Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Januar 2020

“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 055/19 od 31.12.2019. godine
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Herceg Novi za 2019. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Herceg Novi za 2020. godinu
3. Odluka o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi
4. Zaključak o konstatovanju prestanka mandata predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi
5. Zaključak o usvajanju Zakona o slobodi vjeroispovijesti
ROŽAJE
1. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Rožaje za 2018. godinu
2. Odluka o bratimljenu opštine Rožaje sa općinom Ilidža
3. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
4. Odluka o davanju saglasnosti za organizaciju 47. Sandžačkih sportskih igara za 2020. godinu
5. Odluka o potvrđivanju Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje lokaliteta “Brezovačko brdo”
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO Ski centar “Hajla” Rožaje
7. Odluka o razrješenju predsjednika Savjeta DOO Lokalnog javnog emitera “Radio televizija Rožaje”
8. Odluka o prestanku mandata predsjedniku opštine Rožaje
9. Odluka o razrješenju člana Savjeta DOO Lokalnog javnog emitera “Radio televizija Rožaje”
10. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta u opštini Rožaje za period od 2019-2021. godine
11. Zaključak o prihvatanju izvještaja o radu predsjednika opštine Rožaje za 2018. godinu sa izvještajem o ostvarivanju funkcija Lokalne samouprave
ŠAVNIK
1. Odluka o Budžetu Opštine Šavnik za 2020. godinu
2. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade
3. Odluka o porezu na nepokretnosti
4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije Šavnik
5. Odluka o razrješenju članice Savjeta Javne ustanove Centra za kulturu, sport i medije Šavnik
6. Odluka o izmjeni Odluke o sufinansiranju premije osiguranja za osiguranje stočnog fonda
7. Odluka o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora koji se nalazi u zgradi Opštine Šavnik Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
8. Program rada Skupštine opštine Šavnik za 2020. godinu
9. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom D.O.O. Park prirode “Dragišnjica i Komarnica” za 2020. godinu
10. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu, sport i medije Šavnik za 2020. godinu
11. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom D.O.O. “Komunalne djelatnosti” Šavnik za 2020. godinu
12. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Šavnik za 2020. godinu
GOLUBOVCI
1. Odluka o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci za 2020. godinu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite, za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
3. Odluka o izmjeni Odluke o varijabilnom dijelu zarade
4. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu prijedloga Odluke o mjesnim zajednicama
5. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci “8 Februar”
6. Zaključak o usvajanju Informacija o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja, razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, za 2019. godinu
TUZI
1. Odluka o Budžetu opštine Tuzi za 2020. godinu
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 054/19 od 30.12.2019. godine
BERANE
1. Odluka o Budžetu Opštine Berane za 2020. godinu
2. Odluka o donošenju strategije razvoja sporta u Opštini Berane za period 2019-2021. godine
3. Odluka o bratimljenju – uspostavljanju saradnje Opštine Berane, Crna Gora i Grada Oksapampa, Republika Peru
4. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Berane
5. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
6. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
7. Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i praćenje realizacije Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta – spomenika maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu i Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta – spomenika kapetanu Aleksandru Leksu Saičiću
8. Odluka o porezu na nepokretnosti
9. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Parking servis” Berane
10. Odluka o porezu na nepokretnosti
11. Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje i praćenje realizacije Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta – spomenika maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu i Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta – spomenika kapetanu Aleksandru Leksu Saičiću
12. Odluka o prestanku mandata izvršnom direktoru DOO “Parking servis” Berane
13. Odluka o pribavljanju nepokretnosti radi dokompletiranja Urbanističke parcele broj 57 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Stari grad
14. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Berane za period 2019-2023. godine
15. Odluka o usvajanju Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2019-2022. godine
16. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (kućnim ljubimcima), načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
17. Program javnih radova u opštini Berane za 2020. godinu
18. Program rada Skupštine opštine Berane za 2020. godinu
19. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
20. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora doo “Parking servis” Berane
DANILOVGRAD
1. Odluka o Budžetu opštine Danilovgrad za 2020. godinu
KOLAŠIN
1. Odluka o Budžetu opštine Kolašin za 2020. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Kolašin”
3. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Kolašin
4. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kolašin
KOTOR
1. Odluka o Budžetu opštine Kotor za 2020. godinu
2. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor
3. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
4. Odluka o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posljedica štete od zemljotresa koji je zadesio Republiku Albaniju
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
7. Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
8. Program uređenja prostora za 2020. godinu
9. Odluka o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu
PODGORICA
1. Odluka o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu
2. Odluka o porezu na nepokretnosti
3. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada – Podgorice
4. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada – Podgorice
5. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Stambena zajednica VI Kruševac” u Podgorici
6. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada” Podgorica
8. Odluka o izmjenama Odluke o proglašenju Regionalnog parka “Komovi” za teritoriju Glavnog grada Podgorica
9. Odluka o izmjeni Odluke o učešću Glavnog grada – Podgorice u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima, za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik, br. 01-030/12-151 od 16.02.2012. godine
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Goljemadi radi izgradnje eksploatacionih bunara u zaleđu vodoizvorišta Kaluđerovo Oko
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” Podgorica
12. Ispravka Odluke o razmjeni nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice i Radojević Velimira
