Štampano izdanje Zakona o oružju iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.


Zakon o oruzju - Katalog propisa

233.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ORUŽJU

("Službeni list Crne Gore", br. 010/15 od 10.03.2015)

Proglašavam Zakon o oružju, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na sjednici prvog vanrednog zasijedanja u 2015. godini, dana 26. februara 2015. godine.

Broj: 01-236/2

Podgorica, 3. marta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na sjednici prvog vanrednog zasijedanja u 2015. godini, dana 26. februara 2015. godine, donijela je

ZAKON

O ORUŽJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se nabavka, držanje, nošenje, sakupljanje i prenošenje, kao i uslovi za proizvodnju, ispitivanje i obilježavanje vatrenog oružja, popravljanje i prepravljanje, promet i prevoz oružja, pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja i osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na:

   - nabavku, držanje, nošenje, sakupljanje, prenošenje, proizvodnju, ispitivanje i obilježavanje vatrenog oružja, popravljanje i prepravljanje, promet i prevoz oružja, strelišta za potrebe Vojske Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska), organa uprave nadležnog za poslove policije (u daljem tekstu: policija), kao i drugih državnih organa i pravnih lica kad je to propisano posebnim zakonom;

   - oružje koje se prevozi preko područja Crne Gore za potrebe nadležnih organa, organizacija, privrednih i drugih subjekata drugih država, u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Član 3

Oružjem se smatra svaka naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost, kao i druga naprava namijenjena za samoodbranu, lov ili sport.

Oružjem u smislu ovog zakona smatra se svaki dio ili zamjenski dio koji je posebno namijenjen za vatreno oružje i bitan je za njegovo funkcionisanje, uključujući i glavne djelove oružja (zatvarački mehanizam, glava ili navlaka, cijev i ležište metka), za čiju nabavku je potrebno odobrenje.

Član 4

Oružje se razvrstava u kategorije A, B, C i D.

Oružje kategorije A je:

   1) vojni projektil sa eksplozivnim punjenjem i bacač;

   2) automatsko vatreno oružje;

   3) vatreno oružje koje je prerušeno u drugim predmetima;

   4) municija sa probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima i projektili za takvu municiju;

   5) municija za pištolje i revolvere sa projektilom koji ima rasprskavajuće dejstvo i projektil za takvu municiju, osim municije za lov ili sportsko streljaštvo;

   6) vojno oružje;

   7) eksplozivno oružje i njegovi djelovi;

   8) sve vrste oružja sa integralnim prigušivačima i prigušivači namijenjeni oružju.

Oružje kategorije B je:

   1) poluautomatsko ili repetirajuće kratko vatreno oružje;

   2) kratko vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem;

   3) kratko vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa obodnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm;

   4) poluautomatsko dugo vatreno oružje koje sa magacinom i ležištem metka može primiti više od tri metka;

   5) poluautomatsko dugo vatreno oružje koje sa magacinom i ležištem metka može primiti najviše tri metka, kod kojeg se mehanizam za punjenje može skinuti ili kad nije sigurno da li je oružje takve konstrukcije da ga je moguće običnim alatom prepraviti u oružje koje sa magacinom i ležištem metka može primiti više od tri metka;

   6) repetirajuće i poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje sa glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm;

   7) repetirajuće dugocijevno vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u tački 6 ovog stava;

   8) dugo vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa jednom ili više užlijebljenih cijevi;

   9) poluautomatsko dugo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno u tač. 4 do 6 ovog stava;

   10) kratko vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa rubnim paljenjem ukupne dužine iznad 28 cm;

   11) dugo vatreno oružje za jedinačnu paljbu, sa jednom ili više glatkih cijevi;

   12) staro oružje;

   13) dugo vatreno oružje za jedinačnu paljbu sa kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi;

   14) poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu, koje je slično automatskom vatrenom oružju, a koje nije obuhvaćeno tačkom 9 ovog stava.

Oružje kategorije C je:

   1) gasno oružje;

   2) reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveno punjenje;

   3) mužar;

   4) vazdušno oružje čija je kinetička energija veća od 10,5 J ili je brzina projektila veća od 250 m/s ili je kalibra većeg od 4,5 mm;

   5) oružje sa tetivom čija je sila natege veća od 450 N.

Oružje kategorije D je:

   1) vazdušno oružje čija je kinetička energija do 10,5 J ili je brzina projektila do 250 m/s i kalibra do 4,5 mm;

   2) oružje sa tetivom čija je sila natege manja od 450 N;

   3) električni paralizator;

   4) raspršivač;

   5) hladno oružje.

Glavni djelovi oružja, kad su odvojivi predmeti, obuhvaćeni su kategorijom vatrenog oružja na koje su postavljeni ili na koje treba da se postave.

Član 5

Zabranjena je nabavka, držanje i nošenje oružja i municije kategorije A i hladnog oružja kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje povreda, kao i predmeta pogodnih za nanošenje povreda kad se nose na javnom mjestu, a način i okolnosti njihovog nošenja ukazuju da se nose kako bi bili trenutno upotrijebljeni za uznemiravanje, napad ili nanošenje povrede.

Dozvoljena je nabavka, držanje, nošenje i prenošenje oružja i municije, oružja kategorije B za koje je izdata odgovarajuća isprava o oružju, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvoljena je nabavka, držanje, nošenje i prenošenje oružja i municije, oružja kategorije C koje je prijavljeno u skladu sa ovim zakonom.

Dozvoljena je nabavka, držanje, nošenje i prenošenje oružja i municije, oružja kategorije D bez isprave o oružju i prijavljivanja.

Član 6

U smislu ovog zakona ne smatra se oružjem dekorativno oružje, imitacija oružja, oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu u skladu sa ovim zakonom, oružje koje je namijenjeno za alarm, signalizaciju, spašavanje, oružje koje se koristi u industrijske i tehničke svrhe ako se koristi samo u te svrhe, podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog gasa izbacuju osti ili harpun koji se isključivo koriste u ribolovu (podvodno oružje), municija za vazdušno oružje i lažna municija.

Član 7

Na postupke koji se sprovode u skladu sa ovim zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak.

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 9

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

   1) vatreno oružje je svaka vrsta naprave iz koje se pomoću potisnog djelovanja barutnih gasova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sačma, strijelica ili drugi projektil;

   2) vojno oružje i municija za to oružje je oružje i municija koje se nabavlja prema posebnim propisima i čiji promet fizičkim licima nije dozvoljen ili je ograničen;

   3) eksplozivno oružje su sve vrste minsko-eksplozivnih sredstava, u vidu bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih eksplozivnom materijom ili detonatorom, kod kojih pod određenim spoljašnjim ili unutrašnjim djelovanjem (težina, udar, potez, trenje, hemijska reakcija, električna energija i sl.) dolazi do oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja;

   4) dugo vatreno oružje je svako vatreno oružje osim kratkog vatrenog oružja;

   5) kratko vatreno oružje je oružje čija cijev nije duža od 30 cm ili čija ukupna dužina oružja ne prelazi 60 cm;

   6) automatsko oružje je svako vatreno oružje koje se nakon ispaljenog metka automatski napuni i koje može ispaliti više od jednog metka jednokratnim pritiskom na obarač;

   7) poluautomatsko oružje je vatreno oružje koje se nakon ispaljenog metka automatski napuni i koje može ispaliti samo jedan metak jednokratnim pritiskom na obarač;

   8) oružje sa repetirajućim mehanizmom je vatreno oružje kod kojeg je nakon ispaljivanja metka potrebno ručno, preko mehanizma, puniti oružje ubacivanjem metka iz magacina ili cilindra u cijev;

   9) vatreno oružje za jedinačnu paljbu je oružje bez magacina koje se prije svakog opaljenja puni ručnim ubacivanjem metka u ležište cijevi;

   10) oružje za ličnu bezbjednost je kratko i dugo vatreno oružje različitih kalibara;

   11) sportsko oružje je vatreno oružje kategorije B koje se koristi u sporstkim streljačkim disciplinama, u skladu sa međunarodnim standardima kojima se definišu vrste i kalibri sportskog oružja;

   12) lovačko oružje je vatreno oružje kategorije B kojim se smije loviti divljač u skladu sa propisima o lovstvu;

   13) gasno oružje je pištolj, revolver, puška i druga naprava koja pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa usmjereno raspršuje nadražljive supstance za onesposobljavanje lica koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajno dejstvo;

   14) reprodukcija oružja je kopija dugog i kratkog vatrenog oružja, koje ne koristi jedinstveno punjenje, već se puni sa usta cijevi crnim barutom i pali fitiljom, kremenom ili kapislom;

   15) mužar je ručna ili samostojeća naprava namijenjena izazivanju glasnog pucnja, koja je napravljena tako da ne može primiti jedinstveno punjenje, već se puni sa usta cijevi određenom količinom crnog baruta i pali štapinom, kremenom i kapislom, a zatvara sredstvom male specifične težine;

   16) vazdušno oružje je vrsta puške, pištolja, revolvera i druge naprave koja snagom pritiska vazduha ili drugog gasa izbacuje kroz cijev zrno, kuglicu, sačmu ili drugi projektil;

   17) oružje sa tetivom je luk, samostrijel i druga naprava koja pomoću opruge, tetive ili drugog potisnog sredstva izbacuje strijelu ili druge naprave;

   18) električni paralizator je ručna naprava koja pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljava lice;

   19) hladno oružje su bodeži, kame, mačevi, sablje, bajoneti i naprave čije se sječivo nalazi pod pritiskom sabijene opruge, a iz drške iskaču pritiskom na dugme ili polugu boka i metalnih raketa za bacanje, bez obzira na dužinu oštrice ili skrivene oštrice, boks i drugo prikriveno oružje sa skrivenim oštricama (oružni štapovi, oružni kišobrani i sl.), kao i naprave i predmeti pogodni za nanošenje povreda;

   20) oružje za signalizaciju su pištolj, revolver, puška i druga naprava koja pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa usmjereno raspršuje ili ispaljuje punjenje namijenjeno isključivo izazivanju glasnog pucnja i ispaljivanju svjetleće signalne rakete;

   21) staro oružje je oružje koje ima istorijsku vrijednost, koje čini sastavni dio narodne nošnje i vojno i policijsko oružje koje je dotrajalo i neupotrebljivo, koje je sastavni dio vojnih i policijskih paradnih uniformi, kao i oružje koje se puni sa usta cijevi crnim barutom, a pali se kremenom, fitiljom ili kapislom;

   22) dekorativno oružje je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i koje nije moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

   23) imitacija oružja je predmet koji je spoljašnjim izgledom sličan ili jednak oružju, ali ga nije moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

   24) municija je metak jedinstvenog punjenja kojim se puni vatreno oružje i koji objedinjuje čauru, kapislu, barutno punjenje i projektil. Pod municijom se ne smatra municija bez projektila, municija za industrijske naprave, municija za naprave za ubijanje stoke, municija za startne i signalne naprave, kao i pojedinačne komponente metka (čaura, kapisla, barutno punjenje i projektil);

   25) lažna municija je municija bez oštrog i ubojitog punjenja kojim se postiže efekat pucnja;

   26) dozvoljenim neškodljivim materijama smatraju se hemijski sastavi CN (hlorocetofenon), CS (ortohlorbenzenmalon-dinitril) i OC (oleoresin capsicum) u dozvoljenim koncentracijama;

   27) zaštitar je lice koje obavlja poslove fizičke zaštite lica i imovine, u skladu sa posebnim zakonom;

   28) trgovac oružjem je pravno lice ili preduzetnik koji nije posrednik oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji u cjelini ili djelimično od proizvodnje, prometa, razmjene, posredovanja između vlasnika oružja i kupca, davanja na korišćenje, popravke ili prepravke oružja, djelova za oružje i municije;

   29) posrednik u prometu oružjem je pravno lice ili preduzetnik koji nije trgovac oružjem, čija se trgovina ili poslovanje sastoji, u cjelini ili djelimično od nabavke, prodaje ili dogovaranja prenosa oružja, između proizvođača i trgovca oružjem.

