Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 108/​21 od 12.10.2021),
2. Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 001/​22 od 10.01.2022),
3. Naredba o dopuni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 005/​22 od 18.01.2022), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 108/21 od 12.10.2021, 001/22 od 10.01.2022, 005/22 od 18.01.2022)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštite stanovništva od novog koronavirusa, u skladu sa epidemiološkim rizikom, naređuju se privremene mjere, i to:
1) obaveza smještaja u samoizolaciju lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, u trajanju od 10 dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Protokol Instituta);
2) obaveza smještaja u samoizolaciju lica koja imaju pozitivan rezultat PCR testa ili brzog antigen testa na novi koronavirus, imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti, u trajanju od sedam dana, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, osim ako izabrani doktor, zbog težine kliničke slike, produži privremenu spriječenost za rad;
3) preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja poštovanja mjere smještaja u samoizolaciju lica iz tač. 1 i 2 ovog stava i preduzimanje drugih mjera u skladu sa Protokolom Instituta.
Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe, u skladu sa rješenjem sanitarne inspekcije.
Vrijeme iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana računa se od dana kada je pozitivnim rezultatom PCR testa ili brzog antigen testa na novi koronavirus potvrđena ta zarazna bolest.
Lica iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana dostavljaju poslodavcu pozitivan rezultat PCR testa ili brzog antigen testa na novi koronavirus, kao dokaz o zaraznoj bolesti, na osnovu kojeg se tim licima rješenjem sanitarne inspekcije određuje samoizolacija.
Član 2
Obavezna institucionalna izolacija određuje se licima koja su bila na bolničkom liječenju i kod kojih je došlo do značajnog poboljšanja kliničke slike, ali još uvijek ne ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom Instituta.
Institucionalna izolacija određuje se u trajanju do navršenih 10 dana, od početka simptoma bolesti.
Izuzetno, licima iz stava 1 ovog člana, može da se odredi i mjera samoizolacije, ako postoje uslovi za smještaj u samoizolaciju.
Član 3
Mjere iz čl. 1 i 2 ove naredbe su privremenog karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa.
Član 4
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 5
Licima koja su smještena u samoizolaciju prije stupanja na snagu ove naredbe, mjera samoizolacije prestaje u skladu sa ovom naredbom.
Član 6
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", br. 70/20, 79/20 i 113/20).
Član 7
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".