Petrovići, Opština Herceg Novi
11. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – fekalne kanalizacije u Zemunskoj ulici, Opština Herceg Novi
12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P.br. 1038/16-13
13. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje vansudskog poravnanja između Opštine Herceg Novi i Prlainović Marka, Prlainović Boška i Prlainović Nebojše
14. Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
15. Odluka o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi
16. Odluka o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede
17. Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite
18. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa između PVK “Jadran” i Opštine Herceg-Novi broj 01-1-031-79/2019 od 21.01.2019. godine
19. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u Opštini Herceg Novi za period 2019-2021. godina
20. Odluka o visini vlasničkog udjela opštine Herceg Novi u Košarkaškom klubu “PRIMORJE 1945”
21. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa između Jedriličarskog kluba “Jugole Grakalić” i Opštine Herceg-Novi broj 01-1-031-279/2019 od 14.02.2019. godine
22. Odluka o visini vlasničkog udjela opštine Herceg Novi u Šahovskom klubu “Herceg Novi 1949”
23. Odluka o visini vlasničkog udjela opštine Herceg Novi u Bokserskom klubu “Herceg Novi 98”
24. Odluka o visini vlasničkog udjela opštine Herceg Novi u Teniskom klubu “Herceg Novi”
25. Odluka o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” za 2019. godinu
26. Odluka o usvajanju Programa rada Javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi za 2019. godinu i Finansijskog plana Javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi za 2019. godinu
27. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi za 2018. godinu sa Izvještajem prihoda i rashoda za period od 1.01. do 31.12.2018. godine
28. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Finansijskog plana Javne ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković” Herceg Novi za 2019. godinu
29. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” Herceg Novi za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
30. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za 2018. godinu
31. Odluka o usvajanju Plana i Programa rada DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi za 2019. godinu
32. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju DOO “Čistoća” Herceg Novi za 2018. godinu
33. Odluka o usvajanju Programa rada i finansiranja DOO “Čistoća” Herceg Novi za 2019. godinu
34. Odluka o davanju saglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
35. Odluka o izmjeni Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika kupovinom stana pod povoljnijim uslovima
36. Odluka o usvajanju Plana rada i Finansijskog plana DOO “Parking servis Herceg Novi” iz Herceg Novog, za 2019. godinu
37. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Javne ustanove “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
38. Odluka o obrazovanju radnih tijela skupštine
39. Odluka o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom “Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi” DOO za 2019. godinu
40. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Komunalno stambeno” Herceg Novi za 2019. godinu
41. Odluka o stavljanju van snage Odluke o javnom redu i miru
42. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi DOO za 2018. godinu
43. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem DOO “Komunalno stambeno” Herceg Novi
44. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2018. godinu
45. Program uređenja prostora opštine Herceg Novi za 2019. godinu
46. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu predsjednika Opštine i organa i službi lokalne uprave za 2018. godinu
47. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji turističke sezone za 2018. godinu
48. Zaključak o prihvatanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2019. godine
49. Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Herceg Novi
50. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture “Herceg Fest” Herceg Novi
51. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno stambeno” Herceg Novi
52. Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Opštine Herceg Novi
PLJEVLJA
1. Odluka o prestanku mandata potpredsjednici opštine Pljevlja
2. Odlukao prestanak mandata predsjedniku opštine Pljevlja
3. Odluka o davanju ovlašćenja potpredsjedniku opštine Pljevlja za obavljanje funkcije predsjednika do izbora novog predsjednika opštine Pljevlja
PODGORICA
1. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 1 – dio Zone A” u Podgorici
ULCINJ
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji rada organa lokalne uprave
GUSINJE
1. Odluka o imenovanju konsultativne grupe za izradu Strateškog plana azvoja opštine Gusinje za period 2019-2025. godine