II. ISPRAVE O ORUŽJU

1. Vrste isprava

Član 10

Isprave koje se izdaju u skladu sa ovim zakonom su:

   1) odobrenje za nabavku oružja;

   2) oružni list za držanje i oružni list za držanje i nošenje oružja;

   3) odobrenje za držanje oružja;

   4) odobrenje za sakupljanje starog oružja;

   5) odobrenje za rukovanje vatrenim oružjem;

   6) Evropska propusnica za oružje;

   7) druge isprave o oružju izdate na osnovu potvrđenih međunarodnih ugovora.

Član 11

Isprave iz člana 10 ovog zakona, izdaje organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

2. Odobrenje za nabavku oružja

Član 12

Odobrenje za nabavku oružja kategorije B izdaje se fizičkom licu radi lične bezbjednosti ili držanja i nošenja lovačkog i sportskog oružja, ako ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona, na propisanom obrascu.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odobrenje za nabavku lovačkog i sportskog oružja radi držanja i nošenja, izdaće se fizičkom licu koje posjeduje važeći oružni list za držanje i nošenje oružja iste namjene, kao i oružje koje nabavlja, ukoliko su ispunjeni opšti uslovi iz člana 13 stav 1 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona.

Član 13

Opšti uslovi za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu su da:

   1) ima opravdan razlog za nabavku oružja;

   2) je navršilo 18 godinu života;

   3) nije pravosnažno osuđeno za krivična djela protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela, opšte sigurnosti ljudi i imovine, kao i krivična djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u krivičnim djelima protiv: imovine, slobode i prava čovjeka i građanina, polne slobode, braka i porodice, pravosuđa, javnog reda i mira, službene dužnosti, Vojske, životne sredine koja se odnose na ubijanje i mučenje životinja, ili ako je za ta krivična djela pokrenut postupak;

   4) nije pravosnažno kažnjeno za prekršaj koji ukazuje da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, posebno za prekršaj sa elementima nasilja u porodici, odnosno da nije pokrenut postupak za ove prekršaje;

   5) ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito: uživanje alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno ponašanje, kao i drugi poremećaji u ponašanju, disciplinske povrede propisa o lovstvu ili sportskom streljaštvu.

Posebni uslovi za izdavanje odobrenja za nabavku oružja fizičkom licu su da:

   1) je zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja;

   2) raspolaže tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu upotrebu, držanje i nošenje oružja.

Član 14

Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavku oružja kategorije B kad se radi o nabavci oružja radi lične bezbjednosti, odnosno lovačkog i sportskog oružja.

Član 15

Radi utvrđivanja postojanja okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno u smislu člana 13 stav 1 tačka 5 ovog zakona, policijski službenik ovlašćen je da traži i prikupi podatke i obavještenja o podnosiocu zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja i da o prikupljenim podacima sačini službenu zabilješku koja se dostavlja Ministarstvu.

Službena zabilješka mora da sadrži detaljne navode, potkrijepljene činjenicama koje nedvosmisleno potvrđuju sadržinu zabilješke.

Član 16

Postojanje uslova iz člana 13 stav 2 tačka 1 ovog zakona, podnosilac zahtjeva dokazuje uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje izdaje zdravstvena ustanova određena u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, sa rokom važenja od pet godina.

Zdravstvena ustanova dužna je da po saznanju o promjeni zdravstvenog stanja lica kome je izdala uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, a koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja, odmah obavijesti Ministarstvo.

Član 17

Postojanje uslova iz člana 13 stav 2 tačka 2 ovog zakona podnosilac zahtjeva dokazuje za:

   1) oružje za ličnu bezbjednost kategorije B - potvrdom o osposobljenosti za pravilnu upotrebu oružja koju izdaje pravno lice ili preduzetnik iz člana 99 ovog zakona;

   2) lovačko oružje kategorije B - uvjerenjem o položenom lovačkom ispitu i uvjerenjem lovačke organizacije o aktivnom članstvu;

   3) sportsko oružje kategorije B - uvjerenjem sportske streljačke organizacije o aktivnom članstvu.

Za oružje iz stava 1 tačka 1 ovog člana, policijski službenik, profesionalno vojno lice i drugo lice koje je u skladu sa posebnim propisima ovlašćeno da drži i nosi oružje, postojanje posebnih uslova iz člana 13 stav 2 ovog zakona dokazuje uvjerenjem organa u kojem radi.

Za oružje iz stava 1 tačka 1 ovog člana, fizičko lice koje ima važeći oružni list, ne prilaže dokaz o postojanju uslova iz člana 13 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

Za oružje iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, fizičko lice koje ima važeći oružni list za držanje i nošenje, ne prilaže dokaz o postojanju uslova iz člana 13 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

Član 18

Odobrenje za nabavku oružja kategorije B, na propisanom obrascu, izdaće se pravnom licu ako:

   1) ima opravdan razlog za nabavku oružja;

   2) odgovorno lice u pravnom licu ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona;

   3) ima prostor za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja.

Opravdan razlog za nabavku oružja iz stava 1 tačka 1 ovog člana ima pravno lice koje je registrovano za obavljanje djelatnosti lovstva, uzgoja divljači, sportskog streljaštva, pružanja usluga sportsko-rekreativnog gađanja i osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu oružja na civinom strelištu, držanje i nošenje oružja, za obavljanje poslova fizičke zaštite lica i imovine, naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje, prikupljanja stručnih podataka o životinjskim vrstama, snimanja filmova, prikazivanja pozorišnih predstava ili održavanja tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe i slično, kao i muzeji.

Sadržaj i izgled obrasca iz stava 1 ovog člana i člana 12 stav 1 ovog zakona, propisuje Ministarstvo.

Član 19

Pravno lice koje se bavi snimanjem filmova, prikazivanjem pozorišnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe može bez odobrenja nabavljati, držati i koristiti hladno oružje, kao i oružje kategorije A, B i C koje je prilagođeno tako da može ispaljivati samo lažnu municiju.

Član 20

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosi se Ministarstvu u mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno sjedištu podnosioca zahtjeva, na propisanom obrascu.

Sadržaj obrasca iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 21

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavku oružja podnosilac zahtjeva ne podnosi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 13 stav 2 ovog zakona.

Kad Ministarstvo utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove iz člana 13 stav 1 ovog zakona, zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 13 stav 2 ovog zakona.

Član 22

Odobrenje za nabavku oružja fizičkom i pravnom licu izdaje se sa rokom važenja od šest mjeseci od dana izdavanja.

Odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno u roku iz stava 1 ovog člana, može se produžiti za narednih šest mjeseci, na zahtjev lica iz stava 1 ovog člana.

Odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno u roku iz stava 1, odnosno 2 ovog člana mora se vratiti organu koji ga je izdao, u roku od osam dana od isteka roka važenja.

3. Oružni list i odobrenje za držanje oružja

Član 23

Za oružje koje je nabavljeno na osnovu odobrenja za nabavku oružja fizičko lice podnosi zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja, odnosno oružnog lista za držanje i nošenje oružja, a pravno lice za izdavanje odobrenja za držanje oružja, Ministarstvu u mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno sjedištu podnosioca zahtjeva, u roku od osam dana od dana nabavke.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se na propisanom obrascu.

Oružni list za držanje oružja kategorije B izdaje se fizičkom licu za oružje za ličnu bezbjednost, oružni list za držanje i nošenje oružja za lovačko i sportsko oružje, a pravnom licu odobrenje za držanje oružja, na propisanom obrascu.

Oružni list za držanje oružja izdaje se sa rokom važenja od deset godina.

Oružni list za držanje i nošenje oružja i odobrenje za držanje oružja izdaju se sa rokom važenja od deset godina.

Za jedno lovačko ili sportsko oružje može se izdati oružni list za držanje i nošenje oružja za zajedničke korisnike, za najviše tri lica.

Sadržaj obrasca iz st. 2, 3 i 6 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 24

Fizičko, odnosno pravno lice kome je istekao rok važenja isprave o oružju iz člana 23 st. 4 i 5 ovog zakona, mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove isprave o oružju, u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja, na propisanom obrascu.

Lice koje nije postupilo u skladu sa stavom 1 ovog člana, Ministarstvo će obavijestiti da je dužno da preda zahtjev za izdavanje isprave o oružju u roku koji odredi, a koji se može produžiti na zahtjev lica podnijetog prije isteka datog roka, ako postoje opravdani razlozi.

Kad Ministarstvo utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove iz člana 13 stav 1 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona, zatražiće od podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana dostavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova iz člana 13 stav 2 tačka 1 ovog zakona.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, fizičkom licu će se izdati isprava o oružju iz člana 23 stav 3 ovog zakona ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 13 stav 1 tač. 3, 4 i 5 i stava 2 tačka 1 ovog zakona, a pravnom licu će se izdati odobrenje za držanje oružja ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 18 ovog zakona.

Ako vlasnik ne postupi na način propisan u stavu 2 ovog člana, sa oružjem će se postupiti u skladu sa čl. 48 i 51 ovog zakona.

4. Odobrenje za sakupljanje starog oružja

Član 25

Odobrenje za sakupljanje starog oružja izdaje se fizičkom i pravnom licu na njihov zahtjev.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se Ministarstvu u mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno sjedištu podnosioca zahtjeva, na propisanom obrascu.

Fizičko i pravno lice može sakupljati staro oružje ako posjeduje prostor za bezbjedan smještaj i čuvanje sakupljenog oružja.

Odobrenje za sakupljanje starog oružja izdaće se fizičkom licu ako ispunjava opšte uslove iz člana 13 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 5 i stava 2 tačka 1 ovog zakona, a pravnom licu koje ispunjava uslove iz člana 18 stav 1 tačka 3 ovog zakona, pri čemu odgovorno lice mora da ispunjava opšte uslove iz člana 13 stav 1 tač. 3, 4 i 5 i stava 2 tačka 1 ovog zakona.

Odobrenje za sakupljanje starog oružja izdaje se sa trajnim rokom važenja.

Sadržaj obrasca iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 26

Oružje koje se drži na osnovu odobrenja za sakupljanje starog oružja ne smije se nositi, upotrebljavati, niti se za njega smije nabavljati, držati ili praviti municija.

