Pregled ažuriranih propisa.

Pogledajte koji su propisi ažurirani u Katalogu propisa, po datumima ažuriranja.

Septembar 2019

Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/19 od 16.09.2019. godine
BAR
1. Lista blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”
BERANE
1. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Berane
2. Odluka o davanju garancija
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduživanju DOO “Benergo” Berane
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Berane
5. Odluka o imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendije
6. Odluka o načinu privremenog skladištenja neopasnog građevinskog otpada i uslovima zaštite životne sredine
7. Odluka o održavanju javnih groblja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Berane
8. Odluka o prestanku mandata člana Odbora za društvene djelatnosti
9. Odluka o prestanku mandata člana Komisije za dodjelu stipendija
10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za prava lica sa invaliditetom
11. Rješenje o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti
KOLAŠIN
1. Odluka o prihvatanju kandidature za organizaciju Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu
KOTOR
1. Odluka o kupovini zemljišta – katastarska parcela 715/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
2. Odluka o kupovini zemljišta – katastarska parcela 2328/10 KO Dobrota radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
3. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
4. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 961/2, 960/5 i 962/2 KO Sutvara radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Radanovići
5. Odluka o kupovini zemljišta – katastarske parcele 2371/2, 2373/2, 2374/2, 2370/3 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
6. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
7. Rješenje o imenovanju v.d. sekretarke Skupštine opštine Kotor
8. Rješenje o razrješenju sekretarke Skupštine opštine Kotor
PODGORICA
1. Ispravka Odluke o davanju saglasnosti Upravi policije – Sektoru specijalne policije iz Podgorice za korišćenje privremene lokacije strelišta na Ćemovskom polju, do privođenja prostora planiranoj namjeni
TIVAT
1. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na katastarskoj parceli 3358 KO Tivat radi kompletiranja UP 106 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat – centar”
2. Statut Turističke organizacije opštine Tivat
ULCINJ
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 63 zone “B” sa ID Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj – Grad” za lokalitet “Pinješ 2” opština Ulcinj
2. Odluka o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u parničnom postupku P.br: 134/18
TUZI
1. Ispravka Odluke o stipendiranju studenata u opštini Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 053/19 od 16.09.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma Glavnom gradu Podgorica
2. Odluka o načinu obračuna terminalne naknade za korišćenje usluga u vazdušnoj plovidbi
3. Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Štitska” na dijelu vodotoka Štitske rijeke
4. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Zeleni”, opština Rožaje
5. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić
6. Odluka o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
7. Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane “Umska” na dijelu vodotoka Umski potok
8. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno urbanističkog plana opštine Andrijevica
9. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona Zeleni”, opština Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana
10. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana
11. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Prostorno-urbanistički plan opštine Plav
12. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije “Štitarička rijeka”, opština Mojkovac
13. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan “Centar”, opštine Plužine
14. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju “DOZ” DOO Podgorica
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore – stalnog predstavnika – šefa Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj
3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
4. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za valorizaciju turističkih lokaliteta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
5. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
6. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za građevinarstvo u Ministarstvu održivog razvoja i turizma
7. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave
8. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice direktora Poreske uprave
9. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Poreske uprave
10. Rješenje o prestanku mandata direktora Poreske uprave
11. Rješenje o razrješenju poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
12. Rješenje o imenovanju poslovnog direktora Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
13. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu
15. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
16. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Poreske uprave
17. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora uprave za imovinu
18. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Poreske uprave
19. Rješenje o određivanju v.d. direktora Poreske uprave
20. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
21. Rješenje o prestanku mandata direktorice Uprave za igre na sreću
22. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Uprave za igre na sreću
23. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću
24. Rješenje o imenovanju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
25. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice Direktora poreske uprave
26. Rješenje o postavljenju generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Republici Turskoj
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 39/19 od 16.09.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 037/19 od 09.09.2019. godine
DANILOVGRAD
1. Odluka o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje
2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika/ce Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
3. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za Statut i propise
4. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Savjeta za zaštitu životne sredine
5. Odluka o imenovanju člana Savjeta za predstavke i pritužbe
6. Odluka o imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
HERCEG NOVI
1. Odluka o povjeravanju izrade glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u Herceg Novom, na lokaciji UP 47, UP 48, UP 53 Detaljnog urbanističkog plana “Igalo Bare”
2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta opštine Herceg Novi
3. Odluka o pokretanju postupka za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom
4. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P.br. 734/18
5. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Herceg Novi za 2018. godinu
6. Odluka o davanju u zakup stambenog prostora na katastarskoj parceli 159/1 KO Podi, List nepokretnosti 204, zgrada 1, PD-11
7. Odluka o potvrđivanju Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024. godine
8. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV Crveni krst do DTS 10/0,4 kV Baošići, opština Herceg Novi
9. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TS 10/0,4 kV Milašinovića most do TS 10/0,4 kV Novosadsko, opština Herceg Novi
10. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Bijela do TS 10/0,4 kV Hotel “Park”, opština Herceg Novi
11. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV Klinci do Arze na Luštici, opština Herceg Novi
12. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4 kV Zelenika do MBTS 10/0,4 kV Zmijice, opština Herceg Novi
13. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA “Mojdež”, opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu
14. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA “Nemila”, opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu
15. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA “Trebesin”, opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu
16. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA “Žvinje”, opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu
17. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 160 kVA “Tići 2”, opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN mrežu
18. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS “Topla”, opština Herceg Novi
19. Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV priključka i stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 250 kVA “Dobreč”, opština Herceg Novi
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove “Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković”
21. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa “Radio Televizija Herceg Novi” DOO
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Herceg Novi
23. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i povelje opštine Herceg Novi
24. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Herceg Novi
KOTOR
1. Statut opštine Kotor
2. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
3. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
4. Program uređenja prostora za 2019. godinu
5. Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
6. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama
7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 052/19 od 10.09.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje parka
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje parka
3. Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma spodoptera frugiperda (SMITH)
4. Pravilnik o načinu i uslovima za uzgajanje divljači i sadržini i načinu izrade programa uzgoja divljači
5. Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda
6. Pravilnik o bližim uslovima za klasifikaciju, obilježavanje i sigurnost ski staza
7. Odluka o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o dopuni Zakona o poreskoj administraciji
2. Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata
3. Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra biocidnih proizvoda
5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama biocidnih proizvoda
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Knjaževini Monaku
2. Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za informacionu bezbjednost
3. Rješenje o postavljenju sudskog vještaka
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 38/19 od 10.09.2019. godine
Poreska praksa (25)
1. NADLEŽNO MINISTARSTVO EKONOMIJE, A U DIJELU NADZORA – TRŽIŠNA INSPEKCIJA
2. OBAVEZA NOSIOCA PORODIČNOG GAZDINSTVA NAKON REGISTRACIJE KOD NADLEŽNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
3. OBRAČUN PDV-A NA USLUGE ZAKUPA, KADA ZAKUPODAVAC PDV OBVEZNIK FAKTURIŠE SVOJE USLUGE ZAKUPCU, PREFAKTURISANJE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA NA ZAKUPCA
4. ODGOVOR NA PITANJE STRANOG LICA U VEZI OPOREZIVANJA USLUGA PREVOZA, KADA USLUGE NA TERITORIJI CRNE GORE PRUŽA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE
5. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA -“PRENOS PORESKE OBAVEZE NA PRIMAOCA USLUGE”
6. ODREĐIVANJE, ODNOSNO, STICANJE STATUSA PORESKOG REZIDENTA ZA NEREZIDENTNO LICE
7. PLAĆANJE POREZA U PAUŠALNOM IZNOSU
8. PORESKA OBAVEZA LICA KOJE KORISTI USLUGE BOOKINGCOMA
9. PORESKI TRETMAN DAVANJA HRANE I USLUGA SMJEŠTAJA ZAPOSLENIMA OD STRANE PORESKOG OBVEZNIKA
10. PORESKI TRETMAN ISPLATE PRIHODA SPORTISTIMA, PRIMJENA NAJNOVIJIH IZMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJA
11. PORESKI TRETMAN NAPLATE PRIHODA PO OSNOVU PENALA, KAO POSLEDICA ODUSTAJANJA OD UGOVORNIH OBAVEZA
12. PORESKI TRETMAN PRIHODA ISPLAĆENIH FIZIČKOM LICU NA IME PUTNIH TROŠKOVA
13. PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJI SLUŽE ZA FINANSIRANJE SNIMANJA FILMA PO UGOVORU O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI
14. PORESKI TRETMAN USLUGA KOJE VRŠE NEVLADINE ORGANIZACIJE
15. POSTUPAK REGISTRACIJE FIZIČKIH LICA NA OSIGURANJE (PIO I ZDRAVSTVO) KOD FIZIČKOG LICA KOJI OBAVLJA UGOSTITELJSKU DJELATNOST KAO SEOSKO DOMAĆINSTVO
16. POSTUPAK REGISTRACIJE LICA KAO “KORISNIKA PORODIČNE PENZIJE (DIJETE)” NA OSIGURANJE, NAČIN EVIDENTIRANJA KROZ IOPPD UPLAĆENE PORESKE OBAVEZE
17. POSTUPAK REGISTRACIJE PORESKOG ZASTUPNIKA PDV-A
18. PRAVO NA ODBITAK ULAZNOG PDV-A, OPOREZIVANJE AVANSNIH UPLATA, EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO PORESKE REGISTAR KASE
19. PRIMJENA MINIMALNE ZARADE OD 222,00 EURA KOD OBRAČUNA ZARADE ZAPOSLENIMA SE PRIMJENJUJE OD JULA/2019. GODINE
20. PRIMJENA NAJNOVIJIH IZMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
21. PRIMJENA PROMJENE STOPE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJA PADA NA TERET POSLODAVCA, NA OBRAČUN DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KOJI PADAJU NA TERET OSIGURANIKA
22. PRIMJENA STOPE PDV-A KOD PRODAJE MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA, TURISTIČKIH VODIČA, TURISTIČKE KARTE – MAPE, KNJIGA I SLIČNO
23. PRIMJENA UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
24. ROK ZA PODNOŠENJE MJESEČNE PRIJAVE ZA OBRAČUN PDV-A NADLEŽNOM PORESKOM ORGANU
25. SPECIFIČNO POSLOVANJE – IZVOZ PROIZVODA I PRODAJA PUTEM ON-LINE, POVRAĆAJ ROBE OD INO KUPCA
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 051/19 od 03.09.2019. godine
Novi propisi:
1. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi auto-škola “Fleš” u Kotoru za rad područne ustanove sa sjedištem u Podgorici
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a
Ispravke propisa:
1. Ispravka Odluke o izmjenama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 37/19 od 03.09.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 036/19 od 30.08.2019. godine
BIJELO POLJE
1. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
2. Odluka o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu
3. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore
4. Razvojni plan biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje – Ravna Rijeka”, i “Ribarevine – Poda”
KOLAŠIN
1. Odluka o prodaji zemljišta radi dokompletiranja UP 41 i UP 53 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Radigojno”
KOTOR
1. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV “Orahovac – Simes inženjering” sa uklapanjem u SN mrežu
2. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Kotor o imenovanju Sonje Seferović za potpredsjednicu opštine Kotor
3. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Kotor o imenovanju Nenada Vukadinovića za potpredsjednika opštine Kotor
4. Odluka o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama
5. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju broja potpredsjednika opštine Kotor
