Prečišćeni tekst Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa obuhvata sljedeće propise:
1. Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 057/​20 od 18.06.2020),
2. Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list Crne Gore", br. 097/​20 od 25.09.2020), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.
NAREDBA
ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG KORONAVIRUSA
("Službeni list Crne Gore", br. 057/20 od 18.06.2020, 097/20 od 25.09.2020)
Član 1
Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, korišćenje zaštitnih maski obavezno je za:
1) zaposlene i pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama;
2) zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj djece, odraslih i starih lica;
3) zaposlene u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima;
4) zaposlene i korisnike usluga u ustanovama kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije);
5) lica u vjerskom objektu, osim vjerskih službenika koji učestuju u vršenju vjerskih obreda;
6) zaposlene i korisnike usluga u šalter salama državnih organa, organa državne uprave i organa lokalne uprave, banaka, pošti i drugih pravnih lica u kojima se obavlja rad sa građanima;
7) zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, auto-taksi) i tokom boravka u zgradi aerodroma, autobuskih i željezničkih stanica, kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe;
8) vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva);
9) zaposlene u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i zaposlene koji pružaju ugostiteljske usluge na kupalištima i plažama;
10) zaposlene i potrošače/​posjetioce u objektima u kojima se obavlja trgovina (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i prodavce i potrošače na zelenim pijacama i štandovima/​tezgama u zatvorenom prostoru;
11) zaposlene koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok);
12) glavnog, odgovornog i druge inženjere tokom izvođenja građevinskih radova u zatvorenom prostoru;
13) zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju zanatske usluge, servisiranje i održavanje opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina i tehnički pregled vozila;
14) zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se pružaju frizerske i kozmetičke usluge. U slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu, kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore;
15) zaposlene i igrače u objektima u kojima se priređuju igre na sreću (kazina, kladionice i kockarnice);
16) zaposlene i korisnike usluga u objektima u kojima se vrši iznajmljivanje vozila (renta-car);
17) zaposlene i korisnike usluga u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita (auto škole).
Poslodavaci su obavezni da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima iz stava 1 ovog člana, obezbijede zaštitne maske.

NAPOMENA IZDAVAČA:

Na osnovu Naredbe o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (Službeni list Crne Gore, br. 97/20) mijenja se Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 57/​20) tako što se briše član 1 stav 1 tačka 1.

Dosadašnje tač. 2 do 8 postaju tač. 1 do 7.

Tekst propisa NIJE prečišćen u skladu sa navedenim odredbama.

Član 2
Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.
Član 3
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Službeni list CG", broj 53/20).
Član 4
Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 28. septembra 2020. godine.