ROŽAJE
1. Odluka o Budžetu opštine Rožaje za 2020. godinu
2. Odluka o prestanku mandata predsjedniku opštine Rožaje
3. Odluka o izboru predsjednika opštine Rožaje
4. Odluka o kreditnom zaduženju opštine rožaje radi refinansiranja obaveza po osnovu kredita
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 002/20 od 14.01.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo
2. Pravilnik o zahtjevima za označavanje energetske efikasnosti uređaja za grijanje vode, rezervoara za skladištenje tople vode i kompleta uređaja za grijanje vode i solarnog uređaja
3. Pravilnik o zahtjevima za označavanje energetske efikasnosti uređaja za grijanje prostora, kombinovanih uređaja za grijanje i kompleta koji uključiju opremu za regulaciju temperature i solarne uređaje
4. Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 053/19 od 27.12.2019. godine
BAR
1. Odluka o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta
2. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog predstavnika Skupštine opštine Bar u Skupštinu Turističke organizacije Bar
3. Odluka o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora u Sportskoj dvorani “Topolica” u Baru Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
4. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
5. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za privredu i finansije
6. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za društvene djelatnosti
7. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora d.o.o. “Sportsko-rekreativni centar” Bar
8. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Upravnom odboru Javnog preduzeća “Kulturni centar” Bar
9. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za planiranje, uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
10. Program uređenja prostora za 2020. godinu
11. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za mlade za period od 2020-2021. godine
12. Program rada Skupštine opštine Bar za 2020. godinu
CETINJE
1. Odluka o Budžetu Prijestonice Cetinje za 2020. godinu
2. Program rada Skupštine prijestonice Cetinje za 2020. godinu
3. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine
4. Odluka o porezu na nepokretnosti
5. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa
6. Odluka o kupovini nepokretnosti – poslovnog prostora
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o obimu i strukturi privrednih djelatnosti na teritoriji Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
8. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju vodoprivrede u ruralnom području Prijestonice Cetinje za 2019. godinu
NIKŠIĆ
1. Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2020. godinu
2. Odluka o Budžetu opštine Nikšić za 2020. godinu
3. Program uređenja prostora Opštine Nikšić za 2020. godinu
4. Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Nikšić
5. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu
6. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Nikšić za 2020-2021. godinu
7. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić
8. Odluka o lokalnim administrativnim taksama u Opštini Nikšić
9. Odluka o zaradama i drugim primanjima opštinskih službenika i namještenika u opštini Nikšić
10. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje objekta – centralnog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda Javnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Sportsko rekreativnog društva “Javorak” Nikšić o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup poslovnih prostora putem javnog nadmetanja
12. Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji opštine Nikšić
13. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Drašković Savu radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 4 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana Rastoci 1
14. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta Erbez Zorici radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana “Centar”
15. Odluka o prenosu prava raspolaganja Vladi Crne Gore – Ministarstvu odbrane Crne Gore na građevinsko zemljište iz lista nepokretnosti broj 3491 KO Nikšić
16. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u objektu Doma revolucije u Nikšiću Vladi Crne Gore – Ministarstvu nauke
17. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja i davanju na upravljanje i korišćenje skloništa za napuštene životinje Društvu sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić
18. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić
19. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Nikšić”
20. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
21. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja
22. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2020. godinu
23. Odluka o donošenju Programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić za 2020. godinu
24. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća “Autobuska stanica” – Nikšić za 2020. godinu
25. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan “Parking servis Nikšić” d.o.o. za 2020. godinu
26. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2020. godinu
27. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2020. godinu
28. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2020. godinu
29. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić za 2020. godinu
30. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2020. godinu
31. Odluka o prestanku mandata članu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
32. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić za 2020. godinu
33. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2020. godinu
34. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika/ce člana Opštinske izborne komisije Nikšić
35. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana/ice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
36. Odluka o izboru predsjednice Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
37. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić
38. Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić
39. Rješenje o razrješenju Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić
40. Rješenje o izboru Savjeta Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić
TIVAT
1. Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Tivat
2. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2020. godinu
3. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu
4. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024. godina sa akcionim planom za 2020-2024. godina
5. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje
6. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2020. godinu
7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Komunalno” Tivat za 2020. godinu
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2020. godinu
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada RJ “Azil” za 2020. godinu
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Vodacom” Tivat za 2020. godinu
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor za 2020. godinu
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor za 2018. godinu
