Prečišćeni tekst Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja obuhvata sljedeće propise:
1. Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list Crne Gore", br. 027/​20 od 31.03.2020),
2. Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list Crne Gore", br. 050/​20 od 29.05.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
UREDBA
O USLOVIMA ZA ODLAGANJE NAPLATE DOSPJELIH PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA
("Službeni list Crne Gore", br. 027/20 od 31.03.2020, 050/20 od 29.05.2020)
Član 1
Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, za period od 90 dana, od dana dospjeća obaveza (mart, april i maj 2020. godine).
Član 2
Ova uredba ne primjenjuje se na organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, kao i privredna društva i pravna lica u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koja ne posluju po tržišnim principima.
Član 3
Poreskim i neporeskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se:
1) porez na dohodak fizičkih lica,
2) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,
3) obaveze nastale na osnovu reprograma poreskih potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list CG", broj 83/16), odnosno odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja na osnovu Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 57/18).
Potraživanja iz stava 1 ovog člana, plaćaju se u 24 jednake mjesečne rate, od dana dospijeća obaveze.
Član 4
Radi odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja poreski dužnik treba da podnese organu uprave nadležnom za naplatu poreza prijavu datu na obrascu 1 koja čini sastavni dio ove uredbe, odnosno putem aplikacije na internet stranici uprave.
O potraživanjima i naplati potraživanja iz člana 3 ove uredbe vodi se evidencija.
Član 5
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Katalog propisa - Prilog