Oružje sakupljeno na osnovu odobrenja iz stava 1 ovog člana, može se prodati ili predati samo licu kome je izdato odobrenje za sakupljanje starog oružja.

Vatreno oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobljavati.

Izuzetno, muzeji uz staro oružje mogu sakupljati oružje kategorije A iz člana 4 stav 2 tač. 2, 3 i 6 ovog zakona, koje se više ne izrađuje i koje ne upotrebljavaju Vojska ili policija, pod uslovom da je trajno onesposobljeno.

Muzeji mogu oružje kategorije A iz člana 4 stav 2 tač. 1, 4, 5 i 7 ovog zakona i municiju za to oružje sakupljati pod uslovom da su trajno onesposobljeni.

5. Oružje koje se mora prijaviti

Član 27

Fizičko lice starije od 18 godina života i pravno lice mogu bez odobrenja Ministarstva nabavljati i držati oružje kategorije C.

Lice iz stava 1 ovog člana, koje nabavi oružje kategorije C, dužno je da ga prijavi Ministarstvu, u roku od osam dana od dana nabavke.

O prijavljenom oružju Ministarstvo će izdati potvrdu, ako fizičko lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ispunjava uslove iz člana 13 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona.

Trgovac oružjem dužan je da o prodaji oružja kategorije C obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prodaje oružja.

6. Prava i obaveze koje proizilaze iz isprava o oružju

Član 28

Oružje kategorije B ne smije se nositi niti prenositi bez važeće isprave o oružju.

Nošenje oružja podrazumijeva radnju nošenja oružja napunjenog ili spremnog za trenutnu upotrebu.

Prenošenje oružja podrazumijeva radnju prenosa oružja, za koje je izdata isprava o oružju, sa jednog mjesta na drugo, isključivo prazno i da nije spremno za upotrebu, obezbijeđeno u odgovarajućim kutijama, kovčezima ili navlakama odvojeno od municije, u slučaju promjene prebivališta ili boravišta vlasnika oružja, popravke ili prepravke oružja, odlaska u lov, na strelište, na sportsko takmičenje ili na drugo mjesto određeno za vježbe gađanja i u drugim opravdanim slučajevima.

Član 29

Oružje i municija se mogu prodati ili predati samo fizičkom ili pravnom licu koje ima važeće odobrenje za nabavku oružja, odnosno oružni list za držanje oružja ili oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno odobrenje za držanje oružja.

Oružje i municija mogu se prodati licu iz stava 1 ovog člana neposredno, odnosno preko trgovca oružjem.

Trgovac oružjem u skladu sa ovim zakonom, dužan je da o prodaji oružja fizičkom, odnosno pravnom licu na osnovu odobrenja za nabavku oružja obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prodaje.

Fizičko, odnosno pravno lice koje proda oružje za koje je izdata isprava o oružju iz stava 1 ovog člana, dužno je da o prodaji oružja fizičkom, odnosno pravnom licu na osnovu odobrenja za nabavku oružja, obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prodaje, radi odjave.

Član 30

Fizička lica koja posjeduju oružje na osnovu važeće isprave o oružju iz člana 23 stav 3 ovog zakona ili oružje iz člana 27 stav 3 ovog zakona, mogu razmijeniti oružje iste kategorije.

Prilikom razmjene oružja iz stava 1 ovog člana, fizička lica su dužna da obavijeste Ministarstvo o izvršenoj razmjeni oružja i da, ako se radi o oružju kategorije B, podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja, odnosno oružnog lista za držanje i nošenje oružja, oružje kategorije C da prijave radi izdavanja potvrde iz člana 27 stav 3 ovog zakona, u roku od osam dana od dana izvršene razmjene.

Član 31

Vlasnik oružja koji posjeduje oružje za koje je izdata isprava o oružju iz člana 23 stav 3 i člana 27 stav 3 ovog zakona, može takvo oružje trajno onesposobiti za upotrebu kod privrednog društva ili preduzetnika koji ima odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja.

Onesposobljavanje vatrenog oružja podrazumijeva onesposobljavanje svih glavnih djelova oružja na način da njihovim uklanjanjem, zamjenom ili izmjenom ne može biti omogućeno njegovo osposobljavanje.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.

Vlasnik oružja dužan je da obavijesti Ministarstvo o trajnom onesposobljavanju oružja, u roku od osam dana od dana onesposobljavanja, uz prilaganje potvrde iz člana 88 stav 3 ovog zakona, radi odjave.

Bliži način onesposobljavanja oružja, propisuje Ministarstvo.

III. POSTUPANJE SA ORUŽJEM I MUNICIJOM

1. Opšta pravila

Član 32

Sa oružjem i municijom mora se postupati sa posebnom pažnjom.

Posebnom pažnjom u postupanju sa oružjem i municijom smatra se pravilno čuvanje, stručna upotreba, pravilno nošenje, prenošenje i držanje oružja u ispravnom stanju.

Član 33

Zabranjeno je nošenje oružja na javnom mjestu.

Svi su dužni da se pridržavaju pravila javno istaknutih zabrana o unošenju oružja u određene prostore ili prostorije.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, fizičko lice kome je izdat oružni list za držanje i nošenje oružja može nositi oružje samo radi korišćenja u lovnom terenu, na strelištu, na sportskom takmičenju ili na drugom mjestu određenom za vježbe gađanja.

Mjesto određeno za vježbe gađanja je prostor koji po svom položaju i preduzetim mjerama obezbjeđenja ne može ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

Fizičko lice kome je izdat oružni list za držanje oružja može prenositi oružje samo radi popravljanja, prepravljanja ili u slučajevima promjene mjesta prebivališta ili ga nositi samo radi korišćenja na strelištu.

Fizičko lice ne smije nositi i koristiti oružje kad je pod uticajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti da shvati značenje svog postupanja, odnosno da vlada svojom voljom.

Ne smije se na javnom mjestu oružje kategorije B, C i D učiniti vidljivim drugim licima, niti se smije nositi na način koji ih uznemirava.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, zaštitari prilikom vršenja poslova fizičke zaštite oružje mogu nositi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita lica i imovine.

2. Čuvanje oružja i municije

Član 34

Oružje i municija moraju se čuvati tako da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ih posjeduje, a naročito maloljetnim licima, zaključani i odvojeni u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu ili na drugi bezbjedan način.

Oružje i municija moraju se čuvati u stambenom ili drugom prostoru vlasnika oružja koji se nalazi u mjestu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno sjedištu pravnog lica.

Član 35

Vlasnik oružja i municije koji privremeno napušta mjesto prebivališta ili boravišta, a oružje i municiju koje prema ovom zakonu posjeduje na osnovu oružnog lista ne nosi sa sobom, može da ga preda na čuvanje licu koje ima oružni list za držanje ili držanje i nošenje oružja ili ovlašćenom trgovcu oružjem.

3. Korišćenje oružja

Član 36

Vlasnik oružja dužan je da oružje održava u ispravnom stanju i da pravilno rukuje njime.

Zabranjena je upotreba oružja na javnom mjestu ili na drugom mjestu gdje se može ugroziti bezbjednost građana.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, lovačko i sportsko oružje mogu se koristiti u lovnom terenu u skladu sa propisima o lovstvu, kao i na strelištima ili drugim mjestima određenim za vježbe gađanja, a vazdušno oružje i luk mogu se upotrebljavati na javnim i privatnim posjedima na način kojim se ne ugrožava bezbjednost lica i imovine.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, sportsko oružje mogu koristiti maloljetna lica starija od 14 godina, odnosno vazdušno oružje i luk mogu koristiti maloljetna lica starija od 11 godina, pod nadzorom lica koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona.

Zabranjeno je davati na upotrebu oružje maloljetnim licima, osim u slučaju iz stava 4 ovog člana.

Kratko i dugo lovačko i sportsko oružje i municija za to oružje prenose se u skladu sa članom 28 stav 3 ovog zakona.

Član 37

Pravno lice koje posjeduje oružje na osnovu odobrenja za držanje oružja može ga radi vršenja poslova za koje je registrovano davati na korišćenje licima koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Zaposleni u pravnom licu iz stava 1 ovog člana, kao i članovi sportskih, streljačkih i lovačkih organizacija, koji koriste oružje tog pravnog lica, odnosno organizacije moraju imati potvrdu te organizacije za držanje, nošenje i prenošenje takvog oružja i municije.

Sadržaj potvrde iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 38

Fizičko i pravno lice mogu posuđivati sportsko, lovačko i staro oružje licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja ili odobrenje za držanje oružja ili odobrenje za nabavku takve vrste oružja, odnosno odobrenje za sakupljanje starog oružja, kao i strancu kome je lovačka organizacija izdala odobrenje za lov u skladu sa posebnim zakonom, ako stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja u skladu sa propisima države u kojoj ima prebivalište.

Oružje se može posuđivati strancu na civilnom strelištu, kao i za učešće na sportskom takmičenju, ako posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja u skladu sa propisima države u kojoj ima prebivalište.

4. Gubitak, krađa i pronalaženje oružja, municije i isprave o oružju

Član 39

Fizičko i pravno lice koje posjeduje oružje na osnovu odobrenja za nabavku oružja, oružnog lista za držanje oružja ili oružnog lista za držanje i nošenje oružja, odobrenja za držanje oružja ili odobrenja za sakupljanje starog oružja dužno je odmah da prijavi gubitak ili krađu oružja i municije.

Prijava iz stava 1 ovog člana, podnosi se policiji u mjestu događaja ili saznanja o gubitku ili krađi oružja i municije.

O prijavi iz stava 2 ovog člana, policija obavještava Ministarstvo.

Član 40

Lice koje nađe oružje ili municiju ili sazna za skriveno oružje ili municiju dužno je o tome bez odlaganja da obavijesti policiju.

O prijavi iz stava 1 ovog člana, policija obavještava Ministarstvo.

5. Promjena ličnih podataka vlasnika oružja

Član 41

U slučaju kad fizičko ili pravno lice koje posjeduje oružje na osnovu isprave o oružju, promijeni lični podatak (lično ime, odnosno naziv, prebivalište ili boravište, odnosno sjedište), dužno je da podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju sa tim podatkom, u roku od 15 dana od dana promjene.

6. Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja

Član 42

U slučaju smrti vlasnika oružja punoljetni član njegove porodice, zakonski zastupnik, staratelj, lice koje je sa njim živjelo u zajedničkom domaćinstvu ili kod koga se oružje u trenutku smrti nalazilo, dužno je kad sazna za postojanje oružja da o tome obavijesti Ministarstvo, radi predaje oružja i municije.

O predatom oružju i municiji iz stava 1 ovoga člana, Ministarstvo izdaje potvrdu.

Lice koje je naslijedilo oružje (u daljem tekstu: nasljednik) dužno je, u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, da:

   1) oružje proda;

   2) podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja ili oružnog lista za držanje i nošenje oružja;

   3) onesposobi oružje i zadrži ga, ili

   4) preda oružje u korist države, bez naknade.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, oružje i municija maloljetnog nasljednika čuvaće se u Ministarstvu dok ne navrši 18 godina života.

Nasljednik oružja sa navršenih 18 godina života dužan je da sa oružjem postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Član 43

Nasljednik oružja koji oružje proda, dužan je da ga odjavi u Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prodaje.

