268.
Na osnovu člana 33 stav 7 i člana 35 stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), Ministarstvo zdravlja donijelo je
PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ZDRAVSTVENOG NADZORA I KARANTINA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ U KARANTIN
("Službeni list Crne Gore", br. 013/20 od 12.03.2020)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu načina organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora, uslovi i način organizovanja i sprovođenja karantina, kao i uslovi koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin.
Član 2
Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
Član 3
Zdravstveni nadzor se, saglasno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), sprovodi u cilju praćenja zdravstvenog stanja lica koja dolaze iz zemalja u kojima ima kolere, kuge, žute groznice, virusnih hemoragičnih groznica (osim hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom), velikih boginja, SARS-a, MERS-CoV i malarije i/ili drugih oboljenja koja predstavljaju prijetnju po međunarodno javno zdravlje ili postoji epidemija i rizik od oboljevanja od zaraznih bolesti koje se mogu unijeti u državu i koje mogu ugroziti zdravlje stanovništva, kao i za lica koja dolaze iz zemalja u kojima se organizuju skupovi koji su od strane Svjetske zdravstvene organizacije procijenjeni kao skupovi visokog epidemiološkog rizika, na osnovu akta o stavljanju pod zdravstveni nadzor.
Zdravstveni nadzor nad licima iz stava 1 ovog člana sprovodi zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ima organizovanu epidemiološku službu i Institut za javno zdravlje Crne Gore.
Član 4
Lice iz člana 3 stav 1 ovog pravilnika, odmah nakon pojave prvih simptoma bolesti, treba da se javi najbližoj zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ima organizovanu epidemiološku službu ili Institutu za javno zdravlje Crne Gore, radi daljeg medicinskog tretmana.
Član 5
Karantin se, u skladu sa Zakonom, organizuje za lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od karantinskih bolesti ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od karantinskih bolesti.
Član 6
Karantin podrazumijeva smještaj lica iz člana 5 ovog pravilnika u objekat namijenjen za karantin, radi ograničavanja slobode kretanja i praćenja njihovog zdravstvenog stanja, obavljanjem svakodnevnih zdravstvenih pregleda u periodu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, odnosno tokom trajanja perioda zaraznosti i postojanja rizika širenja bolesti.
Zdravstvene preglede lica smještenih u karantin vrši medicinski tim zdravstvene ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite, koja je najbliža objektu za karantin.
Potreban broj i sastav medicinskih timova i opreme, zdravstvena ustanova iz stava 2 ovog člana, organizuje zavisno od broja lica koja su smještena u karantin.
Član 7
Prevoz lica iz člana 5 ovog pravilnika od mjesta gdje mu je određeno stavljanje u karantin do objekta namijenjenog za karantin obezbjeđuje zdravstvena ustanova iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika sanitetskim vozilom ili drugim odgovarajućim prevoznim sredstvom, uz primjenu mjera lične zaštite kojima se sprječava širenje zarazne bolesti.
Zdravstvena ustanova iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje prevoz i lica kod kojh se pojave simptomi bolesti, do nadležne zdravstvene ustanove, radi medicinskog tretmana i nazad do karantina, ako to lice ne bude smješteno u zdravstvenu ustanovu na liječenje.
Član 8
Zdravstvena ustanova iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika svakodnevno obavještava Institut za javno zdravlje Crne Gore o broju i zdravstvenom stanju lica smještenih u karantin.
Član 9
Objekat namijenjen za karantin treba da bude prilagođen organizaciji i sprovođenju mjere karantina, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i prava na privatnost, sa rasporedom prostora koji obezbjeđuje logičan tok aktivnosti, kako bi se spriječio rizik od prenosa zarazne bolesti, uz održavanje odgovarajućeg nivoa higijene.
Član 10
Objekat namijenjen za karantin treba da je na lako pristupačnom mjestu i da ispunjava sanitarno-higijenske i epidemiološke uslove.
Objekat namijenjen za karantin treba da:
1) je građen od materijala koji ne smije štetno da utiče na zdravlje ljudi;
2) bude zaštićen od prirodnih štetnih uticaja okoline, kao i drugih štetnih uticaja od objekata iz neposrednog okruženja;
3) ima najmanje dva ulaza, radi izbjegavanja ukrštanja puteva čisto-prljavo;
4) je povezan sa saobraćajnicama;
5) je priključen na postojeće mreže komunalne infrastrukture ili da je omogućeno na drugi način redovno snabdijevanje objekta električnom energijom i zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku upotrebu;
6) je priključen na telefonsku i internet mrežu, kao i da postoji dostupnost radio i TV uređaja;
7) su obezbijeđeni uslovi za potrebnu i adekvatnu temperaturu vazduha u prostorijama;
8) ima prirodno i vještačko osvjetljenje;
9) je obezbijeđena prirodna, odnosno vještačka ventilacija, bez centralnog sistema za protok i kondicioniranje vazduha (centralna klima, ventilacioni sistem i sl.)
10) ima namjenske kontejnere sa poklopcima za sakupljanje čvrstih otpadnih materija, napravljene od otpornog i nepropusnog materijala, pogodnog za čišćenje, pranje i dezinfekciju, kao i higijenski način za disperziju tečnog otpada;
11) je priključen na postojeću kanalizacionu mrežu ili na nepropusnu septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta; i
12) na svakom točećem mjestu vode za ljudsku upotrebu namijenjenom za pranje ruku treba da ima potreban pribor i sredstva za pranje, sušenje i dezinfekciju ruku.
Član 11
Objekat namijenjen za karantin treba da ima prostor za:
1) prijem lica sa sanitarnim propusnikom;
2) boravak lica sa zasebnim sanitarnim čvorom;
3) boravak zdravstvenih radnika sa zasebnim sanitarnim čvorom;
4) izolaciju lica sa sumnjom na pojavu bolesti do organizovanja transporta u zdravstvenu ustanovu za bolničko liječenje lica oboljelih od zaraznih bolesti;
5) boravak lica zaduženih za obezbjeđenje objekta, izvan prostorija za boravak lica pod zdravstvenim nadzorom;
6) ambulantu, sa neophodnom opremom i ljekovima;
7) priručne kuhinje sa prostorom za odlaganje i pakovanje upotrijebljenog kuhinjskog posuđa i pribora za jednokratnu upotrebu;
8) smještaj zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava;
9) bezbjedno odlaganje infektivnog otpada;
10) smještaj sredstava, opreme i pribora za higijenu;
11) odlaganje čistog veša;
12) razvrstavanje i odlaganje prljavog veša; i
13) dnevne aktivnosti i rekreaciju - ograđeno dvorište.
Član 12
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".