Zakon o autoputu Bar - Boljare - Katalog propisa

1260.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AUTOPUTU BAR - BOLJARE

("Službeni list Crne Gore", br. 052/14 od 16.12.2014)

Proglašavam Zakon o autoputu Bar - Boljare, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 8. decembra 2014. godine.

Broj: 01-1214/2

Podgorica, 12.12.2014. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj śednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 8. decembra 2014. godine, donijela je

ZAKON

O AUTOPUTU BAR - BOLJARE

Predmet

Član 1

Radi realizacije projekta izgradnje autoputa Bar - Boljare (u daljem tekstu: autoput) ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije, način izrade i revizije tehničke dokumentacije, način izdavanja građevinske dozvole, izvođenje pripremnih radova, poreske, carinske i druge obaveze.

Značaj autoputa

Član 2

Autoput kao javno dobro od interesa je za Crnu Goru.

Na autoputu treće lice ne može steći pravo svojine, niti drugo stvarno pravo po bilo kom osnovu.

Predlog za eksproprijaciju

Član 3

Korisnik eksproprijacije uz predlog za eksproprijaciju, pored odluke o utvrđivanju javnog interesa i potvrde o obezbjeđenju finansijskih sredstava, podnosi i:

   - zapisnik o obezbjeđenju dokaza, koji sadrži podatke o: granicama eksproprijacije, površini zemljišta za eksproprijaciju, objektima i zasadima, kao i konstataciju da je vlasnik nepokretnosti upoznat sa pravima i obavezama u odnosu na postupak eksproprijacije u skladu sa elaboratom o eksproprijaciji;

   - predlog sporazuma o pravičnoj naknadi.

Obezbjeđenje dokaza sprovodi se na osnovu elaborata o eksproprijaciji u postupku izrade procjene vrijednosti nepokretnosti.

Zapisnik o obezbjeđenju dokaza sačinjava komisija organa uprave nadležnog za poslove katastra u prisustvu vlasnika nepokretnosti.

Zapisnik o obezbjeđenju dokaza u upravnom postupku predstavlja dokaz o upoznavanju vlasnika nepokretnosti sa predmetom eksproprijacije.

Sporazum o pravičnoj naknadi

Član 4

Sporazum o pravičnoj naknadi može biti djelimičan ili konačan.

Bivši vlasnik nakon zaključenja djelimičnog sporazuma i isplate ponuđenog iznosa naknade, može preostala druga prava ostvarivati u skladu sa zakonom.

Djelimični sporazum za postupak eksproprijacije proizvodi isto pravno dejstvo kao konačan.

Stupanje u posjed nepokretnosti i početak radova

Član 5

Korisnik eksproprijacije na osnovu konačnog rješenja o eksproprijaciji stiče pravo na ulazak u posjed nepokretnosti, kad ispuni uslove i podnese dokaze iz člana 3 ovog zakona.

Konačno rješenje o eksproprijaciji je dokaz u postupku za dobijanje saglasnosti i dozvola za pripremne i radove na osnovu glavnog projekta.

Naknada štete

Član 6

Ako je korisnik eksproprijacije stupio u posjed u skladu sa članom 5 ovog zakona, a predlog za eksproprijaciju bude u daljem postupku pravosnažno odbijen, korisnik eksproprijacije je dužan da bivšem vlasniku nepokretnosti nadoknadi štetu.

Skraćeni postupak

Član 7

O predlogu za eksproprijaciju, organ uprave nadležan za poslove katastra rješava po pravilima skraćenog upravnog postupka.

Izrada tehničke dokumentacije

Član 8

Tehnička dokumentacija za autoput može se izrađivati primjenom principa segmentacije na nivou idejnih i glavnih projekata za pojedine dionice, djelove dionica i objekte na autoputu koji predstavljaju jednu građevinsku i funkcionalnu cjelinu i po principu faznosti u izradi idejnih i glavnih projekata.

Revizija tehničke dokumentacije

Član 9

Reviziju tehničke dokumentacije vrši Državna komisija za reviziju.

Član Državne komisije za reviziju može biti odgovorni projektant iz oblasti putne infrastrukture i pripadajućih objekata i sistema, koji ima najmanje deset godina iskustva na tim poslovima u svojstvu odgovornog projektanta.

Državnu Komisiju iz stava 1 ovog člana, imenuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Aktom o obrazovanju komisije iz stava 1 ovog člana, uređuje se sastav, zadaci i druga pitanja od značaja za njen rad.

Pripremni radovi

Član 10

Pripremni radovi za izgradnju autoputa, pored radova utvrđenih zakonom kojim je uređeno građenje objekata, uključuju i sljedeće vrste i obim radova:

   - geodetske radove, a posebno: iskolčavanje trase i ostalih objekata, sva mjerenja i obilježavanja radi prenošenja podataka iz tehničke dokumentacije, i izradu geodetskih podloga za potrebe izrade glavnog projekta;

   - geološke radove, a posebno: dodatna inženjersko-geološka istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta i za potrebe utvrđivanja lokacija pozajmišta za proizvodnju tehničko-građevinskog kamena;

   - organizaciju gradilišta, a posebno: izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih pristupnih puteva, izmještanje postojećih lokalnih puteva, izvođenje gradilišnih puteva, izmještanje postojećih infrastrukturnih vodova, izvođenje elektro, vodovodnih i drugih infrastrukturnih gradilišnih priključaka, pripremu lokacija i montažu opreme za drobilišna postrojenja, fabrike betona i asfaltnu bazu, uređenje lokacija i izradu privremenih objekata za smještaj radnika i nadzornog organa, materijala i opreme;

   - pripremne zemljane i druge radove na trasi, a posebno: čišćenje terena, zaštitu i skretanje vodotoka, pripremu lokacija i instalaciju opreme na portalima tunela i pripremu lokacija za deponovanje građevinskog otpada i pozajmišta materijala.