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO “Parking servis” Tivat za 2020. godinu
14. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat za 2020. godinu
15. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Sportska dvorana” Tivat za 2020. godinu
16. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020. godinu
17. Odluka o usvajanju Plana i programa rada Javne ustanove “Centar za kulturu” Tivat za 2020. godinu
18. Odluka o kupovini katastarske parcele 830 KO Donja Lastva
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite
20. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
21. Odluka o prodaji katastarske parcele 1503/1 KO Tivat
22. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P.br. 258/18/18
23. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove “Muzej i galerija” Tivat
24. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Autobuska stanica” Tivat
25. Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Autobuska stanica” Tivat
26. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat
27. Odluka o imenovanju člana Skupštine “Vodacom” DOO
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 052/19 od 25.12.2019. godine
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele broj 32 skladu sa UTN-om “Skočiđevojka”
2. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja Urbanističke parcele broj 35 skladu sa UTN-om “Skočiđevojka”
3. Rješenje o formiranju Komisije za izbor najboljih sportskih subjekata Budve za 2019. godinu
4. Odluka o izvođenju Lokalnog Javnog rada “Njega starih lica u Budvi”
HERCEG NOVI
1. Odluka o izmjeni Odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi
KOTOR
1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe
2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade LAPM 2020-2021. godine
3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Skupštine Opštine Kotor za 2020. godinu
4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra
5. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Opštinske Javne ustanove “Muzeji” Kotor
7. Odluka o prodaji zemljišta – katastarske parcele 669/1 KO Stoliv I radi dokompletiranja urbanističke parcele
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV “Morinj II – Kobilje” sa uklapanjem u SN mrežu
9. Odluka o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor
10. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”
11. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
12. Odluka o izradi, upotrebi i uništavanju pečata
13. Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
14. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
15. Odluka o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija
16. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV “Zagora 2” sa priključnim podzemnim 10kV vodom i uklapanjem u N.N mrežu
17. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Orahovac II sa pripadajućim cjevovodima
18. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju odbornika koji će obavljati vjenčanja u ime predsjednika Opštine
19. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
20. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost
21. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju buster stanice Kamp sa pripadajućim cjevovodima
22. Odluka o produženju roka zakupa Udruženju paraplegičara Kotor
23. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
24. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju načina i visine otpremnina za sporazumni prekid radnog odnosa lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor
MOJKOVAC
1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu
2. Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela obaveze po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2019. godinu
PLUŽINE
1. Odluka o rebalansu II plana Budžeta opštine Plužine za 2019. godinu
2. Odluka o finansiranju aktivnosti u sportu
3. Odluka o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine Plužine i Predsjednik Opštine Plužine
4. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Plužine
TIVAT
1. Odluka o Budžetu opštine Tivat za 2020. godinu
2. Odluka o regulisanju imovinsko pravnih odnosa na katastarskoj parceli 2309 KO Tivat
3. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa između Opštine Tivat i “Manor construction” doo Tivat i “Alm business” doo Tivat
ULCINJ
1. Odluka o dopuni Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Ulcinj
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 001/20 od 03.01.2020. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o visini naknada za izdavanje operativne licence, certifikata, odobrenja i dozvola u vazdušnom saobraćaju
2. Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru
3. Pravilnik o metodologiji sagledavanja kvaliteta rada unutrašnje revizije u javnom sektoru
4. Pravilnik o korišćenju vazdušnog prostora i operativnih procedura u vezi sa navigacijom zasnovanoj na navigacionim performansama (PBN)
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu
“Službeni list Crne Gore”, br. 077/19 od 31.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna transformatora
2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za usisivače
3. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna računara i računarskih servera
4. Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave
5. Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za ventilacione jedinice
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Vraćenovići
7. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Škola stranih jezika – INTERLINGUA”, Podgorica
8. Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorica
9. Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Đurička Rijeka
10. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Forum MNE”, Podgorica
Izmjene i dopune propisa:
1. Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju licence Privatnoj ustanovi “Frizersko-kozmetička akademija Ljilja” iz Nikšića
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta PAM CG
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Dječji dom “Mladost” Bijela
2. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Dječji dom “Mladost” Bijela
3. Rješenje o razrješenju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
4. Rješenje o imenovanju članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 076/19 od 31.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Opštini Budva
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Petnjica radi rješavanja socijalnih pitanja
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta “Istorijsko jezgro” Cetinje
4. Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2020. godinu
5. Pravilnik o uslovima za prodajne objekte i skladišta sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja
6. Pravilnik o načinu uništavanja otpada sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja
7. Pravilnik o mjerama za sprečavanje pojave Echinococcus multilocularis kod pasa
8. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat
9. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat
10. Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu – skloništu
11. Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga
12. Odluka o utvrđivanju liste medicinskih sredstava koja se propisuju i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za uvoz i tranzit kopitara
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite
6. Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore
7. Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete
8. Granski kolektivni ugovor o izmjeni Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostornog plana Crne Gore i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu prostornog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta “Istorijsko jezgro” Cetinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i urbanističkog projekta
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 075/19 od 30.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o Godišnjem planu zvanične statistike za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave
2. Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
3. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 01-023-698/17-20 od 27.09.2017. godine o upisu u evidenciju Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj koka nosilja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 56/19 od 30.12.2019. godine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 012/19 od 27.12.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete Crne Gore i Ministarstva Prosvjete Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti obrazovanja
3. Odluka o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije o vojnotehničkoj saradnji
4. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
5. Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o sukcesiji Crne Gore u pogledu bilateralnih međunarodnih ugovora zaključenih između Federativne Narodne Republike Jugoslavije/Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije/Savezne Republike Jugoslavije/Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Mađarske Narodne Republike/Republike Mađarske
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 31.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2020. godinu
2. Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju “Montenegro Airlines” a.d. Podgorica
3. Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica
4. Zakon o radu
5. Zakona o javnim nabavkama
6. Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu
7. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu
8. Zakon o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu
9. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2020. godinu
10. Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2020. godinu
11. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2020. godinu
12. Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 33/19-7/44 od 27. decembara 2019. godine
13. Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 14-5/19-2/12 od 27. decembara 2019. godine
14. Pravilnik o kriterijumima i uslovima za izbor prostora za omladinski servis
15. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 31/15, od 26. decembra 2019. godine
16. Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2020. godinu
17. Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Komisije za tržište kapitala za 2020. godinu
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju predsjednika i dva člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Decembar 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 073/19 od 27.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena
2. Zakon o zaštiti morske sredine
3. Zakon o javno-privatnom partnerstvu
4. Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
5. Etički kodeks javnih izvršitelja
6. Odluka o usvajanju tarife usluga i naknada u međunarodnom prometu roba AD “PORT OF ADRIA” Bar
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama
3. Zakon o izmjenama Zakona o crnogorskom državljanstvu
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti
5. Zakon o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upotrebe padobrana
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o upisu u Imenik notara Notarske komore
2. Rješenje o početku vršenja poslova notara
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova
4. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave javnih radova
5. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave javnih radova
6. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave javnih radova
7. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
8. Rješenje o imenovanju zamjenice glavnog revizora Revizorskog tijela
9. Rješenje o imenovanju državnog sekretara za inovacije u Ministarstvu nauke
10. Rješenje o imenovanju direktora Agencije za zaštitu prirode i životne sredine
Oglasni dio:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 15/17, od 27. septembra 2019. godine
2. Oglasni dio broj 55/19 od 27.12.2019. godine
“Službeni list Crne Gore”, br. 072/19 od 26.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o zaštiti depozita
2. Zakon o kreditnim institucijama
3. Zakon o elektronskoj upravi
4. Zakon o sanaciji kreditnih institucija
5. Zakon o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture
6. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Hoteli i vile visoke kategorije”, Pinješ, Opština Ulcinj
7. Zaključak Skupštine Crne Gore o pozivu Vladi Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Drčavne revizorske institucije
8. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin
9. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Industrijska zona Zeleni”, Opština Rožaje
10. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka
2. Zakon o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
3. Zakon o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu
5. Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 071/19 od 25.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu
2. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Pinješ – Borova šuma”, Opština Ulcinj
4. Odluka o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe
5. Pravilnik o načinu uspostavljanja sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare u javnom sektoru
6. Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije
7. Pravilnik o metodologiji sagledavanja kvaliteta upravljanja i kontrola u javnom sektoru
8. Pravilnik o načinu uspostavljanja i unapređenja upravljanja i kontrola u javnom sektoru
9. Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola i načinu izvještavanja
10. Pravilnik o programu obuke i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru
11. Rješenje o upisu pravnog lica u Registar pravnih lica za vršenje vještačenja i Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za žičare za prevoz lica
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom okviru za banke
Stručna mišljenja (24)
1. AUTOMATSKA PROVJERA PUTNIKA I NJIHOVIH DOKUMENATA
2. DOSTAVLJANJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA IZ KREDITNOG REGISTRA U SVRHE AŽURIRANJA I DOPUNE BAZE PODATAKA KLIJENATA
3. DOSTAVLJANJE LIČNIH PODATAKA OD STRANE KORISNIKA USLUGA DAVAOCU USLUGE DOO “VODOVOD I KANALIZACIJA”
4. DOSTAVLJANJE PODATAKA CENTRU BEZBJEDNOSTI OD STRANE ZDRAVSTVENIH USTANOVA
5. DOSTAVLJANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE O LICIMA I SAOBRAĆAJNIM SREDSTVIMA KOJA SU PODVRGNUTA GRANIČNOJ PROVJERI
6. DOSTAVLJANJE PODATAKA PO ZAHTJEVU PORESKE UPRAVE CRNE GORE U CILJU UTVRĐIVANJA, NAPLATE I KONTROLE POREZA
7. DOSTUPNOST PODATAKA O AKTIVNOSTI NA MREŽI KOD CRNOGORSKIH PROVAJDERA MOBILNE TELEFONIJE
8. IZNOS PODATAKA U DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE
9. KORIŠĆENJE E-SERVIS KATASTARSKIH PODATAKA UPRAVE
10. OBJAVLJIVANJE IMENA I PREZIMENA ADVOKATA I IZNOSA HONORARA ISPLAĆENIH IZ DRŽAVNOG BUDŽETA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
11. OBJAVLJIVANJE IMENA I PREZIMENA ZAPOSLENOG NA INTERNET STRANICI AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE U CILJU UPOZNAVANJA JAVNOSTI SA UPOTREBOM JAVNIH RESURSA ZA ZAPOŠLJAVANJE TOKOM IZBORNE KAMPANJE
12. OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
13. OBRADA LIČNIH PODATAKA KLIJENATA I OSTALIH POSLOVNIH PARTNERA
14. OBRADA LIČNIH PODATAKA MALOLJETNIH I PUNOLJETIH UČENIKA U SVRHU PREVENCIJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLE
15. OBRADA LIČNIH PODATAKA PACIJENATA ZA RANO OTKRIVANJE MELANOMA KOŽE, SLUZNICA I OKA
16. POVEZIVANJE ELEKTRONSKE BAZA PODATAKA STUDENATA SA EVIDENCIJOM-ELEKTRONSKOM BAZOM NEZAPOSLENIH LICA ZAVODA
17. POVJERAVANJE POSLOVA ČUVANJA LIČNIH PODATAKA
18. SAGLASNOST LICA ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA
19. STATUS RUKOVAOCA ZBIRKE LIČNIH PODATAKA
20. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA IZ DOKUMENTACIJE OD STRANE CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
21. DOSTAVLJANJE LIČNIH PODATAKA RADI IZRADE NALAZA I MIŠLJENJA
22. OBJAVLJIVANJE PODATAKA O ZAHTJEVIMA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA I ODLUKAMA SUDA ZA PREKRŠAJE
23. PRENOS LIČNIH PODATAKA KORISNIKA USLUGA U CILJU NAPLATE POTRAŽIVANJA
24. PRISTUP KOPIJAMA ORIGINALA I PREVODA DIPLOMA I DRUGIH OBRAZOVNIH ISPRAVA SA ITALIJANSKOG JEZIKA U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE SVRHE
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 070/19 od 23.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak (NATO Mission Iraq-NMI)
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
3. Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru
4. Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture
5. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu Generalne urbanističke razrade “Spuž”
6. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Lijeva obala Lima”, Opština Berane
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići i KO Podbišće u Opštini Mojkovac radi rekonstrukcije puta Mojkovac – Lubnice, dionica Mojkovac – Vragodo
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ukidanju područne organizacione jedinice Terminalne kontrole letenja “Beograd” – Aerodromska kontrola letenja Vršac
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije regionalnog puta R-13 Bioče – Kolašin, dionica Mateševo – Kolašin
10. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Tuzi radi rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica – Tuzi
11. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Skadru – Republika Albanija
12. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Lijeva obala Lima”, Opština Berane i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana
13. Pravilnik o sadržaju i obrascu službene legitimacije i izgledu službene značke službenika za poslove obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica
14. Pravilnik o aktivnom traženju zaposlenja
15. Rješenje o dopuni licence Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Miločeru
16. Odluka Ustavnog suda Crne Gore Už-III br. 1355/18, od 26. novembra 2019. godine
17. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Centar za obrazovanje i trening “ZOPT” iz Podgorice
18. Rješenje o okončanju javne ponude za preuzimanje
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Skijališta Crne Gore”
2. Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za durmitorsko područje
3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 27 i sektor 28”
4. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 27 i sektor 28” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna državne studije lokacije
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o imenovanju zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
2. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije
3. Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju
4. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija
6. Rješenje o imenovanju direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
7. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice
8. Rješenje o imenovanju direktora Uprave za saobraćaj
9. Rješenje o imenovanju članice Upravnog odbora Javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju
10. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 54/19 od 23.12.2019. godine
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 011/19 od 20.12.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
2. Odluka o objavljivanju Sporazuma o statusu bilateralnih ugovora između Crne Gore i Ukrajine
3. Obavještenje o stupanju na snagu Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata
4. Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 051/19 od 17.12.2019. godine
BAR
1. Odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve
2. Odluka o Budžetu Opštine Bar za 2020. godinu
3. Zaključak o oslobađanju poreskih obveznika plaćanja poreza na poljoprivredno zemljište za 2020. godinu
4. Odluka o porezu na nepokretnosti
5. Odluka o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar
6. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
7. Odluka o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine Bar
8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Sportsko rekreativni centar” Bar
9. Odluka o davanju saglasnosti na Statut DOO “Sportsko rekreativni centar” Bar
10. Odluka o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između Opštine Bar (Crna Gora) i Grada Živinice (Republika Bosna i Hercegovina)
11. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za društvene djelatnosti
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Cjenovnika usluga zajedničke i individualne komunalne potrošnje DOO “Komunalne djelatnosti” Bar
13. Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta u Skupštini opštine Bar
BERANE
1. Ispravka Odluke o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
BUDVA
1. Odluka o ispravci Odluke o prenosu prava na nepokretnostima broj 01-3735/1 od 14.11.2019. godine
CETINJE
1. Odluka o kupovini nepokretnosti – šest stambenih prostora (garsonjera) za potrebe socijalno ugrožene kategorije stanovništva
2. Odluka o kupovini nepokretnosti – građevinskog zemljišta
3. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
4. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Prijestonice Cetinje
5. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Prijestonice Cetinje
6. Odluka o izmjeni Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici
7. Odluka o dopuni Odluke o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevisnkog otpada
8. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade NVO Udruženju penzionera Cetinje
9. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za javno nadmetanje radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Prijestonice Cetinje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta DOO “Komunalno” Cetinje
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Sportski centar Cetinje”
KOLAŠIN
1. Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kolašin
2. Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Kolašin
3. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve
4. Odluka o izmjenama Odluke o jednokratnim socijalnim davanjima
5. Odluka o proglašenju Parka prirode Komovi na teritoriji opštine Kolašin
KOTOR
1. Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor
ROŽAJE
1. Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Javnog interesa na zemljištu radi izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim objektima
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 069/19 od 18.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Pravilnik o bližim mjerilima, načinu i postupku ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika u službi Skupštine Crne Gore
2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Kombinata aluminijuma Podgorica” u Podgorici
3. Odluka o proglašenju Parka prirode “Rijeka Zeta”
4. Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare
5. Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2020. godinu
6. Pravilnik o bližem načinu vršenja poslova zaštite i primjeni ovlašćenja u vršenju tih poslova
7. Pravilnik o utvrđivanju liste sigurnih zemalja porijekla stranaca koji traže međunarodnu zaštitu
8. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Izmjene i dopune propisa:
1. Uputstvo o izmjenama Uputstva o radu državnog trezora
2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Kraljevini Bahreinu
2. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
3. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
4. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
5. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Skadru – Republika Albanija
6. Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
7. Rješenje o postavljenju generalnog direktora Direktorata za praćenje turističkih tokova i turističkog prometa u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
8. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
9. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora revizorskog tijela
10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke
11. Rješenje o imenovanju zaštitnice imovinsko-pravnih interesa Crne Gore
12. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
13. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 53/19 od 18.12.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 068/19 od 13.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja Opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje lokalnog puta
3. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Donji Štoj”, Opština Ulcinj
4. Odluka o prenosu prava raspolaganja Opštini Plužine radi ostvarivanja javnog interesa – proširenja seoskog puta
5. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Veliki pijesak”, Opština Bar
6. Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
7. Pravilnik o bližim uslovima postupanja sa zalihama sredstava za zaštitu bilja u slučaju ukidanja rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja
8. Pravilnik o uslovima upotrebe i ispuštanja žive i živinih jedinjenja
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U III br. 703/17, od 18. jula 2019. godine sa Izdvojenim mišljenjem
10. Rješenje o odobrenju javne ponude za preuzimanje
11. Uputstvo o metodologiji vršenja revizije uspjeha
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju tehničkog dosijea i osnovnim podacima o biocidu
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o upotrebi sredstava prinude u vršenju poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica
3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima za premještanje pošiljke bilja preko zaštićenog područja
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodatnim specifikacijama plovidbenosti za određenu vrstu operacija
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 52/19 od 13.12.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 050/19 od 11.12.2019. godine
BUDVA
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa
2. Odluka o potvrđivanju Zaključka o ispravci tehničke greške u Programu privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period 2019-2023. godine
3. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
4. Odluka o stavljanju van snage Odluke o razmjeni nepokretnosti broj 0101-415/1 od 13.08.2014. godine
5. Odluka o davanju ovlašćenja predsjedniku Opštine
6. Rješenje o razrješenju članova Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Budve
7. Rješenje o imenovanju predsjednika Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Budve
8. Rješenje o razrješenju predsjednika Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Budve
9. Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Akademija znanja” Budva
10. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Akademija znanja” Budva
11. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove Muzeji i galerije Budve
12. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Parking servis” Budva
13. Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Budva
14. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Parking servis” Budva
15. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva
16. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora doo “Vodovod i kanalizacija” Budva
17. Odluka o oglašavanju na teritoriji Opštine Budva
18. Rješenje o imenovanju člana odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Budva
19. Rješenje o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga koji je donio Odbor direktora d.o.o. “Mediteranski sportski centar” Budva
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteran reklame” Budva
21. Rješenje o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2019. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteran reklame” Budva
22. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju DOO “Parking servis Budva” – Budva za period 01.01. do 31.12.2018. godine
23. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju DOO “Pogrebne usluge” – Budva za period 01.01. do 31.12.2018. godine
24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2018. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću “Mediteran reklame” Budva
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Budva
26. Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Opštine Budva
27. Odluka o mjesnim zajednicama
28. Odluka o osnivanju Mjesne zajednice Gospoština
29. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Gospoština”
30. Odluka o osnivanju Mjesne zajednice “Gornji Pobori 2”
31. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice “Gornji Pobori 2”
