883.
Na osnovu člana 55 tač. 2 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list CG", br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 068/20 od 08.07.2020)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza Uprave policije da strance koji u Crnoj Gori borave na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad, a u skladu sa Zakonom o strancima moraju nakon boravka od tri godine napuštiti Crnu Goru, upiše u Registar boravaka do 90 dana (uz prekid kontinuiteta boravka, a bez obaveze stranca da napušti Crnu Goru, odnosno pribavlja vize);
2) strancima kojima je u skladu Zakonom o strancima pravo na boravak do 90 dana istekao nakon 15. marta 2020. godine, omogućava se boravak u Crnoj Gori do 30. septembra 2020. godine.
Mjera iz stava 1 tačka 1 ovog člana je privremenog karaktera i primjenjivaće se 90 dana od dana stupanja na snagu ove naredbe.
Član 2
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 3
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".