Član 44

Nasljedniku oružja koji podnese zahtjev iz člana 42 stav 3 tačka 2 ovog zakona, Ministarstvo će izdati oružni list za držanje oružja ako ispunjava uslove iz člana 13 stav 1 i stav 2 tačka 1 ovog zakona, odnosno oružni list za držanje i nošenje oružja, ukoliko ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona.

Član 45

Oružje koje nasljednik želi da zadrži kao uspomenu mora se trajno onesposobiti za upotrebu, u skladu sa ovim zakonom.

Nasljednik oružja dužan je da odjavi trajno onesposobljeno oružje, u roku od osam dana od dana onesposobljavanja i da Ministarstvu podnese potvrdu iz člana 88 stav 3 ovog zakona.

Član 46

Oružje koje je nasljednik predao u korist države bez naknade, odjaviće se po službenoj dužnosti.

Član 47

Ako nasljednik oružja, u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, ne postupi u skladu sa članom 42 stav 3 ovog zakona ili mu je odbijen zahtjev za izdavanje isprava o oružju iz člana 44 ovog zakona, sa oružjem i municijom će se postupiti na način iz čl. 52 i 53 ovog zakona.

IV. ODUZIMANJE ORUŽJA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORUŽJU

Član 48

Ministarstvo će oduzeti oružje, municiju i ispravu o oružju od fizičkog lica koje prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 13 stav 1 tač. 1, 3, 4 i 5 i stav 2 tačka 1 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju prestanka uslova iz člana 13 stav 1 tačka 1 ovog zakona, fizičkom licu se može oduzeti oružni list za držanje i nošenje oružja i izdati oružni list za držanje oružja.

Ministarstvo će oduzeti oružje i ispravu o oružju koja je izdata za to oružje, za koje se utvrdi da je tehnički neispravno, a ne može se osposobiti za bezbjednu upotrebu, kao i oružje i ispravu o oružju iz člana 24 stav 5 ovog zakona.

Ministarstvo će oduzeti oružje kategorije C za koje je izdata potvrda o prijavljenom oružju od fizičkog lica, kad prestane da ispunjava uslove iz člana 13 stav 1 tač. 3 i 4 ovog zakona.

Član 49

Ministarstvo će oduzeti oružje, municiju, odobrenje za nabavku oružja, odobrenje za sakupljanje starog oružja i odobrenje za držanje oružja pravnom licu kad prestane neki od uslova iz člana 18 stav 1 ovog zakona.

Rješenje o oduzimanju oružja, municije i isprave o oružju iz stava 1 ovog člana i člana 48 ovog zakona, donosi Ministarstvo.

Član 50

Ako se utvrdi da postoje okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrijebljeno, a naročito zbog uživanja alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci ili poremećenih porodičnih odnosa, oružje, municija i isprava o oružju oduzeće se odmah i prije okončanja krivičnog, prekršajnog, odnosno upravnog postupka, do okončanja tog postupka, radi preduzimanja preventivnih mjera u cilju zaštite od nasilja u porodici ili zaštite javnog poretka, koje se moraju preduzeti bez odlaganja, a činjenice na kojima se zasniva rješenje o oduzimanju oružja su utvrđene ili barem učinjene vjerovatnim.

Oduzeto oružje i municija iz stava 1 ovog člana, čuvaju se u Ministarstvu.

Član 51

Oduzeto oružje i municiju vlasnik može prodati ili pokloniti fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju oružja i municije.

Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne proda oružje i municiju u roku iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo će predati oružje i municiju trgovcu oružjem radi prodaje.

Oružje i municija iz stava 2 ovog člana, mogu biti izloženi radi prodaje najduže šest mjeseci od dana njihove predaje trgovcu oružjem.

Za prodato oružje i municiju vlasniku pripada naknada u iznosu koji je dogovorio sa trgovcem oružja.

Ako trgovac oružjem ne proda oružje i municiju u roku iz stava 3 ovog člana, vratiće ih Ministarstvu, u roku od osam dana.

Član 52

Oružje i municija koji su oduzeti u skladu sa ovim zakonom, koji ne budu prodati u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o oduzimanju, vlasnik oružja može onesposobiti i zadržati kao uspomenu ili predati u korist države.

Oružje i municija koji su oduzeti u pravosnažno okončanom krivičnom, prekršajnom i upravnom postupku, kao i predato i nađeno oružje i municija, dostavljaju se Ministarstvu na raspolaganje.

O načinu raspolaganja oružjem i municijom iz stava 2 ovog člana, odlučuje komisija koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, vlasniku oduzetog, predatog ili nađenog oružja i municije ne pripada naknada.

Bliži način raspolaganja oružjem i municijom iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 53

Oružje oduzeto u skladu sa ovim zakonom skladišti se i čuva na propisan način, da ne bi došlo do oštećenja koje bi prouzrokovalo umanjenje vrijednosti oružja.

V. UNOŠENJE I IZNOŠENJE ORUŽJA I MUNICIJE PREKO DRŽAVNE GRANICE

Član 54

Crnogorski državljanin može preko državne granice, bez prethodne najave, prenositi oružje i municiju koji se u skladu sa ovim zakonom mogu nabavljati, držati, nositi i prenositi.

Oružje iz stava 1 ovog člana, stranac može u svrhu lova i učešća na sportskim takmičenjima, prenositi preko državne granice, bez prethodne najave.

Kad crnogorski državljanin ili stranac prenosi preko državne granice oružje i municiju u svrhu lova ili učešća na sportskim takmičenjima, to oružje i municiju ne može prodavati.

Oružje i municija mogu se prenositi preko državne granice samo na graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Član 55

Crnogorski državljanin i stranac prilikom prelaska državne granice, dužni su da oružje i municiju koje namjeravaju da prenesu preko državne granice prijave graničnoj policiji i prilože ispravu o oružju i dokaz o svrsi prenošenja oružja i municije (pozivno pismo, obavještenje organizatora lova ili sportskog takmičenja ili odobrenje za nabavku oružja i municije).

Član 56

Crnogorski državljanin i pravno lice sa sjedištem u Crnoj Gori mogu u Crnu Goru unijeti oružje koje je nabavljeno za sopstvene potrebe, na osnovu odobrenja za nabavku oružja i dozvole organa državne uprave nadležnog za poslove spoljne trgovine.

Granična policija, na odobrenju iz stava 1 ovog člana, potvrđuje unos oružja i o tome obavještava organ uprave nadležan za poslove carina i Ministarstvo.

Oružje i municija koji se u skladu sa ovim zakonom mogu nabaviti bez odobrenja, mogu se unijeti u Crnu Goru.

Prilikom unošenja oružja i municije iz stava 3 ovog člana, granična policija potvrđuje unos oružja i municije na računu ili drugom odgovarajućem dokazu o nabavci oružja i municije i o tome obavještava organ uprave nadležan za poslove carina i Ministarstvo.

Vlasnik oružja iz stava 1 ovog člana dužan je da, u roku od osam dana od unosa oružja u Crnu Goru, podnese Ministarstvu zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja ili oružnog lista za držanje i nošenje oružja, odnosno odobrenja za držanje oružja.

Ako za oružje i municiju iz stava 1 ovog člana, crnogorski državljanin sa boravkom u drugoj državi nema odobrenje za nabavku oružja, oružje će se prilikom ulaska u Crnu Goru privremeno oduzeti i o njegovom trošku dostaviti Ministarstvu u mjestu prebivališta, odnosno u mjestu posljednjeg prebivališta prije odlaska u drugu državu.

Ako crnogorski državljanin sa boravkom u drugoj državi ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavku oružja ili ako Ministarstvo odbije zahtjev za nabavku oružja, odrediće mu se rok od 30 dana za vraćanje oružja i municije u drugu državu.

Ako crnogorski državljanin sa boravkom u drugoj državi ne vrati oružje u drugu državu, u roku iz stava 7 ovog člana, oružje se predaje trgovcu oružjem, radi prodaje.

Oružje iz stava 8 ovog člana, može biti izloženo radi prodaje, najduže šest mjeseci od dana predaje trgovcu oružjem.

Novčani iznos dobijen prodajom oružja i municije iz stava 8 ovog člana, umanjen za troškove prodaje, uručiće se vlasniku oružja i municije.

Sa oružjem iz stava 9 ovog člana, koje ne bude prodato u roku od šest mjeseci, postupiće se u skladu sa članom 52 st. 2, 3 i 4 ovog zakona.

O oružju iz st. 1 i 8 ovog člana, Ministarstvo će obavijestiti organ državne uprave nadležan za poslove spoljne trgovine.

Član 57

Crnogorski državljanin sa boravkom u drugoj državi koji nema odobrenje za nabavku oružja, može radi lova i učešća na sportskim takmičenjima unijeti u Crnu Goru lovačko i sportsko oružje i municiju za to oružje, ako su mu upisani u putnu ispravu.

Upis u putnu ispravu oružja i municije iz stava 1 ovog člana, obavlja diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, ukoliko crnogorski državljanin u skladu sa propisima države u kojoj boravi posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ukoliko oružje i municija iz stava 1 ovog člana, nijesu upisani u putnu ispravu u skladu sa stavom 2 ovog člana, granična policija će izvršiti upis oružja i municije u putnu ispravu, ako crnogorski državljanin po propisima države u kojoj boravi posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

U slučaju iz st. 1 i 3 ovog člana, granična policija će izdati odobrenje za unos oružja i municije.

Prilikom izlaska lica iz stava 1 ovog člana iz Crne Gore, granična policija će oduzeti odobrenje koje mu je izdato u skladu sa stavom 4 ovog člana i u putnoj ispravi poništiti unijete podatke o unosu oružja i municije.

Član 58

Crnogorski državljanin može iznijeti iz Crne Gore oružje i municiju za to oružje na osnovu oružnog lista za držanje oružja, odnosno oružnog lista za držanje i nošenje oružja, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavku oružja.

Član 59

Stranac koji ima odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori može nabaviti, držati, nositi i prenositi oružje i municiju za to oružje pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin sa prebivalištem u Crnoj Gori.

Član 60

Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Crnu Goru radi lova može preko državne granice prenositi oružje i municiju za to oružje ako mu je upisano u putnu ispravu.

Upis oružja i municije u putnu ispravu iz stava 1 ovog člana, vrši diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore, ukoliko stranac po propisima države u kojoj boravi posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja.

Ukoliko oružje i municija iz stava 1 ovog člana, nijesu upisani u putnu ispravu u skladu sa stavom 2 ovog člana, granična policija će izvršiti upis oružja i municije u putnu ispravu, ako stranac posjeduje odobrenje za nošenje tog oružja u skladu sa propisima države u kojoj ima prebivalište.

U slučaju iz st. 1 i 3 ovog člana, granična policija će izdati odobrenje za unos oružja i municije.

Prilikom izlaska lica iz stava 1 ovog člana iz Crne Gore, granična policija će oduzeti odobrenje koje mu je izdato u skladu sa stavom 4 ovog člana i u putnoj ispravi poništiti unijete podatke o unosu oružja i municije.