32. Rješenje o davanju saglasnosti za ustanovljavanje privremenog prava službenosti
CETINJE
1. Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje
2. Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda Prijestonice Cetinje za 2020. godinu
DANILOVGRAD
1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne uprave Opštine Danilovgrad
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
PLAV
1. Odluka o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje poslovnog prostora koji se nalaze u Centru za Kulturu “Husein Bašić” u Plavu Ministarstvu sporta i mladih Crne Gore
PLJEVLJA
1. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Opštine Pljevlja
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
3. Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Pljevlja
4. Ispravka Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu životne sredine opštine Pljevlja
PODGORICA
1. Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana “Naselje 1. maj” u Podgorici
TIVAT
1. Odluka o prodaji katastarske parcele 2205/2 KO Tivat radi kompletiranja UP Z3-20 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Gornji Kalimanj”
GOLUBOVCI
1. Odluka o dodatku na zaradu zaposlenih u Javnoj ustanovi “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
2. Odluka o koeficijentima za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi “Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci”
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 067/19 od 11.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije dalekovoda 110 KV Bar – Budva
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV “Vrela”, priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Žabljak
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/04 KV “Zagrađe” sa priključnim DV 10 KV i uklapanjem u NN mrežu KO Brijeg, Opština Plužine
4. Pravilnik o bližem načinu isticanja, upotrebe, kao i sastavu materijala zastave Crne Gore
5. Pravilnik o posebnom programu profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru
6. Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2019. godinu
7. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju registara za upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru
8. Pravilnik o utvrđivanju dostojnosti lica za obavljanje poslova u upravi za izvršenje krivičnih sankcija
9. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 702/17, od 18. jula 2019. godine sa izdvojenim mišljenjem
10. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 282/17, od 18. jula 2019. godine sa izdvojenim mišljenjem
11. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
12. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
13. Rješenje o povučenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
9. Odluka o dopuni programa obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2019. godinu
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem načinu i uslovima za upućivanje zatvorenika na rad van zatvora
11. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
12. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
13. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
14. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
15. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
16. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
17. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
18. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
19. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
20. Odluka o izmjeni Rješenja o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o imenovanju direktora Uprave za šume
2. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
3. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
4. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za dijasporu
5. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za dijasporu
6. Rješenje o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
7. Rješenje o razrješenju generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
8. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
9. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
10. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za željeznice
11. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za željeznice
12. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
13. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova
14. Rješenje o izboru člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Wireless Montenegro d.o.o.” Podgorica
15. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Wireless Montenegro d.o.o.”, Podgorica
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 066/19 od 06.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu
2. Zakon o računovodstvu u javnom sektoru
3. Odluka o produženju koncesije za priređivanje posebnih igara na sreću u Kazinu “Casino royal Splendid”, na lokaciji Hotel “Splendid”, Bečići bb, Budva
4. Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja
5. Pravilnik o utvrđivanju lista djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva
6. Pravilnik o tehničkim specifikacijima interoperabilnosti željezničkog sistema u odnosu na bezbjednost u željezničkim tunelima
7. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja
8. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac
9. Rješenje o odobrenju javne ponude za preuzimanje akcija emitenta “Podgorička banka AD Podgorica – Member of OTP Group”
10. Odluka o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije za 2020. godinu
11. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
12. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije za period od 01.01.2020-31.12.2021. godine
13. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
14. Odluka o utvrđivanju cijena za pomoćne usluge i usluge balansiranja, za period od 01.01.2020-31.12.2022. godine
15. Odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica za period 01.01.2020-31.12.2022. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
3. Uredba o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani
4. Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja
6. Naredba o izmjenama Naredbe o zabrani unošenja bilja radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Postavljenja i razrješenja:
1. Proglašavam sastav Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 51/19 od 06.12.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 049/19 od 02.12.2019. godine
BERANE
1. Odluka o finansiranju i sufinansiranju sporta
2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar” Berane
3. Odluka o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina
4. Odluka o izboru etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO “Sportski centar” Berane
6. Odluka o izmjenama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane
7. Odluka o obrazovanju službe skupštine
8. Odluka o osnivanju Rukometnog kluba “Berane 1949”
9. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
10. Odluka o potvrđivanju Odluke o osnivanju Rukometnog kluba “Berane 1949”
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim iskazom za 2018. godinu, DOO “Sportski centar” Berane
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2018. godinu, DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” Berane
13. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Berane
KOTOR
1. Odluka o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Kotor
2. Odluka o porezu na nepokretnosti
3. Odluka o kupovini zemljišta – dijela katastarske parcele 2176/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kupovini zemljišta – katastarske parcele 16/3 KO Lješevići radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Lokalne studije lokacije Grbalj II
5. Odluka o regulisanju međusobnih odnosa između opštine Kotor i Bigova Bay
6. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi pokretanja postupka nepotpune eksproprijacije u cilju izgradnje sekundarnog kanalizacionog kraka planiranog Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
8. Odluka o izgradnji javne rasvjete Koložunj
9. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Kotor za period od 2019-2020. godine
10. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama
11. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljašnjim djelovima stambenih zgrada
12. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Radio Kotora
13. Zaključak o imenovanju Savjeta za upravljanje područjem Kotora
PODGORICA
1. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Blok 18 i 19” u Podgorici
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Naselje 1. maj”
3. Odluka o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica
4. Odluka o Parku prirode “Dolina rijeke Zete”
5. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
6. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomenika Ivanu Crnojeviću
7. Odluka o razmjeni nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice i Radojević Velimira
8. Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom – faza III” u Podgorici
9. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove “Gradsko pozorište” Podgorica
10. Odluka o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice
11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, o javno-privatnom partnerstvu za uređenje lokacije u zahvatu UP “Sportsko rekreativni kompleks Balabani”
12. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Beglaci”
13. Rješenje o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu Lokalne samouprave Glavnog grada
14. Rješenje o imenovanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija
15. Rješenje o imenovanju Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada – Podgorice
GOLUBOVCI
1. Ispravka Odluke o načinu korišćenja sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
2. Ispravka Odluke o materijalnim davanjima iz oblasti socijalne zaštite
3. Ispravka Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu stipendija
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 065/19 od 02.12.2019. godine
Novi propisi:
1. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem i Izvještajem o reviziji finansijskih iskaza
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Strategije regionalnog razvoja 2014-2020. godine, za 2018. godinu
3. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godini
5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu
6. Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite na arhitektonskim ostacima kasnoantičke – ranovizantijske crkve
7. Rješenje o usvajanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava filmskih producenata u Crnoj Gori
8. Rješenje o uspostavljanju prethodne zaštite na Crkvi Sv. Ilije u Vojinićima, Čevo, Prijestonica Cetinje
9. Rješenje o utvrđivanju nematerijalnom dobru Guslanje – sviranje i pjevanje uz gusle status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja
10. Rješenje o utvrđivanju nematerijalnom dobru Izrada gusala status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja
11. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 33/18, od 27. septembra 2019. godine
12. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 39/18, od 27. septembra 2019. godine
13. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 32/18, od 27. septembra 2019. godine
14. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 25/18, od 27. septembra 2019. godine
15. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 35/16, od 27. septembra 2019. godine
16. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
17. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz za fiksne veze
18. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 64-66 GHz za fiksne veze
19. Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 71-76/81-86 GHz za fiksne veze
20. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Gornja Bukovica
21. Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za Privrednu Komoru Crne Gore za 2020. godinu
22. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Nudo
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja odraslih i starih lica
Ispravke propisa:
1. Ispravka Statuta Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore
2. Odluka o razrješenju i izboru jedne članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
3. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore
4. Odluka o razrješenju i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore
5. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore
6. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
7. Odluka o razrješenju dva i izboru tri člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
8. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore
9. Odluka o razrješenju jednog člana i izboru jedne članice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
10. Odluka o izboru jednog člana Upravnog odbora fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
11. Odluka o izboru jednog člana Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore
12. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika i dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva
13. Odluka o izboru jedne članice Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore
14. Odluka o razrješenju jedne članice i izboru dva člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore
15. Odluka o izboru jedne članice Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
16. Odluka o izboru jedne članice Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
17. Odluka o razrješenju i izboru jedne članice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore
18. Odluka o imenovanju jedne članice Savjeta radio i televizije Crne Gore
19. Odluka o razrješenju i izboru jedne članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
20. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Albaniji
21. Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Portugalu
22. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
23. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
24. Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
25. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za saobraćaj
26. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za saobraćaj
27. Rješenja o postavljenju sudskog vještaka
28. Rješenje o imenovanju Direktora poreske uprave
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 50/19 od 02.12.2019. godine