Građevinska dozvola

Član 11

Građevinska dozvola za izgradnju autoputa može se izdati na osnovu podnijetog zahtjeva za pojedine dionice, djelove dionica i pojedine objekte autoputa, ukoliko oni predstavljaju jednu fazu radova i jednu građevinsku cjelinu, u skladu sa principima faznosti i segmentacije radova u skladu sa članom 8 ovog zakona.

Tehnički pregled

Član 12

Tehnički pregled vrši Državna komisija za tehnički pregled, koju imenuje Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata.

Član Državne komisije za tehnički pregled može biti odgovorni projektant, odnosno odgovorni inženjer, u oblasti putne infrastrukture i pripadajućih objekata i sistema i koji ima najmanje deset godina iskustva na tim poslovima u svojstvu odgovornog projektanta, odnosno odgovornog inženjera.

Vršenje tehničkog pregleda

Član 13

Tehnički pregled se saglasno izdatoj građevinskoj dozvoli obavlja nakon završetka određene dionice, djelova dionice i pojedinog objekta na autoputu.

Uporedni tehnički pregled se vrši za radove koji se pokrivaju, ili se iz drugih projektnih ili tehnoloških razloga ne mogu kontrolisati po završetku izgradnje.

Korišćenje tehničko-građevinskog kamena

Član 14

Izvođač radova koji je angažovan na izgradnji autoputa (u daljem tekstu: izvođač radova) može koristiti tehničko-građevinski kamen do kojeg dođe u postupku izvođenja radova na izgradnji autoputa i vršiti proizvodnju tehničko-građevinskog kamena isključivo za potrebe izgradnje autoputa, bez naknade.

Potrebne količine tehničko-građevinskog kamena i pozajmišta sa kojih će se vršiti proizvodnja iz stava 1 ovog člana, utvrdiće se glavnim projektom izgradnje autoputa.

Izuzeci od primjene

Član 15

Na postupak korišćenja i proizvodnje tehničko-građevinskog kamena iz člana 14 ovog zakona, a koji je u državnoj svojini, ne primjenjuju se odredbe zakona kojim su uređene koncesije.

Stopa poreza na dodatu vrijednost

Član 16

Porez na dodatu vrijednost plaća se po stopi od 0% na promet prozvoda i usluga namijenjenih za izgradnju autoputa koje realizuje izvođač radova, ili se ta realizacija realizuje za račun izvođača radova na izgradnji autoputa.

Porez na dohodak fizičkih lica

Član 17

Porez na dohodak fizičkih lica koji je ostvaren u Crnoj Gori, ne plaćaju lica zaposlena kod izvođača radova, a koja nijesu državljani Crne Gore, ili nemaju prebivalište u Crnoj Gori, a koja dohodak ostvaruju radom na izgradnji autoputa.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Član 18

Strani državljanin zaposlen kod izvođača radova, a koji je angažovan na izgradnji autoputa, oslobađa se plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Porez na dobit

Član 19

Pravnom licu čiji je osnivač i stoprocentni vlasnik izvođač radova, osnovanom u Crnoj Gori, obračunati porez na dobit ostvaren iz prihoda od izgradnje autoputa za period od šest godina, od početka izgradnje autoputa, umanjuje se u iznosu od 100%.

Ostvarivanje prava

Član 20

Način ostvarivanja prava na oslobađanja iz čl. 16 do 19 ovog zakona, utvrđuje se propisima Ministarstva.

Plaćanje carine

Član 21

Oslobođeni su od plaćanja carine:

   1) građevinski materijal namijenjen za izgradnju autoputa;

   2) oprema namijenjena za ugradnju u objekte autoputa i za izgradnju autoputa;

   3) postrojenja namijenjena za ugradnju u objekte autoputa i za izgradnju autoputa.

Oslobađanje iz stava 1 ovog člana, odnosi se na robu, opremu i postrojenja koje uvozi u Crnu Goru izvođač radova na izgradnji autoputa.

Zabrana otuđenja

Član 22

Roba, oprema i postrojenja iz člana 21 ovog zakona, ne smije se otuđiti, bez prethodnog obavještavanja carinskog organa i plaćanja carine i poreza na dodatu vrijednost.

Način oslobađanja od plaćanja carine

Član 23

Postupak ostvarivanja prava iz čl. 21 i 22 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.

Shodna primjena

Član 24

Na odnose koji nijesu uređeni ovim zakonom shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojim su uređene eksproprijacija, državni premjer i katastar nepokretnosti, uređenje prostora i izgradnja objekata, putevi, rudarstvo, geološka istraživanja, carine, porez na dodatu vrijednost, dobit pravnih lica i na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Primjena odredaba

Član 25

Odredbe čl. 16 do 23 ovog zakona primjenjuju se samo u slučaju ako se projekat autoputa realizuje na osnovu međudržavnog sporazuma i kreditnog aranžmana po osnovu tog sporazuma, ukoliko je korisnik kredita i investitor država Crna Gora.

Nadzor

Član 26

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja, Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za poslove uređenja prostora i izgradnje objekata.

Donošenje propisa

Član 27

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi Zakon o koncesiji za autoput Bar - Boljare ("Službeni list CG", broj 64/08).

Stupanje na snagu

Član 29

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 14-1/14-4/23

EPA 607 XXV

Podgorica, 8. decembra 2014. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predśednik,

Ranko Krivokapić, s.r.