Izuzetno, granična policija prilikom izlaska stranca iz Crne Gore neće postupiti u skladu sa stavom 5 ovog člana, ako stranac iz opravdanih razloga (popravka, prepravka, neplanirani povratak i sl.), unijeto oružje ne iznese već ga preda na čuvanje licu u Crnoj Gori, na vrijeme ne duže od jedne godine.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, stranac je dužan da graničnoj policiji da podatke o licu kojem je predao oružje na čuvanje, o čemu će granična policija obavijestiti Ministarstvo.

Način potvrđivanja unosa oružja i municije iz člana 56 stav 4 ovog zakona, kao i upisa oružja i municije u putnu ispravu, izdavanja odobrenja za unos oružja i municije, poništenja unijetih podataka o unosu oružja i municije iz člana 57 st. 2, 3 i 4 ovog zakona i st. 2, 3 i 4 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 61

Stranac može nabaviti oružje i municiju koje će iznijeti iz Crne Gore, ako ima odobrenje za nabavku oružja i municije izdato u državi svog prebivališta.

Trgovac oružjem ili lice koje prodaje oružje strancu dužan je oružje, odnosno municiju da dostavi do državne granice i preda ih strancu u prisustvu službenika granične policije.

Član 62

Članovi stranih streljačkih organizacija mogu preko državne granice prenositi sportsko oružje i municiju za to oružje radi učešća na sportskim takmičenjima u Crnoj Gori ili u drugoj državi u skladu sa članom 60 ovog zakona.

Član 63

Državljani članica Evropske unije mogu u Crnu Goru unositi oružje koje je upisano u Evropskoj propusnici za oružje, ako je za unos tog oružja Ministarstvo prethodno izdalo odobrenje za unos oružja i municije.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore prema mjestu prebivališta državljanina članice Evropske unije iz stava 1 ovog člana.

Odobrenje za unos oružja i municije izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Odobrenje za unos oružja može se produžiti za jednu godinu.

Odobrenje za unos oružja i municije neće se izdati ako postoje razlozi javnog reda i mira, bezbjednosti lica i imovine ili bezbjednosti države.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, odobrenje za unos oružja i municije ne izdaje se ako je oružje upisano u Evropskoj propusnici za oružje u svrhu lova i učešća na sportskim takmičenjima, a državljanin članice Evropske unije posjeduje dokaz o svrsi unosa oružja u Crnu Goru (pozivno pismo, obavještenje organizatora lova ili sportskog takmičenja).

Član 64

Oružje koje je upisano u Evropskoj propusnici za oružje državljani članica Evropske unije mogu nositi i prenositi preko teritorije Crne Gore, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i ovim zakonom.

Na zahtjev državljanina članice Evropske unije, Ministarstvo će izdati Evropsku propusnicu za oružje ako je za to oružje izdalo oružni list, u skladu sa ovim zakonom.

Oduzimanje oružja, isprave o oružju i Evropske propusnice za oružje državljaninu članica Evropske unije, vrši se u skladu sa ovim zakonom.

Član 65

Ministarstvo će izdati odobrenje za iznošenje oružja iz Crne Gore u državu članicu Evropske unije fizičkom licu koje ima odgovarajuću ispravu o oružju prema ovom zakonu i kome je za unošenje oružja država članica Evropske unije dala prethodni pristanak, ako je on potreban.

Stranom trgovcu oružjem Ministarstvo može izdati odobrenje za prevoz oružja, ako strani trgovac oružjem posjeduje dozvolu za iznošenje oružja.

Dozvolu za iznošenje oružja stranom trgovcu oružjem izdaje organ državne uprave nadležan za poslove spoljne trgovine.

Odobrenje iz stava 2 ovog člana, izdaće se ako strani trgovac oružjem ispunjava uslove iz člana 13 stav 1 tač. 3, 4 i 5 ovog zakona.

VI. PROIZVODNJA, ISPITIVANJE, OBILJEŽAVANJE, PROMET, PREPRAVLJANJE I POPRAVLJANJE I PREVOZ ORUŽJA MUNICIJE

1. Proizvodnja

Član 66

Proizvodnjom oružja i municije može se baviti privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje te djelatnosti i ima odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti proizvodnje oružja.

Proizvodnja oružja podrazumijeva izradu novog oružja, a proizvodnja municije podrazumijeva izradu nove municije.

Član 67

Privrednom društvu, odnosno preduzetniku izdaće se odobrenje iz člana 66 stav 1 ovog zakona, ako:

   1) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona i ima sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII-1);

   2) ima prostor za proizvodnju i skladištenje oružja, odnosno municije koji ispunjava uslove za bezbjednu proizvodnju i smještaj oružja, kao i zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zloupotreba;

   3) ima lice za rukovanje oružjem, odnosno municijom prilikom proizvodnje koje ima odobrenje za rukovanje oružjem.

Postojanje uslova iz stava 1 tačka 2 ovog člana, utvrđuje komisija koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

Uslove iz stava 1 tačka 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 68

Odobrenje za rukovanje oružjem izdaće se licu koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona i ima odgovarajuću stručnu spremu mašinskog smjera za zanimanje puškar.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, izdaje Ministarstvo.

Član 69

Prostor iz člana 67 stav 1 tačka 2 ovog zakona mora biti obezbijeđen od pristupa neovlašćenih lica, stalnom fizičkom i tehničkom zaštitom.

Član 70

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za proizvodnju oružja, odnosno municije prilaže se:

   1) akt o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

   2) podaci o odgovornom licu u pravnom licu, odnosno preduzetniku;

   3) podaci o licima koja će rukovati oružjem i municijom prilikom proizvodnje;

   4) upotrebna dozvola za proizvodni i skladišni objekat;

   5) podaci o vrsti oružja i municije koji će se proizvoditi;

   6) elaborat o tehnološkom postupku izrade;

   7) opis sistema kontrole kvaliteta.

Član 71

Način proizvodnje oružja i municije vrši se u skladu sa posebnim zakonom.

Privredno društvo, odnosno preduzetnik iz člana 66 stav 1 ovog zakona, za proizvedeno oružje mora sprovesti ispitivanje radi provjere ispunjenosti uslova proizvedenog oružja i njegove glavne djelove označiti jedinstvenom oznakom koja sadrži: ime proizvođača, naziv države i serijski broj. Ukoliko u serijskom broju nije označena godina proizvodnje ona se mora posebno označiti.

U svrhu ispitivanja iz stava 1 ovog člana, privredno društvo ili preduzetnik mogu nabavljati i držati potrebne vrste i količine municije, odnosno oružja.

Član 72

O proizvedenom i isporučenom oružju i municiji privredno društvo ili preduzetnik iz člana 66 stav 1 ovog zakona, dužno je da obavijesti organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije, u roku od osam dana od dana proizvodnje ili isporuke.

2. Ispitivanje i obilježavanje oružja

Član 73

Proizvedeno oružje prije stavljanja u promet podliježe ispitivanju i obilježavanju žigom ili nekom drugom propisanom identifikacionom oznakom (u daljnjem tekstu: žig).

Ispitivanju i obilježavanju žigom, podliježe i vatreno oružje kod kojeg je prepravkom zamijenjen ili izmijenjen njegov glavni dio.

Član 74

Ispitivanje vatrenog oružja je provjeravanje ispravnosti funkcionisanja oružja i ispravnosti pojedinih djelova oružja, kao i kontrola izdržljivosti cijevi i drugih odgovarajućih djelova pod određenim pritiskom.

Obilježavanje žigom vatrenog oružja je utiskivanje propisanih žigova na određene djelove vatrenog oružja za koje je ispitivanjem utvrđena ispravnost.

Ispitivanje oružja iz stava 1 ovog člana, sprovodi se u skladu sa propisima Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (u daljem tekstu: C.I.P), u skladu sa posebnim zakonom.

Član 75

Odredbe ovog zakona koje se odnose na ispitivanje i obilježavanje žigom ne primjenjuju se na oružje:

   1) koje se uvozi ili unosi iz druge države, ako je u toj državi ispitano i obilježeno žigom;

   2) koje se uvozi iz druge države isključivo za istraživačke svrhe;

   3) koje se prevozi preko teritorije Crne Gore, ako je u drugoj državi ispitano i obilježeno žigom;

   4) staro oružje;

   5) koje se iz vlasništva Vojske, policije i drugih državnih organa i pravnih lica prenosi u vlasništvo građana, ako je ispitano i obilježeno žigom;

   6) koje se proizvodi za potrebe Vojske, policije i drugih organa, u skladu sa posebnim propisima ili se za tu namjenu izvozi iz Crne Gore;

   7) koje se proizvodi u Crnoj Gori, a izvozi se u drugu državu koja ne priznaje ispitivanje i obilježavanje oružja u skladu sa odredbama C.I.P.-a, pri čemu je ispitano i obilježeno u skladu sa propisima i standardima države u koju se izvozi.

Vatreno oružje iz stava 1 tač. 1 i 5 ovog člana, ako nije obilježeno žigom, podliježe obaveznom ispitivanju i označavanju žigom, koji će omogućiti identifikaciju godine i zemlje uvoza, odnosno godine i zemlje koja ga prenosi u vlasništvo lica.

Član 76

Ispitivanje i obilježavanje žigom vatrenog oružja vrši pravno lice koje ispunjava uslove za poslove ispitivanja i obilježavanja žigom oružja, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 77

Vatreno oružje koje nije ispitano i obilježeno ne može se stavljati u promet.

3. Individualno punjenje municije za sopstvene potrebe

Član 78

Fizičko lice koje ima važeći oružni list za držanje i nošenje oružja može vršiti individualno punjenje municije za sopstvene potrebe za to oružje, isključivo za potrebe bavljenja lovom i sportskim streljaštvom.

Individualno punjenje municije podrazumijeva punjenje municije za sopstvene potrebe za oružje sa užlijebljenim i glatkim cijevima i sačmene municije.

Fizičko lice iz stava 1 ovog člana, mora biti stručno obučeno za individualno punjenje municije, o čemu mu se izdaje potvrda.

Obuku iz stava 3 ovog člana, sprovodi streljačka ili lovačka organizacija, koja ima odgovarajući stručni kadar ili angažuje stručni kadar iz Crne Gore ili druge države.

Lovačka, odnosno streljačka organizacija iz stava 4 ovog člana, izdaje potvrdu da je fizičko lice iz stava 1 ovog člana, osposobljeno za individualno punjenje municije.

O izdatim potvrdama iz stava 5 ovog člana, lovačka ili streljačka organizacija dužna je da obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana izdavanja potvrde.

Fizičko lice iz stava 3 ovog člana, može nabavljati i posjedovati pojedinačne komponente metka: do 5 kg barutnog punjenja, do 3000 komada kapisli i čaura i projektila bez ograničenja, sa kojima je dužno da postupa u skladu sa odredbama člana 34 ovog zakona.

Individualno punjenje municije ne smatra se proizvodnjom municije i ne podliježe obaveznom ispitivanju.

Individualno punjenu municiju zabranjeno je stavljati u promet i ustupati drugom licu.

Sadržaj i izgled potvrde iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

4. Promet i posredovanje u prometu oružja i municije

Član 79

Prometom oružja i municije može se baviti privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje te djelatnosti i ima odobrenje Ministarstva za obavljanje prometa oružja i municije.