6. Odluka o izvođenju lokalnog javnog rada u opštini Kotor za pomoć i njegu starih lica u kući
7. Odluka o imenovanju vršioca funkcije Predsjednika Skupštine opštine Kotor
8. Odluka o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata
9. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO “Lovanja”
10. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Lovanja”
11. Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Kotor
12. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjednici opštine Kotor Sonji Seferović
13. Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV Morinj I sa uklapanjem u SN i NN mrežu
14. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4 kV “Daošine 2” sa uklapanjem u SN mrežu
15. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije
16. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije
17. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete Popovići
18. Zaključak o utvrđivanju Nacrta lokalnog Plana zaštite životne sredine za 2019-2023. godinu
19. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i kabastog otpada na teritoriji opštine Kotor
20. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izgradnji javne rasvjete Koložunj
21. Rješenje o povjeravanju poslova potpredsjedniku opštine Kotor Nenadu Vukadinoviću
TIVAT
1. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče Branku Briniću
2. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče Dragu Miloviću
3. Odluka o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat
4. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče Antu Staničiću
5. Odluka o izmiještanju spomen-ploče sa tekstom o podršci radnika “Arsenala” pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “Parking servis” Tivat
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO “Parking servis” Tivat
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Autobuska stanica” Tivat sa Finansijskim izvještajem i izvještajem revizora
9. Odluka o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO “Autobuska stanica” Tivat za 2018. godinu
11. Odluka o usvajanju Plana zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat i Procjene rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat
12. Odluka o ustanovljavanju službenosti na katastarskim parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla
13. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta
14. Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat
15. Odluka o imenovanju predsjednika/ce i članova/ca Žirija za dodjelu Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada
ULCINJ
1. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte
2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
4. Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata
5. Odluka o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj za period od 2019-2023. godine
6. Odluka o davanju saglasnosti na godišnji Izvještaj o radu sa Finansijski poslovanjem Javnog preduzeća “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2018. godinu
7. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća “Centar za kulturu” Ulcinj
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti
9. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost skupštine opštine Ulcinj
10. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o obrazovanju Savjet za zaštitu životne sredine Skupštine opštine Ulcinj
11. Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Ulcinj za 2018. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 050/19 od 30.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka Ustavnog suda Crne Gore, U-II br. 2/18, od 25. juna 2019. godine
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore, U-II br. 54/17, od 25. juna 2019. godine
3. Rješenje o donesenim crnogorskim standardima i srodnim dokumentima
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjenama i dopuni Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
2. Odluka o izmjeni Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
3. Odluka o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije
4. Odluka o dopuni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga
5. Odluka o izmjeni i dopuni Tarifa lučkih naknada i drugih usluga
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o razrješenju jednog i izboru dva člana Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva
2. Odluka o razrješenju i izboru jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
3. Odluka o razrješenju i izboru jednog člana Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 36/19 od 30.08.2019. godine

Avgust 2019

Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 049/19 od 23.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Rožaje sa trase puta Kaluđerski Laz – Štedim
2. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 11/18 i 15/19, od 25. juna 2019. godine
3. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 37/16, od 25. juna 2019. godine
4. Oglasni dio broj 35/19 od 23.08.2019. godine
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o izmjeni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2019. godinu
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 048/19 od 21.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o zahtjevima za stavljanje na tržište prirodne mineralne i izvorske vode
2. Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godine
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta Međuvršje – Ivanova Korita u dužini od 4.5 km
4. Rješenje o upisu u Registar političkih partija
5. Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Krajovi – Rumunija
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Zagrad
7. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Martinoviće II
8. Pravilnik o kriterijumima i standardima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na letilištu
Izmjene i dopune propisa:
1. Odluka o dopuni Odluke o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj
Ispravke propisa:
1. Ispravka Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 34/19 od 21.08.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 035/19 od 21.08.2019. godine
PLAV
1. Odluka o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za ekspropriaciju nepokretnosti za rekonstrukciju puta Plav – Vojno Selo – Gusinje
PLUŽINE
1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Opštine Plužine za 2018. godinu
2. Odluka o rebalansu plana Budžeta opštine Plužine za 2019. godinu
3. Odluka o promjeni trase puta u selu Miljkovac
4. Odluka o prenošenju poslova lokalne turističke organizacije “Parku prirode Piva” DOO
ŽABLJAK
1. Odluka o auto-taksi prevozu
2. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdatcima za 2019. godinu
3. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade “17 Septembar”
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Komunalno i vodoviod” Žabljak za 2018. godinu
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 034/19 od 19.08.2019. godine
BUDVA
1. Odluka o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja UP broj 1 u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom “Pržno-Kamenovo-Podličak”
DANILOVGRAD
1. Završni račun Budžeta opštine Danilovgrad za 2018. godinu
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Komunalno”
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO “Vodovod i kanalizacija”
5. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Umjetnička kolonija” Danilovgrad
