524.
Na osnovu člana 55 stav 1 tačka 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", broj 12/18), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja, donijelo je
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 042/20 od 08.05.2020)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza da se funkcionisanje zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga izmijeni na način da se:
- u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi postepena dostupnost specijalističkih pregleda za sve pacijente,
- obezbijedi da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata,
- na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istakne obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom,
- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove,
- odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere,
- u domovima zdravlja sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima,
- nastavi sa radom u punktu za pacijente "sumnjive na infekciju virusom KOVID 19" koji je otvoren u zdravstvenom objektu Tološi,
- obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;
2) obaveza odgovornog lica u zdravstvenoj ustanovi da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera propisanih ovom naredbom.
Član 2
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 3
Danom početka primjene ove naredbe prestaje da važi tačka 5 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 18/20 i 19/20).
Član 4
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 11. maja 2020. godine.