Prometom oružja i municije podrazumijeva se promet na veliko i malo, kao i posredovanje u prometu oružja i municije između vlasnika i kupca (u daljem tekstu: komisiona prodaja).

Privrednom društvu, odnosno preduzetniku izdaće se odobrenje iz stava 1 ovog člana, ako:

   1) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona;

   2) ima prostor za prodaju, odnosno skladištenje oružja, odnosno municije koji ispunjava uslove za bezbjedan smještaj oružja i municije, kao i zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zloupotreba.

Postojanje uslova iz stava 3 tačka 2 ovog člana, utvrđuje komisija iz člana 67 stav 2 ovog zakona.

Promet oružja i municije na malo podrazumijeva prodaju oružja, municije i pojedinačnih komponenti metka u maloprodajnom prostoru, kao i komisionu prodaju. Ukupna količina baruta koji se nalazi u municiji koja je vidno izložena u maloprodajnom prostoru ne smije prelaziti 40 kg neto mase eksplozivne materije, odnosno 200 kg u magacinu za bezbjedan smještaj oružja i municije u malopodajnom prostoru, a najveća dozvoljena količina pirotehničkih sredstava propisana je posebnim propisom.

U maloprodajnom prostoru mogu se prodavati i pirotehnička sredstva klase I, II, III, P1 i T1, ukoliko prostor ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju eksplozivne materije.

Uslove iz stava 3 tačka 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 80

Maloprodajni prostor iz člana 79 stav 6 ovog zakona, mora biti obezbijeđen od pristupa neovlašćenih lica stalnom tehničkom zaštitom.

Prostor za skladištenje u kojem se smješta i čuva oružje i municija namijenjena za promet na veliko mora ispunjavati uslove iz člana 67 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

Član 81

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za promet oružja i municije prilaže se:

   1) akt o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

   2) podaci o odgovornom licu u pravnom licu, odnosno preduzetniku;

   3) podaci o prostoru za prodaju, odnosno skladištenje oružja i municije iz člana 79 stav 3 tačka 2 ovog zakona.

Član 82

O prodatom oružju kategorije B i C privredno društvo, odnosno preduzetnik dužno je da obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prodaje oružja.

Član 83

Posrednik u prometu oružjem mora biti registrovan za obavljanje te djelatnosti i imati odobrenje Ministarstva za posredovanje u prometu oružja.

Privrednom društvu, odnosno preduzetniku izdaće se odobrenje iz stava 1 ovog člana, ako odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava opšte uslove iz člana 13 stav 1 ovog zakona.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana, prilaže se:

   1) akt o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

   2) podaci o odgovornom licu u pravnom licu, odnosno preduzetniku.

5. Popravljanje i prepravljanje oružja

Član 84

Popravljanjem i prepravljanjem oružja može se baviti privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje te djelatnosti i ima odobrenje Ministarstva za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja.

Popravljanje oružja podrazumijeva otklanjanje kvarova na oružju i zamjenu ili ugradnju originalnih djelova oružja u cilju funkcionalne i tehničke ispravnosti oružja.

Prepravljanje oružja podrazumijeva prilagođavanje oružja drugoj municiji, zamjenu ili ugradnju glavnih djelova oružja i druge zahvate na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje ili na tehnička svojstva.

Privrednom društvu, odnosno preduzetniku izdaće se odobrenje iz stava 1 ovog člana, ako:

   1) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog ovog zakona;

   2) ima prostor za popravljanje i prepravljanje oružja, odnosno skladištenje oružja i municije koji ispunjava uslove za bezbjedan smještaj oružja i municije, kao i zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zloupotreba;

   3) ima lice za rukovanje oružjem, odnosno municijom prilikom proizvodnje koje ima odobrenje iz člana 68 ovog zakona.

Postojanje uslova iz stava 4 tačka 2 ovog člana, utvrđuje komisija iz člana 67 stav 2 ovog zakona.

Uslove iz stava 4 tačka 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 85

Prostor iz člana 84 stav 4 tačka 2 ovog zakona, mora biti obezbijeđen od pristupa neovlašćenih lica stalnom tehničkom zaštitom.

Član 86

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti popravljanja i prepravljanja oružja, prilaže se:

   1) akt o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

   2) podaci o odgovornom licu u pravnom licu, odnosno preduzetniku;

   3) podaci o licima koja će rukovati oružjem.

Član 87

Privredno društvo, odnosno preduzetnik iz člana 84 stav 1 ovog zakona, za popravljeno i prepravljeno oružje mora sprovesti ispitivanje radi provjere funkcionalne i tehničke ispravnosti oružja.

U svrhu ispitivanja iz stava 1 ovog člana privredno društvo, odnosno preduzetnik iz člana 84 stav 1 ovog zakona može nabavljati i držati potrebne vrste i količine municije, odnosno oružja.

Član 88

Privredno društvo ili preduzetnik iz člana 84 stav 1 ovog zakona, može primiti na popravku ili prepravku samo oružje koje ima važeću ispravu o oružju.

O prepravkama oružja privredno društvo ili preduzetnik iz člana 84 stav 1 ovog zakona mora obavijestiti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prepravke.

O trajnom onesposobljavanju vatrenog oružja privredno društvo ili preduzetnik iz člana 84 stav 1 ovog zakona, vlasniku oružja izdaje potvrdu.

Član 89

Oružje koje je primljeno radi popravke ili prepravke ne smije se iznositi iz prostora iz člana 84 stav 4 tačka 2 ovog zakona, do njegove predaje vlasniku oružja.

Izuzetno, oružje koje je primljeno radi popravke ili prepravke može se iznositi iz prostorija određenih za rad do njegove predaje vlasniku, ako je to potrebno radi popravljanja, odnosno prepravljanja ili ispitivanja oružja.

6. Prevoz oružja i municije u svrhu prometa

Član 90

Prevozom oružja i municije može se baviti privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje djelatnosti prometa iz člana 79 stav 1 ovog zakona i ima odobrenje Ministarstva za prevoz oružja i municije.

Prevoz oružja podrazumijeva prevoz oružja, odnosno municije namijenjenih prometu oružja i municije unutar teritorije Crne Gore (u daljem tekstu: unutrašnji prevoz) ili prevoz oružja i municije namijenjenih prometu oružja i municije preko državne granice (u daljem tekstu: međunarodni prevoz).

Odobrenje iz stava 1 ovog člana, izdaje Ministarstvo.

Za oružje kategorije C i D nije potrebno odobrenje za prevoz oružja.

Oružje i municija mogu se prevoziti preko državne granice samo na graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Član 91

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 90 stav 1 ovog zakona, sadrži podatke o:

   1) nazivu i adresi pošiljaoca;

   2) nazivu i adresi primaoca;

   3) nazivu i adresi proizvođača;

   4) vrsti, količini i načinu pakovanja oružja, odnosno municije kad se radi o uvozu, odnosno vrsti, marki, modelu, fabričkom broju, kalibru, količini i načinu pakovanja kad se radi o izvozu;

   5) vrsti i oznaci prevoznog sredstva, imenu i prezimenu vozača i pratnje, kao i broju putne isprave vozača, odnosno pratnje;

   6) približnom datumu početka prevoza, smjeru kretanja i odredištu;

   7) nazivu ulaznog i izlaznog graničnog prelaza i datumu prevoženja preko graničnog prelaza;

   8) mjerama bezbjednosti za vrijeme prevoza;

   9) uvoznoj ili izvoznoj dozvoli organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije, kad se radi o međunarodnom prevozu.

Ministarstvo može da naredi preduzimanje posebnih mjera bezbjednosti za vrijeme prevoza (smjer kretanja, pratnja pošiljaoca ili prevoznika, pratnja policije i dr.), u slučajevima kad je to neophodno zbog zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i zaštite životne sredine.

Odobrenje za prevoz oružja i municije izdaje se sa rokom važenja od 60 dana.

Član 92

Na prevoz municije, u pogledu mjera bezbjednosti, shodno se primjenjuju propisi o prevozu eksplozivnih materija.

VII. CIVILNO STRELIŠTE

1. Sportsko-rekreativno gađanje

Član 93

Pružanjem usluga sportsko-rekreativnog gađanja na civilnom strelištu može se baviti pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje te djelatnosti i ima odobrenje Ministarstva za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja na civilnom strelištu.

Civilno strelište je prostor namijenjen sportsko-rekreativnom gađanju, koji ispunjava tehničke i sigurnosne uslove za bezbjednu upotrebu oružja.

Odredbe stava 1 ovog člana, ne primjenjuju se na mjesto određeno za vježbe gađanja koje lovačka ili streljačka organizacija određuje za vježbe gađanja i isprobavanja lovačkog ili sportskog oružja ili organizaciju streljačkih takmičenja.

Član 94

Pravnom licu, odnosno preduzetniku izdaće se odobrenje iz člana 93 stav 1 ovog zakona, ako:

   1) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona;

   2) ima civilno strelište i prostor za bezbjedan smještaj oružja i municije i zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda ili zloupotreba;

   3) ima stručno lice koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona i stručno je osposobljeno za obučavanje lica za bezbjednu upotrebu oružja.

Postojanje uslova iz stava 1 tačka 2 ovog člana, utvrđuje komisija iz člana 67 stav 2 ovog zakona.

Uslove iz stava 1 tačka 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Član 95

Prostor iz člana 94 stav 1 tačka 2 ovog zakona, mora biti obezbijeđen od pristupa neovlašćenih lica stalnom tehničkom zaštitom.

Član 96

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 93 stav 1 ovog zakona prilaže se:

   1) akt o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;

   2) podaci o odgovornom licu u pravnom licu, odnosno preduzetniku;

   3) podaci o stručnom licu iz člana 94 stav 1 tačka 3 ovog zakona;

   4) upotrebna dozvola za civilno strelište;

   5) elaborat civilnog strelišta.

Član 97

Oružje na civilnom strelištu može koristiti samo fizičko lice koje u skladu sa ovim zakonom ima oružni list za držanje oružja, odnosno oružni list za držanje i nošenje oružja ili odobrenje za držanje oružja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pod nadzorom stručnog lica oružje na civilnom strelištu može koristiti fizičko lice koje se aktivno bavi sportskim streljaštvom, kao i fizičko lice koje se bavi rekreativnim gađanjem.

Stručno lice iz stava 2 ovog člana, mora da ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona.

Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana, primjenjuju se i na mjesto određeno za vježbe gađanja.

Član 98

Pravno lice ili preduzetnik iz člana 93 stav 1 ovog zakona, može nabavljati potrebne količine oružja i municije radi korišćenja na strelištu.

2. Osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja

Član 99

Osposobljavanjem građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja može se baviti pravno lice ili preduzetnik iz člana 93 stav 1 ovog zakona.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1 ovog člana, fizičkom licu izdaje potvrdu o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja.

Bliži način osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja, propisuje Ministarstvo.