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Javne Ustanove “Umjetnička Kolonija” Danilovgrad
8. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Danilovgrad
9. Odluka o javnoj kanalizaciji na području opštine Danilovgrad
10. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
11. Odluka o obrazovanju Službe Skupštine
12. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu Poslovnika Skupštine opštine Danilovgrad
13. Odluka o određivanju predstavnika ispred Skupštine opštine Danilovgrad u Skupštinu Turističke organizacije
14. Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima
15. Odluka o pijacama na području opštine Danilovgrad
16. Odluka o prenosu prava korišćenja i upravljanja objekta Autobuske stanice na Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Danilovgrad
17. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Danilovgrad
18. Odluka o javnom vodosnabdijevanju na području opštine Danilovgrad
19. Odluka o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji opštine Danilovgrad
ROŽAJE
1. Odluka o boravišnoj taksi
2. Odluka o prenosu prava svojine na zemljištu bez naknade
3. Odluka o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na katastarskoj parceli broj 1695/1 KO Rožaje uz naknadu
4. Odluka o davanju saglasnosti za brisanje tereta zabrane otuđenja i opterećenja upisanog na katastarskoj parceli broj 1308 upisana u LN broj 1406 KO Rožaje uz naknadu
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
6. Odluka o imenovanju Odbora za međuopštinsku, međunarodnu saradnju i evropske integracije
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o imenovanju direktora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Rožaje
8. Odluka o razrješenju Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
9. Odluka o javnim priznanjima i nagradama opštine Rožaje
10. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade “30. septembar” za 2019. godinu
11. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO “Radio televizija Rožaje” za 2018. godinu
TUZI
1. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
Međunarodni ugovori i sporazumi
“Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori”, br. 007/19 od 23.08.2019. godine
1. Zakon o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 033/19 od 14.08.2019. godine
TUZI
1. Odluka o podizanju spomen-obilježja posvećenom Đerđu Kastriotu Skenderbegu
2. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
3. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuju zaključenju brakova broj 02-030/19-2079 od 15.04.2019. godine
4. Odluka o pristupanju izrade Strateškog plana razvoja opštine Tuzi
5. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale” Tuzi
6. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno/Komunale”
7. Odluka o javnom vodosnabdijevanju
8. Odluka o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji opštine Tuzi
9. Odluka o održavanju čistoće
10. Odluka o pijacama
11. Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tuzi
12. Odluka o pogrebnoj djelatnosti, uređenju i održavanju groblja
13. Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Tuzi
14. Odluka o auto-taksi prevozu
15. Odluka o komunalnom redu
16. Odluka o kućnim ljubimcima
17. Odluka o Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora
18. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama
19. Odluka o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tuzi
20. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
21. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva
22. Odluka o razrješenju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
23. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj
24. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju
25. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju
26. Odluka o razrješenju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine
Poreska praksa (19)
1. DAVANJE PROIZVODA NA POKLON (DRŽAČ ZA UBRUSE, DRŽAČ ZA SAPUN)
2. LICA IZUZETA OD OPOREZIVANJA
3. MJESTO PROMETA USLUGA JE CRNA GORA KADA STRANO LICE PRUŽA USLUGE DOMAĆEM PRAVNOM LICU
4. NAČIN EVIDENTIRANJA PROMETA I IZDAVANJE RAČUNA KOD TURISTIČKE AGENCIJE
5. NAKNADE KOJE SE ISPLAĆUJU ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, UPRAVNIH ODBORA, NADZORNIH ODBORA, SKUPŠTINA I NJIMA SLIČNIH TIJELA U PRAVNIM LICIMA, IMAJU TRETMAN LIČNIH PRIMANJA KOJA PODLIJEŽU OPOREZIVANJU
6. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KOJE SE PRUŽAJU PORESKOM OBVEZNIKU, JE PREMA MJESTU U KOME PRIMALAC USLUGA IMA SJEDIŠTE ILI STALNU POSLOVNU JEDINICU
7. ODREĐIVANJE MJESTA PROMETA USLUGA, KOJE SE PRUŽAJU PORESKOM OBVEZNIKU, JE PREMA MJESTU U KOME PRIMALAC USLUGA IMA SJEDIŠTE ILI STALNU POSLOVNU JEDINICU (INOSTRANSTVO)
8. PORESKA STOPA KOD USLUGA SMJEŠTAJA KADA JE 21%, A KADA 7%
9. PORESKI TRETMAN – TROŠKOVI OBAVEZNOG OSIGURANJA RADNIKA OD POSLJEDICA NEZGODE NA RADU
10. PORESKI TRETMAN DAVANJA HRANE ZAPOSLENIMA
11. PORESKI TRETMAN FINANSIJSKOG MANJKA
12. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADA ŠTETE ZAPOSLENOM ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR KRIVICOM POSLODAVCA
13. PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG VOZILA U SLUŽBENE SVRHE I DAVANJE VOZILA U NAJAM
14. PORESKI TRETMAN KADA REZIDENTNI PORESKI OBVEZNICI PRUŽAJU USLUGE STRANOM PRAVNOM LICU, GDJE SE MJESTO OPOREZIVANJA ODREĐUJE PREMA MJESTU SJEDIŠTA PORESKOG OBVEZNIKA PRIMAOCA USLUGE
15. PORESKI TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD U RADNIM TIJELIMA I KOMISIJAMA
16. PORESKI TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DJELU
17. PRAVO NA ISPRAVKU IZLAZNOG PDV-A
18. PRIMJENA MEĐUNARODNIH UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZ NA DOBIT (HRVATSKA, SRBIJA)
19. PROMET VAN TERITORIJE CRNE GORE – VAN PRIMJENE CRNOGORSKOG ZAKONA O PDV
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 047/19 od 12.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu
2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu
3. Zaključak o usvajanju Finansijskog izvještaja sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu
4. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o finansijskom poslovanju i Izvještaja o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu
6. Zaključak o usvajanju Finansijskog iskaza i Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu
7. Zaključak o prihvatanju Desetog polugodišnjeg izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2018. godine
8. Zaključak o prihvatanju Finansijskog izvještaja i Izvještaja o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu
11. Zaključak o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu
12. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu
13. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu
15. Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Šavnik sa trase 400 KV dalekovoda Čevo – Pljevlja
16. Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa u 2019. godini)
17. Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Pljevlja na prostoru rudnika “Šuplja Stijena”
18. Odluka o prodaji drvnih sortimenata u područnoj jedinici Plužine sa trase 35 KV dalekovoda Vrbnica – Goransko
19. Pravilnik o programu i načinu polaganja višeg diplomatsko-konzularnog ispita
20. Pravilnik o utvrđivanju liste eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet
21. Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi obrazovni centar “L’É#cole Fran#ccedil#aise Europ#eacute#enne de Podgorica – Francuska evropska škola u Podgorici”
