Katalog propisa - Zakon o reprogramu poreskog potrazivanja

1918.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA

("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021)

Proglašavam Zakon o reprogramu poreskog potraživanja, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1356/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

ZAKON

O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način ostvarivanja prava na reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika.

Poresko potraživanje

Član 2

Poreskim potraživanjem, u smislu ovog zakona, smatraju se dospjela, a neplaćena poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika nastala po osnovu:

   1) poreza na:

      - dobit pravnih lica,

      - dohodak fizičkih lica,

      - dodatu vrijednost,

      - promet nepokretnosti, i

      - kafu;

   2) doprinosa:

      - za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje,

      - za obavezno zdravstveno osiguranje,

      - za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, i

      - Fondu rada;

   3) koncesionih naknada.

Poreski dužnik

Član 3

Poreski dužnik je fizičko, odnosno pravno lice, koji do dana objavljivanja javnog poziva iz člana 6 ovog zakona ima dospjela, a neplaćena poreska potraživanja.

Poreskim dužnikom, u smislu stava 1 ovog člana, ne smatra se:

   1) Glavni grad, Prijestonica, opština i opština u okviru Glavnog grada;

   2) poreski dužnik nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom;

   3) poreski dužnik koji nije podnio poreske prijave u skladu sa zakonom do dana objavljivanja javnog poziva iz člana 6 ovog zakona.

Reprogram poreskog potraživanja

Član 4

Reprogram poreskog potraživanja poreskog dužnika obuhvata:

   1) jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja;

   2) odlaganje plaćanja poreskog potraživanja do 60 jednakih mjesečnih rata; i

   3) otpis kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumjevaju iste izraze u ženskom rodu.

Javni poziv

Član 6

Javni poziv za reprogram poreskog potraživanja organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje do 20. aprila 2022. godine, u jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i internet stranici Ministarstva.

Javnim pozivom određuje se rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja koji ne može biti kraći od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja

Član 7

Poreski dužnik može organu uprave nadležnom za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ) da podnese zahtjev za reprogram poreskog potraživanja za potraživanja za koja nije izvršeno odlaganje.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži:

   1) naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište poreskog dužnika;

   2) poreski identifikacioni broj (PIB);

   3) vrstu i iznos poreskih potraživanja.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se predlog reprograma poreskog potraživanja koji sadrži broj mjesečnih rata u kojima iznos ne može biti manji od:

   1) 50 eura za fizičko lice koje ne obavlja privrednu djelatnost;

   2) 70 eura za preduzetnika koji plaća obaveze u paušalnom iznosu;

   3) 100 eura za preduzetnika koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku;

   4) 100 eura za pravno lice koje ima do pet zaposlenih;

   5) 500 eura za pravno lice koje ima od šest do 50 zaposlenih;

   6) 1000 eura za pravno lice koje ima preko 50 zaposlenih.

Rješenje o reprogramu poreskih potraživanja

Član 8

Poreski organ je dužan da donese rješenje o reprogramu poreskih potraživanja u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja iz člana 6 stav 2 ovog zakona.

Rješenje iz stava 1 ovog člana sadrži:

   1) iznos poreskog potraživanja na dan objavljivanja javnog poziva;

   2) pojedinačne iznose kamate i troškova postupka u vezi sa poreskim potraživanjem;

   3) iznos jednokratne uplate od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u roku od deset dana, od dana donošenja rješenja;

   4) broj i iznos mjesečnih rata i njihovo dospijeće;

   5) rokove za plaćanje iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem i izmirivanje tekućih obaveza po osnovu javnih prihoda.

Obaveze poreskog dužnika

Član 9

Poreski dužnik kojem je donijeto rješenje o odobrenju reprograma poreskih potraživanja, dužan je da:

   - izvrši jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u roku od deset dana od dana donošenja rješenja,

   - redovno plaća mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu,

   - u periodu za koji je zaključen reprogram poreskog potraživanja redovno izmiruje tekuće obaveze u skladu sa zakonom.

Za vrijeme plaćanja mjesečnih rata iz stava 1 alineja 2 ovog člana ne obračunava se kamata na poresko potraživanje obuhvaćeno reprogramom poreskog potraživanja.

Poreskom dužniku koji je izmirio poresko potraživanje u rokovima i na način utvrđen rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa tim poreskim potraživanjem.

Redosljed izmirivanja obaveza

Član 10

Sredstva koja je poreski dužnik uplatio na osnovu rješenja iz člana 8 ovog zakona uplaćuju se prema sljedećem redosljedu:

   1) doprinos za:

      - obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje,

      - obavezno zdravstveno osiguranje,

      - za osiguranje za slučaj nezaposlenosti,

      - Fond rada;

   2) koncesione naknade;

   3) porez na:

      - promet nepokretnosti,

      - dohodak fizičkih lica,

      - dobit pravnih lica,

      - dodatu vrijednost,

      - kafu.

Ukidanje rješenja o reprogramu poreskog potraživanja

Član 11

Poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu poreskog potraživanja, ako poreski dužnik:

   1) ne izvrši jednokratnu uplatu od 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u roku od deset dana, od dana donošenja rješenja;

   2) ne plaća redovno mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja;

   3) u periodu za koji je odobren reprogram poreskog potraživanja ne izmiruje redovno tekuće obaveze u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, poresko potraživanje utvrđeno rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja uvećava se za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak, a poreski organ će, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak prinudnog izvršenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje naplata i kontrola poreza i drugih dažbina.

Ako se naplata poreskog potraživanja ne može izvršiti prinudnim izvršenjem, poreski organ će podnijeti predlog za pokretanje stečajnog postupka poreskog dužnika.

Prekid zastarijevanja

Član 12

Za vrijeme za koje je odobren reprogram poreskih potraživanja, prekida se zastarijevanje prava na naplatu tih potraživanja.

Evidencija

Član 13

Poreski organ dužan je da vodi evidenciju o poreskim potraživanjima čiji je reprogram odobren rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u skladu sa ovim zakonom, u elektronskoj formi.

Započeti postupci

Član 14

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list CG", broj 83/16).

Stupanje na snagu

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 16-4/21-2/7

EPA 338 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednik,

Aleksa Bečić, s.r.