VIII. NADZOR

Član 100

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

IX. EVIDENCIJE

Član 101

Ministarstvo vodi evidencije o: izdatim odobrenjima za nabavku oružja, oružnim listovima za držanje oružja, oružnim listovima za držanje i nošenje oružja, odobrenjima za držanje oružja, odobrenjima za sakupljanje starog oružja, odobrenjima za rukovanje oružjem, Evropskim propusnicama za oružje i drugim ispravama o oružju izdatim na osnovu potvrđenih međunarodnih ugovora; prijavljenom oružju kategorije C; predatom oružju i municiji; oduzetom oružju i municiji; izdatim odobrenjima za: proizvodnju oružja i municije, promet oružja i municije, posredovanje u prometu oružja; popravljanje i prepravljanje oružja, prevoz oružja i municije, kao i odobrenjima za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja na civilnom strelištu i o osposobljavanju građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja; potvrdama za individualno punjenje municije, koje izdaje lovačka, odnosno streljačka organizacija.

Policija vodi evidencije o: prijavama o gubitku, krađi i pronalaženju oružja i municije; nađenom oružju i municiji; privremeno oduzetom oružju i municiji, kao i ispravama o oružju; prenešenom oružju preko državne granice i izdatim odobrenjima za unos oružja i municije.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore vodi evidenciju o upisu oružja i municije u putnu ispravu.

Organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja vodi evidenciju o izdatim uvjerenjima o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije vodi evidenciju o proizvedenom i isporučenom oružju i municiji.

Lični podaci sadržani u evidencijama iz st. 1 do 5 ovog člana, obrađuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Evidencije iz st. 1 do 5 ovog člana, vode se u elektronskoj formi.

Podaci iz evidencije iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, čuvaju se pet godina, a podaci iz st. 1 i 5 ovog člana, čuvaju se trajno.

Član 102

Evidenciju je dužno da vodi:

   1) fizičko ili pravno lice koje ima odobrenje za sakupljanje starog oružja, o sakupljenom starom oružju;

   2) privredno društvo ili preduzetnik koji ima odobrenje za proizvodnju oružja i municije, o proizvedenom i isporučenom oružju i municiji, kao i o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja i njegovih glavnih djelova;

   3) privredno društvo ili preduzetnik koji ima odobrenje za promet oružja i municije, o nabavljenom i prodatom oružju i municji;

   4) privredno društvo ili preduzetnik koji ima odobrenje za posredovanje u prometu oružja, o nabavci, prodaji ili dogovaranju prenosa oružja između proizvođača i trgovca oružjem;

   5) privredno društvo ili preduzetnik koji ima odobrenje za popravljanje i prepravljanje oružja o: popravljenom i prepravljenom oružju, ispitivanju oružja, kao i trajno onesposobljenom oružju;

   6) privredno društvo i preduzetnik koji ima odobrenje za prevoz oružja i municije, o izvršenom prevozu oružja i municije, kao i o pošiljaocu, primaocu, proizvođaču, vrsti i količini oružja i municije, koju prevozi;

   7) pravno lice ili preduzetnik koji ima odobrenje za pružanje usluga sportsko-rekreativnog gađanja na civilnom strelištu, kao i za osposobljavanje građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja o nabavljenom oružju, korišćenju oružja, nabavljenoj i utrošenoj municiji i izdatim potvrdama o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja;

   8) lovačka ili sportska organizacija o izdatim potvrdama za individualno punjenje municije.

Evidencije iz stava 1 tač. 1 do 5 ovog člana čuvaju se trajno, a evidencije iz stava 1 tač. 6, 7 i 8 ovog člana, čuvaju se pet godina.

U slučaju prestanka postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, evidencije koje su vodili u skladu sa stavom 1 tač. 1, 5, 6, 7 i 8 ovog člana, predaju se Ministarstvu, a evidencije iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana organu državne uprave nadležnom za poslove ekonomije.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 103

Novčanom kaznom od 500 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

   1) u roku od osam dana od dana prodaje oružja fizičkom, odnosno pravnom licu na osnovu odobrenja za nabavku oružja ne obavijesti Ministarstvo o prodaji tog oružja (član 29 stav 3);

   2) u roku od osam dana od dana prodaje oružja za koje je izdata isprava o oružju o prodaji oružja fizičkom, odnosno pravnom licu na osnovu odobrenja za nabavku oružja ne obavijesti Ministarstvo o prodaji tog oružja (član 29 stav 4);

   3) oružje i municiju ne čuva na bezbjedan način, zaključano i odvojeno u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu, tako da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ili posjeduje, naročito maloljetnom licu (član 34 stav 1);

   4) ne održava oružje u ispravnom stanju ili sa njim nepravilno rukuje (član 36 stav 1);

   5) da oružje na upotrebu maloljetnom licu, osim u slučaju iz člana 36 stav 4 ovog zakona (član 36 stav 5);

   6) kratko i dugo lovačko i sportsko oružje za koje posjeduje ispravu o oružju i municiju za to oružje, prenosi sa jednog mjesta na drugo, koje nije prazno i koje je spremno za upotrebu, neobezbijeđeno u odgovarajućim kutijama, kovčezima ili navlakama odvojeno od municije (član 36 stav 6, a u vezi sa članom 28 stav 3);

   7) lice iz člana 37 stav 2 ovog zakona, koristi oružje iz člana 37 stav 1 ovog zakona, a ne posjeduje izdatu potvrdu za držanje, nošenje i prenošenje tog oružja i municije (član 37 stav 2);

   8) odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja i municije (član 39 stav 1);

   9) oružje i municiju koje proda strancu, ne dostavi do državne granice i ne preda ga strancu u prisustvu službenika granične policije (član 61 stav 2);

   10) prostor iz člana 67 stav 1 tačka 2 ovog zakona, ne obezbijedi od pristupa neovlašćenih lica, stalnom fizičkom i tehničkom zaštitom (član 69);

   11) za popravljeno i prepravljeno oružje ne sprovede ispitivanje, radi provjere funkcionalne i tehničke ispravnosti tog oružja (član 87 stav 1);

   12) u roku od osam dana od dana prepravke oružja ne obavijesti Ministarstvo o prepravci tog oružja (član 88 stav 2);

   13) oružje koje je primljeno radi popravke ili prepravke iznosi iz prostora iz člana 84 stav 4 tačka 2 ovog zakona, do predaje vlasniku, osim u slučaju iz člana 89 stav 2 ovog zakona (član 89);

   14) prevozi oružje i municiju na osnovu odobrenja za prevoz oružja i municije, suprotno pravilima i mjerama bezbjednosti definisanim u tom odobrenju (član 90);

   15) dopušti korišćenje oružja na civilnom strelištu fizičkom licu, koje nema oružni list za držanje oružja ili oružni list za držanje i nošenje oružja ili odobrenje za držanje oružja, bez nadzora stručnog lica (član 97 st. 1 i 2);

   16) ne vodi evidenciju o sakupljenom starom oružju, na osnovu odobrenja za sakupljanje starog oružja (član 102 stav 1 tačka 1);

   17) ne vodi evidenciju o: proizvedenom i isporučenom oružju i municiji, o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja i njegovih glavnih djelova, o nabavljenom i prodatom oružju i municiji, o nabavci, prodaji ili dogovaranju prenosa oružja između proizvođača i trgovca oružjem, o popravljenom i prepravljenom oružju, ispitivanju oružja, o trajnom onesposobljavanju oružja, o prevozu oružja i municije, o nabavljenom oružju i njegovom korišćenju, o nabavljenoj i utrošenoj municiji, kao i o izdatim potvrdama za individualno punjenje municije i potvrdama o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja (član 102 stav 1 tač. 2 do 8).

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom od 200 do 2.000 eura i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 5 ovog člana izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

Član 104

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

   1) ne vrati odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno, u roku od osam dana od isteka roka važenja odobrenja (član 22 stav 3);

   2) u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja isprave o oružju, ne podnese zahtjev za izdavanje nove isprave o oružju (član 24 stav 1);

   3) nabavljeno oružje kategorije C, ne prijavi Ministarstvu u roku od osam dana od dana nabavke tog oružja (član 27 stav 2);

   4) ne obavijesti Ministarstvo u roku od osam dana od dana prodaje oružja kategorije C (član 27 stav 4);

   5) posjeduje oružje na osnovu isprave o oružju, a promijeni lični podatak i ne podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju sa tim podatkom, u roku od 15 dana od dana promjene (član 41).

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50 eura i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 105

Novčanom kaznom od 150 do 6.000 eura kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

   1) u roku od osam dana od dana prodaje oružja, ne obavijesti Ministarstvo o prodaji tog oružja na osnovu odobrenja za nabavku oružja (član 29 stav 3);

   2) u roku od osam dana od dana prodaje oružja, ne odjavi to oružje (član 29 stav 4);

   3) oružje i municiju ne čuva na bezbjedan način, zaključano i odvojeno u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu, tako da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ih posjeduje, posebno maloljetnom licu (član 34 stav 1);

   4) ne održava oružje u ispravnom stanju ili sa njim nepravilno rukuje (član 36 stav 1);

   5) da oružje na upotrebu maloljetnom licu, osim u slučaju iz člana 36 stav 4 ovog zakona (član 36 stav 5);

   6) kratko i dugo lovačko i sportsko oružje za koje posjeduje ispravu o oružju i municiju za to oružje, prenosi sa jednog mjesta na drugo, koje nije prazno i koje je spremno za upotrebu, neobezbijeđeno u odgovarajućim kutijama, kovčezima ili navlakama odvojeno od municije (član 36 stav 6, a u vezi sa članom 28 stav 3);

   7) lice iz člana 37 stav 2 ovog zakona, koristi oružje iz člana 37 stav 1 ovog zakona, a ne posjeduje izdatu potvrdu za držanje, nošenje i prenošenje tog oružja i municije (član 37 stav 2);

   8) odmah ne prijavi gubitak ili krađu oružja i municije (član 39 stav 1);

   9) ne prijavi graničnoj policiji oružje i municiju koje namjerava da prenese preko državne granice (član 55);

   10) oružje i municiju koje proda strancu, ne dostavi do državne granice i ne preda ga strancu u prisustvu službenika granične policije (član 61 stav 2);

   11) prostor iz člana 67 stav 1 tačka 2 ovog zakona, ne obezbijedi od pristupa neovlašćenih lica, stalnom fizičkom i tehničkom zaštitom (član 69);

   12) za popravljeno i prepravljeno oružje ne sprovede ispitivanje, radi provjere funkcionalne i tehničke ispravnosti tog oružja (član 87 stav 1);

   13) u roku od osam dana od dana prepravke oružja iz člana 84 stav 1 ovog zakona, ne obavijesti Ministarstvo o prepravci tog oružja (član 88 stav 2);

   14) oružje koje je primljeno radi popravke ili prepravke iznosi iz prostora iz člana 84 stav 4 tačka 2 ovog zakona, do predaje vlasniku, osim u slučaju iz člana 89 stav 2 ovog zakona (član 89);

   15) prevozi oružje i municiju na osnovu odobrenja za prevoz oružja i municije, suprotno pravilima i mjerama bezbjednosti definisanim u tom odobrenju (član 90);

   16) dopušti korišćenje oružja na civilnom strelištu fizičkom licu, koje nema oružni list za držanje ili oružni list za držanje i nošenje oružja ili odobrenje za držanje oružja, bez nadzora stručnog lica (član 97 st. 1 i 2);

   17) ne vodi evidenciju o sakupljenom starom oružju na osnovu odobrenja za sakupljanje starog oružja (član 102 stav 1 tačka 1);

   18) ne vodi evidenciju o: proizvedenom i isporučenom oružju i municiji, o ispitivanju i obilježavanju žigom vatrenog oružja i njegovih glavnih djelova, o nabavljenom i prodatom oružju i municiji, o nabavci, prodaji ili dogovaranju prenosa oružja između proizvođača i trgovca oružjem, o popravljenom i prepravljenom oružju, ispitivanju oružja, o trajnom onesposobljavanju oružja, o prevozu oružja i municije, o nabavljenom oružju i njegovom korišćenju, o nabavljenoj i utrošenoj municiji, kao i o izdatim potvrdama za individualno punjenje municije i potvrdama o osposobljenosti za pravilnu upotrebu vatrenog oružja (član 102 stav 1 tač. 2 do 8).