22. Rješenje o upisu DOO “DMD DELTA” u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
23. Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 12/17, od 25. juna 2019. godine
24. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Podvrš
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju
2. Zakon o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću
3. Zakon o izmjenama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike
4. Zakon o izmjeni Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore
5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima
6. Zakon o dopuni Zakona o regionalnom razvoju
7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima
8. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu
9. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Skupštine Crne Gore
10. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata
11. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila
12. Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju dopune licence za rad Univerzitetu Crne Gore, Građevinskom fakultetu u Podgorici
13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o razrješenju tri i izboru tri člana Odbora za antikorupciju Skupštine Crne Gore
2. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, opština Herceg Novi i Odluke o prlhvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela “Kraljičina plaža” Budva
3. Odluka o razrješenju i izboru predsjednice i razrješenju i izboru jednog člana Zakonodavnog odbora za Skupštine Crne Gore
4. Odluka o izboru pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije
5. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore
6. Odluka o razrješenju člana i izboru članice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore
7. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore
8. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i razrješenju i izboru jednog člana Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore
9. Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore
10. Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Herceg Novi
11. Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave za nekretnine
12. Rješenje o razrješenju savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore
13. Rješenje o imenovanju Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” – Herceg Novi
14. Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
15. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za nekretnine
16. Rješenje o imenovanju umjetničke direktorice Javne ustanove Muzički centar Crne Gore
17. Rješenje o imenovanju direktorice Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom
18. Rješenje o imenovanju oficira za vezu – predstavnika Crne Gore u Centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi (SELEC-u)
19. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
20. Rješenje o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu finansija
21. Rješenje o razrješenju poslovnog direktora Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom
22. Rješenje o imenovanju umjetničke direktorice Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 33/19 od 12.08.2019. godine
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 032/19 od 08.08.2019. godine
BAR
1. Odluka o dopunama Odluke o Mjesnim zajednicama
2. Zaključak o konstataciji da je Skupština opštine Bar upoznata sa Polugodišnjim izvještajem o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima Budžeta opštine Bar
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Sportsko-rekreativni centar” Bar kojom se usvaja cjenovnik
4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar o izboru izvršnog direktora
5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Lovstvo” Bar o razrješenju direktora
6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalne djelatnosti” Bar o izboru izvršnog direktora
7. Odluka o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i saradnji između opštine Bar (Crna Gora) i opštine Resen (Republika Sjeverna Makedonija)
8. Izvještaj o popuni upražnjenih odborničkih mjesta u Skupštini opštine Bar
9. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika člana Opštinske izborne komisije
10. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru za Statut i propise
11. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana u Odboru direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar
HERCEG NOVI
1. Pravilnik o podršci obrazovanju darovitih učenika i studenata
KOLAŠIN
1. Odluka o osnivanju Mjesne zajednice Blatina
TIVAT
1. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa između opštine Tivat i Dangubić Miloša
TUZI
1. Odluka o naknadama odbornicima u Skupštini opštine Tuzi
2. Odluka o određivanja mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova
3. Odluka o mjesnim zajednicama
4. Odluka o pečatima opštine Tuzi
5. Odluka o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanju počasnog građanina
6. Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade opštine Tuzi za 2019. godinu
7. Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
8. Odluka o stipendiranju studenata u opštini Tuzi
9. Odluka o finansiranju sporta
10. Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije Tuzi
11. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite
12. Odluka o radnom vremenu
13. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Skupštine Fudbalskog kluba “Dečić”
14. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija za studijsku odnosno školsku 2019/2020. godinu
15. Program o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen-obilježja posvećenom velikom legendarnom junaku i vojskovođi Đerđ Kastrioti – Skenderbeg
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 046/19 od 07.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda
2. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
3. Etički kodeks poslanika
4. Uredba o načinu pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovne prostorije u posebni ili zajednički dio stambene zgrade
5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/04 KV “Rasova”, priključnog 10 KV dalekovoda i rekonstrukcije dijela NN mreže u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana KO Njegovuđa, opština Žabljak
7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju pristupnih puteva za izmještanje dalekovoda u KO Lutovo na teritoriji Glavnog grada Podgorica za potrebe autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Mateševo
8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja jugozapadnog dijela PK “Potrlica”
9. Rješenje o dodjeli statusa “Istaknuti kulturni stvaralac”
10. Rješenje o dodjeli statusa “Istaknuti kulturni stvaralac”
11. Odluka o prenosu prava raspolaganja opštini Petnjica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
12. Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Bijelo Polje radi ostvarivanja javnog interesa – proširenja seoskog groblja
13. Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
14. Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
15. Školski kalendar za 2019/2020. godinu
16. Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
17. Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu
3. Uredba o dopuni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave za inspekcijske poslove Glavnom gradu Podgorica i opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Rožaje
4. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Savjetu za vladavinu prava
