410.
Na osnovu člana 17 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Službeni list CG", br. 80/08, 14/17 i 28/18) Vlada Crne Gore je 31. marta 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela
ODLUKA
O NAČINU I USLOVIMA RASPODJELE NOVČANIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH DONACIJAMA RADI UBLAŽAVANJA I SUZBIJANJA POSLJEDICA NASTALIH USLJED EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID 19
("Službeni list Crne Gore", br. 027/20 od 31.03.2020)
Član 1
Raspodjela novčanih sredstava prikupljenih donacijama radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19 vrši se na način i pod uslovima propisanim ovom odlukom.
Član 2
Novčana sredstva, radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zarazne bolesti COVID19, donatori uplaćuju na žiro račun "Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti", broj: 510-117161-85 i prateći devizni račun (u daljem tekstu: račun).
Član 3
Novčanim sredstvima sa računa raspolaže Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (Koordinaciono tijelo).
Operativne i administrativne poslove u vezi sa upravljanjem sredstvima sa računa vrši Operativni štab za upravljanje donacijma (u daljem tekstu: Operativni štab), formiran Rješenjem Vlade Crne Gore, br. 04-2163.
O primljenim donacijama na računu i njihovoj potrošnji Operativni štab vodi evidenciju.
Član 4
Sredstva iz člana 2 ove odluke koristiće se za preduzimanje preventivnih mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje epidemije izazvane usljed zarazne bolesti COVID19, kao i za ublažavanje i suzbijanje posljedica nastalih usljed ove zarazne bolesti (u daljem tekstu: mjere).
Sredstva za preduzimanje mjera iz stava 1 ovog člana, Koordinacioni tim će usmjeravati za:
- nabavku zaštitne i medicinske opreme;
- pružanje medicinske i druge zaštite;
- nabavku druge opreme, sredstava, roba i usluga, kao i preduzimanja drugih aktivnosti i radova neophodnih za realizaciju mjera;
Sredstva sa računa mogu se koristiti isključivo namjenski za finansiranje aktivnosti predviđenih u st. 1 i 2 ovog člana.
Član 5
Predlozi za sprovođenje aktivnosti u cilju realizacije mjera dostavljaju se Koordinacionom timu i/ili ih predlaže Koordinacioni tim.
Koordinacioni tim odlučuje da li su dostavljeni predlozi u skladu sa definisanim mjerama i na osnovu toga utvrđuje predlog mjera.
Na osnovu predloga iz stava 2 ovog člana Koordinacioni tim donosi odluku o izboru mjere koja će se finansirati.
Odluku iz stava 3 ovog člana Koordinacioni tim donosi većinom glasova, a potpisuje je predsjednik Koordinacionog tima.
Član 6
Odluka iz člana 5 stav 3 ove odluke dostavlja se Operativnom štabu, u cilju pripreme predloga plaćanja, elektronskim i/ili pisanim putem.
Operativni štab priprema odluku o plaćanju određene mjere koju dostavlja, elektronskim i/ili pisanim putem, predsjedniku Koordinacionog tima na potpis.
Potpisanu odluku o plaćanju određene mjere, predsjednik Koordinacionog tima, bez odlaganja, dostavlja Operativnom štabu radi izvršenja.
Nalog za plaćanje određene mjere sa računa potpisuje predsjednik Operativnog štaba i dostavlja ga na uvid predsjedniku Koordinacionog tima, elektronskim i/ili pisanim putem.
Član 7
Odluka o plaćanju određene mjere sadrži:
- naziv i vrstu mjere (količina; vrsta robe, usluga, radova ili drugi podatak kojim se utvrđuje vrsta mjere);
- iznos sredstava potrebnih za realizaciju mjere;
- naziv dobavljača ili korisnika mjere (kada je moguće definisati pojedinačnog korisnika).
Član 8
Uz odluku o plaćanju određene mjere, Koordinacioni tim dostavlja Operativnom štabu svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za izvršenje plaćanja mjere (potpisane fakture od strane dobavljača i jednog člana Koordinacionog tima, i/ili ugovor o nabavci opreme/usluge ili radova ili drugi dokument potpisan od strane dobavljača i člana Koordinacionog tima, kojim se dokazuje da je odobrena mjera prihvaćena).
Nalog za plaćanje određene mjere sa računa potpisuje šef Operativnog štaba.
Član 9
Odredbe ove odluke shodno se primjenjuju i na način prikupljanja i raspodjele robnih donacija.
Član 10
Operativni štab, po pravilu, jednom sedmično Koordinacionom timu dostavlja izvještaj o stanju na računa i isplatama sa računa, a po potrebi i na zahtjev Koordinacionog tima.
Koordinacioni tim petnaestodnevno dostavlja Vladi Crne Gore izvještaj o stanju na računu i isplatama sa računa, a po potrebi i na zahtjev Vlade.
Operativni štab, jednom nedeljno, objavljuje informacije o stanju na računu i isplatama sa računa na sajtu www.coronainfocg.me.
Član 11
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".