Za prekršaj iz stava 1 tačka 5 ovog člana izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

Član 106

Novčanom kaznom u iznosu od 100 eura kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

   1) ne vrati odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno u roku od osam dana od isteka roka važenja odobrenja (član 22 stav 3);

   2) u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja isprave o oružju, ne podnese zahtjev za izdavanje nove isprave o oružju (član 24 stav 1);

   3) nabavljeno oružje kategorije C, ne prijavi Ministarstvu u roku od osam dana od dana nabavke tog oružja (član 27 stav 2);

   4) ne obavijesti Ministarstvo, u roku od osam dana od dana prodaje oružja kategorije C (član 27 stav 4);

   5) oružje kategorije B koje posjeduje na osnovu važeće isprave o oružju nosi ili prenosi bez te isprave o oružju (član 28);

   6) posjeduje oružje na osnovu isprave o oružju, a promijeni lični podatak i ne podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju sa tim podatkom, u roku od 15 dana od dana promjene (član 41).

Član 107

Novčanom kaznom od 30 do 500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

   1) u roku od osam dana od dana nabavke oružja ne podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja, odnosno oružnog lista za držanje i nošenje oružja (član 23 stav 1);

   2) oružje kategorije B koje posjeduje na osnovu važeće isprave o oružju nosi ili prenosi bez te isprave o oružju (član 28);

   3) u roku od osam dana od dana prodaje oružja na osnovu odobrenja za nabavku oružja ne obavijesti Ministarstvo o prodaji oružja, radi odjave (član 29 stav 4);

   4) u roku od osam dana od dana trajnog onesposobljavanja oružja ne obavijesti Ministarstvo radi odjave tog oružja, uz prilaganje potvrde iz člana 88 stav 3 ovog zakona (član 31 stav 4);

   5) sa oružjem i municijom ne postupa sa posebnom pažnjom (član 32);

   6) unosi oružje u određene prostore ili prostorije na kojima je javno istaknuta zabrana unošenja oružja (član 33 stav 2);

   7) oružje nosi i koristi kada je pod uticajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, odnosno u takvom stanju da nije u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja, odnosno vladati svojom voljom (član 33 stav 6);

   8) oružje kategorije B, C i D koje na javnom mjestu učini vidljivim drugim licima, odnosno nosi na način kojim se uznemiravaju građani (član 33 stav 7);

   9) oružje i municiju ne čuva na bezbjedan način, zaključano i odvojeno u metalnom ormaru, sefu ili sličnom spremištu, tako da nijesu dostupni licu koje nije ovlašćeno da ih posjeduje, posebno maloljetnom licu (član 34 stav 1);

   10) ne održava oružje u ispravnom stanju ili sa njime nepravilno rukuje (član 36 stav 1);

   11) da oružje na upotrebu maloljetnom licu, osim u slučaju iz člana 36 stav 4 ovog zakona (član 36 stav 5);

   12) kratko i dugo lovačko i sportsko oružje za koje posjeduje ispravu o oružju i municiju za to oružje, prenosi sa jednog mjesta na drugo, koje nije prazno i koje je spremno za upotrebu, neobezbijeđeno u odgovarajućim kutijama, kovčezima ili navlakama odvojeno od municije (član 36 stav 6, a u vezi sa članom 28 stav 3);

   13) lice iz člana 37 stav 2 ovog zakona, koristi oružje iz člana 37 stav 1 ovog zakona, a ne posjeduje izdatu potvrdu za držanje, nošenje i prenošenje tog oružja i municije (član 37 stav 2);

   14) posudi oružje, koje nije sportsko, lovačko i staro, licu koje nema ispravu o oružju za tu vrstu oružja (član 38 stav 1);

   15) odmah ne prijavi policiji gubitak ili krađu oružja i municije (član 39 stav 1);

   16) ne prijavi graničnoj policiji oružje i municiju koje namjerava da prenese preko državne granice (član 55);

   17) oružje i municiju koje proda strancu, ne dostavi do državne granice i ne preda ga strancu u prisustvu službenika granične policije (član 61 stav 2);

   18) ako lice iz člana 78 stav 3 ovog zakona, posjeduje više od 5 kg barutnog punjenja, odnosno 3000 komada kapisli ili ako ih ne čuva u skladu sa odredbama člana 34 ovog zakona (član 78 stav 7).

Za prekršaje iz stava 1 ovoga člana, tačke 7 i 11, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

Član 108

Novčanom kaznom u iznosu od 50 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

   1) ne vrati odobrenje za nabavku oružja koje nije iskorišćeno u roku od osam dana od isteka roka važenja odobrenja (član 22 stav 3);

   2) u roku od 30 dana od dana isteka roka važenja isprave o oružju, ne podnese zahtjev za izdavanje nove isprave o oružju (član 24 stav 1);

   3) nabavljeno oružje kategorije C, ne prijavi Ministarstvu u roku od osam dana od dana nabavke tog oružja (član 27 stav 2);

   4) posjeduje oružje na osnovu isprave o oružju, a promijeni lični podatak i ne podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju sa tim podatkom, u roku od 15 dana od dana promjene (član 41);

   5) po saznanju o postojanju oružja, nakon smrti vlasnika oružja, ne obavijesti Ministarstvo radi predaje oružja i municije (član 42 stav 1).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 109

Fizičko lice koje nedozvoljeno posjeduje oružje kategorije A dužno je da posjedovanje tog oružja prijavi policiji u mjestu gdje se oružje nalazi, radi predaje ili onesposobljavanja.

Službenik policije će preuzeti oružje i municiju iz stava 1 ovog člana, na mjestu na kojem se oružje i municija nalaze.

O preuzetom oružju i municiji iz stava 2 ovog člana, fizičkom licu će se izdati potvrda.

Ako lice želi da onesposobi oružje iz stava 1 ovog člana, dužno je da obavijesti policiju o posjedovanju tog oružja i da ga onesposobi, u roku od osam dana od dana obavještenja policije. O onesposobljavanju oružja policiji to lice podnosi potvrdu iz člana 88 stav 3 ovog zakona, u roku od osam dana od dana izdavanja potvrde.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi lice iz stava 4 ovog člana.

Ako lice postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, protiv njega neće se pokrenuti krivični postupak.

Član 110

Fizičko lice koje posjeduje oružje kategorije A na osnovu isprave o oružju izdate u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list RCG", broj 49/04 i "Službeni list CG", br. 49/08 i 20/11) dužno je da, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, to oružje preda u korist države bez naknade ili postupi u skladu sa članom 109 st. 4 i 5 ovog zakona.

Član 111

Ako fizičko lice posjeduje oružje kategorije B bez isprave o oružju izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona, može radi dobijanja oružnog lista za držanje oružja, odnosno oružnog lista za držanje i nošenje oružja da prijavi Ministarstvu posjedovanje tog oružja i da podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista u kojem će dati tačne podatke o tom oružju, najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako fizičko lice ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana, dužno je da posjedovanje oružja kategorije B prijavi policiji u mjestu gdje se oružje nalazi, radi predaje ili onesposobljavanja, u skladu sa članom 109 ovog zakona.

Ako lice postupi u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, neće se pokrenuti krivični postupak.

Član 112

Ministarstvo može licu koje prijavi posjedovanje oružja iz člana 111 stav 1 ovog zakona, izdati ispravu o oružju iz člana 23 stav 3 ovog zakona, bez utvrđivanja porijekla oružja, ukoliko lice ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 13 ovog zakona.

Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, oružje će se oduzeti i sa tim oružjem će se postupiti u skladu sa čl. 51 i 52 ovog zakona.

Član 113

Isprave o oružju izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona za oružje kategorije B mogu se upotrebljavati do isteka roka njihovog važenja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, isprave o oružju, kao i druge isprave izdate sa trajnim rokom važenja, prestaju da važe u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 114

Fizičko lice kome je izdat oružni list za držanje trofejnog oružja u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list RCG", broj 49/04 i "Službeni list CG", br. 49/08 i 20/11), dužno je da, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista za držanje oružja ili oružnog lista za držanje i nošenje oružja ili da onesposobi oružje i zadrži ga, proda ili preda u korist države bez naknade.

Član 115

Fizičko lice koje posjeduje oružje kategorije C u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list RCG", broj 49/04 i "Službeni list CG", br. 49/08 i 20/11), dužno je da to oružje prijavi Ministarstvu, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 116

Fizičko i pravno lice koje posjeduje oružje kategorije B i C na osnovu izdatih isprava o oružju do dana stupanja na snagu ovog zakona, može to oružje da preda u korist države bez naknade, u skladu sa članom 109 st. 1, 3 i 5 ovog zakona.

Član 117

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama ovog zakona.

Član 118

Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje, prometa i posredovanja u prometu oružja i municije, popravljanja i prepravljanja oružja, dužni su da svoje poslovanje i djelatnost usklade sa ovim zakonom i propisima donijetim za sprovođenje ovog zakona, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 119

Pravno lice ili preduzetnik koji obavljaju djelatnost pružanja usluga sportsko-rekreativnog gađanja na civilnom strelištu i osposobljavanja građana za pravilnu upotrebu vatrenog oružja, dužni su da svoje poslovanje i djelatnost usklade sa ovim zakonom i propisima donijetim za sprovođenje ovog zakona, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 120

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivće se propisi doneseni u skladu sa Zakonom o oružju ("Službeni list RCG", broj 49/04 i "Službeni list CG", br. 49/08 i 20/11), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 121

Odredbe člana 10 stav 1 tačka 6 i čl. 63, 64 i 65 ovog zakona, primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 122

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju ("Službeni list RCG", broj 49/04 i "Službeni list CG", br. 49/08 i 20/11) i član 9 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su popisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 123

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

U ovaj zakon prenesene su Direktiva 2008/51/EZ, od 21. maja 2008. i Direktiva 91/477/ EEZ, od 18. juna 1991. godine.

Broj 24-6/14-1/22

EPA 699 XXV

Podgorica, 26. februara 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predśednik,

Ranko Krivokapić, s.r.


Štampano izdanje Zakona o oružju iz edicije džepnih izdanja može naručiti ovdje.