6. Odluka o dopunama Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja
7. Odluka o dopuni Odluke o određivanju luka prema namjeni
8. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja kojim se utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore
9. Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zapošljenja
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 32/19 od 07.08.2019. godine
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 045/19 od 05.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, opština Tivat
2. Odluka o izradi lokalne Studije lokacije “Donji Štoj”, opština Ulcinj
3. Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Veliki Pijesak”, opština Bar
4. Pravilnik o službenoj legitimaciji zaposlenih u Upravi za zaštitu kulturnih dobara
Izmjene i dopune propisa:
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu
2. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja Planinskog centra “Kolašin 1600”, Kolašin
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
4. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore
5. Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/2020. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore
6. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila
Postavljenja i razrješenja:
1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
2. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije “Donji Štoj”, opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu lokalne studije lokacije
3. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Veliki pijesak”, opština Bar i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 031/19 od 31.07.2019. godine
BERANE
1. Odluka o otkupu zemljišta radi dokompletiranja urbanističke parcele broj 181 u zoni Urbanističkog plana “Hareme”
BUDVA
1. Pravilnik o korišćenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke utvrđivanju početne cijene zakupa zemljišta u vlasništvu opštine Budva
KOTOR
1. Odluka o prodaji – prenosu prava svojine na nepokretnosti označenoj kao katastarska parcela 109/17 KO Privredna zona
2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Kotor i imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte
5. Odluka o usvajanju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor od 2018-2023. godine
6. Odluka o kupovini zemljišta – katastarska parcela 153/3 KO Prčanj i radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Prčanj
7. Odluka o prodaji zemljišta – katastarska parcela 2474/2 KO Dobrota I – radi dokompletiranja urbanističke parcele
8. Odluka o prodaji zemljišta – katastarska parcela 2099/3 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
9. Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za izgradnju I faze elektroenergetskog snadbjevanja područja Bigova Bay – 35 kV kablovski vod od TS 35/10 kV “Grbalj I” do TS 35/10 kV “Bigova” i izgradnju elektronske (telekomunikacione) infrastrukture za područje Bigova Bay na katastarskim parcelama 294, 378, 1555, 1556, 1142/3, 1559, 1481, 1562/1 sve KO Lješevići, 719 KO Vranovići, 2811/1 KO Glavatičići
10. Odluka o kupovini zemljišta – katastarska parcela 877/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Kavča
11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje Otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu
12. Odluka o kupovini zemljišta – katastarska parcela 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota
13. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja za 2017. godinu
14. Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu “Vodacom” za 2017. godinu
15. Rješenje o razrješenju članova Komisije za izradu Statuta opštine Kotor
16. Rješenje o razrješenju članova Savjeta Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor
17. Rješenje o razrješenju članova Savjeta Javne ustanove Kulturni centar “Nikola Đurković”
18. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Preduzeća za prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat
19. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor”
20. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora DOO “Komunalno Kotor”
21. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
22. Rješenje o razrješenju člana Odbora direktora DOO “Vodacom”
23. Rješenje o razrješenju članova Skupštine DOO “Vodacom”
24. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Opštinske javne ustanove “Muzeji” Kotor
25. Rješenje o imenovanju članova Savjeta Javne ustanove Kulturni centar “Nikola Đurković”
26. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor”
27. Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora DOO “Vodacom”
28. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO Preduzeća za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat
29. Rješenje o imenovanju članova Skupštine DOO “Vodacom”
30. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta
31. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO “Komunalno Kotor”
32. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o načinu i rokovima plaćanja turističke takse
33. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta opštine Kotor
PODGORICA
1. Poslovnik Skupštine Glavnog grada
2. Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica
3. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte
4. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
6. Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada – Podgorice
7. Odluka o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova
8. Odluka o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija
9. Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija
10. Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada
11. Odluka o ostvarivanju rodne ravnopravnosti
12. Odluka o pružanju pravne pomoći
13. Odluka o upotrebi grba i zastave Glavnog grada
14. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo B1” u Podgorici
15. Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Konik – sanacioni plan” u Podgorici
16. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele broj 2052/4 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom” – izmjene i dopune
17. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP52, UP74, UP76, UP2090/913, UP2090/1462 i UP2090/1470 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Stari aerodrom” – izmjene i dopune u Podgorici
18. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta označenog katastarskom parcelom broj 3283/2 površine 246 m2 KO Doljani koja je dio urbanističke parcele broj 25 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Zlatica B” – Izmjene i dopune u Podgorici
19. Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Tološi”
20. Odluka o davanju na korišćenje prostora u vlasništvu Glavnog grada Udruženju penzionera Podgorica bez naknade
21. Odluka o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Zlatica”
22. Odluka o davanju u zakup dijela prostora Doma kulture Barutana
23. Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Domu zdravlja Podgorica, Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore “Montefarm” Podgorica i Pošti Crne Gore
24. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice” o prodaji energetske infrastrukture DOO “Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu” Podgorica
25. Odluka o načinu utvrđivanja naknade za zasnivanja stvarne službenosti na nepokretnostima u imovini Glavnog grada – Podgorice za potrebe energetskih i drugih objekata od opšteg interesa
26. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije – Sektoru specijalne policije iz Podgorice za korišćenje privremene lokacije strelišta na Ćemovskom polju, do privođenja prostora planiranoj namjeni
27. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dopune Cjenovnika usluga za opšta i posebna parkirališta
28. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada” Podgorica
29. Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 044/19 od 01.08.2019. godine
Novi propisi:
1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe sanacije klizišta Gnjili Potok na regionalnom putu R-20, dionica Mateševo – Andrijevica
Izmjene i dopune propisa:
1. Uredba o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište
2. Uredba o izmjeni Uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani
3. Uredba o izmjeni Uredbe o visini nagrade za rad i naknade troškova posrednika
Postavljenja i razrješenja:
1. Rješenje o opozivu generalnog konzula u Generalnom konzulatu Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj
2. Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
3. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu
4. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za evropske integracije, programiranje, implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
5. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
6. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
7. Rješenje o prestanku mandata pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
8. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnice direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
9. Rješenje o određivanju v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije
10. Rješenje o razrješenju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
11. Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Zavod za geološka istraživanja
12. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara
13. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
14. Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorice Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja
15. Odluka o izboru predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore
16. Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Radio-difuzni centar” Podgorica
17. Rješenje o postavljenju počasnog konzula Crne Gore u Krajovi – Rumunija
18. Rješenja o postavljenju sudskih vještaka
19. Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača
Opštinski propisi
“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 030/19 od 29.07.2019. godine
BERANE
1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane
2. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Berane
3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan poslovanja DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan poslovanja DOO “Komunalno” Berane
5. Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje DOO “Komunalno” Berane za 2018. godinu
6. Odluka o imenovanju predstavnika osnivača u Skupštinu Turističke organizacije Berane
7. Odluka o prestanku mandata predstavnicima osnivača u Skupštinu Turističke organizacije Berane
8. Odluka o prestanku mandata predsjedniku i članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
9. Odluka o usvajanju Programa rada i Finansijskog plana DOO “Parking servis” Berane
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Berane” za 2018. godinu
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Berane za 2018. godinu
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Parking servis” Berane za 2018. godinu
BIJELO POLJE
1. Odluka o donošenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje 2019-2021. godina
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje
3. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Dušana Duša Basekića, Bijelo Polje
4. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Alekse Beća Đilasa, Bijelo Polje
5. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Dušana Koraća, Bijelo Polje
6. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Miloja Dobrašinovića, Bijelo Polje
7. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Milovana Jelića, Pavino Polje
8. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Milovana Jelića, Bijelo Polje
9. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Nikice V. Kneževića, Bijelo Polje
10. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Muniba Kučevića, Bijelo Polje
11. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Živka Žižića, Bijelo Polje
12. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Bisti Tomaša Žižića, Tomaševo
13. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-česmi komandantu Milivoju Tomoviću i borcu Milovanu Kneževiću, Livadice
14. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-česmi Jagode Bogićević, Maina gora, Bijelo Polje
15. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-česmi borcima Petog udarnog polimskog bjelopoljskog odreda, Čeoče
16. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku poginulim borcima VII Crnogorske omladinske brigade “Budo Tomović”, Sokolovica – Korita
17. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku poginulih boraca NOR-a 1941-1945. godine u Zatonu
18. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči Đorđija Stanića
19. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomeniku sa spomen-pločom posvećenim radu štamparije u mjestu Pripčiće
20. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči poginulim borcima od 1941-1945. godine sa područja Kanja
21. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči poginulim borcima NOVJ u Sušici
22. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči posvećenoj formiranju štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP odreda, Kovren
23. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči posvećenoj radu bolnice 37. Udarne sandžačke divizije u selu Stožer
24. Odluka o davanju statusa spomen-obilježja Spomen-ploči povodom konačnog oslobođenja Bijelog Polje
25. Odluku o donošenju Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba za 2019. godinu
26. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje
27. Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2019. godini
28. Odluka o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za učešće Opštine Bijelo Polje u troškovima realizacije projekta Dnevni boravak za stare u Bijelom Polju
29. Odluku o prihvatanju kandidature za organizaciju međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) 2021. godina
30. Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u 2019. godini
31. Odluka o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije”
32. Odluka o preuzimanju obaveze plaćanja troškova za održavanje pumpnih postrojenja
33. Odluka o prestanku funkcije predsjednika Savjeta Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije”
34. Odluka o prenosu prava raspolaganja na motornom vozilu “Unimog U5000 4×4”
35. Odluka o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za zaključenje Ugovora o grantu opštini Bijelo Polje od Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF)
36. Odluka o izboru u dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
37. Program o utvrđivanju uslova, načina i dinamike sprovođenja mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2019. godinu
38. Program o izmjenama i dopunama Programa podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Bijelo Polje
39. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2018. godinu
40. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO Vodovod Bistrica za 2018. godinu
41. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju DOO “Komunalno-Lim” Bijelo Polje sa finansijskim iskazom za 2018. godinu
42. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem za 2018. godinu
43. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej Bijelo Polje za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem
44. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji projekata nevladinih organizacija koje su podržane sredstvima budžeta Opštine za 2017. godinu
45. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018. godinu
46. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Bijelo Polje za 2018. godinu
KOTOR
1. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje Predsjednika Opštine Kotor o razrješenju Ljiljane Popović Moškov funkcije potpredsjednice Opštine Kotor
2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora
3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
4. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine Kotor o razrješenju Milivoja Miša Samardžića funkcije Potpredsjednika Opštine Kotor
5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara
6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za davanje predloga naziva naselja, trgova i ulica
7. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za ravnopravnost polova
8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine
10. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za bezbijednost saobraćaja
11. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu
12. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora za 2019. godinu
PLAV
1. Odluka o Završnom računu Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu
2. Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Plav
3. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
4. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
5. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
7. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za stambeno komunalnu djelatnost, zaštitu životne sredine, razvoj privredu i finansije
8. Odluka o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu s posebnim potrebama “Lipa” Plav
9. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
10. Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti DOO “Komunalne djelatnosti Plav”
11. Odluka o učešću opštine Plav u izgradnji objekta namijenjenog za uspostavljanje usluge smještaja odraslih i starih lica – Dom starih u opštini Plav
12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne Djelatnosti” Plav za 2018. godinu, sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu
13. Zaključak o usvajanju Zaključaka o preispitivanju rješenja o izdatoj građevinskoj dozvoli za mHe Đurička Rijeka
PLJEVLJA
1. Odluka o auto taksi prevozu
2. Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Javnoj ustanovi “Cetar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invalidtetom” Pljevlja
3. Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist DOO “Crnogorski elsktrodistributivni sistem” Podgorica radi postavljenja elektrovodova na TS 10/04 KV “Dolovi III” sa uklapanjem u 10KV i NN mrežu u okviru Detaljnog urbanističkog plana “Dolovi III”
4. Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Mjesnoj zajednici Potkovač
5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2019. godinu
6. Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednika Opštine Pljevlja
7. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO “Vodovod” Pljevlja
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja
9. Odluka o kupovini stečajne mase – udjela bivšeg Šumarskog preduzeća AD “Pljevlja” u stečaju u osnovnom kapitalu DOO Sportski centar “Ada” iz Pljevalja
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za finansije, ekonomiju i razvoj
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost
14. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom uređenju
15. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o pomoćnim objektima
16. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim objektima
ULCINJ
1. Odluka o proglašenju Parka prirode “Ulcinjska solana”
2. Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o ustupanju prava gradnje
4. Program uređenja prostora za 2019. godinu
GUSINJE
1. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
2. Odluka o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
3. Odluka o suzbijanju i procjeni poljskih šteta na teritoriji Opštine Gusinje
4. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Gusinje
5. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Gusinje
6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Krusevo I i Krusevo II, Opština Gusinje
TUZI
1. Ispravka Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tuzi
Državni propisi
“Službeni list Crne Gore”, br. 043/19 od 31.07.2019. godine
Novi propisi:
1. Uredba o uslovima za priključenje proizvođača električne energije na prenosnu i distributivnu mrežu
2. Odluka o dugoročnom Energetskom bilansu Crne Gore za period od 2020. do 2022. godine
3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Andrijevica i KO Slatina i u opštini Andrijevica za izgradnju nove kasarne Vojske Crne Gore u opštini Andrijevica
4. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim zatvorenim i otvorenim javnim mjestima
5. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Malinsko
6. Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Lepenac
Izmjene i dopune propisa:
1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, postupku i vremenu polaganja maturskog ispita u gimnaziji
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, normativima, standardima i načinu rada Centra za socijalni rad
5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta
7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini, načinu utvrđivanja i plaćanja naknada po osnovu izdatih odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga
Postavljenja i razrješenja:
1. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Bosni i Hercegovini
2. Ukaz o postavljenju na dužnost izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore – stalne predstavnice – šefice Stalne misije Crne Gore pri NATO
3. Rješenje o razrješenju predsjednika i članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
4. Rješenje o imenovanju predsjednice i člana upravnog Odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
5. Rješenje o razrješenju članice Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
6. Rješenje o određivanju v.d. pomoćnika direktora Uprave za nekretnine
7. Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
8. Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore
9. Rješenje o imenovanju člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
10. Rješenje o određivanju v.d. direktora Uprave za dijasporu
11. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za IPARD plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
12. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
13. Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
14. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za dijasporu
15. Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za ruralni razvoj u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja
Oglasni dio:
1. Oglasni dio broj 31/19 od 31.07.2019. godine